1
กิจกรรมที่ 1
การออกแบบกราฟิก
1. คาบที่เรียน คาบที่1-4
2. จุดประสงค์ผู้เรียนสามารถ
2.1 บอกประวัติของงานกราฟิก
2.2 บอกความ...
2
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- อินเตอร์เน็ต
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 การจัดเตรียม
5.1.1 จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน บทที่1 เรื...
3
 อิทธิพลของศิลปะในการออกแบบกราฟิก
5.2.10 ผู้สอนสุ่มจานวนนักเรียนสัก 3 – 4 คน เพื่อให้นักเรียนบอกถึงคุณค่าของงาน
ออกแบบก...
4
ใบงานที่1.1
ความรู้เกี่ยวกับประวัติของงานกราฟิก
ความหมายและความสาคัญของงานกราฟิก
ให้นักเรียนตอบคาถามดังต่อไปนี้ มาพอสังเ...
5
_____________________________________________________________
__________________________________________________________...
6
ใบงานที่ 1.2
ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของงานกราฟิก และประเภทของงานกราฟิก
ให้นักเรียนตอบคาถามดังต่อไปนี้ มาพอสังเขป
1. ให้อธ...
7
3. จงบอกประเภทงานกราฟิกที่นักเรียนรู้จัก และวาดภาพประกอบ
8
กิจกรรมที่ 2
ความเข้าใจในศิลปะ
1. คาบที่เรียน คาบที่ 5-8
2. จุดประสงค์ผู้เรียนสามารถ
2.1 บอกความหมายของศิลปะ
2.2 เข้าใจใ...
9
5.2 ขั้นตอนการดาเนินการ
สัปดาห์ที่2 คาบที่ 5-6
5.2.1 ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ ภาพรวมของเนื้อหา กิจกรรมการเรียนก...
10
5.2.14 ผู้สอนนัดหมายเรื่องที่จะเรียนในครั้งต่อไป
6. การวัดและประเมินผล
6.1 สังเกตพฤติกรรมในการทากิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม
6...
11
ใบงานที่ 2.1
ความหมายของศิลปะและขอบข่ายของศิลปะ
ให้นักเรียนตอบคาถามดังต่อไปนี้
1. อธิบายความหมายของศิลปะ
______________...
12
2. ให้นักเรียนนารูปภาพมาประกอบตามหัวข้อที่กาหนด
2.1 จิตรกรรม
2.2 ประติมากรรม
13
2.3 ภาพพิมพ์
2.4 สื่อผสม
14
2.5 สถาปัตยกรรม
2.6 ศิลปะภาพถ่าย
15
2.7 ดนตรีและนาฏศิลป์
2.8 วรรณกรรม
16
2.9 พาณิชย์ศิลป์
2.10 มัณฑนศิลป์
17
2.11 ศิลปหัตถกรรม
18
ใบงานที่ 2.2
ความเข้าใจในองค์ประกอบศิลปะ
ให้นักเรียนตอบคาถามดังต่อไปนี้
1. อธิบายถึงองค์ประกอบของศิลปะ
________________...
19
กิจกรรมที่ 3
องค์ประกอบที่เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
เรื่อง จุด เส้น และรูปร่างรูปทรง
1. คาบที่เรียน คาบที่ 9-1...
20
- ภาพตัวอย่างงานศิลปะ
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 การจัดเตรียม
5.1.1 จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน บทที่3 เรื่ององค์ประกอบที่...
21
5.2.13 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา พร้อมเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถศึกษาด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้น
5.2....
22
6.3 สังเกตการนาเสนอคาตอบในใบงาน
6.4 ตรวจสอบคะแนนในใบงาน
7. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
7.1 หนังสือองค์ประกอบของศิลปะ ผู้เขียนศ...
23
ใบงานที่ 3.1
ความเข้าในองค์ประกอบศิลป์พื้นฐานเรื่องจุด
1. อธิบายองค์ประกอบศิลป์พื้นฐานเรื่องจุด
_______________________...
24
2. ให้ใช้เทคนิคการจุดสร้างสรรค์ให้เกิดภาพมา1 ภาพ
25
ใบงานที่ 3.2
ความเข้าในองค์ประกอบศิลป์พื้นฐานเรื่องเส้น
1. ให้นักเรียนเขียนบอกความรู้สึกที่มีต่อเส้นต่อไปนี้
เส้นตรงแนว...
26
เส้นตัดกัน
_____________________________________
__________________________________________
___________________________...
27
ใบงานที่ 3.3
ความเข้าในองค์ประกอบศิลป์พื้นฐานเรื่องเส้น
1. ให้นักเรียนวาดภาพโดยใช้เส้นลักษณะต่างๆมาประกอบกัน
28
ใบงานที่ 3.4
ความเข้าในองค์ประกอบศิลป์พื้นฐานเรื่องรูปร่าง รูปทรง
1. รูปร่าง(shape) หมายถึง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
_____...
29
2. รูปทรง (form) หมายถึง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
________________________________________________________________
_______...
30
3. มวล (mass) หมายถึง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
________________________________________________________________
__________...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คู่มือครู(กิจกรรม) การจัดองค์ประกอบศิลป์ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก บทที่_1-3

3,079 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,079
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
168
Actions
Shares
0
Downloads
483
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คู่มือครู(กิจกรรม) การจัดองค์ประกอบศิลป์ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก บทที่_1-3

 1. 1. 1 กิจกรรมที่ 1 การออกแบบกราฟิก 1. คาบที่เรียน คาบที่1-4 2. จุดประสงค์ผู้เรียนสามารถ 2.1 บอกประวัติของงานกราฟิก 2.2 บอกความหมายของงานกราฟิก 2.3 บอกความสาคัญและคุณค่าของงานกราฟิก 2.4 บอกประเภทของงานกราฟิก 3. แนวคิด งานกราฟิกเป็นส่วนสาคัญที่มีบทบาทยิ่งต่อการออกแบบและกระบวนการผลิตสื่อ โดย เฉพาะที่ต้องการการสัมผัสรับรู้ด้วยตา ได้แก่ หนังสือ นิตยสาร วารสาร แผ่นพับแผ่นป้ายโฆษณา บรรจุภัณฑ์ แผ่นปลิว โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ฯลฯ นักออกแบบจะใช้วิธีการทางศิลปะและหลักการทางการออกแบบร่วมกัน สร้างสรรค์รูปแบบสื่อเพื่อให้เกิดศักยภาพในการที่จะเป็นตัวกลางของกระบวนการสื่อความหมายระหว่างผู้ส่ง สารและผู้รับสาร นักออกแบบกราฟิกจะต้องค้นหา รวบรวมข้อมูลต่างๆขบคิดแนวทางและวางรูปแบบที่ดีที่สุด ในอันที่จะทาให้สื่อนั้นสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการรับรู้ ยอมรับ และมีทัศนะคติที่ดีต่อการตอบสนอง สื่อที่มองเห็น 4. สื่อ-อุปกรณ์ 4.1 ใบงาน ใบงานที่ เรื่อง เวลา(นาที) 1.1 ความรู้เกี่ยวกับประวัติของงานกราฟิก ความหมายและ ความสาคัญของงานกราฟิก 30 1.2 ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของงานกราฟิก และประเภทของงานกราฟิก 40 4.2 อื่นๆ - เครื่องคอมพิวเตอร์ - จอProjector
 2. 2. 2 - เอกสารประกอบการบรรยาย - อินเตอร์เน็ต 5. วิธีการดาเนินการ 5.1 การจัดเตรียม 5.1.1 จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน บทที่1 เรื่องการออกแบบกราฟิก 5.1.2 จัดเตรียมใบงานที่ 1.1 และ 1.2 5.2 ขั้นตอนการดาเนินการ สัปดาห์ที่1 คาบที่1-2 5.2.1 ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ ภาพรวมของเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่จะต้องดาเนินการ 5.2.2 ผู้สอนอธิบาย เอกสารประกอบการสอนบทที่1  ประวัติของงานออกแบบกราฟิก  ความหมายของงานออกแบบกราฟิก  ความสาคัญของงานออกแบบกราฟิก 5.2.3 ผู้สอนสุ่มจานวนนักเรียนสัก 3 – 4 คน เพื่อให้นักเรียนบอกถึงความหมาย ของงาน กราฟิกพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 5.2.4 ผู้สอนสุ่มจานวนนักเรียนสัก 3 – 4 คน เพื่อให้นักเรียนบอกถึงความสาคัญ ของงาน กราฟิกพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 5.2.5 ผู้สอนตั้งคาถามเกี่ยวกับประวัติของงานออกแบบกราฟิก ให้ผู้เรียนช่วยกันหาคาตอบ ด้วยตัวเอง 5.2.6 ให้แต่ละคนทาใบงานที่1.1 แล้วช่วยกันเฉลย 5.2.7 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา พร้อมเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ ศึกษาด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้น สัปดาห์ที่1 คาบที่ 3-4 5.2.8 ผู้สอนทบทวนเรื่องที่เรียนก่อนหน้านี้ 5.2.9 ผู้สอนอธิบาย เอกสารประกอบการสอนบทที่1  คุณค่าของงานออกแบบกราฟิก
 3. 3. 3  อิทธิพลของศิลปะในการออกแบบกราฟิก 5.2.10 ผู้สอนสุ่มจานวนนักเรียนสัก 3 – 4 คน เพื่อให้นักเรียนบอกถึงคุณค่าของงาน ออกแบบกราฟิกพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 5.2.11 ผู้สอนสุ่มจานวนนักเรียนสัก 3 – 4 คน เพื่อให้นักเรียนบอกถึงอิทธิพลของศิลปะใน การออกแบบกราฟิกพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 5.2.12 ผู้สอนอธิบาย เอกสารประกอบการสอนบทที่1  ประเภทของงานกราฟิก 5.2.13 ผู้สอนตั้งคาถาม ให้ผู้เรียนช่วยกันหาคาตอบด้วยตัวเอง 5.2.14 ให้แต่ละคนทาใบงานที่1.2 แล้วช่วยกันเฉลย 5.2.15 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา พร้อมเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียน สามารถศึกษาด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้น 5.2.14 ผู้สอนนัดหมายเรื่องที่จะเรียนในครั้งต่อไป 6. การวัดและประเมินผล 6.1 สังเกตพฤติกรรมในการทากิจกรรมเดี่ยว 6.2 สังเกตจากการตอบคาถาม 6.3 สังเกตการนาเสนอคาตอบในใบงาน 6.4 ตรวจสอบคะแนนในใบงาน 7. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 7.1 หนังสือGraphic Design Principles หลักการและกระบวนการออกแบบงานกราฟิกดีไซน์ 7.2 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก 7.3 เว็บไซต์แนะนา - http://www.thaigoodview.com
 4. 4. 4 ใบงานที่1.1 ความรู้เกี่ยวกับประวัติของงานกราฟิก ความหมายและความสาคัญของงานกราฟิก ให้นักเรียนตอบคาถามดังต่อไปนี้ มาพอสังเขป 1. ให้อธิบายประวัติของงานออกแบบกราฟิก _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. ให้อธิบายความหมายของงานออกแบบกราฟิก _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ________________________ 3. ให้อธิบายถึงความสาคัญของงานออกแบบกราฟิก _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
 5. 5. 5 _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ________________________________
 6. 6. 6 ใบงานที่ 1.2 ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของงานกราฟิก และประเภทของงานกราฟิก ให้นักเรียนตอบคาถามดังต่อไปนี้ มาพอสังเขป 1. ให้อธิบายถึงคุณค่าของงานออกแบบกราฟิก ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. นักออกแบบใช้หลักและวิธีการทางศิลปะอะไรบ้างเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบงาน กราฟิกให้โดดเด่นสะดุดตา ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________
 7. 7. 7 3. จงบอกประเภทงานกราฟิกที่นักเรียนรู้จัก และวาดภาพประกอบ
 8. 8. 8 กิจกรรมที่ 2 ความเข้าใจในศิลปะ 1. คาบที่เรียน คาบที่ 5-8 2. จุดประสงค์ผู้เรียนสามารถ 2.1 บอกความหมายของศิลปะ 2.2 เข้าใจในองค์ประกอบของศิลปะ 3. แนวคิด ศิลปะเกิดขึ้นมาในสังคมมนุษย์ตั้งแต่สมัยอดีตและมีวัฒนาการเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน ศิลปะ คือผลงานที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นในรูปลักษณ์ต่างๆให้ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพ ความประทับใจ ความสะเทือนใจ ตามทักษะของแต่ละคน เพื่อความงาม และความพอใจ ศิลปะ แบ่งออกเป็น 2ประเภท คือ วิจิตรศิลป์ ( fine art ) และ ศิลปะประยุกต์ ( applied art ) 4. สื่อ-อุปกรณ์ 4.1 ใบงาน ใบงานที่ เรื่อง เวลา(นาที) 2.1 ความหมายของศิลปะและขอบข่ายของศิลปะ 30 2.2 ความเข้าใจในองค์ประกอบศิลปะ 30 4.2 อื่นๆ - เครื่องคอมพิวเตอร์ - จอProjector - เอกสารประกอบการบรรยาย - อินเตอร์เน็ต - ภาพงานศิลปะ 5. วิธีการดาเนินการ 5.1 การจัดเตรียม 5.1.1 จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน บทที่2 เรื่องความเข้าใจในศิลปะ 5.1.2 จัดเตรียมใบงานที่ 2.1 และ 2.2
 9. 9. 9 5.2 ขั้นตอนการดาเนินการ สัปดาห์ที่2 คาบที่ 5-6 5.2.1 ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ ภาพรวมของเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่จะต้องดาเนินการ 5.2.2 ผู้สอนอธิบาย เอกสารประกอบการสอนบทที่2  ความหมายของศิลปะ  ขอบข่ายของศิลปะ 5.2.3 ผู้สอนสุ่มจานวนนักเรียนสัก 3 – 4 คน เพื่อให้นักเรียนบอกถึงความหมาย ของศิลปะ และขอบข่ายของศิลปะ 5.2.4 ผู้สอนตั้งคาถาม ให้ผู้เรียนช่วยกันหาคาตอบด้วยตัวเอง 5.2.5 ผู้สอนให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ5คน 5.2.6 ให้แต่ละกลุ่มทาใบงานที่2.1 แล้วนามาส่งในคาบต่อไป 5.2.7 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา พร้อมเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ ศึกษาด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้น สัปดาห์ที่2 คาบที่ 7-8 5.2.8 ผู้สอนทบทวนเรื่องที่เรียนก่อนหน้านี้ 5.2.9 ผู้สอนอธิบาย เอกสารประกอบการสอนบทที่1  ความเข้าใจในองค์ประกอบศิลปะ  จุดมุ่งหมายขององค์ประกอบศิลปะ  การแบ่งองค์ประกอบศิลปะ 5.2.10 ผู้สอนสุ่มจานวนนักเรียนสัก 3 – 4 คน เพื่อให้นักเรียนบอกถึงความเข้าใจ ใน องค์ประกอบศิลปะ และจุดมุ่งหมายขององค์ประกอบศิลปะ 5.2.11 ผู้สอนสุ่มจานวนนักเรียนสัก 5 – 6 คน เพื่อให้นักเรียนบอกถึงการแบ่งองค์ประกอบ ศิลปะ 5.2.13 ผู้สอนตั้งคาถาม ให้ผู้เรียนช่วยกันหาคาตอบด้วยตัวเอง 5.2.14 ให้แต่ละคนทาใบงานที่2.2 แล้วช่วยกันเฉลย 5.2.15 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา พร้อมเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียน สามารถศึกษาด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้น
 10. 10. 10 5.2.14 ผู้สอนนัดหมายเรื่องที่จะเรียนในครั้งต่อไป 6. การวัดและประเมินผล 6.1 สังเกตพฤติกรรมในการทากิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม 6.2 สังเกตจากการตอบคาถาม 6.3 สังเกตการนาเสนอคาตอบในใบงาน 6.4 ตรวจสอบคะแนนในใบงาน 7. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 7.1 หนังสือองค์ประกอบของศิลปะ ผู้เขียนศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ 7.2 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก
 11. 11. 11 ใบงานที่ 2.1 ความหมายของศิลปะและขอบข่ายของศิลปะ ให้นักเรียนตอบคาถามดังต่อไปนี้ 1. อธิบายความหมายของศิลปะ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
 12. 12. 12 2. ให้นักเรียนนารูปภาพมาประกอบตามหัวข้อที่กาหนด 2.1 จิตรกรรม 2.2 ประติมากรรม
 13. 13. 13 2.3 ภาพพิมพ์ 2.4 สื่อผสม
 14. 14. 14 2.5 สถาปัตยกรรม 2.6 ศิลปะภาพถ่าย
 15. 15. 15 2.7 ดนตรีและนาฏศิลป์ 2.8 วรรณกรรม
 16. 16. 16 2.9 พาณิชย์ศิลป์ 2.10 มัณฑนศิลป์
 17. 17. 17 2.11 ศิลปหัตถกรรม
 18. 18. 18 ใบงานที่ 2.2 ความเข้าใจในองค์ประกอบศิลปะ ให้นักเรียนตอบคาถามดังต่อไปนี้ 1. อธิบายถึงองค์ประกอบของศิลปะ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. บอกถึงองค์ประกอบที่เป็นพื้นฐานและองค์ประกอบที่เป็นหลักในการสร้างงานศิลปะมา _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
 19. 19. 19 กิจกรรมที่ 3 องค์ประกอบที่เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานศิลปะ เรื่อง จุด เส้น และรูปร่างรูปทรง 1. คาบที่เรียน คาบที่ 9-16 2. จุดประสงค์ผู้เรียนสามารถ 2.1 เข้าใจองค์ประกอบที่เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานศิลปะเรื่อง จุด 2.2 เข้าใจองค์ประกอบที่เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานศิลปะเรื่อง เส้น 2.3 เข้าใจองค์ประกอบที่เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานศิลปะเรื่อง รูปร่างรูปทรง 3. แนวคิด ในการศึกษาศิลปะให้เข้าใจและสามารถนาไปใช้ได้ดีนั้นจาเป็นต้องศึกษาถึง องค์ประกอบที่เป็นพื้นฐานในการสร้างงานศิลปะเสียก่อน จึงจะสามารถแยกประเภทขององค์ประกอบ ได้อย่างถูกต้อง ความรู้เหล่านี้เป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษาถึงหลักการจัดองค์ประกอบศิลปะ และ การนาไปประยุกต์ในงานขั้นต่อไป 4. สื่อ-อุปกรณ์ 4.1 ใบงาน ใบงานที่ เรื่อง เวลา(นาที) 3.1 ความเข้าในองค์ประกอบศิลป์พื้นฐานเรื่องจุด 60 3.2 ความเข้าในองค์ประกอบศิลป์พื้นฐานเรื่องเส้น 30 3.3 ความเข้าในองค์ประกอบศิลป์พื้นฐานเรื่องเส้น 60 3.4 ความเข้าในองค์ประกอบศิลป์พื้นฐานเรื่องรูปร่าง รูปทรง 30 4.2 อื่นๆ - เครื่องคอมพิวเตอร์ - จอProjector - เอกสารประกอบการบรรยาย - อินเตอร์เน็ต
 20. 20. 20 - ภาพตัวอย่างงานศิลปะ 5. วิธีการดาเนินการ 5.1 การจัดเตรียม 5.1.1 จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน บทที่3 เรื่ององค์ประกอบที่เป็นพื้นฐานในการ สร้างสรรค์งานศิลปะเรื่อง จุด เส้น และรูปร่างรูปทรง 5.1.2 จัดเตรียมใบงานที่ 3.1-3.4 5.2 ขั้นตอนการดาเนินการ สัปดาห์ที่3 คาบที่ 9-10 5.2.1 ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ ภาพรวมของเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่จะต้องดาเนินการ 5.2.2 ผู้สอนอธิบาย เอกสารประกอบการสอนบทที่3  จุด 5.2.3 ผู้สอนสุ่มจานวนนักเรียนสัก 3 – 4 คน เพื่อให้นักเรียนบอกถึงความเข้าใจความหมาย ของจุด 5.2.4 ผู้สอนตั้งคาถาม ให้ผู้เรียนช่วยกันหาคาตอบด้วยตัวเอง 5.2.5 ผู้สอนสาธิตการวาดภาพที่เกิดจากจุด 5.2.6 ให้แต่ละคนทาใบงานที่3.1 แล้วนามาส่งพร้อมสุ่มนักเรียน3-4คนมานาเสนองาน 5.2.7 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา พร้อมเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ ศึกษาด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้น สัปดาห์ที่3 คาบที่ 11-12 5.2.8 ผู้สอนทบทวนเรื่องที่เรียนก่อนหน้านี้ 5.2.9 ผู้สอนอธิบาย เอกสารประกอบการสอนบทที่3  เส้น 5.2.10 ผู้สอนสุ่มจานวนนักเรียนสัก 3 – 4 คน เพื่อให้นักเรียนบอกถึงความเข้าใจ ใน องค์ประกอบศิลปะเรื่องเส้น 5.2.11 ผู้สอนตั้งคาถามร่วมกับใช้สื่อภาพงานศิลปะ ให้ผู้เรียนช่วยกันหาคาตอบด้วยตัวเอง 5.2.12 ให้แต่ละคนทาใบงานที่3.2 แล้วช่วยกันเฉลย
 21. 21. 21 5.2.13 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา พร้อมเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียน สามารถศึกษาด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้น 5.2.14 ผู้สอนนัดหมายเรื่องที่จะเรียนในครั้งต่อไป สัปดาห์ที่4 คาบที่ 13-14 5.2.15 ผู้สอนทบทวนเรื่องที่เรียนก่อนหน้านี้ 5.2.16 ผู้สอนอธิบาย เอกสารประกอบการสอนบทที่3  เส้น 5.2.17 ผู้สอนสุ่มจานวนนักเรียนสัก 3 – 4 คน เพื่อให้นักเรียนบอกถึงความเข้าใจ ใน องค์ประกอบศิลปะเรื่องเส้น 5.2.18 ผู้สอนตั้งคาถามร่วมกับใช้สื่อภาพงานศิลปะ ให้ผู้เรียนช่วยกันหาคาตอบด้วยตัวเอง 5.2.19 ให้แต่ละคนทาใบงานที่3.3 แล้วนามาส่งในคาบต่อไป 5.2.20 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา พร้อมเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียน สามารถศึกษาด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้น สัปดาห์ที่4 คาบที่ 15-16 5.2.21 ผู้สอนทบทวนเรื่องที่เรียนก่อนหน้านี้ 5.2.22 ผู้สอนอธิบาย เอกสารประกอบการสอนบทที่3  รูปร่าง รูปทรง 5.2.23 ผู้สอนสุ่มจานวนนักเรียนสัก 3 – 4 คน เพื่อให้นักเรียนบอกถึงความเข้าใจ ใน องค์ประกอบศิลปะเรื่องรูปร่าง รูปทรง 5.2.24 ผู้สอนตั้งคาถามร่วมกับใช้สื่อภาพงานศิลปะ ให้ผู้เรียนช่วยกันหาคาตอบด้วยตัวเอง 5.2.25 ให้แต่ละคนทาใบงานที่3.4 แล้วช่วยกันเฉลย 5.2.26 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา พร้อมเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียน สามารถศึกษาด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้น 5.2.27 ผู้สอนนัดหมายเรื่องที่จะเรียนในครั้งต่อไป 6. การวัดและประเมินผล 6.1 สังเกตพฤติกรรมในการทากิจกรรมเดี่ยว 6.2 สังเกตจากการตอบคาถาม
 22. 22. 22 6.3 สังเกตการนาเสนอคาตอบในใบงาน 6.4 ตรวจสอบคะแนนในใบงาน 7. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 7.1 หนังสือองค์ประกอบของศิลปะ ผู้เขียนศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ 7.2 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก
 23. 23. 23 ใบงานที่ 3.1 ความเข้าในองค์ประกอบศิลป์พื้นฐานเรื่องจุด 1. อธิบายองค์ประกอบศิลป์พื้นฐานเรื่องจุด _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
 24. 24. 24 2. ให้ใช้เทคนิคการจุดสร้างสรรค์ให้เกิดภาพมา1 ภาพ
 25. 25. 25 ใบงานที่ 3.2 ความเข้าในองค์ประกอบศิลป์พื้นฐานเรื่องเส้น 1. ให้นักเรียนเขียนบอกความรู้สึกที่มีต่อเส้นต่อไปนี้ เส้นตรงแนวตั้ง __________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ เส้นตรงแนวนอน __________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ เส้นตรงแนวเฉียง __________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________
 26. 26. 26 เส้นตัดกัน _____________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ _________________________________________ เส้นโค้ง ___________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ เส้นปะ ____________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ ________________________________________ เส้นหยัก ____________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ ________________________________________
 27. 27. 27 ใบงานที่ 3.3 ความเข้าในองค์ประกอบศิลป์พื้นฐานเรื่องเส้น 1. ให้นักเรียนวาดภาพโดยใช้เส้นลักษณะต่างๆมาประกอบกัน
 28. 28. 28 ใบงานที่ 3.4 ความเข้าในองค์ประกอบศิลป์พื้นฐานเรื่องรูปร่าง รูปทรง 1. รูปร่าง(shape) หมายถึง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ____________________
 29. 29. 29 2. รูปทรง (form) หมายถึง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ____________________
 30. 30. 30 3. มวล (mass) หมายถึง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ____________________

×