Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Catalunya en el marc europeu

634 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Catalunya en el marc europeu

  1. 1. 14.5. Les regions a Europa. Catalunya en el marc europeuLa Unió Europea dels 25 éssobretot una unió destats.Els estats, però, són raramentunitats homogènies :es podenconstatar grans diferències entresi i també grans diferènciesinternes tant en làmbitsocioeconòmic com en el culturali lingüístic.La construcció europea no podiadeixar de banda la realitat pròpiade territoris, pobles i nacions queen formen part. EI reconeixement específic del’àmbit regional és un pas,encara que limitat, en aquestadirecció. Dins la Unió Europea, el Tractatde la Unió va incorporar lacreació del Comitè de lesRegions. Aquest es defineix comun òrgan consultiu per alexpressió dels interessos regionals aescala comunitària.
  2. 2. 14.5. Les regions a Europa. Catalunya en el marc europeuL’àmbit regional es confirma com un marcterritorial i administratiu polivalent, amh unpaper important en la construcció europea: Les regions són unitats administrativesde nivell inferior al dels estats, i tenenreconeguda aquesta funció dins la UnióEuropea: són el marc territorial de referènciaper aplicar polítiques comunitàries i rebre elsrecursos que es distribueixen a través delsfons estructurals i de cohesió. Les disset comunitats autònomes de lEstatespanyol són també unitats administratives dela Unió Europea. Moltes daquestes unitats coincideixentotalment o parcialment amb territorishistòrics -com el cas de Catalunya- demanera que les regions europees podenconstituir l‘àmbit per canalitzar lexpressió derealitats nacionals diferenciades dins elsestats europeus .Per aquesta via, la realitat catalana ha estatreconeguda oficialment a Europa. La institucionalitzacó del nivell regionalafavoreix la relació directa entre regionseuropees: cooperació entre regionsfrontereres, intercanvis culturals, etc.Aquest fet contribueix duna manera méseficaç que les relacions interestatals a trencarles barreres psicològiques en la construccióde lEuropa dels ciutadans.
  3. 3. 14.5. Les regions a Europa. Catalunya en el marc europeuCATALUNYA :MOTOR REGIONAL EUROPEU .Catalunya és la comunitat autònoma queencapçala les aportacions al PIB espanyol iconstitueix, sens dubte, un dels pilars fonamentalsde leconomia espanyola. Des duna perspectiva europea la potencialitateconòmica de Catalunya és molt inferior a ladaltres regions europees, que tant en termes dePIB com de renda per càpita estan molt per sobrede Catalunya.Tot i així, Catalunya ha tingut un paper moltdestacat en el procés dinstitucionalització i dedinamització de les regions europees. Les aportacions de Catalunya en aquest procésshan materialitzat tant a partir dactuacionspolítiques i institucionals com diniciatives sorgidesdorganitzacions i dassociacions civils.Els organismes i els programes regionals europeushan facilitat a Catalunya una plataforma perprojectar el seu dinamisme i la seva realitatdiferenciada.Tant "Assemblea de les Regions (ARE) com elComitè de les Regions de Ja Unió Europea hanestat presidits per polítics catalans.Aquestes actuacions i iniciatives com Els quatremotors dEuropa, que Catalunya va compartir ambtres de les regions més dinàmiques de la UnióEuropea, lhan situat com un punt de referènciainqüestionable en el context europeu.
  4. 4. 14.5. Les regions a Europa. Catalunya en el marc europeu Desequilibris econòmics i cohesió territorial dins la Unió Europea: Les diferències econòmiques entre els estats de la Unió resulten encara més evidents si del nivell estatal es passa al regional. Per combatre aquests desequilibris interns, la Unió Europea ha emprès una política de cohesió interna en què destaquen els Fons Estructurals i el Fons de Cohesió:• Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que destina recursos a la inversió productiva i infraestructures a les regions menys afavorides, Fons Social Europeu (FSE), centrat en la formació professional i la contractació,• Fons Europeu dOrientació i Garantia Agrícola (FEOGA), que dóna suport a estructures agràries i desenvolupament rural.
  5. 5. 14.5. Les regions a Europa. Catalunya en el marc europeuEls diners aportats a aquests fons constitueixen una tercera part del total del pressupost comunitari, Aquests fons beneficien especialment els estats amb un nivell econòmic més baix, concretament Irlanda, Espanya, Portugal i Grècia, que són els únics beneficiaris del Fons de Cohesió, i les regions amb problemàtiques econòmiques o estructurals més significatives.La política de cohesió ha permès atenuar els desequilibris econòmics entre les diverses àrees de la Unió, però tot i així encara persisteixen diferències força remarcables: el PIB per càpita de les deu regions més riques de la Unió és 3,5 vegades superior al de les deu regions més pobres, mentre que les deu regions amb més atur tenen taxes 7 vegades superiors a les que en tenen menys. La incorporació de nous estats ha provocat una accentuació dels desequilibris econòmics interns, de manera que lobjectiu social es planteja com un dels grans reptes de la Unió Europea.

×