Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De 6 soorten nuttige tweets

367 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

De 6 soorten nuttige tweets

  1. 1. 6 soorten nuttige TweetsRegelmatig ontmoet ik mensen die aangeven dat ze Twitter nietbegrijpen of dat ze niks hebben met Twitter. Ze hebben meer ietsmet Facebook. Maar Twitter is leuk en heel eenvoudig. In principezijn er op Twitterslecht 6 soorten berichten (tweets genoemd).1. ConversatieIedereen kan een gesprek voeren. Gewoon praten dus maar dan inmaximaal 140 tekens. Maar maak er geen monoloog van en praatniet alleen over jezelf, maar toon ook interesse in anderen.Geef mensen een compliment of bedank ze. Of stel vragen overzaken in hun specifieke vakgebied. Op die manier breng je ook eenconversatie op gang.2. Links delenDeel links naar goede informatie (ook van anderen) of plaats eeninteressante quote. Het doel hiervan is dat mensen dit gaan delenmet hun volgers en jou bij hen onder de aandacht brengen.Dit kan jeweer nieuwe volgers opleveren. En je wordt gezien als een bron vaninteressante informatie.3. Vertel wat je bezighoudtDeel je mening, een gedachte of vertel gewoon wat je aan het doenbent. Of maak een combinatie van deze dingen.
  2. 2. Dit soort tweetsbrengt vaak een conversatie op gang doordat jevolgers gaan reageren. En een conversatie zorgt ervoor dat anderemensen zich mengen in het gesprek.4. Retweet anderenDeel een goede tweet van anderen (Retweet of RT). Zie jeinteressanteberichten, die ook leuk of waardevol zijn voor jouwvolgers dan kun je deze retweeten.Dit is ook een aardig gebaar naar anderen toe. Op die manier kunnentwitterberichten een groot bereik krijgen. In dit voorbeeld deel ik eenbericht van @OnlineMarketeer en vervolgens wordt mijn berichtweer geretweet door #StralendS. Deel dus waardevolle informatiedie mensen weer graag willen delen met hun volgers.5. Connect en promoot anderenMet tweets kun je ook andere mensen met elkaar in contact brengenen mensen onder de aandacht brengen bij je volgers. Zieonderstaand voorbeeld:Een speciale variant om andere twitteraars onder de aandacht te
  3. 3. brengen is de #FF (Follow Friday). Op vrijdag kun jeinteressantetweeps onder de aandacht brengen bij je volgers door middel vaneen #FF.6. Bedank mensenAls iemand jouw tweets deelt, jouw promoot of in contact brengtmet anderen. Bedankt hen dan daarvoor. Ook wanneer ze jetoevoegen aan een lijst van hun favoriete volgers bijvoorbeeld,bedank mensen daar voor.Dit lijkt heel basis, maar slechts 1% van de mensen doet dit!Dit is waar Twitter over gaat:Zorg voor een goede balans tussen de 6 verschillende soortentweets.Maak eerst een keuze over welke 2 of 3 belangrijkeonderwerpen jouw Twitter account gaat. Anders is het voormensen niet helder waarover je twitterten wordt het lastig omjou aan te bevelen, in een lijst te plaatsen of om jou in contactte brengen met anderen. Ik twitter voornamelijk over socialmedia en marketing tips. Als je je hoofdzakelijk aan jouwspecifieke onderwerpen houdt dan weten mensen je te vindenvoor informatie en gaan jou ook aanbevelen bij anderen.In het begin is het goed om 40% van je berichten te gebruikenom anderen teretweeten. Mensen in jouw vakgebied leren je zokennen en je creëert engagement.10% - 15% van je berichten kun je gebruiken voor de overigeberichten. Je zult zien dat je op deze manier veel succes eninteractie zult hebben.Ga zelf actief mensen volgen om jezelf bij hen onder deaandacht te brengen. En je laat zien dat je geïnteresseerd bent
  4. 4. in wat anderen te zeggen hebben.Twitter heeft geen echte regels. Dit zijn een paar richtlijnen omje op gang te hielpen, maar je kunt natuurlijk zelf bepalen hoeje Twitter gebruikt. Er zijn veel succesvolle twitteraars die hetheel anders aanpakken en die alleen links delen, alleenconversaties aangaan of alleen hun opinies geven.Aanvullende tips:1. Gebruik hashtagsHashtags verbinden gesprekken over een bepaald onderwerp zodatdeze conversaties gemakkelijk vindbaar en te volgen zijn. Je kunthashtags ook gebruiken om zaken extra te laten opvallen.Doorregelmatig dezelfde hashtag te gebruiken, kun je ook autoriteit opeen bepaald gebied verwerven. Gebruik hiervoor een trefwoordwaarop je gevonden wilt worden.2. Maak twitterlijsten aanMaak lijsten aan van je favorietetwitteraars op jouw specifiekeonderwerpen. Je kunt 20 lijsten aanmaken met elk maximaal 500mensen. Zo kun je de berichten van deze mensen gemakkelijk volgenin het enorme woud van berichten in je tijdlijn. Bovendien kunnenanderen ook gebruik maken van jouw lijst als een fantastische ‘go-to’bron vaninformatie.3. Gebruik @mentionsWanneer je mensen vermeld, gebruik dan @ gevolgd door huntwitternaam in plaats van hun echte naam. Mensen krijgen hier daneen melding van en zullen de tweet zien. Voor jouw volgers is het op
  5. 5. deze manierook gemakkelijk om via Twittermet hen in contact tekomen.4. Houd het kortHoud je tweets zo kort als je kunt, zodat mensen ze kunnengebruiken in hun antwoord of je gemakkelijk kunnen retweeten.Maak tweets van maximaal 120 tekens zodat er ook nog ruimte is omjouw twitternaam te vermelden.5. AnalyseerKijk regelmatig eens naar je laatste 20-30 tweets om te kijken of heteen goede mix is van alle 6 de soorten tweets. Ben niet alleeninteressant om te volgen, maar toon ook interesse in jouw volgers.Ga het gesprek aan en deel ook informatie van anderen.Twitter is niet zo moeilijk, toch? Het is een geweldige communitywaar iedereen heel erg welkom is. Heb vooral plezier en ben leukvoor anderen. Geef vooral veel en je zult ook veel terug krijgen.Heb je nog aanvullende tips?

×