Successfully reported this slideshow.

Lich trinh danh gia

513 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lich trinh danh gia

  1. 1. Lịch trình đánh giá Học sinh làm việc với dự án và hoàn tất các Trước khi bắt đầu dự án Sau khi hoàn tất dự án bài tập•Tìm hiểu nhu cầu học sinh. •Các sổ ghi chép •Biểu đồ K – W – L•Tham khảo tài liệu khác để •Đặt câu hỏi •Bản tiêu chí bản tinđưa ra bảng đánh giá. •Bảng kiểm mục quan sát •Kiểm tra sản phẩm•Kế hoạch dự án •Bảng tiêu chí bản tin •Bài viết thu hoạch•Đặt câu hỏi •Đánh giá nhóm và tự đánh giá. •Có ý kiến và tiếp thu ý•Biểu đồ K – W – L •Thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến. kiến phản hồi, đưa những•Sổ ghi chép •Có ý kiến và tiếp thu ý kiến phản hồi, đưa đề nghị cải thiện•Trao đổi với giáo viên những đề nghị cải thiện. •Trao đổi với giáo viên •Phỏng vấn
  2. 2. THEO DÕI TIẾN ĐỘPhương pháp Mục đích Thời điểm sử dụng Công cụ đánh giá Nhưng ghi chép từ các quan sát giúp Sử dụng trong suốt •Ghi chép: được thu thập điều chỉnh việc dạy và cung cấp thời gian học khi học trong các file làm việcQuan sát ngẫu chứng cứ cho đánh giá cuối cùng. sinh làm việc nhóm nhóm và cá nhân nhiên và ghi và làm việc cá nhân. •Bản kiểm mục: giúp tập chép nhỏ trung vào những hành vi mong muốn •M Là những ghi chép ngắn, mới và Rà soát lại trong khi ẫu phiếu thường xuyên trong một cuốn sổ dự kiểm tra tiến độ, khi •Gợi ý Ghi chép học án, một cuốn nhật ký, hoặc một mẫu làm dự án hoặc trong tập đơn ngắn được dung với các gợi ý đã các buổi họp. được cấu trúc sẵn. Bản kiểm mục tiến độ cần thiết khi Khi gặp gõ nhóm •Bản kiểm mục với các dự án yêu cấu học sinh phải đáp ứng hoặc trong các cuộc mốc quan trọng, các thời một số yêu cầu cụ thủ theo thứ tự và họp. Học sinh dùng phải kết thúc, và các hạnBản kiểm mục theo kế hoạch để theo dõi tiến độ vàbước cần thông qua. tiến độ giúp các em thiết kế hoặc tùy biến để đáp ứng nhu cầu. •M Báo cáo tiến độ giúp học sinh thu Vào các giai đoạn ẫu phiếu thập tài liệu về tiến độ hoặc hoặc chính của một dự án •Gợi ý giải thích điều gì đó mới mẻ trong ví dụ: khi lập dàn bàiBáo cáo tiến độ hiểu biết của họ. Một báo cáo có thể hoặc thời điểm ở giữa là một bản nháp thô, một bản đề bản thảo đầu tiên. cương, hoặc một tóm tắt thông tin. Các cuộc gặp gỡ làm dự án nhằm để Các cuộc họp nhóm •Lịch trình, Mục tiêu, và chuẩn bị cho học sinh chuyển sang thường xuyên,ngắn phiếu theo giai đoạn sau hoặc đánh dấu một giai gọn, và các cuộc họp Họp và Hội đoạn của dự án. Dùng để kiểm tra cá nhân trong quá nghị dự án tiến độ, duy trì những cam kết trong trình thực hiện dự án. khi làm việc nhóm và lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.
  3. 3. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HIỂU VÀ KHUYẾN KHÍCH SIÊU NHẬN THỨCPhương pháp Mục đích Thời điểm sử dụng Phương tiện đánh giá Sản phẩm là những gì học sinh sáng Thường được hoàn thành khi kết ếu đánh giá hoặc PhiCác sản phẩm tạo ra hoặc xây dựng nên thể hiện thúc dự án, nhưng tuỳ thuộc vào hướng dẫn cho điểm việc học tập của các em (ví dụ được từng sản phẩm và thời gian của trình bày ở bảng dưới đây) dự án. Sự thể hiện năng lực là những bài Thường được giới thiệu vào cuốiBản tiêu chí đánh giá trình bày, các sản phẩm và các sự dự án, nhưng tuỳ thuộc vào từng hướng dẫn cho điểm hoặc kiện mà học sinh thiết kế và thực sản phẩm và thời gian của dự án. Sự thể hiện hiện để thể hiện quá trình học tập của các em (ví dụ được trình bày ở bảng dưới đây) Hồ sơ học tập cho phép đánh giá tiến Tĩch lũy các công việc và những kiểm mục Bản bộ của học sinh, các quá trình, và sự phản ảnh trong suốt thời gian của ản tiêu chí đánh giá BHồ sơ học tập thể hiện khả năng của học sinh trong một dự án, một học kì, một lớpặc hướng dẫn cho điểm ho suốt quá trình học tập. hoặc một năm học. Các câu hỏi phản hồi Cuộc họp do học sinh chủ.trì yêu cầu Được ấn định thời gian từ đầu mẫu phiếu Các học sinh tổ chức trình bày về việc năm học nhằm giúp cho việc xây gợi ý CácCuộc họp do học tập của các em bằng cách chia sẻ dựng mục tiêu và thông báo chohọc sinh chủ các mục đích, công việc, tự đánh giá, phụ huynh học sinh về những yêu trì và những phản ảnh, thường là có phụ cầu phải đạt, hoặc vào cuối dự án huynh tham dự. hay cuối năm học nhằm phản ánh sự tiến bộ của học sinh.
  4. 4. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HIỂU VÀ KỸ NĂNG Sản phẩm và sự thể hiện năng lực Báo cáo Nghiên cứu khoa học, bài báo để đăng blog. Thiết kế các sản phẩm, trang trí nội thất, lên kế hoạch xây dựng hoặc trang trí Thiết kế trường học, các phương án giao thông. Xây dựng Các mẫu thiết kế, máy móc, triển lãm, tranh ảnh trang trí. Thư gửi cho biên tập, cột giành cho độc giả của một tờ báo địa phương hoặc Các bài viết ấn phẩm cộng đồng, bình luận phim ảnh, viết truyện. Làm đồ gốm, điêu khắc, làm thơ, đồ mỹ nghệ, tranh áp phích, hoạt hình, nghệ Sản phẩm nghệ thuật thuật cắt dán ảnh, vẽ tranh, viết bài hát, viết lời thoại phim.Ấn phẩm truyền thông:sách, sách mỏng, sáchmỏng giới thiệu thông Hướng dẫn tham quan thiên nhiên, tự hướng dẫn tìm hiểu lịch sử cộng đồng,tin quảng cáo. quảng cáo dịch vụ công cộng, sách, vở về lịch sử, lịch sử qua ảnh, tài liệu điềuĐa phương tiện: quầy tra, thương mại, sách hướng dẫn đào tạo, hoạt hình.thông tin, đoạn phim,báo ảnh, slide show,sách điện tử Đề cương thuyết phục, bài phát biểu gây cảm hứng, tranh luận ủng hộ - phản Bài trình bày đối, bài thuyết trình nhiều thông tin, phân tích nghiên cứu và kết luận, bản tin trên đài. Các qui trình tại phòng thí nghiệm khoa học, hướng dẫn, kỹ năng thể thao, dạy Thể hiện kỹ năng hoặc cố vấn cho học sinh lớp dưới, những nhiệm vụ theo yêu cầu. Tính nghệ thuật / sáng Múa nghệ thuật, đóng kịch, thơ hoặc kịch ngắn trào phúng, nghiên cứu tính tạo trình diễn cách, kịch dựa trên sự kiện có thật, nhà hát, kịch trên radio. Mô phỏng Phiên toà, sự kiện lịch sử, đóng vai.

×