prezentaciis teqnikebi
kvlevebi aCvenebs rom informaciis gadacemis
dros:
 7% - informaciis gadacema verbalurad
 93% - ar...
prezentaciis teqnikebi
warmatebuli prezentaciisaTvis umniSvnelovanesia
dadebiTi STabeWdilebebis moxdena,raSic Semdegi
umar...
prezentaciis teqnikebi
gansakuTrebiT qalebma gaiTvaliswineT
 dgomisas ar SeatyufoT fexebi Zalian axlos,daiWireT gamoumwve...
auditoriis analizi
• risi gageba surs auditorias?
• ra icis auditoriam moxsenebis Temaze?
• ras elodebian moxsenebisgan?
•...
ra vqnaT prezentaciamde
 warmoidgineT Tavi msmenelis rolSi
 warmoidgineT yvela SekiTxva romelic SeiZleba
gauCndes msmene...
SeagroveT informacia Tqvens auditoriaze
 asaki da sqesi
 specialoba
 samuSao gamocdileba
 ratom iqnebian Tqvens moxsen...
prezentaciis teqnikuri mxare
 yuradRebis miqceva da interesis miReba
 kargi gaxsna ayalibebs Sesabamis molodinebs da
exm...
SekiTxvebis sesia
 gansazRvreT SekiTxvis dasmis wesebi
 SeamcireT daugegmavi SekiTxvebis raodenoba
 winaswar gansazRvre...
* * *
 gamoiyeneT didi Srifti
 gamoiyeneT muqi teqsti da Ria foni
 moerideT Zalian muq fons
 ar gadatvirToT slaidebi g...
prezentaciis dros
 isargebleT samuSao furclebiT
 ar daweroT mTeli sasaubro teqsti qaRaldze
 esaubreT auditorias
 ar da...
misalmeba da dawyeba
 miesalmeT auditorias
 gaacaniT Tqveni moxsenebis Tema
 gaacaniT Tavi da Tqveni kolegebi
 Seuqmen...
kontaqti auditoriasTan
 daamyareT mxedvelobiTi kontaqti
 dadeqiT auditoriisken saxiT
 ar SeaqcioT zurgi auditorias
 ar...
Tqveni xma
 SeinarCune xmis tembri
 isaubreT xmamaRla
 ar iCqaroT da ar daagdoT tempi
 gamoiyeneT pauzebi mniSvnelobis...
Tqveni xelebi
 gamoiyeneT xelebi Sinaarsianad;ar iqnioT
 yovelTvis aCveneT ekranze,roca
ambobT:"rogorc vxedavT"
 ar Cai...
Tqveni dgomi
 moerideT xelebis da fexebiszedmetad
moZraobas
 ar gadaajvaredinoT fexebi(SeZlebisdagvarad
xelebic)
 ar ga...
ar dagaviwydeT
 madloba mouxadeT wina mosaubres
 ar ixmaroT Jargoni
 ar waikiTxoT slaidebis saTaurebi da frazebi - gamo...
da kidev ...
 moemzadeT teqnikuri problemebisTvis -
iqonieT gegma "b"
 ivarjiSeT individualurad da jgufTan erTad
 Caicv...
jgufuri prezentaciebi
SearCieT lideri da ara xelmZRvaneli
 viRaca gamocdilebiT
 viRaca yvelas simpatiiT
SeiswavleT jgufi...
da rac mTavaria!!!
 jgufis yvela wevri unda iyos Tanaxma
samuSao pirobebze
 jgufis yvela wevri unda iyos aqtiurad CarTul...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentaciis teqnikebi

1,469 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,469
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prezentaciis teqnikebi

 1. 1. prezentaciis teqnikebi kvlevebi aCvenebs rom informaciis gadacemis dros:  7% - informaciis gadacema verbalurad  93% - araverbalurad  35% - gadaicema xmiT  65% - saxis gamometyvelebiT da sxeulis moZraobiT
 2. 2. prezentaciis teqnikebi warmatebuli prezentaciisaTvis umniSvnelovanesia dadebiTi STabeWdilebebis moxdena,raSic Semdegi umartivesi rCevebis GgaTvaliswinebaa saWiro:  dadeqiT gamarTuli  ar gadaajvaredinoT xelebi da fexebi  ar CaidoT xelebi jibeSi  uyure mosaubres pirdapir TvalebSi  umetes 5 - 7 wamisa
 3. 3. prezentaciis teqnikebi gansakuTrebiT qalebma gaiTvaliswineT  dgomisas ar SeatyufoT fexebi Zalian axlos,daiWireT gamoumwvevi doinji  jdomisas dadeT xelebi saxelurze da ara muxlebze  ar daiwioT ukan sirtuleebis warmoqmnisas  bolomde SeinarCuneT Tvalis kontaqti  moerideT Tmis xeliT gadavarcxnas  fexebis xSir gadajvaredinebas
 4. 4. auditoriis analizi • risi gageba surs auditorias? • ra icis auditoriam moxsenebis Temaze? • ras elodebian moxsenebisgan? • riT aris ganpirobebuli maTi molodinebi?
 5. 5. ra vqnaT prezentaciamde  warmoidgineT Tavi msmenelis rolSi  warmoidgineT yvela SekiTxva romelic SeiZleba gauCndes msmenels  upasuxeT maT winaswar da ise aageT Tqveni prezentacia
 6. 6. SeagroveT informacia Tqvens auditoriaze  asaki da sqesi  specialoba  samuSao gamocdileba  ratom iqnebian Tqvens moxsenebaze  auditoriis anal;izi unda gakeTdes aramarto prezentaciamde aramed misi msvlelobis dros  kargi momxsenebeli agrovebs informacias laparakis drosac prezentaciis teqnikebi
 7. 7. prezentaciis teqnikuri mxare  yuradRebis miqceva da interesis miReba  kargi gaxsna ayalibebs Sesabamis molodinebs da exmareba interesis SenarCunebaSi  yuradRebis mimpyrobi gaxsna  mtkiceba,faqti,statistika  ritorikuli SekiTxva (ar gadaaWarboT)  mokle istoria an xumroba (ivarjiSeT mis moyolaze)
 8. 8. SekiTxvebis sesia  gansazRvreT SekiTxvis dasmis wesebi  SeamcireT daugegmavi SekiTxvebis raodenoba  winaswar gansazRvreT SesaZlo SekiTxvebi  mieciT Tavs mofiqrebis dro  ~ar vici"-s Tqma sircxvili ar aris
 9. 9. * * *  gamoiyeneT didi Srifti  gamoiyeneT muqi teqsti da Ria foni  moerideT Zalian muq fons  ar gadatvirToT slaidebi grafikiT  gamoiyeneT frazebi da ara winadadebebi  frazebs unda hqondeT damoukidebeli Sinaarsi  gamoiyeneT sasaubro ena  aCveneT cifrebi grafikebis saSualebiT  moerideT xmis efeqts  gamoiyeneT video da xmis efeqti mxolod saWiroebis SemTxvevaSi
 10. 10. prezentaciis dros  isargebleT samuSao furclebiT  ar daweroT mTeli sasaubro teqsti qaRaldze  esaubreT auditorias  ar daizepiroT masala  kargad gaecaniT prezentacias  gamoiyeneT magaliTebi
 11. 11. misalmeba da dawyeba  miesalmeT auditorias  gaacaniT Tqveni moxsenebis Tema  gaacaniT Tavi da Tqveni kolegebi  SeuqmeniT auditorias ndobis faqtori  gaagebineT auditorias ratom unda mogisminon  CamoayalibeT kiTxva-pasuxis wesebi
 12. 12. kontaqti auditoriasTan  daamyareT mxedvelobiTi kontaqti  dadeqiT auditoriisken saxiT  ar SeaqcioT zurgi auditorias  ar uyuroT ekrans an kompiuters Zalian xSirad  daamyareT kontaqti yvelasTan
 13. 13. Tqveni xma  SeinarCune xmis tembri  isaubreT xmamaRla  ar iCqaroT da ar daagdoT tempi  gamoiyeneT pauzebi mniSvnelobis gamaxvilebisTvis  SecvaleT "eee" pauziT  iyaviT konkretuli
 14. 14. Tqveni xelebi  gamoiyeneT xelebi Sinaarsianad;ar iqnioT  yovelTvis aCveneT ekranze,roca ambobT:"rogorc vxedavT"  ar CaidoT xelebi jibeSi
 15. 15. Tqveni dgomi  moerideT xelebis da fexebiszedmetad moZraobas  ar gadaajvaredinoT fexebi(SeZlebisdagvarad xelebic)  ar gadaefaroT ekrans
 16. 16. ar dagaviwydeT  madloba mouxadeT wina mosaubres  ar ixmaroT Jargoni  ar waikiTxoT slaidebis saTaurebi da frazebi - gamoiyeneT winadadebebi  SemoiyvaneT sakiTxebi saurbarTan erTad da ara yvela erTad  isaubreT mxolod slaidze mocemul sakiTxebze  dasviT mWermetyveli,oratoruli(mtkiceba,romelic SekiTxvis formiT aris gamoxatuli)  gaakeTeT daskvna,magram ar gaimeoroT detalebi  gaicaniT Semdegi mosaubre
 17. 17. da kidev ...  moemzadeT teqnikuri problemebisTvis - iqonieT gegma "b"  ivarjiSeT individualurad da jgufTan erTad  CaicviT Sesabamisad
 18. 18. jgufuri prezentaciebi SearCieT lideri da ara xelmZRvaneli  viRaca gamocdilebiT  viRaca yvelas simpatiiT SeiswavleT jgufis potenciali  buRalteri- cifrebi  diplomi - kiTxva-pasuxi  operatori - prezentaciis gaxsna
 19. 19. da rac mTavaria!!!  jgufis yvela wevri unda iyos Tanaxma samuSao pirobebze  jgufis yvela wevri unda iyos aqtiurad CarTuli muSaobis procesSi  prezentacias unda qondes erTiani formati

×