Mediawijs in beleidDoor: Maaike HaasStap 1:Ten eerste is het van belang te weten hoe media-wijs jijzelf bent en hoe het is...
Stap 4:Beslaat jullie visie op cultuureducatie nu ook het onderdeel media-educatie? Dan volgtde afstemming met directie en...
Media-educatie op school: makkelijker dan je denktHand-outDoor: Josien Stringer en Jeroen v/d HoekBewerkt door: Maaike Haa...
-  het zoeken naar en het kunnen vinden van mediabronnen en mediaboodschappen-  bewustzijn over de mate waarin iemand af...
-  kennis over hoe media kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van een  verantwoorde realiteitsperceptie-  kennis over ...
-  www.movietrader.nl (teleblik): Spel waarmee leerlingen stempels    verdienen door het volledig bekijken van filmpje...
-  www.diplomaveiliginternet.nl : lessenserie die zich richt op veilig en    verantwoord internetgebruik, voor groep 5...
Connected          Stand alone    Samenwerkend        Competitief    Actief          ...
Format mediawijs in beleid
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Format mediawijs in beleid

736 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
736
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Format mediawijs in beleid

 1. 1. Mediawijs in beleidDoor: Maaike HaasStap 1:Ten eerste is het van belang te weten hoe media-wijs jijzelf bent en hoe het is gesteldmet de media-wijsheid van de rest van het team. Je kunt dit doen door eenvragenlijst samen te stellen, door collega’s te interviewen of door tijdens eenteamvergadering deze quiz te gaan doen! Je kunt ook een quiz downloaden enuitprinten via www.blogmeemetpleinc.nl. Hoe je het ook doet: zorg dat je een beeldkrijgt van de huidige situatie!En… is nascholing nodig?Stap 2:Inventariseer wat er momenteel met media wordt gedaan op school. Denk vooral ookbuiten het terrein van cultuureducatie: ook bij vakken als rekenen, taal,aardrijkskunde, geschiedenis, etc. worden media gebruikt. Om een overzichtelijkeinventarisatie te maken kun je de verschillende invalshoeken op rol en functie vanmedia-educatie gebruiken. Vul eerst de beginsituatie in. Je zou dit voor onderbouw,middenbouw en bovenbouw kunnen doen. In cursief zijn voorbeelden ingevuld. huidige situatie gewenste situatieMedia als Een foto maken van een Een foto maken, bewerken entechnologie activiteit toevoegen aan de Flickr-groep van de klasMedia als leermiddel Een werkstuk maken met Een online werkstuk maken in mooie plaatjes via Google.nl een Wiki, via wikispaces.comMedia als Leerlingen nemen over wat Leerlingen kijken kritisch,communicatiemiddel ze vinden op het internet. vergelijken bronnen, kunnen een eigen mening vormen.Media als Leerlingen maken een eigenexpressiemiddel videocilp.Stap 3:Als ICC-er heb je tijdens de ICC-cursus samen met directie en team een visie opcultuureducatie ontwikkeld. Deze visie is de onderlegger van het beleidsplancultuureducatie. Vaak is dit plan vooral uitgewerkt op het gebied van de disciplinesvan kunsteducatie en erfgoededucatie. Bespreek tijdens een teamvergadering hoemedia-educatie een plekje zou moeten krijgen binnen die visie.Leg uit wat je de afgelopen tijd hebt onderzocht; hoe media-wijs het team zelf is, water in de school al wordt gedaan en welk beeld idee jij als ICC-er voor ogen hebt.Probeer tot een algemeen gedragen toekomstbeeld te komen. Gebruik hiervoorbijvoorbeeld de oefening Muurtje bouwen, die je tijdens de ICC cursus hebt gedaan.Kijk op blogmeemetpleinc.nl om de oefening nog eens na te lezen.
 2. 2. Stap 4:Beslaat jullie visie op cultuureducatie nu ook het onderdeel media-educatie? Dan volgtde afstemming met directie en een ander heel belangrijk persoon: jouw ICT-collega!Hoe verhoudt het ICT-beleid zich tot beleid rond media-educatie? Op welke puntenkan het elkaar aanvullen? Waar heeft het elkaar nodig? En: waar juist niet…Stap 5:Vul de gewenste situatie in.Stap 6:Wat heb je nodig om de gewenste situatie te bereiken? In cursief zijn eventuelemogelijkheden aangegeven.Lesmateriaal Computers, laptops, I-pads, mobiele telefoons, camera’s, software voor het digibord, beeldbank.Cultuurmenu Neemt de school een cultuurmenu af en speelt media-educatie daar een rol in? Denk bijvoorbeeld aan bezoeken aan de bibliotheek met betrekking tot dit thema.Media-educatie in Momenteel is er veel aandacht voor media-educatie, zowel deprojecten provincie Noord-Holland als het Fonds voor Cultuurparticipati hebben subsidieregelingen die je voor media-educatie kunt inzetten. Dus wil je beginnen met een mooi project om media- educatie de school in te brengen? Kijk dan vooral naar deze regelingen.Media-educatie en Waar liggen kansen voor andere leergebieden als het draaitandere leergebieden om media-educatie? Kortom waar kun je media-educatie inzetten als het gaat om rekenen, taal, geschiedenis, aardrijkskunde, lezen? Hoe sla je twee vliegen in een klap; rekenniveau omhoog en mediawijs? Hoe zet je media effectief en verantwoord in?Culturele Denk eens aan de culturele hoogtepunten in het schooljaar…hoogtepunten in het Welke rol speelt media-educatie daarbij? Of: hoe zou jeschooljaar media-educatie hierbij kunnen betrekken? Een videoverslag, een schoolverslaggever, een krant maken, een promotiefilm…Stap 7:Budgetteren: je hebt in je beleidsplan een begroting gemaakt voor cultuureducatie.Media-educatie gaat daar nu ook een onderdeel van worden. Welk budget of welkebudgetten zijn er beschikbaar? Bij media-educatie gaat het niet alleen omcultuureducatie. Dus de nieuwe computers worden nu niet ineens van het budget voorcultuureducatie aangeschaft. Bespreek juist met de ICT-er en de directie hoe ookandere budgetten/ potjes kunnen worden verdeeld en ingezet.Stap 8:Met de informatie die je door bovenstaande stappen te doorlopen hebt vergaard kunje nu je beleidsplan nalopen en up to date maken. Vergeet dan zeker ook deonderdelen taakverdeling (betrek de ICT-er), actieplan en geldbronnen niet!
 3. 3. Media-educatie op school: makkelijker dan je denktHand-outDoor: Josien Stringer en Jeroen v/d HoekBewerkt door: Maaike HaasMediawijsheid (doel):‘het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust,kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteelgemedialiseerde wereld’(Raad voor Cultuur 2005)In 1996 gebruikte de Raad voor Cultuur in haar advies aan de regering nog het woordmedia-educatie. Media-educatie was gericht op onderwijs, kinderen en jongeren. Hetging over media-aanbod en -bescherming. In 2005 verbreedde zij dit begrip totmediawijsheid. Dat was een verbreding van terrein, van bereik en van kader:Van terrein: niet alleen onderwijs, maar ook zorg, politiek en veiligheid.Van bereik: niet alleen jongeren. Iedereen moet mediawijs worden.Van kader: het gaat niet enkel om het om kunnen gaan met media, maar om hetdeelnemen aan media in het maatschappelijk proces. Van consument naar producent.Kinderen hebben het recht op het ontwikkelen van vaardigheden om mediawijs teworden. Met deze mediawijsheid zijn zij beter in staat zowel de eigen identiteit teontwikkelen als ook zich voor te bereiden op goed burgerschap.Media-educatie (middel):Media-educatie gaat over het leren interpreteren van de inhoud van media, hetbepalen door welke belangen of waardesystemen deze worden gestuurd en hetbewust worden van de plaats en rol van media in het persoonlijke enmaatschappelijke levenDe taal van [..] media kenmerkt zich door een combinatie van beelden, geluiden engeschreven woord. Media-educatie leert je deze symbolentaal te bestuderen en tegebruiken.De 4 niveaus bij mediawijsheid die iedereen doorloopt bij het mediawijsworden1. Mediabewustzijn: bewust worden van de plaats en rol van media in hetpersoonlijke en maatschappelijke levenHieronder vallen de volgende aspecten:- kennis van mediadefinitie en van verschillende mediavormen- het bewust maken van kinderen van de aanwezigheid en werking van media- het geven van inzicht in de rol van de media in het leven van mensen- bewustzijn over eigen mediagedrag
 4. 4. - het zoeken naar en het kunnen vinden van mediabronnen en mediaboodschappen- bewustzijn over de mate waarin iemand afhankelijk is van de media (evt verslaving)- inzicht krijgen in de ontwikkeling van de mediavormen door de tijd heen2. Mediabegrip: het leren interpreteren van de inhoud van media: begrip krijgen hoemediaboodschappen tot stand komen, met welk doel ze gemaakt worden en alle trucsdie hierbij worden ingezet. (informeren, entertainen, verkopen, communiceren)De volgende aspecten kunnen worden onderscheiden:- begrip van de invloedsfactoren bij het tot stand komen van een mediaboodschap- kennis over de effecten van deze invloedsfactoren- kennis van de doelstellingen van mediapartijen en het bedrijfsleven- begrip over onderscheid publieke en commerciële mediaDe bedoelde invloedsfactoren zijn:- professionele (keuze producenten en technische factoren)- culturele invloeden- sociale invloeden- economische invloeden- politieke invloeden3. Media attitude: het kunnen beoordelen van mediabronnen enmediaboodschappen op basis van bewustzijn van zowel eigen waarden en normen alsdie van de maatschappijHieronder vallen de volgende aspecten:- het kunnen reflecteren over de invloed die de media op jezelf heeft- het bewustzijn van je eigen cognitieve-, affectieve- en gedragsreacties op media inhoud- het kunnen beoordelen van mediabronnen en mediaboodschappen op basis van bewustzijn van zowel eigen waarden en normen als die van de maatschappij- bewustzijn van het proces van beeldvorming (bv. wordt de werkelijkheid weergegeven?)Het gaat er in deze fase om een mening te vormen, je te realiseren dat er ook anderemeningen kunnen bestaan en je er van bewust te zijn dat de verschillendemediapartijen en het bedrijfsleven jouw mening ook proberen te sturen.4. Media gedrag: het verantwoord, veilig en effectief kunnen consumeren enproduceren van media-inhoudHieronder vallen de volgende aspecten:- het verantwoord kunnen consumeren en produceren van media-inhoud (prosumers)
 5. 5. - kennis over hoe media kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van een verantwoorde realiteitsperceptie- kennis over consequenties van eigen mediagedragIn deze fase leren kinderen en jongeren waar zij de juiste informatie kunnenopzoeken, selecteren, vergelijken, filteren en hoe zij de afzender van de informatie ende informatie zelf op waarde kunnen schatten. Het gaat hier voornamelijk om hetverantwoord toepassen van de media bij het ontwikkelen van een goedewerkelijkheidszin. Daarnaast is het van belang dat kinderen leren inzien welke invloedhun eigen mediagedrag op anderen heeft of kan hebben.Leerlijn mediawijsheid:De Doorlopende Leerlijn Mediawijsheid integreert mediaonderwijs in het bestaandecurriculum van het basis- en voortgezet onderwijs, biedt een inventarisatie vanactiviteiten en materialen voor educatief medewerkers en maakt voor ontwikkelaarsvan (les)materiaal duidelijk waar ‘witte vlekken’ zitten in het aanbod. De gratisleerlijn, ontwikkeld door o.a. het Nederlands Filminstituut, is uitgewerkt voor 419kerndoelen en eindtermen van 108 vakken en staat online op www.mediawijsheid.nl.Doorloop een stappenplan om lesmateriaal en activiteiten te vinden die bijdragen aanmediawijsheid www.mediawijsheid.nl/doorlopende-leerlijn.Invalshoeken op rol en functie van media:- Media als technologie: kinderen leren omgaan met een computer of een camera- Media als leermiddel: media worden ingezet om lesstof op een ander manier aan te bieden- Media als communicatiemiddel: kinderen leren over de werking van media in de maatschappij- Media als expressiemiddel, kunstvorm of cultureel erfgoed: : kinderen leren over media als kunstvorm of cultureel erfgoed en leren zelf films, games, presentaties of geluidsopnames te maken en zich te uiten. 1. Media als technologie - www.oefenen.nl/klikentik : oefenprogramma om digitale basisvaardigheden aan te leren - www.digitalefotografietips.nl/basiscursus/diafragma/ : fotografie cursus - http://websitemaker.nl/ : gratis en makkelijk websites maken 2. Media als leermiddel: - www.ed-it.nu : ED*IT is een educatieve database die toegang biedt tot tienduizenden originele video’s, film- en geluidsfragmenten, artikelen en foto’s uit het Nederlands cultureel erfgoed. Leerkrachten kunnen de bronnen binnen ED*IT gebruiken om hun lespakket op inspirerende wijze uit te breiden. Voor leerlingen is ED*IT het perfecte hulpmiddel om boeiende en mooie werkstukken te creëren.
 6. 6. - www.movietrader.nl (teleblik): Spel waarmee leerlingen stempels verdienen door het volledig bekijken van filmpjes waar een stempel in verborgen zit. Voordat de leerling de spaarkaart mag verzilveren moet hij of zij nog een vraag beantwoorden over de stof. Zo weet u dat de informatie uit de opdracht door de leerling goed opgenomen is. - www.webquest.nl: Een WebQuest (webkwestie) is een eenvoudige activiteit om leerlingen zelfstandig informatie te laten verzamelen en dit te ordenen tot een nieuw product, zoals een werkstuk, een spreekbeurt, of zelfs een maquette. - www.wikikids.nl: interactieve Nederlandstalige wiki-encyclopedie voor en door kinderen. - www.mijnnaamishaas.nl: interactieve verhalen over haas om de taalontwikkeling te stimuleren - www.wepboek.nl : gratis digitale prentenboeken - www.waag.org/domein/onderwijs : Het Creative Learning Lab onderzoekt en ontwikkelt innovatief onderwijs met creatieve technologie. (bv. Monstermedia, zie verderop) - www.mediacultuur.net:mediawijze kunstlessen (eigenlijk voor VO, maar wellicht ook voor groep 7/8) - www.medialessen.nl: overzicht van bestaande medialessen. Van een les over modellenprogramma’s op televisie tot lessen over beeldmanipulatie in kranten en publiceren op internet. - www.shop4media.nl/docenten: lessen over media en mediatoepassingen (voortgezet onderwijs) 3. Media als communicatiemiddel:Informatievaardigheden (betrouwbaarheid en bruikbaarheid) - www.webdetective.nl:cursus in het ontwikkelen van kritische vaardigheden die nodig zijn om de kwaliteit van internetbronnen te beoordelen. - www.8-12.info: dè startpagina voor kinderen van de basisschool in de leeftijd van acht tot twaalf jaar om over elk onderwerp snel en makkelijk informatie te vinden. - www.schoolbieb.nl voorgeselecteerde websites: betrouwbaar, kindvriendelijk en onderwijs gerelateerd - www.davindi.nl : zoekmachine speciaal voor het onderwijs - www.jeugdkrakercompetie.nl Door mee te doen aan deze wedstrijd leren kinderen zelfstandig te zoeken op het web en leren ze internet te gebruiken als informatiebron voor het maken van werkstukken.Veiligheid, rechten en normen bij mediagebruik - www.mijnkindonline.nl/1554/mybee.htm: kindvriendelijke browser waarmee kinderen veilig en zorgeloos kunnen surfen
 7. 7. - www.diplomaveiliginternet.nl : lessenserie die zich richt op veilig en verantwoord internetgebruik, voor groep 5 t/m 8 - www.monstermedia.nl: gratis media-educatief programma in de vorm van een aantrekkelijke game. MonsterMedia stimuleert het mediabewustzijn van kinderen. Ze ontwikkelen een kritische houding ten opzichte van media en leren er tegelijk actief en bovendien verantwoord mee om te gaan.Journalistiek en entertainment - www.hetklokhuis.nl/reportagecursus: hoe maak je een goede reportage - www.defrisseblik.nl: kritisch bekijken en kritisch maken van beelduitingen staan centraal. Diverse onderwerpen die te maken hebben met beeldmanipulatie en beeldvorming komen aan de orde. - www.weetwatjeziet.nl: lesprogramma’s om kinderen bewust te maken van wat ze zien in de media (kijk ook op youtube voor een clipje: weet wat je ziet). Ze leren de kracht en macht van media kennen.Reclame - www.reklamerakkers.nl: lesmateriaal over de invloed van reklame 4. Media als expressiemiddel:Media als cultureel erfgoed - www.filmeducatie.nl: online expertisecentrum voor filmeducatie - www.cubiss.nl/product/bekijk-t-maar: kinderen lezen in een groepje een boek en kijken daarna de verfilming. In een nagespeelde Oscaruitreiking wordt de beste film gekozen. - www.beeldengeluid.nl: archief en experience, ontwikkeling van de media door de jaren heenMedia als kunstvorm - www.medialessen.nl/lessen/cinekidstudio_-_videoclipmaker_ : online programma waarmee kinderen zelf videoclips kunnen maken. De kinderen gaan als videoartiest zelf dingen ontwerpen en tekenen voor in hun videoclip. - www.8-12.info/zelf/maken.html : games, animaties, filmpjes, muziek mixen etc.Homo Zappiens: het nieuwe leren Homo Zappiens  Homo Sapiens Hoge snelheid  Gewone snelheid Multitasking  Monotasking Niet lineair denken  Lineaire aanpakken Beelddenken  Lezen eerst
 8. 8. Connected  Stand alone Samenwerkend  Competitief Actief  Passief Spelend leren  Scheiden spelen en leren Wil meteen resultaat  Geduld Fantasie  RealiteitMediawijsheid informatie - www.mediawijsheid.nl/ : initiatief van het EYE Film Instituut Nederland i.s.m. Digital Playground, Kunstgebouw en Stichting Leerplan Ontwikkeling) - www.filmeducatie.nl/ : expertisecentrum voor filmeducatie - www.medialessen.nl/: stichting Kennisnet, stichting Mijn Kind Online en de Vereniging Openbare Bibliotheken - www.mediawijzer.net/: initiatief van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Jeugd en Gezin in 2008 opgezet als mediawijsheid expertisecentrum - www.mediawijsheidkaart.nl/: deze website geeft een overzicht van de bijna 300 initiatieven van partners van Mediawijzer.net die in Nederland actief zijn op het gebied van mediawijsheid. - www.leraar24.nl/ : eraar24 is een online platform van, voor en door leraren, bedoeld om te ondersteunen bij het uitoefenen van het beroep. Via video’s en dossiers veel praktische info!Werken aan eigen media vaardigheden: - http://11dingen.nl/demo/ : alles over weblogs, RSS feeds, netvibes, online foto’s delen met flickr, sociale netwerken, wiki’s, delicious, youtube en chatten! - www.nomc.nl: opleiding om zelf mediacoach te worden - Informeer bij uw bibliotheek voor aanbod mediawijsheid - Docenten middagen Beeld en GeluidOm zelf eens uit te proberen: - www.pikipimp.com: eenvoudig foto’s bewerken - www.picozone.nl: een picozine is een minitijdschriftje van 16 pagina’s - www.wordle.net: woordwolk maken (digitaal woordweb) - www.picasa.com: fotobewerkingssoftware waarmee je albums kunt maken, delen, maar ook filmpjes kunt maken door je foto’s achterelkaar af te spelen

×