โครงการจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ            และภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมอาชี...
สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพบ้านดงป่าสัก หมู่ที่ ๑๐ ต�าบลฝายแก้ว อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่านพิมพ์ครั้งที่	   		 1	(พ.ศ....
ค�าน�า	    จำกพนธกรณท่ภำคอนสญญำวำดวยควำมหลำกหลำยทำงชวภำพ	ตองดำเนน        ั    ี ี ี ุั    ่ ้       ...
สารบัญรำยกำร	 	 	      	                           หน้ำบทที่		 1	 ข้อมูลพื้นฐำนบ้ำนดงปำสั...
บทที่ ๑          ข้อมูลพื้นฐานบ้านดงป่าสัก๑. ขอมูลพื้นฐานบานดงปาสัก ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน  ...
๑.๒ ที่ตั้ง/อาณาเขต	   บ้ำนดงปำสัก	หมู่ที่	10	ต�ำบลฝำยแก้ว	อ�ำเภอภูเพียง	จังหวัดน่ำน	ประกอบด้วยบ้ำนดงปำสัก	และบ้ำนห้ว...
๑.๘ ด้านการศึกษา	   ประชำชนสวนใหญจบช้นประถมศกษำ	มโรงเรยนบำนปำสกสงกดพนทกำร         ่    ่ ั     ึ   ี ี...
ประชำกรและกำรท�ำไร่ข้ำวโพดในพื้นที่ที่มีควำมลำดชันสูง	 ท�ำให้ส่งผลต่อควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรแหล่งน�้ำลดลง	ซึ่งในอดีตเคย...
ภำพถ่ำยบ้ำนดงปำสัก	                                  ต.ฝำยแกว	อ.ภเู พยง	จ.นำน      ...
๑.๑๒ ปฏิทินชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน	    เดือนมกราคม	(เดือน	4)	ประเพณีตำนเข้ำใหม่	    เมื่อเสร็จสิ้นกำรท�ำนำแ...
นี้เป็นวันที่ชำวบ้ำนทุกคนจะมีกำรพูดดี	ไม่มีกำรด�ำกำรแช่งกัน	เพรำะเชื่อว่ำใครที่ชอบด่ำชอบแช่งกันในวันนี้	ปำกของเขำจะเน่ำจะเ...
เดือนพฤศจิกายน	(เดือน	2)	ประเพณียี่เป็ง	    วนน้ชำวบำนจะตกแตงกระทงท่ทำจำกตนกลวยบชำคณรวมท้งขอขมำแมน้ำ     ั ี ้  ...
๑.๑๔ ข้อมูล โรงเรียน ศาสนสถานในหมู่บ้าน/จ�านวนเด็ก ข้อมูลศูนย์เด็กเล็กจ�านวน1 แห่ง	   โรงเรียนบ้ำนปำสัก	ผู้อ�ำนวยกำรนำย...
ขอมูลศาสนสถานชื่อวัด/ส�ำนักสงฆ์/โบสถ์	 	           	     												จ�ำนวน(รูป)	   	 	 	        ...
๑.๑๖ ข้อมูลกลุ่มองค์กร และกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน	      1)	ข้อมูลกลุ่มองค์กรในชุมชน                 ...
คณะกรรมการหมู่บานที่ กรรมการ        ชื่อ-สุกล                     ตําแหน่ง๓.		 ฝำยพัฒนำ	  ...
ท�าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น              หมอบายศรีสู่ขวัญชื่อ :	 นำยถนอม	นำโลกำ	ที่อยู่ :	 50	หมู่ที่	10	ต�ำบล...
จักสานจากตอกชื่อ : นำงศรีลัย	ไชยเลิศที่อยู่ : 85	หมู่ที่	10	ต�ำบลฝำยแก้ว	อ�ำเภอภูเพียง	จังหวัดน่ำนอายุ : ๖1	ปีอาชีพ : จักส...
จักสานจากตอกชื่อ :	 นำยแสน		สิทธิยศ	ที่อยู่ :	 52		หมู่ที่	10		ต�ำบลฝำยแก้ว		อ�ำเภอภูเพียง	จังหวัดน่ำน	อายุ :	 ๖๓	ปี	อาชีพ...
จักสานจากตอกชื่อ :	 นำงอรุณ		สิทธิยศ	ที่อยู่ :	 52		หมู่ที่	10		ต�ำบลฝำยแก้ว		อ�ำเภอภูเพียง	จังหวัดน่ำน	อายุ :	 ๗๓	ปี	อาชี...
จักสานจากตอกชื่อ :	 นำยมัน	ทำอำจ	ที่อยู่ :	 82	หมู่ที่	10	ต�ำบลฝำยแก้ว	อ�ำเภอภูเพียง	จังหวัดน่ำน	อายุ :	 ๖๖	ปีอาชีพ :	 จัก...
จักสานจากตอกชื่อ :		นำยศรีนวล		กันทะสอน	ที่อยู่ :	 ๓8		หมู่ที่	10		ต�ำบลฝำยแก้ว		อ�ำเภอภูเพียง	จังหวัดน่ำน	อายุ :	 80	ปี	อ...
จักสานจากตอกชื่อ :	 นำยหมื่น	บุญมี	ที่อยู่ :	 ๓๓	หมู่ที่	10	ต�ำบลฝำยแก้ว	อ�ำเภอภูเพียง	จังหวัดน่ำน	อายุ :	 80	ปีอาชีพ :	 จ...
เลี้ยงผีชื่อ     :	 นำยศักดิ์			บุญยืนที่อยู่ :	 58		หมู่ที่	10		ต�ำบลฝำยแก้ว		อ�ำเภอภูเพียง	จังหวัดน่ำน	อายุ :	 52	ปี...
บทที่ ๒    ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช	   ควำมหลำกหลำยทำงชวภำพดำนพชของบำนดงปำสก	หมท่	10	ตำบลฝำยแกว	     ...
แปลงตัวอย่ำงเป็นปำชุมชนของหมู่บ้ำน	สภำพปำเป็นปำเบญจพรรณ	เหลือพื้นที่ปำไม้ไม่มำกนักเกิดจำกกำรที่ชุมชนมีกำรปองกันไม่ให้...
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนพืชของบ้ำนดงปำสัก	หมู่ที่	10	ต�ำบลฝำยแก้ว	อ�ำเภอภูเพียง	จังหวัดน่ำน               ...
โครงสร้ำงสังคมพืชภำพ	2-1	โครงสร้ำงสังคมพืชตำมแนวดิ่งภำพ	2-2	โครงสร้ำงสังคมพืชตำมแนวรำบ   28  สารานุกรมทรัพยากรชีวภาพแ...
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Bioosm
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bioosm

1,064 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,064
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bioosm

 1. 1. โครงการจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน พื้นที่กลุ่มป่าภูคา-แม่ยมและกลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาลสารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ ๑๐ ต�าบลฝายแก้ว อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน
 2. 2. สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพบ้านดงป่าสัก หมู่ที่ ๑๐ ต�าบลฝายแก้ว อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่านพิมพ์ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2554)จ�ำนวน 500 เล่มISBN ...........................พิมพ์เผยแพร่โดย ส�ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่ำน ๙2 ถนนมหำวงศ์ ต�ำบลในเวียง อ�ำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน 55000 โทรศัพท์ 054 ๗101๓๖ โทรสำร 054 ๗101๓๖ ต่อ 21สงวนลิขสิทธิ์ ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมผู้เรียบเรียงและ ภำพประกอบที่ปรึกษำโครงกำร ออกแบบพิมพ์ หจก.ไอเดีย กรุ๊ป ปริ้นท์ติ้ง แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง ๓00/25๓ หมู่ 10 ต�ำบลแม่เหียะ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 5๓80 441๓, 0 5๓80 5111, 08 ๖42๙ 554๓
 3. 3. ค�าน�า จำกพนธกรณท่ภำคอนสญญำวำดวยควำมหลำกหลำยทำงชวภำพ ตองดำเนน ั ี ี ี ุั ่ ้ ี ้ � ิงำนเพื่อกำรอนุรักษ์และด�ำรงรักษำทรัพยำกรอันทรงคุณค่ำไว้ให้คงอยู่ตลอดไป โดยมีเปำหมำยเพื่อหยุดยั้งกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรใช้ประโยชน์องค์ประกอบควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืนและแบ่งปนผลประโยชน์อย่ำงเท่ำเทียมและยุติธรรม กลุมจังหวัดภำคเหนือตอนบน 2 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงรำย จังหวัดพะเยำ ่จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่ำน เป็นกลุมจังหวัดหนึ่งที่มพ้นที่เป็นปำต้นน�ำของแม่น้ำสำย ่ ี ื ้ �ส�ำคัญหลำยสำย กลุ่มปำที่ส�ำคัญในพื้นที่ได้แก่กลุ่มปำภูคำ-แม่ยมและกลุ่มปำศรีลำนนำ-ขุนตำล เพื่อศึกษำสถำนกำรณ์กำรคุกคำมควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพซึ่งเป็นพื้นฐำนของกำรส่งเสริมพัฒนำเศรษฐกิจจำฐำนชีวภำพโดยกำรน�ำทรัพยำกรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ จึงมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องมีกำรส�ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเพื่อเป็นแนวทำงในกำรสงวน อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนภำยใต้ภูมิปญญำท้องถิ่นมำใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจควบคู่ไปกับกำรอนุรักษ์อย่ำงยั่งยืน อีกทั้งสร้ำงโอกำสให้เกิดกระบวนกำร กำรส่งเสริมอำชีพ กำรสร้ำงงำน กำรสร้ำงรำยได้ และใช้ฐำนจำกทรัพยำกรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมปญญำ ิ ท้องถิ่นควบคู่กับวิทยำกำรใหม่ๆภำยใต้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น ส�ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 2 ในฐำนะหน่วยงำนตัวแทนของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีภำรกิจจ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงเร่งด่วนและต่อเนื่อง โดยเน้นกำรบูรณำกำรกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนและกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน จึงได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำโครงกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลเพื่อกำรศึกษำและพัฒนำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมิปญญำท้องถิ่นและส่งเสริมอำชีพชุมชนพื้นที่กลุมปำภูคำ-แม่ยมและกลุมปำศรีลำนนำ-ขุนตำล ่ ่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 2 ขึ้น ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน
 4. 4. สารบัญรำยกำร หน้ำบทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนบ้ำนดงปำสัก 5 - ประวัติศำสตร์ชุมชน 5 - ที่ตั้ง/อำณำเขต ๖ - กำรเมืองกำรปกครองปกครอง ๖ - ด้ำนเศรษฐกิจ ๖ - วัฒนธรรม ประเพณีในชุมชน ๖ - ด้ำนสำธำรณสุข ๖ - ด้ำนกำรศึกษำ ๗ - ด้ำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม ๗ - ผังเครือญำติ 8 - ผังโครงสร้ำงองค์กรชุมชน ๙ - ปฏิทินชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน 10 - จ�ำนวนประชำกรบ้ำนดงปำสัก 12 - ข้อมูล โรงเรียน ศำสนสถำนในหมู่บ้ำน/ศูนย์เด็กเล็ก 1๓ - ข้อมูลร้ำนค้ำ ตลำดสด ข้อมูลร้ำนขำยของช�ำและอื่นๆ 14 - ข้อมูลกลุ่มองค์กร และกองทุนต่ำงๆในหมู่บ้ำน 15 - ท�ำเนียบภูมิปญญำท้องถิ่น 1๗บทที่ 2 ข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนพืช 25 - โครงสร้ำงสังคมพืช 28 - พรรณพืชเด่น (ไม้ต้น) ๓1 - ไม้พันธุ์พื้นล่ำง 45บทที่ ๓ ควำมหลำกหลำยชีวภำพของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน�้ำ ๖๓ - วิธีกำรด�ำเนินกำรและสถำนที่ท�ำกำรเก็บตัวอย่ำง ๖๓ - ผลกำรส�ำรวจควำมหลำกหลำยของทรัพยำกรประมงในพื้นที่ ๖๖ บ้ำนดงปำสัก อ�ำเภอภูเพียง จ.น่ำน - ชนิดปลำที่ส�ำรวจพบในแหล่งน�้ำธรรมชำติบ้ำนดงปำสัก ๖๗ - ชนิดของแพลงก์ตอนที่ส�ำรวจพบในแหล่งน�้ำธรรมชำติบ้ำนดงปำสัก ๗5 - ชนิดของพรรณไม้น�้ำที่ส�ำรวจพบในแหล่งน�้ำธรรมชำติบ้ำนดงปำสัก ๗๖ภำคผนวก ก 8๓ภำคผนวก ข 8๗ด้ชนี ๙๓เอกสำรอ้ำงอิง ๙5
 5. 5. บทที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานบ้านดงป่าสัก๑. ขอมูลพื้นฐานบานดงปาสัก ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ๑.๑ ประวัติศาสตร์ชุมชน คือกำรศึกษำถึงเรื่องรำวควำมเป็นมำของชุมชนในด้ำนต่ำงๆ ทั้งทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและกำรเมือง เพรำะจะช่วยให้เข้ำใจถึงปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนรวมถึงกำรลดอคติส่วนตัวที่จะเข้ำไปตัดสินเรื่องรำว หรือปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน บ้ำนดงปำสักหมู่ที่ 10 ต�ำบลฝำยแก้ว อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน มีหลักฐำนตั้งเป็นหมู่บ้ำน เมื่อปี พ.ศ. 244๗ ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ�ำเภอภูเพียง 15 กม. และอยหำงจำกตวจงหวดนำน ประมำณ 20 กม. สภำพพ้นท่เปนท่ลำดชนภเขำอยลอม ู่ ่ ั ั ั ่ ื ี ็ ี ั ู ู่ ้รอบ ภูมิล�ำเนำเดิม รำษฎรบ้ำนฝำยแก้ว หมู่ที่ ๓ ต�ำบลฝำยแก้ว โดยมีแกนน�ำคือนำยกำ นำยครื้น นำยแก้ว ได้มำท�ำไร่ ท�ำสวน ปลูกข้ำวที่ห้วยแหด ต่อมำได้ย้ำยมำปกหลักที่ท�ำกิน บริเวณล�ำห้วยน�้ำเกี๋ยน (ห้วยตำดน้อย) หรือที่ชำวบ้ำนเรียกกันว่ำ ฮ่อง บ้ำนห่ำง(บ้ำนร้ำง) และต่อมำได้ย้ำยลงมำตำมเส้นทำงล�ำน�้ำเกี๋ยนมำปกหลกทำมำหำกนท่หวยเหลำคำ(บำนดงปำสกปจจบน) เหตผลท่ใหช่อบำนดงปำสก ั � ิ ี ้ ่ ้  ั  ุ ั ุ ี ้ื ้  ัเพรำะมีต้นไม้ขนำดใหญ่อยู่เป็นจ�ำนวนมำก ไม้สักที่ถูกตัดหำยไปเกิดจำกกำรสัมปทำนปำจำกภำครัฐ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ท่มตนสักทองขนำดใหญ่ ซึ่งสำมำรถสังเกต ี ี้จำกร่องรอยที่เหลืออยู่ในปจจุบัน สารานุกรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น 5 บานดงปาสัก หมูที่ ๑๐ ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน
 6. 6. ๑.๒ ที่ตั้ง/อาณาเขต บ้ำนดงปำสัก หมู่ที่ 10 ต�ำบลฝำยแก้ว อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน ประกอบด้วยบ้ำนดงปำสัก และบ้ำนห้วยกวง โดยที่บำนดงปำสักตั้งบ้ำนเรือนอยูบริเวณไหล่ ้ ่เขำลุ่มน�้ำน�้ำเกี๋ยน มีล�ำน�้ำเกี๋ยนไหลผ่ำนหมู่บ้ำน ส่วนบ้ำนห้วยกวง ซึ่งเป็นบ้ำนสำขำตั้งบ้ำนเรือนอยู่ในหุบเขำลุ่มน�้ำห้วยกวง ซึ่งเป็นน�้ำสำขำของน�้ำแก่น ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้ำนห้วยค�ำ ต�ำบลฝำยแก้ว ทิศใต้ ติดต่อกับ ต�ำบลน�้ำเกี๋ยน อ�ำเภอภูเพียง ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ�ำเภอแม่จริม ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้ำนฝำยแก้ว บ้ำนทุ่งน้อย ๑.๓ การเมืองการปกครองปกครอง ปจจุบันมีนำยด�ำรง ใจเดช ก�ำนันต�ำบลฝำยแก้ว นำยแสวง วะอินทร์ ผู้ใหญ่บ้ำน และนำยวุฒิไกร ดวงพิกุล นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลฝำยแก้ว ๑.๔ ประชากร ทั้งหมด 5๖๙ คน ชำย 28๓ คน หญิง 28๖ คน 1๓8 หลังคำเรือน 1๖2 ครอบครัว ๑.๕ ด้านเศรษฐกิจ อำชีพหลักท�ำกำรเกษตร ท�ำไร่ข้ำวโพด ปลูกยำงพำรำ สักทอง อำชีพรอง ค้ำขำย รับจ้ำง อำชีพเสริม หำของปำ ถักตอกหมวก ๑.๖ วัฒนธรรม ประเพณีในชุมชน สวนใหญนบถอศำสนำพทธ ประเพณท่สำคญ ไดแก หกเปง(ไหวสำพระบรม ่ ่ ั ื ุ ี ี� ั ้ ่ ็ ้ธำตุแช่แห้ง) สงกรำนต์ ยี่เป็ง ตำนข้ำวใหม่ เลี้ยงผีปูผีย่ำ และเลี้ยงผีเจ้ำหลวง ๑.๗ ด้านสาธารณสุข มีสถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนดงปำสัก ได้รับงบประมำณจำกกระทรวงสำธำรณสุข ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงในปี พ.ศ. 25๓4 โดยได้รบบริจำคที่ดนของโรงเรียน ั ิปำสัก เปดให้บริกำรประชำชนเมื่อ วันที่ 1๗ พฤศจิกำยน 25๓5 จนถึงปจจุบัน ๖ สารานุกรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น บานดงปาสัก หมูที่ ๑๐ ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน
 7. 7. ๑.๘ ด้านการศึกษา ประชำชนสวนใหญจบช้นประถมศกษำ มโรงเรยนบำนปำสกสงกดพนทกำร ่ ่ ั ึ ี ี ้  ั ั ั ้ื ่ีศึกษำเขต( 2 ) 1 โรง ปีกำรศึกษำ 255๓ มีนักเรียน 1๓ คน ครู ๖ คน โดยมีนำยธวัชชัย แต้กุล เป็นผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน ๑.๙ ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็นพื้นที่ท�ำกินและที่อยู่อำศัยประมำณ 5,000 ไร่ พื้นที่ชุมชนแปลงที่ 1 เนื้อที่ประมำณ ๓1๗ ไร่ แปลงที่ 2 เนื้อที่ประมำณ 4,000 ไร่ และพื้นที่อนุรักษ์ เนื้อที่ประมำณ 5,000 ไร่ ๑) ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ชุมชนตั้งอยู่ในหุบเขำลุ่มน�้ำทั้งสองแห่ง ได้แก่ ล�ำน�้ำเกี๋ยนและล�ำน�้ำห้วยกวง ประมำณร้อยละ ๙0 ของพื้นที่มีลักษณะเป็นภูเขำคลื่นชันสลับกันไป ๒) ภูมิอากาศ บ้ำนดงปำสัก มีลักษณะอำกำศแบบฝนร้อนเฉพำะฤดู ซึ่งในครึ่งปีแรกจะได้รับควำมชื้นจำกอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีฝนตกชุกระหว่ำงกลำงเดือนพฤษภำคม ถึงเดือนตุลำคม ส่วนในครึ่งปีหลัง ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน ถึงเดือนกุมภำพันธ์ จะมีอำกำศหนำวเย็นและแห้งแล้ง ซึ่งเป็นผลมำจำกอิทธิพลของควำมกดอำกำศสูงจำกประเทศจีน และในช่วงเดือนมีนำคม ถึงเดือนเมษำยน จะมีอำกำศร้อนมำกและแห้งแล้ง ๓) ทรัพยากรป่าไม้ เดมมควำมอดมสมบรณมำก ตอมำมกำรตดไมเพ่อใชสอยและจำหนำยของ ิ ี ุ ู ์ ่ ี ั ้ ื ้ � ่รำษฎรบ้ำนดงปำสักและหมูบำนใกล้เคียงจนเสื่อมโทรมไปมำก ต่อมำมีกำรเพำะปลูก ่ ้พืชเชิงเดี่ยวที่ส�ำคัญซึ่งได้แก่ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นสำเหตุที่ส�ำคัญที่ท�ำให้ปำไม้ที่เคยสมบูรณ์มำกในอดีตเสื่อโทรมไปมำก ๔) ทรัพยากรน�้า บ้ำนดงปำสักมีแหล่งน�้ำที่ส�ำคัญได้แก่ ล�ำน�้ำเกี๋ยน ซึ่งไหลผ่ำนหมู่บ้ำนบ้ำนดงปำสักและล�ำน�้ำห้วยกวง ซึ่งไหลผ่ำนบ้นห้วยกวง ผลจำกกำรเพิ่มของจ�ำนวน สารานุกรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น ๗ บานดงปาสัก หมูที่ ๑๐ ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน
 8. 8. ประชำกรและกำรท�ำไร่ข้ำวโพดในพื้นที่ที่มีควำมลำดชันสูง ท�ำให้ส่งผลต่อควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรแหล่งน�้ำลดลง ซึ่งในอดีตเคยมีควำมอุดมสมบูรณ์สงมำก ู ๕) การใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื่องจำกเป็นพื้นที่ที่ส่วนใหญ่สูงชันมีกำรท�ำกำรเกษตรพืชเชิงเดี่ยวที่ส�ำคัญได้แก่ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ปจจุบันเนื่องจำกรำคำของยำงพำรำมีรำคำสูง เกษตรกรจึงหันมำปลูกยำงพำรำกันมำกโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพื้นที่ที่มีควำมลำดชันสูง ๑.๑๐ ผังเครือญาติ ผังเครือญำติ คือกำรถอดควำมสัมพันธ์เชิงเครือญำติหรือเชิงสำยเลือดในชมชน ผงเครอญำตมควำมสำคญเพรำะเปนควำมสมพนธท่เปนพ้นฐำนท่สำคญ ุ ั ื ิ ี � ั ็ ั ั ์ ี ็ ื ี� ัที่สุดของชีวิตครอบครัวและจะมีควำมเกี่ยวข้องกันไปตลอดชีวิต โดยเฉพำะปญหำสุขภำพของสมำชิกในครอบครัว กำรท�ำผังเครือญำติจึงมีส่วนส�ำคัญในกำรท�ำควำมเข้ำใจระบบควำมสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน ตลอดจนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แผนที่บ้ำนดงปำสัก ต.ฝำยแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่ำน มำตรำส่วน 1 : 15,000 8 สารานุกรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น บานดงปาสัก หมูที่ ๑๐ ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน
 9. 9. ภำพถ่ำยบ้ำนดงปำสัก ต.ฝำยแกว อ.ภเู พยง จ.นำน ้ ี ่ มำตรำส่วน 1 : 15,000 ๑.๑๑ ผังโครงสร้างองค์กรชุมชน โครงสรางองคกรชมชน กำรศกษำโครงสรำงดำนตำง ๆ ในชมชนเปนกำร   ุ ึ ้ ้ ่ ุ ็ศึกษำควำมสัมพันธ์ทำงสังคมด้ำน สถำบัน องค์กร และบุคคลทั้งแบบที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร เพรำะจะช่วยให้เรำทรำบบทบำทและหน้ำที่ และควำมสัมพันธ์เชิงอ�ำนำจระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ในชุมชนและที่ส�ำคัญเข้ำใจโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง การศึกษาโครงสรางองคกรชุมชน ก็คอกำรท�ำควำมเข้ำใจกับระบบควำม ืสมพนธตำง ๆ ท่มอยในชมชน แนวทำงกำรศึกษำโครงสรำงองคกรชมชนอำจแยก ั ั ์่ ี ี ู่ ุ ้ ์ ุได้สองขั้นตอน คือ กำรท�ำควำมเข้ำใจแบบแผนควำมสัมพันธ์ขององค์กรชุมชน และกำรจัดท�ำผังโครงสร้ำงองค์กรชุมชน สารานุกรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น ๙ บานดงปาสัก หมูที่ ๑๐ ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน
 10. 10. ๑.๑๒ ปฏิทินชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน เดือนมกราคม (เดือน 4) ประเพณีตำนเข้ำใหม่ เมื่อเสร็จสิ้นกำรท�ำนำแล้ว ชำวบ้ำนจะน�ำข้ำวใหม่ที่ได้มำท�ำบุญเลี้ยงพระ เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้แก่เทวดำ ผีขุนน�ำ ปูย่ำตำยำย เรียกกันว่ำทำนข้ำวใหม่ ้โดยชำวบ้ำนส่วนใหญ่จะนัดหมำยไปท�ำบุญทำนข้ำวใหม่พร้อมกัน คือ ในวันเพ็ญเดือน 4 โดยจะน�ำกรวยดอกไม้ ธูป เทียน น�้ำส�ำหรับกรวด หมำกพลู เมี่ยง บุหรี่ ข้ำวเหนียวนึ่ง 1 ถ้วย พร้อมทั้งอำหำร ไปถวำยพระสงฆ์ที่วัด และในวันเดียวกันนี้ก็จะมีพิธีปดทองครูบำ เดือนกุมภาพันธ (เดือน 5) ประเพณีมำฆบูชำ วันมำฆบูชำ เป็นวันที่เกิดสิ่งน่ำอัศจรรย์ 4 ประกำรด้วยกันคือ 1. พระสงฆ์จ�ำนวน 1,250 รูปได้มำเฝำพระองค์โดยมิได้นัดหมำย 2. พระสงฆ์จ�ำนวนนี้ล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ขีณำสพ อุปสมบทโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทำ ๓. วันที่พระสงฆ์มำพร้อมกันเป็นวันเพ็ญเดือนมำฆะ 4. พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงโอวำทปำฎิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระพุทธศำสนำจึงเรียกสิ่งที่เกิดขึ้น 4 ประกำรนี้ว่ำ “จาตุรงคสันนิบาต” ในตอนเช้ำชำวบ้ำนจะมีกำรท�ำบุญตักบำตรตอนบ่ำยมีกำรฟงเทศน์ และตอนเย็นมีกำรไหว้พระสวดมนต์ แล้วเวียนเทียนประทักษิณรอบวิหำรหรือเจดีย์ เดือนเมษายน (เดือน ๗) ประเพณีปีใหม่เมือง ประเพณีปีใหม่เมืองมีวันที่ส�ำคัญ ๓ วัน คือ 1. วันสังขำนล่องตรงกับวันที่ 1๓ เมษำยน ของทุกปี โดยหลังเที่ยงคืนวันที่ 12 จะมีเสี่ยงตีเกรำะเคำะไม้ จุดประทัด ยิงปน เพื่อไล่สังขำน ในวันนี้สมำชิกในครอบครวจะชวยกนทำควำมสะอำดบำนเรอน ในวนน้สวนใหญจะมกำรเผำขยะกนมำก ั ่ ั � ้ ื ั ี่ ่ ี ั 2. วันเน่ำ ตรงกับวันที่ 14 เมษำยน ของทุกปี วันนี้เป็นวันที่ชำวบ้ำน จัดเตรียมข้ำวปลำอำหำรทั้งคำวและหวำน เพื่อน�ำไปท�ำบุญที่วัดในวันรุ่งขึ้น เมื่อเสร็จจำกกำรเตรียมข้ำวปลำอำหำรแล้วจะขนทรำยเข้ำไปใส่ลำนวัด อีกประกำรหนึ่งวัน 10 สารานุกรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น บานดงปาสัก หมูที่ ๑๐ ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน
 11. 11. นี้เป็นวันที่ชำวบ้ำนทุกคนจะมีกำรพูดดี ไม่มีกำรด�ำกำรแช่งกัน เพรำะเชื่อว่ำใครที่ชอบด่ำชอบแช่งกันในวันนี้ ปำกของเขำจะเน่ำจะเหม็นไปตลอดทั้งปี ๓. วันพญำวัน ตรงกับวันที่ 15 เมษำยน ของทุกปี ชำวบ้ำนจะตื่นกันแต่เช้ำ ท�ำอำหำร เพื่อถวำยแด่พระสงฆ์ท่วด และอุทศแด่บรรพชนที่ลวงลับไปแล้ว เมื่อ ีั ิ ่ถึงเวลำก่อนเที่ยง ผู้สูงอำยุ ปูย่ำ ตำยำย จะน�ำ น�้ำส้มปอย และตุงกระดำษ ไปรวมกันที่วัด และเอำตุงไปปกที่กองทรำยที่ลำน น�ำน�้ำส้มปอยขึ้นไปเทรวมกันสะหลุงที่ตั้งไว้กลำงวิหำร แล้วอยู่รอฟงธรรม เมื่อฟงธรรมจบ น�้ำน�้ำส้มปอยที่เทรวมกันในสะหลุง ส่วนหนึ่งน�ำไปสรงพระพุทธรูป, พระเจดีย์และต้นโพธิ์ เดือนกรกฎาคม (เดือน 10) ประเพณีเข้ำพรรษำ ประเพณีเข้ำพรรษำแบ่งเป็น 2 วัน คือ 1. วันดำ เป็นวันที่ชำวบ้ำนจัดเตรียมอำหำร ผลไม้ ท�ำขนมต่ำงๆ เช่น ขนมจ็อก ข้ำวต้มมัด ฯลฯ มีกำรเก็บดอกไม้ มวนบุหรี่ ท�ำหมำก ท�ำเมี่ยงเป็นค�ำๆ เพื่อใส่ในส�ำรับ 2. วนเขำพรรษำ เปนวนท่ชำวบำนจะยกขนขำวท่เตรยมไวถวำยไวถวำยใน ั ้ ็ ั ี ้ ั ้ ี ี ้ ้พระภิกษุที่วัดตั้งแต่เช้ำตรู่ แล้วให้พระกรวดน�้ำให้พรอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่พ่อแม่พี่น้องที่ล่วงลับไป เดือนกันยายน (เดือน 12) ประเพณีกินข้ำวสลำก เดือนนี้เป็นเดือนที่ข้ำวเปลือกที่เก็บไว้ใกล้จะหมด คนที่ต้องซื้อข้ำวสำรจะหำซื้อยำกและมีรำคำแพง เมื่อคนอดอยำกก็พำกันคิดว่ำผีที่เป็นญำติพี่น้องก็คงจะอดอยำกเช่นกัน เป็นห่วงคนที่ตำยไปว่ำจะขำดแคลน จึงรวมกันจัดท�ำบุญสลำกข้ึน โดยจดหำขำวปลำอำหำรของกนของใชไปถวำยแกพระสงฆ เพ่ืออทศสวน ั ้ ิ ้ ่ ์ ุ ิ ่บญใหแกญำตท่ลวงลบไป โดยไมจำเพำะเจำะจงแกภกษหรอสำมเณรรปใดรปหน่ง ุ ้ ่ ิ ี่ ั ่� ่ ิ ุ ื ู ู ึจึงท�ำเป็นฉลำก เขียนชื่อผู้เป็นเจ้ำของเครื่องไทยทำนไปรวมปะปนกันให้พระภิกษุสำมเณรจบฉลำก เม่อพระภกษสสำมเณรจบ ไดฉลำกของผใด ผน้นกยก กวยสลำก ั ื ิ ุ ั ้ ู้ ู้ ั ็ ของตนให้แก่พระภิกษุสำมเณรรูปนั้น เดือนตุลาคม (เดือน 2) ประเพณีออกพรรษำ ชำวบำนจะเตรยมอำหำร เพอนำไปทำนขนขำวอทศใหญำตท่ลวงลบไป และ ้ ี ่ื � ั ้ ุ ิ ้ ิ ี่ ัทุกคนจะต้องเอำข้ำวปลำอำหำรไปท�ำบุญรวมกันที่วัด สารานุกรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น 11 บานดงปาสัก หมูที่ ๑๐ ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน
 12. 12. เดือนพฤศจิกายน (เดือน 2) ประเพณียี่เป็ง วนน้ชำวบำนจะตกแตงกระทงท่ทำจำกตนกลวยบชำคณรวมท้งขอขมำแมน้ำ ั ี ้ ่ ี � ้ ้ ู ุ ั ่ �ที่ได้ใช้น�้ำและทิ้งสิงสกปรกลงแม่น�้ำตลอดทั้งปีที่ผ่ำนมำและเพื่อเอำควำมทุกข์ ่ควำมโศกให้ไหลน�้ำไปเสีย ๑.๑๓ จ�านวนประชากรบ้านดงป่าสัก ประชำกรในเขตรับผิดชอบแยกตำมกลุ่มอำยุและเพศ ปีงบประมำณ 255๓ ประชำกร กลุ่มอำยุ ชำย หญิง (ปี) รวม ร้อยละ จ�ำนวน (คน) ร้อยละ จ�ำนวน (คน) ร้อยละ แรกเกิด – 4 1๓ 2.28 24 4.21 ๓๗ ๖.50 5 – ๙ 1๙ ๓.๓๓ 20 ๓.51 ๓๙ ๖.85 10 – 14 15 2.๖๖ 22 ๓.8๖ ๓๗ ๖.50 15 – 1๙ 2๙ 5.0๙ 21 ๓.๖๙ 50 8.๗8 20 – 24 22 ๓.8๖ 12 2.10 ๓4 5.๙๗ 25 – 2๙ 2๖ 4.5๖ 21 ๓.๖๙ 4๗ 8.2๖ ๓0 – ๓4 2๙ 5.0๙ 2๙ 5.0๙ 58 10.1๙ ๓5 – ๓๙ 2๖ 4.5๖ ๓๖ ๖.๓2 ๖2 10.8๙ 40 – 44 2๗ 4.๗4 24 4.21 51 8.๙๖ 45 – 4๙ 1๙ ๓.๓๓ 21 ๓.๖๙ 40 ๗.02 50 – 54 1๗ 2.๙8 20 ๓.51 ๓๗ ๖.50 55 – 5๙ 1๓-1(ตำย) 2.28 10 1.๗5 2๓ 4.4 ๖0 - ๖4 10 1.๗5 8 1.40 18 ๓.1๖ ๖5 - ๖๙ 8 1.40 ๖ 1.05 14 2.4๖ ๗0 - ๗5 ๖ 1.05 5 0.8๗ 11 1.๙๓ ๗5 - ๗๙ ๓ 0.52 2-1(ตำย) 0.๓5 5 0.8๗ 80+ 1 0.1๗ 5 0.8๗ ๖ 1.05 รวม 28๓ 4๙.๗๓ 28๖ 50.2๖ 5๖๙ 100.00 ข้อมูล Hos_Xp ณ 1 เมษำยน 5๓ 12 สารานุกรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น บานดงปาสัก หมูที่ ๑๐ ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน
 13. 13. ๑.๑๔ ข้อมูล โรงเรียน ศาสนสถานในหมู่บ้าน/จ�านวนเด็ก ข้อมูลศูนย์เด็กเล็กจ�านวน1 แห่ง โรงเรียนบ้ำนปำสัก ผู้อ�ำนวยกำรนำย ธวัชชัย แต้กุล ประกอบด้วย ครูทั้งหมด ๖ คน นักกำรภำรโรง 1 คน มีนักเรียนทั้งหมด 1๓ คน แยกเป็นนักเรียนชำย ๗ คน หญิง ๖ คน ระดับชั้น ชำย หญิง รวม ชั้นอนุบำล 1 0 0 0 ชั้นอนุบำล 2 0 0 0 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 0 0 0 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 0 0 0 ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ๓ 0 ๓ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ๓ 1 4 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 1 2 ๓ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ 0 ๓ ๓ รวม ๗ ๖ 1๓ ข้อมูลนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๔ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จ�ำนวน 1 แห่ง ชื่อศูนย์เด็กเล็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงปำสัก มีครูพี่เลี้ยง 1 คน (องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลฝำยแก้วสนับสนุนงบประมำณให้กับครูพี่เลี้ยง) มีเด็กเล็กอำยุ ๓-5 ปีทั้งหมด 24 คน โรงเรียน จ�ำนวน (คน) ชำย หญิง รวม โรงเรียน ๗ ๖ 1๓ ศูนย์เด็กเล็ก 12 12 24 รวม 1๙ 18 ๓๗ สารานุกรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น 1๓ บานดงปาสัก หมูที่ ๑๐ ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน
 14. 14. ขอมูลศาสนสถานชื่อวัด/ส�ำนักสงฆ์/โบสถ์ จ�ำนวน(รูป) พระภิกษุ สำมเณร อื่นๆ รวมวัดบ้ำนดงปำสัก 1 0 0 1รวม 1 0 0 0 ๑.๑๕ ข้อมูลร้านค้า ตลาดสด ข้อมูลร้านขายของช�าและอื่นๆ ผลกำรตรวจประเมิน ล�ำดับ ชื่อร้ำน ชื่อ-สกุลเจ้ำของร้ำน ประเภทของที่จ�ำหน่ำย / วดป. 1 ๓550100๗41401 นำงค�ำมั่น สำรทอง  ของช�ำทั่วไป 14 มกรำคม 5๓  ยำสำมัญประจ�ำบ้ำน  อำหำรสด  อื่นๆ ไบกอน 2 ๓550100๗4๓510 นำงศิริพรรณ กันธิยำ  ของช�ำทั่วไป 14 มกรำคม 5๓  ยำสำมัญประจ�ำบ้ำน/ปอก10๙  อำหำรสด  อื่นๆ ๓ ๓550100๗44184 นำยสวัสดิ์ ศรรบศึก  ของช�ำทั่วไป 14 มกรำคม 5๓  ยำบรรจุเสร็จ  อำหำรสด  อื่นๆ 4 ๓550100๗41040 นำยสุชำติ ค�ำรินทร์  ของช�ำทั่วไป 14 มกรำคม 5๓  ยำสำมัญประจ�ำบ้ำน  อำหำรสด  อื่นๆ 5 ๓5502001๓284๙ นำงแดง สมบูรณ์  ของช�ำทั่วไป 14 มกรำคม 5๓  ยำ  อำหำรสด  อื่นๆ ๖ ๓550100๗45๙๙๗ นำยสมผล เขื่อนดิน  ของช�ำทั่วไป 14 มกรำคม 5๓  ยำ  อำหำรสด  อื่นๆ 14 สารานุกรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น บานดงปาสัก หมูที่ ๑๐ ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน
 15. 15. ๑.๑๖ ข้อมูลกลุ่มองค์กร และกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน 1) ข้อมูลกลุ่มองค์กรในชุมชน จํานวน ปพ.ศ. ลําดับ ชื่อกลุ่ม ชื่อประธานกลุ่ม สมาชิก ที่ก่อตั้ง 1 กลุ่มเยำวชน นำยกิตติศักดิ์ นำวงค์ ๓5 2540 2 กลุ่มแม่บ้ำน นำงค�ำมอญ พรมดวงดี ๙2 2545 ๓ กลุ่มฌำปนกิจสงเครำะห์หมู่บ้ำน นำยมิ่ง ทำอำจ ๗02 25๓5 4 กลุ่มผู้สูงอำยุ นำยถนอม นำโลกำ 40 25๓5 2) ข้อมูลกองทุนในชุมชน จํานวนเงิน ปพ .ศ . ลําดับ ชื่อกองทุน ชื่อประธานกองทุน กองทุน ที่ก่อตั้ง 1 กองทุนเงินล้ำน นำยมำตย์ ทำอำจ 1๗800000 44 2 กองทุนวันละบำท นำยมำตย์ ทำอำจ 82๖2 2552ขอมูลกลุ่มสรางสุขภาพในชุมชน และ รายชื่อ แกนนําสุขภาพ ๓) กลุ่มสร้ำงสุขภำพในหมู่บ้ำน มีจ�ำนวน ๓ กลุ่ม ได้แก่ ชื่อกลุ่ม จํานวนสมาชิก(คน) 1. กลุ่มท�ำน�้ำยำชีวภำพ 18 2. กลุ่มไม้พอง 15 ๓. กลุ่มเปตอง 20ขอมูลผูนําชุมชน คณะกรรมการหมู่บานที่ กรรมการ ชื่อ-สุกล ตําแหน่ง1. ฝำยปกครอง นำยแสวง วะอินทร์ ผู้ใหญ่บ้ำน 2. ฝำยปองกัน นำยพันจักษ์ พรมดวงดี ผู้ช่วย ผรส สารานุกรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น 15 บานดงปาสัก หมูที่ ๑๐ ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน
 16. 16. คณะกรรมการหมู่บานที่ กรรมการ ชื่อ-สุกล ตําแหน่ง๓. ฝำยพัฒนำ นำยมำตย์ ทำอำจ สอ.บต. 4. ฝำยกำรคลัง นำยสะอำด วงค์หลอม กรรมกำรหมู่บ้ำน 5. ฝำยสำธำรณสุข นำยมำตย์ ทำอำจ ประธำนอสม. ๖. ฝำยสวัสดิกำรสังคม นำยธีรพันธ์ ค�ำรินทร์ กรรมกำรหมู่บ้ำน ๗. ฝำยศึกษำและวัฒนธรรม นำยอ�ำนวย นำโลกำ กรรมกำรหมู่บ้ำน8. ฝำยสตรี นำงค�ำมอญ พรมดวงดี ประธำนแม่บ้ำน ๙. ฝำยเยำวชน นำยกิตติศักดิ์ นำวงค์ ประธำนเยำวชน 10. ฝำยผู้สูงอำยุ นำยถนอม นำโลกำ ประธำนผู้สูงอำยุ 11. ฝำยประชำสัมพันธ์ นำยเกตุ ศรรบศึก สอ.บต. 12. ฝำยปฏิคม นำยเมฆ บุญคง ผู้ช่วยฝำยปกครอง 1๓. เลขำนุกำร นำยสะอำด วงค์หลอม ผู้ช่วยผู้ฝำยปกครอง คณะกรรมการที่ปรึกษา1. ท่ำนพระครูสมำน สุเมธะโส เจ้ำอำวำสวัดดงปำสัก2. นำยธวัชชัย แต้กุล ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน๓. นำยยุทธกำร หิรัญวิทย์ เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข4. นำยชัชพงษ์ กุลเทพพรม อดีตผู้ใหญ่บ้ำนหัวหนาหมวด สมาชิกองคการบริหารส่วนตําบล1. นำยผดุง ปญญำ 1. นำยเกตุ ศรรบศึก บ้ำนเลขที่ 1 2. นำยสุวิทย์ นำวงค์ 2. นำยมำตร ทำอำจ บ้ำนเลขที่ 42 ๓. นำยสง่ำ ศรรบศึก4. นำยสงบ มำขวำ5. นำยเจริญ บุญมี๖. นำยธีรพันธ์ ค�ำรินทร์ 1๖ สารานุกรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น บานดงปาสัก หมูที่ ๑๐ ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน
 17. 17. ท�าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น หมอบายศรีสู่ขวัญชื่อ : นำยถนอม นำโลกำ ที่อยู่ : 50 หมู่ที่ 10 ต�ำบลฝำยแก้ว อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน อายุ : ๗2 ปี อาชีพ : ท�ำไร่ พิกัด : UTM 4๗ Q 0๖๙8๙04 E 20๗41๗๓ N วิธีการ : กำรบำยศรีสู่ขวัญ กำรสืบชะตำ เป็นพิธีกรรมที่ชำวล้ำนนำมักจะกระท�ำเพื่อกำรสร้ำงขวัญและก�ำลังใจให้กบผูท่เรำต้องกำรที่จะบ�ำรุงขวัญ หรือมีกำร ั ้ ีเดินทำง พลัดพรำก มีกำรเตรียมสิ่งของมำกมำยเพื่อด�ำเนินกำร ซึ่งมีท้งอำหำรคำว ัหวำน ขนม ผลไม้ กล้วย อ้อย ข้ำวปลำอำหำร หมำกพลู เมี่ยง ผ้ำแดง ผ้ำขำว ข้ำวเปลือก ข้ำวสำร ดอกไม้ ธูปเทียน ข้ำวต้มมัด ข้ำวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ส่วนพิธีกรรมนั้น หมอบำยศรีสู่ขวัญจะเป็นผู้ด�ำเนินกำรซึ่งจะมีกำรกล่ำวเป็นภำษำพื้นเมืองล้ำนนำ เพื่อเรียกขวัญและก�ำลังใจของผู้ที่ถูกจัดท�ำพิธีให้ ถ่ายทอดจาก : บรรพบุรุษ
 18. 18. จักสานจากตอกชื่อ : นำงศรีลัย ไชยเลิศที่อยู่ : 85 หมู่ที่ 10 ต�ำบลฝำยแก้ว อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำนอายุ : ๖1 ปีอาชีพ : จักสำนพิกัด : UTM 4๗ Q 0๖๙8๙24 E 20๗4221 N วิธีการ : เป็นหัตถกรรมที่ใช้ตอกจำกไม้ไผ่ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ไม้ไผ่บง โดยกำรน�ำมำจักให้แบนเรียบ ใช้มีดที่มีคมมำกเหลำให้เกลี้ยง ผึ่งให้แห้งพอประมำณ น�ำมำสำนเพื่อขึ้นรูปของใช้ที่เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น กระติ๊บข้ำว หมวก เครื่องมือจับสัตว์น�้ำ ฯลฯ สำมำรถพบเห็นได้ในท้องถิ่น ขั้นตอนกำรเตรียมตอกเริ่มจำกน�ำไม้ไผ่ ที่มีชนิดและควำมแก่อ่อนตำมควำมประสงค์ของอุปกรณ์นั้นๆ น�ำมำฝำนเป็นเส้นบำงๆจำกนั้นน�ำมำแช่น�้ำซำวข้ำวเหนียวเป็นเวลำ 1 คืน แล้วน�ำมำผึ่งแดดให้แห้ง จำกนั้นน�ำมำสำนขึ้นรูปถ่ายทอดจาก : บรรพบุรุษ 18 สารานุกรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น บานดงปาสัก หมูที่ ๑๐ ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน
 19. 19. จักสานจากตอกชื่อ : นำยแสน สิทธิยศ ที่อยู่ : 52 หมู่ที่ 10 ต�ำบลฝำยแก้ว อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน อายุ : ๖๓ ปี อาชีพ : จักสำน พิกัด : UTM 4๗ Q 0๖๙8๙๓๓ E 20๗420๖ N วิธการ : เป็นหัตถกรรมที่ใช้ตอกจำกไม้ไผ่ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ไม้ไผ่บง ีโดยกำรนำมำจกใหแบนเรยบ ใชมดท่มคมมำกเหลำใหเ้ กล้ยง ผ่งใหแหงพอประมำณ � ั ้ ี ้ ี ี ี ี ึ ้ ้น�ำมำสำนเพื่อขึ้นรูปของใช้ที่เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น กระติ๊บข้ำว หมวก เครื่องมือจับสัตว์น�้ำ ฯลฯ สำมำรถพบเห็นได้ในท้องถิ่น ขั้นตอนกำรเตรียมตอกเริ่มจำกน�ำไม้ไผ่ ที่มีชนิดและควำมแก่อ่อนตำมควำมประสงค์ของอุปกรณ์น้นๆ น�ำมำฝำนเป็นเส้นบำงๆจำกนั้นน�ำมำแช่น้ำซำวข้ำวเหนียวเป็นเวลำ ั �1 คืน แล้วน�ำมำผึ่งแดดให้แห้ง จำกนั้นน�ำมำสำนขึ้นรูป ถ่ายทอดจาก : บรรพบุรุษ สารานุกรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น 1๙ บานดงปาสัก หมูที่ ๑๐ ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน
 20. 20. จักสานจากตอกชื่อ : นำงอรุณ สิทธิยศ ที่อยู่ : 52 หมู่ที่ 10 ต�ำบลฝำยแก้ว อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน อายุ : ๗๓ ปี อาชีพ : จักสำน พิกัด : UTM 4๗ Q 0๖๙8๙๓๓ E 20๗420๖ N วิธการ : เป็นหัตถกรรมที่ใช้ตอกจำกไม้ไผ่ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ไม้ไผ่บง ีโดยกำรนำมำจกใหแบนเรยบ ใชมดท่มคมมำกเหลำใหเ้ กล้ยง ผ่งใหแหงพอประมำณ � ั ้ ี ้ ี ี ี ี ึ ้ ้น�ำมำสำนเพื่อขึ้นรูปของใช้ที่เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่นกระติ๊บข้ำว หมวก เครื่องมือจับสัตว์น�้ำ ฯลฯ สำมำรถพบเห็นได้ในท้องถิ่น ขั้นตอนกำรเตรียมตอกเริ่มจำกน�ำไม้ไผ่ ที่มีชนิดและควำมแก่อ่อนตำมควำมประสงค์ของอุปกรณ์น้นๆ น�ำมำฝำนเป็นเส้นบำงๆจำกนั้นน�ำมำแช่น้ำซำวข้ำวเหนียวเป็นเวลำ ั �1 คืน แล้วน�ำมำผึ่งแดดให้แห้ง จำกนั้นน�ำมำสำนขึ้นรูป ถ่ายทอดจาก : บรรพบุรุษ 20 สารานุกรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น บานดงปาสัก หมูที่ ๑๐ ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน
 21. 21. จักสานจากตอกชื่อ : นำยมัน ทำอำจ ที่อยู่ : 82 หมู่ที่ 10 ต�ำบลฝำยแก้ว อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน อายุ : ๖๖ ปีอาชีพ : จักสำน พิกัด : UTM 4๗ Q 0๖๙๙12๗ E 20๗4๖81 N วิธการ : เป็นหัตถกรรมที่ใช้ตอกจำกไม้ไผ่ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ไม้ไผ่บง ีโดยกำรนำมำจกใหแบนเรยบ ใชมดท่มคมมำกเหลำใหเ้ กล้ยง ผ่งใหแหงพอประมำณ � ั ้ ี ้ ี ี ี ี ึ ้ ้น�ำมำสำนเพื่อขึ้นรูปของใช้ที่เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น กระติ๊บข้ำว หมวก เครื่องมือจับสัตว์น�้ำ ฯลฯ สำมำรถพบเห็นได้ในท้องถิ่น ขั้นตอนกำรเตรียมตอกเริ่มจำกน�ำไม้ไผ่ ที่มีชนิดและควำมแก่อ่อนตำมควำมประสงค์ของอุปกรณ์นั้นๆ น�ำมำฝำนเป็นเส้นบำงๆจำกนั้นน�ำมำแช่น�้ำซำวข้ำวเหนียวเป็นเวลำ 1 คืน แล้วน�ำมำผึ่งแดดให้แห้ง จำกนั้นน�ำมำสำนขึ้นรูป ถ่ายทอดจาก : บรรพบุรุษ สารานุกรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น 21 บานดงปาสัก หมูที่ ๑๐ ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน
 22. 22. จักสานจากตอกชื่อ : นำยศรีนวล กันทะสอน ที่อยู่ : ๓8 หมู่ที่ 10 ต�ำบลฝำยแก้ว อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน อายุ : 80 ปี อาชีพ : จักสำน พิกัด : UTM 4๗ Q 0๖๙๙128 E 20๗4๗21 N วิธการ : เป็นหัตถกรรมที่ใช้ตอกจำกไม้ไผ่ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ไม้ไผ่บง ีโดยกำรนำมำจกใหแบนเรยบ ใชมดท่มคมมำกเหลำใหเ้ กล้ยง ผ่งใหแหงพอประมำณ � ั ้ ี ้ ี ี ี ี ึ ้ ้น�ำมำสำนเพื่อขึ้นรูปของใช้ที่เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น กระติ๊บข้ำว หมวก เครื่องมือจับสัตว์น�้ำ ฯลฯ สำมำรถพบเห็นได้ในท้องถิ่น ขั้นตอนกำรเตรียมตอกเริ่มจำกน�ำไม้ไผ่ ที่มีชนิดและควำมแก่อ่อนตำมควำมประสงค์ของอุปกรณ์น้นๆ น�ำมำฝำนเป็นเส้นบำงๆจำกนั้นน�ำมำแช่น้ำซำวข้ำวเหนียวเป็นเวลำ ั �1 คืน แล้วน�ำมำผึ่งแดดให้แห้ง จำกนั้นน�ำมำสำนขึ้นรูป ถ่ายทอดจาก : บรรพบุรุษ 22 สารานุกรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น บานดงปาสัก หมูที่ ๑๐ ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน
 23. 23. จักสานจากตอกชื่อ : นำยหมื่น บุญมี ที่อยู่ : ๓๓ หมู่ที่ 10 ต�ำบลฝำยแก้ว อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน อายุ : 80 ปีอาชีพ : จักสำน พิกัด : UTM 4๗ Q 0๖๙๙1๓4 E 20๗4๗๓๗ N วิธการ : เป็นหัตถกรรมที่ใช้ตอกจำกไม้ไผ่ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ไม้ไผ่บง ีโดยกำรนำมำจกใหแบนเรยบ ใชมดท่มคมมำกเหลำใหเ้ กล้ยง ผ่งใหแหงพอประมำณ � ั ้ ี ้ ี ี ี ี ึ ้ ้น�ำมำสำนเพื่อขึ้นรูปของใช้ที่เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่นกระติ๊บข้ำว หมวก เครื่องมือจับสัตว์น�้ำ ฯลฯ สำมำรถพบเห็นได้ในท้องถิ่น ขั้นตอนกำรเตรียมตอกเริ่มจำกน�ำไม้ไผ่ ที่มีชนิดและควำมแก่อ่อนตำมควำมประสงค์ของอุปกรณ์น้นๆ น�ำมำฝำนเป็นเส้นบำงๆ จำกนั้นน�ำมำแช่น้ำซำวข้ำวเหนียวเป็นเวลำ ั �1 คืน แล้วน�ำมำผึ่งแดดให้แห้ง จำกนั้นน�ำมำสำนขึ้นรูป ถ่ายทอดจาก : บรรพบุรุษ สารานุกรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น 2๓ บานดงปาสัก หมูที่ ๑๐ ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน
 24. 24. เลี้ยงผีชื่อ : นำยศักดิ์ บุญยืนที่อยู่ : 58 หมู่ที่ 10 ต�ำบลฝำยแก้ว อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน อายุ : 52 ปี อาชีพ : ท�ำไร่ พิกัด : UTM 4๗ Q 0๖๙๙15๙ E 20๗4๖08 N วิธีการ : กำรเลี้ยงผี เป็นพิธกรรมควำมเชื่อของชุมชน ที่ชำวล้ำนนำมักมีควำม ีเชื่อเรื่องวิญำณ มักจะท�ำเพื่อกำรสร้ำงขวัญและก�ำลังใจหรือกำรสรรหำหรือกำรบนบำนวำตองกำรส่งใดส่งหน่งแลวเม่อไดตำมควำมตองกำรแลวจะมำทำกำรเล้ยง ่ ้ ิ ิ ึ ้ ื ้ ้ ้ � ีผี ซึ่งต้องมีผท่มควำมเป็นผูนำทำงจิตวิญำณ เชื่อว่ำสำมำรถสื่อสำรกับภูตผีได้ ท�ำกำร ู้ ี ี ้ �เลี้ยงเพื่อแก้บน เป็นต้น ถ่ายทอดจาก : บรรพบุรุษ 24 สารานุกรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น บานดงปาสัก หมูที่ ๑๐ ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน
 25. 25. บทที่ ๒ ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช ควำมหลำกหลำยทำงชวภำพดำนพชของบำนดงปำสก หมท่ 10 ตำบลฝำยแกว ี ้ ื ้  ั ู่ ี � ้อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน ในพื้นที่ปำชุมชนบ้ำนดงปำสัก ได้ศึกษำแปลงตัวอย่ำงถำวรจ�ำนวน 1 แปลง ขนำด 20 เมตร x 50 เมตร ตำมมำตรฐำนของกระทรวงทรพยำกรธรรมชำตและส่งแวดลอม โดยแบงแปลงยอยขนำด 10 เมตร x 50 เมตร ั ิ ิ ้ ่ ่จ�ำนวน 10 แปลง เพื่อศึกษำและส�ำรวจไม้ใหญ่ (พันธุ์ไม้ที่มีขนำดเส้นรอบวง ณ บริเวณอก หรือสูงจำกพื้น 1๓0 เซนติเมตร ตั้งแต่ ๓0 เซนติเมตรขึ้นไป และมีควำมสูงมำกกว่ำ ๓ เมตร) ซึ่งภำยในแปลงย่อยดังกล่ำวยังแบ่งเป็นแปลงขนำด 4 เมตร x 4 เมตร เพื่อศึกษำไม้หนุ่ม (พันธุ์ไม้ที่มีขนำดเส้นรอบวง ณ บริเวณอก หรือสูงจำกพื้น 1๓0 เซนติเมตร ไม่ถึง ๓0 เซนติเมตร และมีควำมสูงน้อยกว่ำ ๓ เมตร และรวมถึงไม้ไผ่ทุกชนิด) และแปลงขนำด 1 เมตร x 1 เมตร เพื่อศึกษำและส�ำรวจกล้ำไม้ พื้นล่ำง (พันธุ์ไม้ที่มีควำมสูงน้อยกว่ำ 1.๓0 เมตร) โดยจำกกำรศึกษำและส�ำรวจพบ พันธุ์ไม้ทั้งหมดจ�ำนวน ชนิด เป็นไม้ใหญ่จ�ำนวน 12 ชนิด ไม้หนุ่มจ�ำนวน 15 ชนิด กล้ำไม้และไม้พื้นล่ำงจ�ำนวน 15 ชนิด สารานุกรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น 25 บานดงปาสัก หมูที่ ๑๐ ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน
 26. 26. แปลงตัวอย่ำงเป็นปำชุมชนของหมู่บ้ำน สภำพปำเป็นปำเบญจพรรณ เหลือพื้นที่ปำไม้ไม่มำกนักเกิดจำกกำรที่ชุมชนมีกำรปองกันไม่ให้มีกำรบุกรุกเพื่อท�ำไร่ เพรำะรอบๆบริเวณดังกล่ำว ถูกรำษฎรบุกรุกจับจองเพื่อท�ำไร่ข้ำวโพดทั้งๆที่ควำมลำดชันสูงมำก แปลงตัวอย่ำงมีไม้รัง (Shorea siamensis Miq.) เป็นไม้เด่นน�ำ มีพรรณไม้ใหญ่จ�ำนวน 12 ชนิด จ�ำนวน ๙ วงศ์ มีกำรปกคลุมร้อยละ ๖0 ของพื้นที่ ชั้นเรือนยอดแบ่งออกเป็น ๓ ชั้น ชั้นบนสุดสูงประมำณ 15 – 20 เมตร ได้แก่ รัง (Shorea siamensis Miq.) ประดู่ปำ (Pterocarpus macrocarpus Kurz) ชั้นรองลงไปมีควำมสูงประมำณ 10 –15 เมตร ได้แก่ เต็ง กระท่อมหมู ก่อแพะ ส่วนไม้ใหญ่ที่มีควำมสูง 5 - 10 เมตร ได้แก่ มะกอกปำ ปอยำบ รักใหญ่ ตำลเหลือง ตีนนก ตำเสือ พรรณไม้ที่พบในแปลงตัวอย่ำงมีจ�ำนวน ๙๖ ต้น มีค่ำควำมถี่เท่ำกับ ๓๙0 มีค่ำควำมหนำแน่นเท่ำกับ ๙.๖ ต้น/แปลง มีค่ำดัชนีควำมหลำกชนิดพันธุ์เท่ำกับ 2.๖๖ พบพันธุ์ไม้ใหญ่ที่มีควำมส�ำคัญอันดับแรกได้แก่ รัง (Shorea siamensisMiq.) มีจ�ำนวน 50 ต้น มีค่ำควำมถี่สัมพัทธ์เท่ำกับ 25.๖4 % มีค่ำควำมอุดมสมบูรณ์เท่ำกับ 5.00 ต้น/แปลง มีค่ำควำมหนำแน่นสัมพัทธ์เท่ำกับ 52.08 % มีค่ำดัชนีควำมส�ำคัญทำงนิเวศ (IVI) เท่ำกับ 111.8๙ รองลงมำได้แก่ ประดู่ปำ (Pterocarpus macrocarpus Kurz) ตำลเหลือง (Ochna integerrima (Lour.)Merr.) ก่อแพะ (Quercus kerrii var.kerrii) เต็ง (Shorea obtusa) 2๖ สารานุกรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น บานดงปาสัก หมูที่ ๑๐ ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน
 27. 27. ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนพืชของบ้ำนดงปำสัก หมู่ที่ 10 ต�ำบลฝำยแก้ว อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน 2-2 ในพื้นที่ปำชุมชนบ้ำนดงปำสัก ลําดับ ชื่อ ชื่อพื้นเมือง วงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ความถี่ รวม(ต้น) จํานวนแปลงที่พบ ความถี่สัมพัทธ์ (%) ดัชนีความสําคัญทางนิเวศ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (%) ความหนาแน่น (ต้น/แปลง) ค่าดัชนีความหลากชนิดพันธุ์ ความอุดมสมบูรณ์ (ต้น/แปลง) ความเด่นสัมพัทธ์(พื้นที่หน้าตัด) (%) 1 มะกอกป่า มะกอก Spondias pinnata (L.f) Kurz ANACARDIACEAE 3 2 20 5.13 1.50 0.3 3.13 0.98 9.23 0.16 2 รัง เปา Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE 50 10 100 25.64 5.00 5 52.08 34.16 111.89 0.48 3 กระพี้จั่น ปี้ Millettia brandisiana Kurz LEGUMINOSAE (Papilionoideae) 3 3 30 7.69 1.00 0.3 3.13 1.30 12.12 0.16 4 เต็ง แงะ Shorea obtusa DIPTEROCARPACEAE 2 2 20 5.13 1.00 0.2 2.08 6.58 13.79 0.12 5 ประดู่ป่า ประดู่ Pterocarpus macrocarpus LEGUMINOSAE(Papilionoideae) 23 9 90 23.08 2.56 2.3 23.96 28.03 75.06 0.50 6 กระท่อมหมู ลองเลาะ Mitragyna rotundifolia ( Roxb.) Kuntze RUBIACEAE 2 2 20 5.13 1.00 0.2 2.08 0.97 8.18 0.12 7 ปอยาบ ยาบ Colana flagocarpa (C.B.Clake)Craib TILTACEAE 1 1 10 2.56 1.00 0.1 1.04 0.26 3.87 0.07 8 รักใหญ่ ฮัก Gluta usitata (Wall.) Dint Hou ANACARDIACEAE 4 3 30 7.69 1.33 0.4 4.17 1.03 12.89 0.20 9 ก่อแพะ ก่อ Quercus kerrii var.kerrii FAGACEAE 4 3 30 7.69 1.33 0.4 4.17 9.75 21.61 0.20บานดงปาสัก หมูที่ ๑๐ ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน สารานุกรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น 10 ตาลเหลือง ตาลเหลือง Ochna integerrima (Lour.)Merr. OCHNACEAE 2 2 20 5.13 1.00 0.2 2.08 16.16 23.37 0.12 11 ตีนนก ตีนนก Vitex pinnata Linn VERBENACEAE 1 1 10 2.56 1.00 0.1 1.04 0.62 4.22 0.07 2๗ 12 ตาเสือ ตาเสือ Dysoxylum cochinchinense MELIACEAE 1 1 10 2.56 1.00 0.1 1.04 0.66 4.27 0.07 รวม 96 390 100 9.6 9.6 100 100 2.26
 28. 28. โครงสร้ำงสังคมพืชภำพ 2-1 โครงสร้ำงสังคมพืชตำมแนวดิ่งภำพ 2-2 โครงสร้ำงสังคมพืชตำมแนวรำบ 28 สารานุกรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น บานดงปาสัก หมูที่ ๑๐ ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน

×