2010 11-12-geleefdereligie el

225 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2010 11-12-geleefdereligie el

  1. 1. Geleefde menselijkheidWat moet ik met al jullie offers? zegt de HEER.Ik heb genoeg van die schapen, die vetgemeste kalveren;het bloed van stieren, rammen en bokken wil ik niet meer. En wanneer jullie voor mij verschijnen –wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen? Houd op met die zinloze offergaven.Ik heb een afschuw van jullie wierook; jullie feesten, nieuwe maan en sabbat,ik duld ze niet naast al dat wangedrag. Van jullie nieuwe maan, van ál jullie feesten heb ik eenafkeer, ze hinderen mij, ik kan ze niet langer verdragen. Wanneer jullie je handen opheffen, wend ikmijn ogen af, ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet.Aan jullie handen kleeft bloed! Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden, ik kan ze nietmeer zien.Vermijd alle kwaad en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezenbescherming, sta weduwen bij.(Jes ,10-17)In deze belabberde kerkelijke tijden vraag ik me meer en meer af wat de zin en nut is vangodsdienst in deze verwarrende dagen. Ik kan jongeren geen ongelijk geven als ze zeggen dat ze hetniet meer willen begrijpen. Het is ook niet meer te begrijpen.Sinds Léonard aan de macht is gebracht in het aartsbisdom komen we heel nauw in contact met deecht Roomse Kerk en met de opvolger van Petrus, paus Benedictus XVI. Het is een pijnlijkeontmoeting. Het doet de ogen openen voor de macht en hypocrisie die de Kerk in naam van Jezusde Christus pleegt.Telkens ik de Bijbel opensla kan ik me niet van de indruk ontdoen dat de Schriften van een andereKerk, een andere gemeente, een andere gemeenschap spreken dan die hiërarchisch vormgegevenRoomse Kerk.Met dit citaat van Jesaja wil ik een aantal verschilpunten aantonen tussen geleefde religie in deBijbel en waar we nu met ons Instituut voor staan. Maar eerst wil ik het hebben over de profetischetraditie waarin Jesaja staat. Dat is namelijk van het allergrootste belang voor het begrijpen van zijnteksten.De profetische traditie komt na de Tora, de vijf boeken van Mozes, de richtlijnen voor het volk vanIsraël. De Tora weerspiegelt de ultieme rechtvaardige en liefdevolle maatschappij, het summum vanwat menselijk mogelijk is. En daarvoor worden er grenzen gesteld: niet doden, geen afgodenvereren, je traditie respecteren en ga zo maar door. Hele fundamentele zaken. Maar meteen wordtook duidelijk in diezelfde boeken van Mozes dat de mens telkens weer van die goddelijke principesafwijkt. In de Tora moet God steeds weer van nul af aan beginnen. Met engelengeduld moet deNaam geleerd worden, totdat zijn woorden vlees worden in het volk. Dat is Tora: richtwijzers voorde toekomst.Met de profetische traditie komen we van de theorie in de praktijk terecht. Wat blijft er over van demooie woorden eens geconfronteerd met doffe ellende? Waar blijft de solidariteit als hele groepenuit de bevolking vermoord of gedeporteerd worden? Waarom reageren de tempelpriesters niet op deonrechtvaardigheden in de maatschappij? Waarom komen er geen structurele veranderingen die deongelijkheid tussen boeren, priesterklasse en aristocratie afvlakken?Als de Tora het hart is van de joods-christelijke traditie dan zijn de profeten diegenen die het hart opde juiste plaats dragen: in de praktijk van alledag.Wat Jesaja betreft zitten we in de 8ste eeuw voor Christus met de overheersing van de Assyrischekoning. Het volk is moedeloos over de belastingen en de onderdrukking van de wrede Assyriërs diegeen geweld of oorlog schuwen. En dan zijn daar de troostende woorden van Jesaja, die henherinnert hoe ze staande kunnen houden in het onrecht dat hen wordt aangedaan: menselijkheid. De
  2. 2. onlangs op pensioen gegane Monseigneur Gaillot heeft het over l humanité als utopie van hetevangelie. Dat is waarop Jesaja doelt: het lam zal naast de leeuw grazen, wapens zullen tot ploegenomgesmeed worden, mensen worden medemensen van elkaar. Maar dat gaat niet zomaar. Vandaardat de profeet Jesaja heel scherp is over hoe er met de Tora, hoe er met godsdienst (en met degrondprincipes van die godsdienst) moet omgegaan worden. Godsdienst is geen geëtaleerdevroomheid met mooie liturgieën en optochten. Godsdienst is ten diepste mensendienst! Liturgie ispas zinvol als gevierd kan worden dat de onrechtvaardigheid is verdwenen. Liturgie is pas zinvol alsiedereen in vrede een menswaardig bestaan heeft. Dan pas is dankbaarheid en feest op zijn plaats.De God van Israël wil geen offers, maar hij wil bovenal geen mensen-offers! Oorlog enonrechtvaardigheid – bloed aan de handen – moet in naam van God bestreden worden.Ook over het gebed is hij heel scherp: geen litanieën of mooie woorden. Gebed dient om mensenstaande te houden in een soms wrede wereld. Niet meer en zeker niet minder.Wat een – letterlijk – ontwapende woorden in de prelude van Jesaja! Ik ben werkelijk benieuwd hoede Roomse Kerk deze passages leest. Hoe kan je dit verdraaien en de overdreven tempeldienst vande Roomse Kerk mee goedpraten?Kenmerkend was het artikel in de Standaard met de 10 liturgische geboden van Leonard: geenkruimelige hosties, altijd habijt dragen, niet te veel vrouwelijke acolieten, … Daar staat deze tekstvan Jesaja lijnrecht tegenover. Het is niet met vroomheid dat religie de postmoderniteit zaloverleven maar met geleefde menselijkheid.Maarten Devos12/11/2010

×