Currículum ESO

1,080 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,080
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Currículum ESO

 1. 1. CURRÍCULUM DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA . Mireia Alvarez (Llibre Codina).
 2. 2. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
 3. 3. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA <ul><li>L'Educació Secundària Obligatòria és l’etapa educativa que comprèn dels 12 als 16 anys. Està estructurada en dos cicles de dos cursos acadèmics cadascun. </li></ul><ul><li>Aquesta etapa pretén aconseguir formar l’alumnat de manera integral, col·laborant en el seu desenvolupament intel·lectual, personal i social, de manera que en acabar-la els alumnes puguin accedir al món adult com a ciutadans/es responsables, conscients dels seus drets i deures i preparats per continuar el seus estudis o iniciar la seva vida professional . </li></ul>
 4. 4. Currículum i marc curricular. <ul><li>En el marc adoptat pel Departament d’ Ensenyament s’entén per currículum el projecte que presideix les intencions o finalitats educatives i proporciona guies d’acció adequades i útils per als professors que tenen la responsabilitat directa de la seva actuació pràctica. </li></ul><ul><li>El marc curricular s’ocupa del grau de concreció de les intencions educatives que van de les finalitats del sistema educatiu, recollides en les lleis bàsiques, fins a les referències que cal tenir a l’aula. </li></ul><ul><li>El disseny curricular base aplicat a un cicle gradua la concreció des dels objectius generals fins a la seqüenciació de continguts de les diferents àrees. </li></ul><ul><li>Cada desplegament curricular d’àrea consta de tres nivells de concreció </li></ul>
 5. 5. Elements característics del currículum de l’ESO <ul><li>La comprensivitat, la flexibilitat i l’opcionalitat són els punts fonamentals de l’organització de l’etapa. </li></ul><ul><li>Els elements característics del Currículum de l’ESO són: </li></ul><ul><li>L’heterogeneïtat, que es concreta en la inclusió de continguts comuns i optatius. </li></ul><ul><li>L’organització en crèdits, amb la finalitat de flexibilitzar el currículum i potenciar l’autonomia dels centres. </li></ul><ul><li>L’acció tutorial, que facilita l’orientació, tant acadèmica com professional. </li></ul>
 6. 6. Estructura curricular i organització <ul><li>El currículum d’aquesta etapa s’organitza en dos blocs: comú i diversificat </li></ul><ul><li>El Currículum Comú és el conjunt d’àrees que amb caràcter obligatori ha de cursar l’alumne i que abasten el conjunt de coneixements i habilitats que s’han d’haver adquirit en acabar l’etapa. </li></ul><ul><li>Per Currículum Diversificat entenem els crèdits optatius de les diverses àrees que amplien, reforcen o completen el currículum comú. Cada àrea ofereix crèdits variables per atendre la diversitat d’interessos, capacitats i ritmes d’aprenentatge, i per tal de contribuir a l’orientació personal i acadèmica dels alumnes. </li></ul>
 7. 7. A l'ESO es cursen crèdits comuns de les àrees de: <ul><li>Llengua catalana </li></ul><ul><li>Llengua castellana </li></ul><ul><li>Llengua estrangera </li></ul><ul><li>Ciències Socials </li></ul><ul><li>Matemàtiques </li></ul><ul><li>Ciències experimentals </li></ul><ul><li>Tecnologia </li></ul><ul><li>Educació física </li></ul><ul><li>Educació visual i plàstica </li></ul><ul><li>Música </li></ul><ul><li>Religió o Estudis alternatius </li></ul>
 8. 8. Crèdits <ul><li>Totes les àrees del currículum s’organitzen en crèdits , és a dir, unitats de programació d’una durada de 35 hores, que, si es cursen a un ritme de 3 hores setmanals, duren un trimestre. </li></ul><ul><li>Entre aquests crèdits, n’hi ha de comuns (obligatoris per a tots els alumnes) i de variables (d’elecció optativa per als alumnes). Aquests darrers possibiliten que cada jove construeixi el propi currículum. </li></ul><ul><li>L’oferta de crèdits variables ha de ser suficient per a garantir la optativitat dels alumnes i es distribueix entre les diferents àrees o àmbits globals de coneixement. </li></ul><ul><li>En aquesta etapa, l’alumne ha de cursar cada any d’aquest període també el crèdit de síntesi , que està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge concebudes per a comprovar si s’han aconseguit, i fins a quin punt, les capacitats formulades en els objectius generals establerts en les diferents àrees curriculars. M ostra els coneixements i habilitat que ha adquirit l’alumne al llarg de l’any i demostra la seva capacitat organitzativa i de treball en equip. </li></ul>
 9. 9. Distribució dels crèdits comuns i variables . 30 30 29 29     TOTAL 5 5 4 2 Crèdits Variables 1 1 1 1 Tutoria       2 Religió i Activitats alternatives   2   2 Música   2   2 Visual i Plàstica 2 2 2 2 Tecnologia 2 2 2 2 Educació Física 3 3 3 3 Ciències Socials 3 3 3 3 Ciències de la naturalesa (CN i FQ) 3 3 3 3 Matemàtiques 3 3 3 3 Idioma estranger 3 3 3 3 Castellà 3 3 3 3 Català 4t 3r   2n 1r Matèries
 10. 10. Avaluació Criteris generals : L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes serà contínua, amb observació sistemàtica del procés d’aprenentatge de l’alumnat en cadascuna de les àrees i l’anàlisi global del progrés de cada alumne en cada curs i al llarg de l’etapa. L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes es durà a terme en relació amb els objectius terminals de cada àrea i l’assoliment global de les competències bàsiques, tenint en compte que els objectius s’assoleixen mitjançant diferents tipus de continguts: fets, conceptes i sistemes conceptuals; procediments; i valors, normes i actituds. Avaluació final de curs Les avaluacions finals a l'ESO s’han de fer en cadascun dels quatre cursos de l’etapa. L’avaluació final de cada curs comporta dos tipus de decisions: decisions sobre les qualificacions dels alumnes i decisions sobre la seva promoció al curs següent.
 11. 11. Acreditació. <ul><li>Promoció de curs Perquè l’alumne/a pugui accedir al curs següent cal que les qualificacions de totes les àrees siguin positives, amb dues excepcions com a màxim. No es comptabilitzaran els crèdits variables, que ja hauran estat recollits en l’avaluació de l’àrea o àrees a les quals corresponguin, ni els crèdits de síntesi, que contribueixen a l’avaluació integrada de l’alumne/a. </li></ul><ul><li>Qualificacions Les qualificacions finals s’expressaran en els termes insuficient , suficient , bé , notable i excel·lent i van acompanyades de la qualificació numèrica, sense decimals. </li></ul>
 12. 12. Titulació <ul><li>En acabar aquesta etapa, els alumnes reben una acreditació d’escolarització i, a més, si han assolit els objectius establerts, obtenen el títol de Graduat en Educació Secundària. </li></ul><ul><li>Quan es finalitza satisfactòriament, l’alumne té, pel que fa als estudis, dues opcions: cursar els cicles formatius de grau mitjà o accedir al Batxillerat. </li></ul><ul><li>D’altra banda, també pot incorporar-se a Programes de Garantia Social, a Escoles Taller o al món del treball, perquè ja té l’edat mínima per accedir-hi. </li></ul>
 13. 13. Orientació escolar <ul><li>El cicle 12 – 16 com a etapa terminal de l’ensenyament obligatori ha de tenir un fort component orientador. </li></ul><ul><li>L’elecció forma part de l’exercici de la responsabilitat i és un element formatiu essencial. </li></ul><ul><li>El disseny del currículum i l’elecció que comporta han de fonamentar-se en l’orientació, i aquesta en el coneixement de l’alumne per part de tots els professors. </li></ul>
 14. 14. Acció tutorial. <ul><li>L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen a: </li></ul><ul><li>Desenvolupar i potenciar capacitats bàsiques de l’alumnat. </li></ul><ul><li>Orientar els alumnes i les alumnes per tal d’aconseguir-ne la maduració i l’autonomia. </li></ul><ul><li>Ajudar-los a prendre decisions coherents i responsables. </li></ul><ul><li>Orientar-los sobre la continuació d’estudis o l’entrada al món laboral. </li></ul>
 15. 15. Pla d’acció tutorial. <ul><li>L’acció tutorial es programa cada curs en el marc del Pla d’acció tutorial de cada centre educatiu. </li></ul><ul><li>L’acció tutorial l’ha d’exercir el conjunt de professors i professores que intervé en un grup d’alumnes amb la coordinació del tutor/tutora. </li></ul><ul><li>En cada curs de l’ESO es realitza un crèdit de tutoria que inclou activitats amb tot l’alumnat del grup i atencions individualitzades. </li></ul>
 16. 16. Atenció a la diversitat <ul><li>El marc curricular per a l’ensenyament obligatori estableix un disseny que permet unes propostes curriculars prou obertes per permetre adequacions diverses i fer possible la inclusió de metodologies diferents. </li></ul><ul><li>Això és especialment important quan el tractament de la diversitat és imprescindible atesa l’edat dels alumnes i la prolongació de l’escolaritat obligatòria fins als 16 anys. </li></ul>
 17. 17. Característiques de l’atenció a la diversitat. <ul><li>Ha de contemplar-se des de tots els nivells de l’acció educativa. </li></ul><ul><li>Compromet el professorat de tot el centre. </li></ul><ul><li>Té a veure amb tots els alumnes i no sols amb aquells que presenten dificultats, problemes o limitacions personals o socials. </li></ul><ul><li>Es concreta en un conjunt de mesures i actuacions progressives que repercutiran en les possibilitats d’aprenentatge dels alumnes i en el desenvolupament de les capacitats establertes en el currículum. </li></ul>
 18. 18. Mesures d’atenció a la diversitat. <ul><li>Organització diversificada d’agrupaments d’alumnat: </li></ul><ul><li>- Agrupaments flexibles </li></ul><ul><li>- Desdoblaments de grups,… </li></ul><ul><li>Atenció individualitzada o en petit grup </li></ul><ul><li>Adaptacions metodològiques </li></ul><ul><li>Adequar l’oferta de crèdits variables </li></ul><ul><li>Creació de grups d’UAC. </li></ul><ul><li>Atenció específica a l’alumnat nouvingut </li></ul><ul><li>Etc. </li></ul>
 19. 19. Adaptacions i modificacions del currículum. <ul><li>Per als alumnes que presentin dificultats per a cursar el currículum ordinari es poden elaborar adaptacions curriculars individualitzades (ACI). </li></ul><ul><li>Per a aquells alumnes que presentin dificultats més greus es pot sol·licitar al Departament d’Educació modificacions curriculars i exempcions d’àrees de l’etapa d’ESO. </li></ul>
 20. 20. Referents normatius <ul><li>Decrets d'aplicació: </li></ul><ul><li>En l'organització del currículum d'ESO seran d'aplicació els decrets 96/1992 i 223/1992, pels quals s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'ESO, el 75/1996, pel qual s'estableix l'ordenació dels crèdits variables de l'ESO, parcialment modificats pel Decret 179/2002, de 25 de juny, i l'Ordre de 3 de juny de 1996. </li></ul><ul><li>Normativa d’inici de curs : </li></ul><ul><li>Resolució de 18 de juny de 2004, que dóna instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres docents d’educació secundària de Catalunya per al curs 2004-2005. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Mireia Alvarez ( Llibre Codina). </li></ul><ul><li>Disseny,desenvolupament i innovació curricular. </li></ul>

×