เอกสารประกอบการสอน การจัดองค์ประกอบศิลป์ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก บทที่_1

3,928 views

Published on

1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,928
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
173
Actions
Shares
0
Downloads
205
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เอกสารประกอบการสอน การจัดองค์ประกอบศิลป์ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก บทที่_1

 1. 1. 1 บทที่1 เรื่อง การออกแบบกราฟิก กราฟิก(Graphic) งานกราฟิกเป็นสํวนสาคัญที่มีบทบาทยิ่งตํอการออกแบบและกระบวนการผลิตสื่อ โดยเฉพาะที่ ต๎องการการสัมผัสรับรู๎ด๎วยตา ได๎แกํ หนังสือ นิตยสาร วารสาร แผํนพับแผํนป้ายโฆษณา บรรจุภัณฑ๑ แผํนปลิว โทรทัศน๑ ภาพยนตร๑ ฯลฯ นักออกแบบจะใช๎วิธีการทางศิลปะและหลักการทางการออกแบบรํวมกันสร๎างสรรค๑รูปแบบสื่อเพื่อให๎ เกิดศักยภาพในการที่จะเป็นตัวกลางของกระบวนการสื่อความหมายระหวํางผู๎สํงสารและผู๎รับสาร นักออกแบบ กราฟิกจะต๎องค๎นหา รวบรวมข๎อมูลตํางๆขบคิดแนวทางและวางรูปแบบที่ดีที่สุดในอันที่จะทาให๎สื่อนั้นสามารถ ดึงดูดกลุํมเป้าหมายให๎เกิดการรับรู๎ ยอมรับ และมีทัศนะคติที่ดีตํอการตอบสนองสื่อที่มองเห็น 1.1 ประวัติของงานออกแบบกราฟิก งานกราฟิกมีประวัติความเป็นมาตามหลักฐานในอดีตเมื่อมนุษย๑เริ่มรู๎จักการขีดเขียน ขุด จารึกเป็น รํองรอย ให๎ปรากฏเป็นหลักฐานในปัจจุบัน การออกแบบกราฟิกสมัยกํอนประวัติศาสตร๑จึงเป็นการเริ่มต๎นการ สื่อความหมายด๎วยการวาดเขียน ตํอมาประมาณ 9000 ปี กํอนคริสตกาล ชาว Sumerien ในแคว๎นเมโสโปเต เมีย ได๎เริ่มเขียนตัวอักษรรูปลิ่ม และตัวอักษร Hieroglyphic ของชาวอียิปต๑ งานกราฟิกเริ่มได๎รับการยอมรับ มากขึ้นเมื่อได๎คิดค๎นกระดาษและวิธีการพิมพ๑ ในปีค.ศ.1950 การออกแบบได๎ชื่อวํา Typographical Style เป็นการพัฒนาโดยนักออกแบบชาวสวิส ตั้งแตํสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต๎นมา การออกแบบกราฟิกได๎ พัฒนาและขยายขอบเขตงานออกไปอยํางกว๎างขวาง ไมํจากัดอยูํแตํในสิ่งพิมพ๑เทํานั้น โดยเข๎าไปอยูํใน กระบวนการสื่อสารอื่นๆ เชํน ภาพยนตร๑ โทรทัศน๑ วีดีทัศน๑ การถํายภาพ โปสเตอร๑ การโฆษณา ฯลฯ การ ออกแบบกราฟิกในปัจจุบันเป็นยุคของอิเล็กทรอนิกส๑ นวัตกรรมและเทคโนโลยีได๎นาเครื่องมือ เครื่องใช๎ วัสดุ อุปกรณ๑ มาชํวยในการออกแบบกราฟิกได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เชํน การใช๎คอมพิวเตอร๑มีโปรแกรมด๎านการ จัดพิมพ๑ตัวอักษร ที่นิยมกันมากคือ Microsoft Word และยังมีโปรแกรมอื่นๆที่สนับสนุนงานกราฟิกอีก มากมาย เชํน Adobe Photoshop , Illustrator , PageMaker , CorelDraw , 3D studio , LightWave 3D , AutoCad ฯลฯ
 2. 2. 2 รูปที่ 1 อักษรลิ่ม รูปที่ 2 อักษรลิ่ม 1.2 ความหมายของงานออกแบบกราฟิก กราฟิกหมายถึงภาพลายเส๎นหรือภาพที่เกิดจากการวัด จากการขีดเขียนที่แสดงด๎วยตาราง หรือแผนภาพ การวาดเขียนหรือการระบายสี การสร๎างงานศิลปะบนพื้นระนาบหรืออาจกลําวอีกนัย หนึ่งวํางานกราฟิกหมายถึงกระบวนการออกแบบตํางๆในสิ่งที่เป็นวัสดุ 2 มิติ คือมีความกว๎างและ
 3. 3. 3 ความยาวเทํานั้น เชํน งานออกแบบบ๎านของสถาปนิกในการเขียนแบบ ตัวภาพและรายละเอียดบน แปลนบ๎านเรียกวําเป็นงานกราฟิก การเขียนภาพเหมือนจริงของจิตรกร การออกแบบภาพโฆษณาของ นักออกแบบ การออกแบบฉลากหรือลวดลายหรือภาพประกอบหรือตัวอักษรที่ปรากฏบนฉลากสินค๎า บนตัวสินค๎าหรือบนภาชนะบรรจุภัณฑ๑สินค๎า ฯลฯ เหลํานี้จัดวําเป็นงานกราฟิกทั้งสิ้น รูปที่ 3 Subway advertising (poster) , Paul Rand,1947 รูปที่ 4 Poster for Bob Dylan’s Greatest Hits ,Milton Glaser ,1975
 4. 4. 4 รูปที่ 5 Portrait Pual Rand (1914-1996) การออกแบบกราฟิกหมายความถึง 1.การใช๎ความคิดและสามัญสานึกในการทางานที่ได๎วางแผนไว๎ให๎ได๎ตามความคาดหมายอยําง สมบูรณ๑ 2.การถํายทอดความคิดออกมาเป็นโครงสร๎างระเบียบแบบแผนตํางๆทางทัศนะสัญลักษณ๑ 3.เป็นการออกแบบเพื่อให๎อําน เชํน ออกแบบหนังสือ นิตยสารโฆษณา หีบหํอ แผํนพับ ป้ายภาพยนตร๑ โทรทัศน๑ โปสเตอร๑ นิทรรศการ การออกแบบคือ 1.คือ โครงการหรือแผนงานที่กาหนดไว๎ในสมอง ซึ่งประกอบด๎วยวิธีการและจุดหมาย ปลายทางไว๎เรียบร๎อยแล๎ว 2.คือ จุดหมายที่กาหนดไว๎ในการทางานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุํม 3.คือ การรํางแบบงานจะเป็นโดยวิธีการสเกตบนกระดาษหรือปั้นด๎วยดินเหนียว 4.การจัดสํวนข๎อมูลตํางๆซึ่งจะทาให๎เกิดงานศิลปะ การออกแบบ
 5. 5. 5 คือการวางแผนสร๎างสรรค๑รูปแบบ โดยวางแผนจัดสัดสํวนประกอบของการออกแบบให๎ สัมพันธ๑กับประโยชน๑ใช๎สอย วัสดุ และการผลิตของสิ่งที่ต๎องการออกแบบนั้น ซึ่งเป็นองค๑ประกอบทาง ความงามและพิจารณาถึงประโยชน๑ใช๎สอย การออกแบบที่ดีนั้นควรจะคานึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ 1.รูปแบบที่สร๎างสรรค๑ 2.มีความงามที่นําสนใจ 3.สัมพันธ๑กับประโยชน๑ใช๎สอย 4.เหมาะสมกับวัสดุ 5.สอดคล๎องกับการผลิต 1.3 ความสาคัญของงานออกแบบกราฟิก การออกแบบ มีอิทธิพลตํอการประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจาวันของมนุษย๑เรา เกี่ยวข๎องกับ ทุก ระดับอายุ ทุกเพศ ทุกอาชีพ ทุกคนมีความรักสวย รักงาม ดังสุภาษิตไทยที่วํา " ไกํงามเพราะขน คน งามเพราะแตํง " เชํน การแตํงกายที่แตํละคนตํางล๎วนเลือกสรรและเลือกอยํางรอบคอบให๎เข๎ากับ บุคลิกและสรีระของตน เริ่มตั้งแตํ ลวดลาย สีเสื้อผ๎าจะต๎องกลมกลืนเข๎ากัน มีผลตํอความสูง ความ อ๎วน เชํน คนตัวเตี้ยควรจะใสํเสื้อลายเส๎นตรงแนวดิ่งที่มีหลายเส๎น สํวนคนอ๎วนควรเลือกลายเส๎นตรง แนวดิ่งที่มีสามสี่เส๎น เน๎นสีสดอยูํสํวนที่เป็นแถบกลางตัว สีเข๎มมืดๆอยูแถบข๎างลาตัวทั้งสองข๎าง เป็น ต๎น รวมไปถึงเครื่องประดับตํางๆ เชํน แหวน นาฬิกา สร๎อยคอ เข็มกลัดติดเสื้อ จนถึงแวํนตา ต๎องมี การออกแบบเพื่อให๎ถูกใจเหมาะสมผู๎ใช๎ทั้งสิ้น ถ๎ามองไปถึงเก๎าอี้นั่ง รูปทรงแบบใดเหมาะกับงานชนิด ใด สถานที่ใด เชํน ใช๎กับโต๏ะทางานปกติ ใช๎กับโต๏ะคอมพิวเตอร๑ ติดตั้งบนรถเก๐ง รถโดยสาร รถไฟฟ้า หรือในโรงภาพยนตร๑ การเลือกซื้อรถยนต๑ เกินกวํา 70 % เลือกที่รูปทรงและสีของรถ แม๎แตํเม็ดยาที่ เรากินรักษาโรค ยังต๎องออกแบบให๎มีสีนํากิน เคลือบรสหวาน รูปทรงกลม มน กลืนงําย เป็นต๎น มนุษย๑เราให๎ความสาคัญในด๎านการออกแบบมาก จะเห็นได๎วําการออกแบบศิลปะนั้นเป็นสิ่ง ที่ควบคูํอยูํกับความสุนทรียะของมนุษย๑ตลอดมา ความสาคัญของการออกแบบงานกราฟิก 1.การออกแบบที่ดีต๎องทาให๎ข๎อมูลที่กระจัดกระจายมีระเบียบมากขึ้น 2.ชํวยให๎ระบบการถํายทอดข๎อมูลเป็นไปอยํางรวดเร็วและชัดเจน
 6. 6. 6 3.ชํวยสร๎างสรรค๑งานสัญลักษณ๑ทางสังคมเพื่อสื่อความหมายรํวมกัน 4.ชํวยพัฒนาระบบการสื่อสารให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 5.ชํวยให๎เกิดจินตภาพ เกิดมีแนวคิดสิ่งใหมํอยูํเสมอ 6.สํงเสริมให๎เกิดคํานิยมทางความงาม รูปที่ 6 “I Love NY” Campaign, Milton Glaser รูปที่ 7 “Antismoking” Poster, Alexander Faldin, 1999
 7. 7. 7 รูปที่ 8 Identity for MindStore, The Partners, UK ,1994 การออกแบบในสังคม งานออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอย เชํน การออกแบบเครื่องใช๎ไฟฟ้า เครื่องครัว เครื่องเรือน เครื่องสุขภัณฑ๑ ของใช๎ในบ๎าน ของใช๎ในสานักงาน ซึ่งการออกแบบเพื่อประโยชน๑ใช๎สอยนี้คือการ ออกแบบผลิตภัณฑ๑ โดยเน๎นประโยชน๑ใช๎สอยหรือประโยชน๑ทางกายเป็นหลัก การออกแบบเชํนนั้น ต๎องศึกษาและออกแบบให๎สัมพันธ๑กับกลไกตํางๆซึ่งเป็นเรื่องที่ผู๎ออกแบบจะต๎องมีความรู๎ ความสามารถเฉพาะด๎านอีกด๎วย งานออกแบบเพื่อการติดต่อสื่อสาร เป็นงานที่เน๎นการสื่อสารถึงกันด๎วยภาษาและภาพที่รับรู๎ รํวมกันได๎ เชํน การออกแบบหนังสือ โปสเตอร๑ งานโฆษณา งานออกแบบเพื่อคุณค่าทางความงาม เป็นงานออกแบบทางทัศนศิลป์ ที่มีเป้าหมาย เฉพาะตัว เชํน การได๎พบภาพเขียนที่มีสีสดสวย
 8. 8. 8 รูปที่ 9 “Listen! Listen!” Harcourt, Brace& World, Paul Rand,1970 รูปที่ 10 “Listen! Listen!” Harcourt, Brace& World, Paul Rand,1970
 9. 9. 9 รูปที่ 11 “Listen! Listen!” Harcourt, Brace& World, Paul Rand,1970 1.4 คุณค่าของงานออกแบบกราฟิก คุณคําของงานออกแบบกราฟิกคือ เพื่อเป็นสื่อกลางสาหรับการถํายทอดข๎อความ ความรู๎สึก นึกคิด จากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง เพื่อให๎เข๎าใจและรู๎เรื่องโดยใช๎ประสาทตาในการรับรู๎เป็นสํวน ใหญํ งานกราฟิกชิ้นที่ดีจะทาให๎เห็นถึงความคิดในการออกแบบเป็นเลิศ จะมีอิทธิพลโดยตรงที่จะ โน๎มน๎าวผู๎รับข๎อมูลให๎เกิดความสนใจและยอมรับ และในขณะเดียวกันก็ยังแสดงถึง 1. เป็นสื่อกลางในการสื่อความหมายให๎เกิดความเข๎าใจตรงกัน จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได๎ อยํางถูกต๎องและชัดเจน 2. สามารถทาหน๎าที่เป็นสื่อ เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ เกิดการศึกษากับกลุํมเป้าหมายได๎เป็น อยํางดี 3. ชํวยทาให๎เกิดความนําสนใจ ประทับใจ และนําเชื่อถือแกํผู๎พบเห็น 4. ชํวยให๎เกิดการกระตุ๎นทางความคิด และการตัดสินใจอยํางรวดเร็ว 5.กํอให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค๑ 6. ทาให๎ผู๎พบเห็นเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งทางด๎านการกระทาและความคิด 1.5 อิทธิพลของศิลปะในการออกแบบกราฟิก
 10. 10. 10 องค๑ประกอบสาคัญที่จะชํวยทาให๎งานกราฟิกมีความโดดเดํนนําสนใจ นักออกแบบจึงใช๎หลัก และวิธีการทางศิลปะเป็นแนวทางในการออกแบบ โดยพิจารณาดังนี้ 1.รูปแบบตัวอักษรและขนาด การสร๎างรูปแบบตัวอักษรให๎มีรูปแบบแปลกตา สวยงามจะชํวยเรํงเร๎าความรู๎สึกตอบสนองได๎ เป็นอยํางดี โดยเน๎นความชัดเจนสวยงาม สอดคล๎องกับจุดประสงค๑ สาหรับข๎อความนาเรื่องและ ข๎อความรายละเอียด นอกจากนั้นขนาดของตัวอักษรก็มีความสาคัญไมํยิ่งหยํอนไปกวํากัน ขนาดของ ตัวอักษรทุกตัวบนชิ้นงานต๎องมีความพอดี อํานได๎งําย สื่อความหมายได๎ดีไมํต๎องคิดมาก นอกจากนั้น แล๎วการจัดวางรูปแบบข๎อความที่ดีก็จะชํวยให๎การสื่อความหมายเป็น ไปอยํางมีประสิทธิภาพด๎วย รูปที่ 12 The IBM Logo รูปที่ 13 Massachusetts Poetry Festival poster
 11. 11. 11 รูปที่ 14 โปสเตอร์แหยมยโสธร 2.การกาหนดระยะห่างและพื้นที่ว่าง การจัดพื้นที่วํางในการออกแบบกราฟิก มีวัตถุประสงค๑เพื่อการจัดระเบียบของข๎อมูล ชํวย เน๎นความเป็นระเบียบและความชัดเจน ระยะหํางหรือพื้นที่วํางจะชํวยพักสายตาในการอําน ทาให๎ดู สบายตา สร๎างจังหวะลีลาขององค๑ประกอบภาพให๎เหมาะสมและสวยงาม รูปที่ 15 Modart Magazine No.12
 12. 12. 12 รูปที่ 16 The design Concept, 1981 3.การกาหนดสี สีมีบทบาทอยํางมากที่ชํวยเน๎นความชัดเจน ทาให๎สะดุดตา สร๎างสรรค๑ความสวยงาม การ กาหนดสีใดๆ ขึ้นอยูํกับประเภทของงานนั้นๆ ข๎อสาคัญที่ควรคานึงถึงคือ สีบนตัวภาพ พื้นภาพและ ตัวอักษร ต๎องมีความโดดเดํน ชัดเจน เหมาะกับกลุํมเป้าหมายซึ่งมีความชอบที่แตกตํางกัน นัก ออกแบบจะพยายามใช๎สีเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค๑มากที่สุด รูปที่ 17 งานออกแบบกราฟิกของนางสาวสุธาสินี ไชยโชติวัฒน์
 13. 13. 13 รูปที่ 18 โปสเตอร์ไว้อาลัยสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี , ปิยฉัตร อุดมศรี 4.การจัดวางตาแหน่ง เป็นการจัดวางโครงรํางทั้งหมดที่จะกาหนดตาแหนํงขนาดของภาพประกอบ ตาแหนํงของ ข๎อความทั้งหมด และสํวนประกอบอื่นๆที่ปรากฏ ซึ่งต๎องคานึงถึงจุดเดํนที่ควรเน๎น ความสมดุลตํางๆ ความสบายตาในการมอง นักออกแบบต๎องให๎ความสาคัญตํอทุกๆสํวนที่ปรากฏบนชิ้นงานเทํากัน ทั้งหมด ความพอเหมาะพอดีชํวยให๎งานออกแบบมีความนําเชื่อถือและนําสนใจ รูปที่ 19 โปสเตอร์วันเข้าพรรษา , ปิยฉัตร อุดมศรี
 14. 14. 14 รูปที่ 20 โปสเตอร์วันเยาวชนแห่งชาติ, ปิยฉัตร อุดมศรี 1.6 ประเภทของงานกราฟิก การออกแบบกราฟิกในงานใดๆ ก็ตามยํอมมีวัตถุประสงค๑ และเป้าหมายที่แตกตํางกัน ลักษณะเฉพาะหรือเงื่อนไขตํางๆของงานและวิธีการดาเนินการจะต๎องสอดคล๎องกับปัจจุบันทุกด๎าน ในการสร๎างงานออกแบบจึงควรศึกษาถึงองค๑ประกอบสาคัญหลายๆด๎าน แนวทางในการคิดงาน กราฟิก จะแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะของสื่อหรืองานแตํละประเภทที่มีข๎อกาหนดเฉพาะ ซึ่งพอที่จะ จัดหมวดหมูํออกได๎ดังนี้ 1.งานกราฟิกบนสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ๑ 1.1แผํนป้ายโฆษณา (Poster) 1.2แผํนพับ ( Folders) 1.3แผํนปลิว ( Leaflets ) 1.4บัตรเชิญ ( Cards )
 15. 15. 15 รูปที่ 21 ป้ายโฆษณา รูปที่ 22 แผ่นพับ, โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
 16. 16. 16 รูปที่ 23 การ์ดงานแต่งงาน คุณฐาปนีย์ เชื้อเมืองพาน 2.งานกราฟิกบนบรรจุภัณฑ๑ บรรจุภัณฑ๑มีหน๎าที่หลักคือเป็นตัวภาชนะสาหรับบรรจุสินค๎า มีหลายรูปแบบแตกตํางกันไป ตามลักษณะของสินค๎า เชํน เป็นหีบหํอ เป็นกลํอง เป็นขวด เป็นลัง เป็นกระป๋อง ฯลฯ การออกแบบฉลากสินค๎า ฉลากสินค๎าจะติดมากับตัวสินค๎าที่บรรจุมาในรูปขวด กลํอง หํอ กระป๋อง หรือรูปแบบอื่นตาม ลักษณะและประเภทของสินค๎า ฉลากสินค๎าจะชํวยให๎ผู๎บริโภคได๎ทราบถึงรายละเอียดตํางเกี่ยวกับ สินค๎านั้นอยํางมาก ในบางครั้งฉลากสินค๎าจะชํวยให๎สามารถสมมารถตัดสินใจเลือกซื้อเลือกใช๎สินค๎าได๎ รายละเอียดที่ปรากฏบนฉลาก ได๎แกํ ชื่อผลิตภัณฑ๑ ชื่อบริษัท ที่อยูํของผู๎ผลิต ประเภท ชนิด สี ของ วัสดุที่ใช๎ ขนาดน้าหนักหรือปริมาตร สํวนผสม วิธีใช๎ หรือสรรพคุณ
 17. 17. 17 รูปที่ 24 ฉลากสินค้า 3.งานกราฟิกบนสิ่งพิมพ๑ทั่วไป 1.การออกแบบปกหนังสือ 2.การออกแบบจัดหน๎า 2.1)หนังสือพิมพ๑ 2.2)นิตยสาร 2.3)หนังสือสาหรับเด็ก 3.การออกแบบรูปเลํม

×