monumentenfonds

565 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
565
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

monumentenfonds

 1. 1. MO N U ME N T E N F O N D S
 2. 2. O P R I C H T E N MO N U ME N T E N F O N D S Rijksm onum entaal Vastgoed kenm erkt zich door een zeer stabiele waarde vas the id . Daarnaast zijn Rijksm onum enten aantrekkelijke herontw ikkelingsprojecten vanw ege de vele s ubs idie mo g e lijkhe de n en het recente Rijksbeleid dat als gevolg van de econom ische crisis e xtra midde le n voor Rijksm onum enten beschikbaar stelt . Verder geeft de Rijksdienst voor restauratie en instandshoudingskosten de m ogelijkheid tot het afsluiten van leningen tegen een ze e r laag re nte tarie f van 1,1%. Tenslotte blijven de onderhoudskosten van Rijksm onum enten voor de eindgebruiker/eigenaar altijd subsidiabel. S A ME N W E R K E N ME T H Y L K E MA C O N S U L T A N T S Rijksm onum entaal vastgoed zoals kastelen, buitenplaatsen en kerken zijn veelal in eigendom van een selecte en gesloten groep particulieren en (onverheids)instellingen. Hylkem Conssultants is een zeer gerenom eerd a m buro binnen de m onum entenw ereld en heeft een uitstekende reputatie op het gebied van restauratiebegeleiding en subsidiew erving. Ook w ordtt Hylkem Consultants regelm a atig betrokken bij het form uleren van kaderstellende w etgeving. Door haar bedrijfsprofiel heeft Hylkem a Consultants een uitstekende toegang tot het gesloten netw van erk eigenaren van en belanghebbenden bij m onum entaal vastgoed. Een voorzichtige inschatting is dat w op jaarbasis ca. tw ij intig voor beleggers interessante objecten kunnen aanbrengen binnen een op te richten m onum entenfonds.
 3. 3. I NHO U D In het navolgende licht Hylkem Consultants ter illustratie een vijftal a m ogelijke projecten toe. Object 1 De Havenkerk te Schiedam Object 2 De Hartekam te Heem p stede Object 3 NieuwEhrenstein te Kerkrade Object 4 Landgoed Doornburgh te Maarssen Object 5 Kasteel Beverweerd te Werkhoven
 4. 4. O MS C H R I J V I N G O B J E C T 1 De Havenkerk is een vroeg 19de eeuw kerk die al sinds 1970 niet m in se eer gebruik is voor erediensten. De kerk heeft dringend behoefte aan restauratie en he rbe s te mming . Het gebouwkan w orden aangekocht, sam m de en et naastgelegen pastorielocatie (en eventueel het nabij gelegen voorm alig bioscoopgebouw ). Na diverse studies en m arktonderzoek blijkt de Havenkerk het beste herontw ikkeld te kunnen worden tot Art Galle ry cq Designhotel/restaurant. De capaciteit van het hotel w ordt ca 35 kam en het restaurant 200 ers zitplaatsen. De herontw ikkeling van de voorm alige bioscoop vindt in een later stadium plaats. De gem eente Schiedam is nu reeds een grootschalig project gestart om de achterliggende winke ls traat te herontw ikkelen tot een winke l- e n wande lg e bie d ten behoeve van funshopping, w aarin de them s to e ris me , a’ kuns t e n c ultuur de boventoon voeren. In deze zone heeft de gem eente ca 20 m onum entale w inkelpanden opgekocht die gerestaureerd en herontw ikkeld m oeten w orden. In dit project is Hylkem Consultants ook een a rol geboden.
 5. 5. L I G G I NG De Havenkerk ligt aan de oude binnenhaven; de Lange Haven, in de karakteristieke binnenstad van Schiedam De Havenkerk is om . geven door een veelheid aan m onum entale panden, zoals het Jeneverm useum en het Stedelijk M useum Ook de w . oonhuizen aan de Lange Haven zijn grotendeels gerestaureerde m onum entale grachtenpanden en pakhuizen. De om geving w ordt door de gem eente gethem atiseerd tot funshoppinggebied w aarin toerism kunst en cultuur en am e, bacht de kernbegrippen zijn.
 6. 6. F I NANCI E L E KE NGE T AL L E N S U BS I DI E S E N G I F T E N Voor dit projecten zijn reeds subsidiebeschikkingen afgegeven door de gem eente Schiedam en het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. De rijksoverheid overw eegt nog een subsidie beschikbaar te stellen. Verder zijn er een aantal verm ogende Schiedam particulieren die het project m se et giften w illen ondersteunen. Het Nationaal Restauratiefonds heeft toegezegd als cofinancier optreden m een laagrentende lening. et
 7. 7. O MS C H R I J V I N G O B J E C T 2 NieuwEhrenstein is een gesloten hoeve uit het midden van de achttiende eeuw m een grotendeels vroeg-negentiende-eeuw herenhuis m een , et s et om een hof gelegen bouw hoeve. De gem eente Kekrade biedt deze locatie aan HylConsultants aan, sam en m de daar achter gelegen hoeve Klarenansel, voor een sym et bolisch bedrag, onder de verplichting over te gaan tot restauratie en herinrichting. De locaties zijn onder m geschikt voor het huisvesten van senioren of eer een w ellnessfunctie/verblijfsaccom odatie. m
 8. 8. L I G G I N G - O MGE V I N G De landgoederen NieuwEhrenstein en Klarenansel liggen aan een bijzonder bescherm natuur- en w d andelgebied; het Ansteler Beekdal, in de heuvelachtige, bosrijke om geving van Zuid Limburg. Grenzend aan deze locaties liggen een dierentuin –het GaiaPark - en het kasteel- hotel Kasteel Ehrenstein. Kerkrade w enerzijds haar econom en het il ie toerism stim e uleren vanw ege haar teruglopend inwonersaantal en de toenem ende vergrijzing.
 9. 9. F I NANCI E L E KE NGE T AL L E N
 10. 10. O MS C H R I J V I N G O B J E C T 3 Het im posante 17e eeuw Rijksm se onum entale hoofdgebouwvorm hett belangrijkste onderdeel van de 28 hectare grote historische buitenplaats “ Hartekam in Heem De p” stede. Het gebouwbestaat nog altijd grotendeels uit het huis dat Johan Hinloopen in 1693 liet bouw Onderdeel van het en. rijksmonum entale com plex vorm ook de parkaanleg van de bekende t tuinarchitecten L. Springer en J.D. Zocher sr m ook van de bekende aar botanicus Lineus, die ook de bekende Lineushof in de overtuin van de buitenplaats ontw iep. De Hartekam is in eigendom van een stichting De Hartekam p pgroep, welke zorg en ondersteuning biedt aan mensen m een (verstandelijke) et beperking. Stichting De Hartekam Groep stoot het hoofdgebouwtezam m ca. 5 p en et hectare van het bijbehorende park af, om het haar eigen voorzieningen te kunnen slopen en vernieuw en. Naast het bovenstaande biedt de Hartekam Groep een nieuw p bouw locatie aan in de kern van het nabijgelegen Bennebroek. Op deze locatie kunnen ca. 20 appartem enten worden gerealiseerd. In het hoofdgebouwop de buitenplaats kunnen 5 appartem enten (180-220 m en 2 kantoorunits (130-220 m w 2) 2) orden gerealiseerd. In het bijbehorende park kunnen op de plek van een te slopen utiliair gebouwook nog eens ca. 20 nieuwbouwappartem enten worden gebouw d.
 11. 11. L I G G I N G O MG E V I N G De Hartekam ligt in de kuststreek onder Haarlem en Zandvoort, aan de p rand van het dorp Bennebroek (gem eente Heem stede). Landgoed de Hartekam w ooit één van de belangrijkste landgoederen in p as Noord-Holland. Het landgoed ligt aan een groot duin-wandelgebied van stichting het Noord Hollands Landschap, die ook het onderhoud van het park voor hun rekening nem en In de nabije omgeving liggen talrijke strandrecreatie voorzieningen en o.a. tw golfclubs. ee De (woon)huizen in dit gebied vorm het hoogste segm van de en ent nederlandse huizenm arkt.
 12. 12. F I NANCI E L E KE NGE T AL L E N
 13. 13. O MS C H R I J V I N G O B J E C T 4 Doornburgh is een gedeeltelijk om uurde, klassieke buitenplaats. Het m hoofdgebouwen park van ca. 6 ha. w ordt al in 1623 verm en w eld erd gebouw in opdracht van de rijke Am d sterdam koopm Jan Claesz. Van se an Voosw . In de 18e eeuwkrijgt het gebouwhaar huidige vorm De ijck . Buitenplaats Doornburgh is thans in eigendom van de Priorij van de Reguliere zusters Kanunnikessen van het heilig graf. De Buitenplaats heeft een zogenaam m de onum entale com plexbescherm ing. Er zijn 8 rijksmonum enten op het terrein verm eld, waaronder het hoofdgebouw het koetshuis, de ijskelder en de bijzondere , smeedijzeren toegangshekken. De zusters lieten voor eigen gebruik een sober kloostergebouwin het park bouw volgens principes van Dom van der Laan,) zodat het en rijksmonum entale karakter van de buitenplaats en de kwaliteit van de (D.J. Zocher) tuin niet zouden w orden verstoord. Het hoofdhuis heeft op dit m ent geen (structurele) functie en w om ordt door de zusterorde tezam m het om en et liggende park te koop aangeboden. Het eerder beschreven kloostergebouww ordt buiten de verkoop gelaten. Volgens het inm iddels goedgekeurde bestem ingsplan kan het m hoofdgebouween w oonfunctie of functie ten behoeve van m aatschappelijke doeleinden krijgen. Naast het koetshuis bevindt zich (op de voorm alige tenniscourt) een bouw locatie voor ca. 6 hofw oningen.
 14. 14. L I G G I NG Buitenplaas Doornburgh ligt pal aan de dorp (en winkel-) kern van M aarssen, op 10 km afstand van de stad Utrecht. De rivier de Vecht, de prachtige gevels van m onum entale grachtenpanden, Ridderhofstad Bolenstein en de buitenplaats Raadhoven bepalen de sfeer. Mo n u me n t e n u i t d e o mg e v i n g
 15. 15. F I NANCI E L E KE NGE T AL L E N
 16. 16. O MS C H R I J V I N G O B J E C T 5 Kasteel Beverw eerd dateert uit de 13de eeuwen is in de loop der jaren m eerdere m alen verbouw en uitgebreid. Het kasteel kent een zeer rijke d geschiedenis w aarin ook de Oranje Nassau’ een rol als eigenaren spelen. s Het kasteel ligt op een eilandje m slotgracht. E gerestaureerde gietijzeren et brug uit 1856 zorgt voor de verbinding tussen het kasteel en het om liggende landschapspark. Het kasteel is thans in eigendom van stichting Philadelpia Zorg die vanw ege financiële problem het kasteel in de verkoop heeft. en De huidige eigenaar is m de restauratie van het kasteel gestart. De et buitenzijde wordt medio 2009 afgerond. Op het landgoed (van ca. 6 hectare) staan naast het kasteel een Rijksmonum entaal 19e eeus Koetshuis en een aantal bijgebouw (uit en 1970) w elke voorheen plaats boden aan een internationale school. Deze laatst genoem gebouw m de en ogen gesloopt w orden waarna op diezelfde locatie kan nieuwbouwgerealiseerd worden. De gem eente heeft bestem ingsplantechnische toestem ing verleend tot m m het ontwikkelen van 69 seniorenappartementen.
 17. 17. L I G G I N G – O MG E V I N G Het kasteel ligt, perfect ontsloten onder de rook van Utrecht, aan de Krom e Rijn, in een zeer rustieke en landelijke om m geving. De directe om geving w ordt doorkruist door vele fiets en wandelroutes.
 18. 18. F I NANCI E L E KE NGE T AL L E N

×