SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
m4SocialI N C L U S I V E M O B I L E
Estudi sobre
clàusules d’accessibilitat
digital en els processos de
contractació pública
Resum executiu
En aquest sentit, és fonamental assenyalar que la clàusula
d’accessibilitat digital no solament es tracta d’un instrument
de política social, o una eina per evitar la discriminació cap
als propis funcionaris de l’Administració, sinó que és una eina
perquè l’Administració no violi els drets de la ciutadania amb
discapacitat. L’accés de totes les persones, incloses aquelles
amb discapacitat, a la informació i a tots els avantatges de les
TIC es considera un dret.
Aquest document presenta els resultats de l’estudi de la Taula
d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya sobre les
clàusules d’accessibilitat digital en la contractació pública
relacionada amb la compra pública digital i de nova tecno-
logia, inquietud que es va plantejar durant el M4Social Day,
celebrat a l’octubre de 2017 i centrat en el tema de l’accessibi-
litat digital, l’estat actual i propostes per millorar-la.
En concret, l’objectiu general de l’estudi ha estat l’anàlisi de
les clàusules d’accessibilitat digital que s’inclouen en les licita-
cions públiques de Catalunya, realitzant, al seu torn, una com-
parativa amb les clàusules d’accessibilitat incorporades en
licitacions públiques d’Estats Units i Canadà.
Entenent les clàusules d’accessibilitat com una clàusula social
mitjançant la qual s’incorporen criteris d’accessibilitat uni-
versal i disseny per a tots en els processos de contractació
La societat en la qual ens trobem no pot concebre’s
sense l’ús de les noves tecnologies. Aquesta creixent
importància i la bretxa digital que origina fan trans-
cendental que aquestes siguin accessibles. Doncs,
de no ser-ho estaran condemnant a l’ostracisme a
part de la població mundial. Una accessibilitat de les
noves tecnologies que resulta clau en la relació de
l’Administració Pública amb la ciutadania.
pública, amb la finalitat de fomentar i/o garantir el dret d’ac-
cés a totes les persones indistintament de les seves capa-
citats físiques i/o intel·lectuals als béns productes i serveis
objecte de contractació per part de l’Administració Pública en
igualtat de condicions.
La metodologia ha estat fonamentalment qualitativa, si bé
s’ha complementat amb l’anàlisi quantitativa quan les dades
derivades de l’estudi de les licitacions així ho han permès.
Partint d’aquest plantejament, l’enfocament metodològic s’ha
recolzat en tres pilars:
◗◗ Revisió bibliogràfica i documental
◗◗ Entrevistes a informants clau. En concret 5 perso-
nes tècniques de les administracions de Catalunya
a nivell local, provincial i autonòmic. Així com, 1 per-
sona experta representant del Fòrum Europeu de la
Discapacitat a nivell internacional.
◗◗ Anàlisi de 78 licitacions. El mostreig ha estat de tipus
no probabilístic, mentre la selecció respon a crite-
ris mínims de representativitat i proporcionalitat dels
diferents àmbits territorials de Catalunya i a nivell
Internacional, analitzant en aquest àmbit Licitacions
d’Estats Units i Canadà.
Seguint aquest enfocament metodològic l’estudi parteix d’un
marc teòric i legal per després centrar-se en l’anàlisi de clàu-
sules socials d’accessibilitat digital en les Licitacions TIC de
Catalunya. En aquest s’aborda en profunditat principalment
l’anàlisi de la Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública,
la normativa de transposició d’aquesta i la Llei 13/2014, d’ac-
cessibilitat de Catalunya. Aquesta normativa en relació amb
les clàusules d’accessibilitat digital assenyala l’obligació d’in-
corporar aquest tipus de clàusules en les especificacions
tècniques quan la contractació estigui destinada a persones
físiques. A més, la mateixa estableix la possibilitat d’incloure
clàusules d’accessibilitat com a criteri d’adjudicació. Una pos-
sibilitat que es vincula amb la qualitat, que haurà de ser tin-
guda en compte, per l’òrgan de contractació, juntament amb
el preu per a l’adjudicació.
Aquests dos tipus de clàusules són dues de les principals clàu-
sules d’accessibilitat que estan presents en les licitacions ana-
litzades a Catalunya. Així, si bé les clàusules d’accessibilitat
digital en especificacions tècniques es troben en major per-
centatge que com a condicions d’adjudicació la diferència no
és significativa (6,8% i 5,1% respectivament). En relació amb
les clàusules d’adjudicació és remarcable que en les licita-
cions analitzades no s’atorga puntuació específica a accessi-
bilitat, sinó que se li assigna conjuntament amb usabilitat. Si
bé en les guies de contractació pública socialment respon-
sable i en la clàusula model sí es proposa atorgar puntuació
específica i separada a l’accessibilitat.
Malgrat la falta de referència expressa en la normativa sobre
condicions d’execució a l’accessibilitat digital, són el tercer
tipus de clàusules d’accessibilitat digital analitzades. ja que,
han anat adquirint rellevància en la pràctica i apareixen
tant en les guies de contractació social de la Generalitat i
de Barcelona com en el Codi de Contractació Social de la
Generalitat. D’altra banda, després de l’anàlisi de la mostra
de licitacions TIC, es pot observar que en l’àmbit autonòmic
és on existeix una major incorporació de condicions d’exe-
cució d’accessibilitat. En concret aquestes clàusules suposen
un 30% de les licitacions TIC autonòmiques analitzades, sent
el percentatge total de clàusules d’accessibilitat en aquest
àmbit del 40%. El que indica que 3 de cada 4 clàusules d’ac-
cessibilitat de les licitacions analitzades són condicions espe-
cials d’execució. Això està directament relacionat amb la
clàusula d’Accessibilitat de l’Acord marc CTTI-2016-44 que
segueix el model de clàusula de la Guia per a la inclusió de
clàusules contractuals de caràcter social de la Generalitat de
Catalunya.
En aquest sentit, malgrat el potencial que les condicions
d’execució tenen per fomentar l’accessibilitat de béns i ser-
veis, existeix un gran repte en relació amb les mateixes, que
ha estat apuntat en les entrevistes realitzades com un dels
principals reptes en relació amb la incorporació de les clàusu-
les d’accessibilitat, aquest és, el seguiment.
Una anàlisi conjunta de totes les clàusules d’accessibilitat
oposades en les Licitacions Tic de Catalunya revela que
estan presents en un 18,9% de les licitacions. El que suposa
un ascens des dels inicis d’aquesta dècada, anys en els
quals s’estaven donant els primers passos en la incorpora-
ció d’aquest tipus de clàusules a Catalunya. Mostrant una
tendència a l’alça, que estaria en relació amb la nova legis-
lació en la matèria, especialment després de l’entrada en
vigor i transposició de la Directiva 2014/24/UE. Així mateix,
l’estudi, al mateix temps que aprofundeix en les clàusules
d’accessibilitat digital, també analitza les clàusules de dis-
capacitat. Aquestes últimes es van començar a incorporar
amb anterioritat i en l’actualitat es troben d’una forma o
una altra en més del 90% de les Licitacions analitzades a
Catalunya.
A nivell internacional l’estudi aprofundeix, en els casos d’Es-
tats Units i Canadà. Estats Units ha estat un referent: en el
qual tant països com Canadà, com la pròpia Unió Europea
s’han inspirat i, que, al seu torn, també juntament amb els
estàndards internacionals, ha contribuït al procés d’una pro-
gressiva harmonització dels requeriments d’accessibilitat en
l’àmbit internacional. Una trajectòria, indissolublement unida
a al text legal Secció 508, que ja compta amb una implemen-
tació de més de dues dècades.
En termes comparatius, a Catalunya, s’estan donant encara
els primers passos en relació amb els requeriments d’ac-
cessibilitat digital en la contractació pública. Malgrat això,
l’estudi mostra que a Catalunya existeix una destacable
implementació de les clàusules d’accessibilitat digital, que,
en l’àmbit autonòmic, fins i tot és superior a la de les licita-
cions d’Estats Units a les quals s’ha tingut accés. Tot i que,
com s’ha assenyalat, la mateixa està molt relacionada amb
un Acord marc específic, el CTTI-2016-44, sense el qual la
presència d’aquest tipus de clàusules en el període analit-
zat seria menor. Així, tant a Catalunya com a Estats Units
destaca la incorporació de clàusules d’accessibilitat digi-
tal com a requisits tècnics mínims en especificacions tèc-
niques. A Estats Units, en al·ludir a les mateixes es feia
esment directe a la secció 508. En aquest sentit, els anne-
xos relacionats amb la mateixa i la documentació reque-
rida aporten un major nivell de detall i permeten conèixer
tant a les empreses com a l’Administració, d’una forma més
eficaç, si els productes compleixen amb els estàndards
d’accessibilitat.
A Canadà, per la seva banda, destacava la incorporació de
l’accessibilitat en les condicions especials d’execució. I l’es-
ment que ja es feia en alguna de les licitacions analitzades
de la nova legislació d’accessibilitat en l’àmbit Federal que
està per venir. Incorporant referència específica a criteris de
l’estàndard WCGA 2.0, la qual cosa es considera una bona
pràctica. En termes generals, tant a Catalunya com a Canadà
i Estats Units s’ha fet al·lusió a aquests estàndards i d’una
forma o una altra s’ha mostrat aposta per l’harmonització a
nivell internacional.
Partint d’aquesta comparativa de les clàusules d’accessibi-
litat a Estats Units i Canadà l’estudi finalitza realitzant una
sèrie de propostes per a Catalunya, que pretenen ser vímets
d’una cistella de propostes creada de forma col·laborativa
perquè cada dia les clàusules d’accessibilitat s’incorporin en
major i millor mesura en la contractació pública de Catalunya.
Aquestes propostes són:
◗◗ Creació d’una Web a Catalunya sobre compra pública
accessible seguint el model de la web de la Secció 508
i convocatòria d’una licitació accessible per a la seva
realització
◗◗ Creació d’una guia sobre accessibilitat en la contrac-
tació a nivell autonòmic i incorporació de les clàusules
d’accessibilitat digital en altres guies
◗◗ Convocatòria periòdica d’estudis de seguiment de la
incorporació de clàusules d’accessibilitat digital en la
contractació pública de Catalunya
◗◗ Formació digital i presencial sobre accessibilitat digi-
tal en les compres públiques i clàusules d’accessibilitat
digital
El propòsit és, com s’ha apuntat al principi, que les noves tec-
nologies a Catalunya suposin una finestra d’oportunitat per
apropar a les persones amb discapacitat a l’Administració i,
no un mur, i que la contracció pública serveixi com a mitjà per
contribuir a l’increment de l’accessibilitat de les TIC. Perquè,
com assenyalen els objectius de desenvolupament sostenible
de 2020, ningú sigui deixat enrere. En aquest sentit, aquest
estudi pretén posar un petit gra de sorra perquè la contrac-
tació pública segueixi fomentant de la millor manera les TIC
accessibles mitjançant la seva compra pública. El que, al seu
torn, contribuirà a millorar l’accés de la ciutadania, en general,
i de les persones amb discapacitat, en particular, a l’adminis-
tració i al seu empoderament.
Socis del projecte:
m4SocialI N C L U S I V E M O B I L E
Escaneja per accedir a l’estudi
➜

More Related Content

What's hot

Presentació sobre l'Estudi de l'estat de la digitalització al Tercer Sector
Presentació sobre l'Estudi de l'estat de la digitalització al Tercer SectorPresentació sobre l'Estudi de l'estat de la digitalització al Tercer Sector
Presentació sobre l'Estudi de l'estat de la digitalització al Tercer Sectorm4Social
 
Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...
Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...
Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...m4Social
 
Xerrada 3: Territori Smart: el programa Catlabs i la dinamització de la innov...
Xerrada 3: Territori Smart: el programa Catlabs i la dinamització de la innov...Xerrada 3: Territori Smart: el programa Catlabs i la dinamització de la innov...
Xerrada 3: Territori Smart: el programa Catlabs i la dinamització de la innov...m4Social
 
De la participació ciutadana a la concurrència dels actors del cicle integral...
De la participació ciutadana a la concurrència dels actors del cicle integral...De la participació ciutadana a la concurrència dels actors del cicle integral...
De la participació ciutadana a la concurrència dels actors del cicle integral...Ismael Peña-López
 
Atenció ciutadana presencial i virtual
Atenció ciutadana presencial i virtualAtenció ciutadana presencial i virtual
Atenció ciutadana presencial i virtualJordi Graells
 
Protecció de Dades - Taula d'entitats del Tercer Sector
Protecció de Dades - Taula d'entitats del Tercer SectorProtecció de Dades - Taula d'entitats del Tercer Sector
Protecció de Dades - Taula d'entitats del Tercer Sectorm4Social
 
Seminari dirigit sobre problemes complexos. El cas de les Eleccions al Parlam...
Seminari dirigit sobre problemes complexos. El cas de les Eleccions al Parlam...Seminari dirigit sobre problemes complexos. El cas de les Eleccions al Parlam...
Seminari dirigit sobre problemes complexos. El cas de les Eleccions al Parlam...Ismael Peña-López
 
Innovant la innovació
Innovant la innovacióInnovant la innovació
Innovant la innovacióJordi Graells
 
Serveis Socials 2.0
Serveis Socials 2.0Serveis Socials 2.0
Serveis Socials 2.0m4Social
 
Síntesi de la 35a sessió web: 'Viquipèdia i Generalitat, obrint el coneixement'
Síntesi de la 35a sessió web: 'Viquipèdia i Generalitat, obrint el coneixement'Síntesi de la 35a sessió web: 'Viquipèdia i Generalitat, obrint el coneixement'
Síntesi de la 35a sessió web: 'Viquipèdia i Generalitat, obrint el coneixement'gencat .
 
Cogovernar per a l'experiència del ciutadà (GovUX)
Cogovernar per a l'experiència del ciutadà (GovUX)Cogovernar per a l'experiència del ciutadà (GovUX)
Cogovernar per a l'experiència del ciutadà (GovUX)Jordi Graells
 
Síntesi de la 38a sessió web: Nous sistemes d'atenció ciutadana
Síntesi de la 38a sessió web: Nous sistemes d'atenció ciutadanaSíntesi de la 38a sessió web: Nous sistemes d'atenció ciutadana
Síntesi de la 38a sessió web: Nous sistemes d'atenció ciutadanagencat .
 
Estudi sobre l'estat de la digitalització al Tercer Sector
Estudi sobre l'estat de la digitalització al Tercer SectorEstudi sobre l'estat de la digitalització al Tercer Sector
Estudi sobre l'estat de la digitalització al Tercer Sectorm4Social
 
Comunicar amb l'Administració o relacionar-s'hi
Comunicar amb l'Administració o relacionar-s'hiComunicar amb l'Administració o relacionar-s'hi
Comunicar amb l'Administració o relacionar-s'hiJordi Graells
 
Accés a la informació amb més coneixement
Accés a la informació amb més coneixementAccés a la informació amb més coneixement
Accés a la informació amb més coneixementJordi Graells
 
Un govern digital és possible?
Un govern digital és possible?Un govern digital és possible?
Un govern digital és possible?Jordi Graells
 
Cartera de serveis digitals
Cartera de serveis digitalsCartera de serveis digitals
Cartera de serveis digitalsgencat .
 
Síntesi 48a sessió web: 'Presentació del Manual de governs a Twitter'
Síntesi 48a sessió web: 'Presentació del Manual de governs a Twitter'Síntesi 48a sessió web: 'Presentació del Manual de governs a Twitter'
Síntesi 48a sessió web: 'Presentació del Manual de governs a Twitter'gencat .
 
40a sessió web: Fórmules per innovar una institució
40a sessió web: Fórmules per innovar una institució40a sessió web: Fórmules per innovar una institució
40a sessió web: Fórmules per innovar una instituciógencat .
 
32a sessió web: 'Estratègia tecnològica per a un govern obert'
32a sessió web: 'Estratègia tecnològica per a un govern obert'32a sessió web: 'Estratègia tecnològica per a un govern obert'
32a sessió web: 'Estratègia tecnològica per a un govern obert'gencat .
 

What's hot (20)

Presentació sobre l'Estudi de l'estat de la digitalització al Tercer Sector
Presentació sobre l'Estudi de l'estat de la digitalització al Tercer SectorPresentació sobre l'Estudi de l'estat de la digitalització al Tercer Sector
Presentació sobre l'Estudi de l'estat de la digitalització al Tercer Sector
 
Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...
Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...
Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...
 
Xerrada 3: Territori Smart: el programa Catlabs i la dinamització de la innov...
Xerrada 3: Territori Smart: el programa Catlabs i la dinamització de la innov...Xerrada 3: Territori Smart: el programa Catlabs i la dinamització de la innov...
Xerrada 3: Territori Smart: el programa Catlabs i la dinamització de la innov...
 
De la participació ciutadana a la concurrència dels actors del cicle integral...
De la participació ciutadana a la concurrència dels actors del cicle integral...De la participació ciutadana a la concurrència dels actors del cicle integral...
De la participació ciutadana a la concurrència dels actors del cicle integral...
 
Atenció ciutadana presencial i virtual
Atenció ciutadana presencial i virtualAtenció ciutadana presencial i virtual
Atenció ciutadana presencial i virtual
 
Protecció de Dades - Taula d'entitats del Tercer Sector
Protecció de Dades - Taula d'entitats del Tercer SectorProtecció de Dades - Taula d'entitats del Tercer Sector
Protecció de Dades - Taula d'entitats del Tercer Sector
 
Seminari dirigit sobre problemes complexos. El cas de les Eleccions al Parlam...
Seminari dirigit sobre problemes complexos. El cas de les Eleccions al Parlam...Seminari dirigit sobre problemes complexos. El cas de les Eleccions al Parlam...
Seminari dirigit sobre problemes complexos. El cas de les Eleccions al Parlam...
 
Innovant la innovació
Innovant la innovacióInnovant la innovació
Innovant la innovació
 
Serveis Socials 2.0
Serveis Socials 2.0Serveis Socials 2.0
Serveis Socials 2.0
 
Síntesi de la 35a sessió web: 'Viquipèdia i Generalitat, obrint el coneixement'
Síntesi de la 35a sessió web: 'Viquipèdia i Generalitat, obrint el coneixement'Síntesi de la 35a sessió web: 'Viquipèdia i Generalitat, obrint el coneixement'
Síntesi de la 35a sessió web: 'Viquipèdia i Generalitat, obrint el coneixement'
 
Cogovernar per a l'experiència del ciutadà (GovUX)
Cogovernar per a l'experiència del ciutadà (GovUX)Cogovernar per a l'experiència del ciutadà (GovUX)
Cogovernar per a l'experiència del ciutadà (GovUX)
 
Síntesi de la 38a sessió web: Nous sistemes d'atenció ciutadana
Síntesi de la 38a sessió web: Nous sistemes d'atenció ciutadanaSíntesi de la 38a sessió web: Nous sistemes d'atenció ciutadana
Síntesi de la 38a sessió web: Nous sistemes d'atenció ciutadana
 
Estudi sobre l'estat de la digitalització al Tercer Sector
Estudi sobre l'estat de la digitalització al Tercer SectorEstudi sobre l'estat de la digitalització al Tercer Sector
Estudi sobre l'estat de la digitalització al Tercer Sector
 
Comunicar amb l'Administració o relacionar-s'hi
Comunicar amb l'Administració o relacionar-s'hiComunicar amb l'Administració o relacionar-s'hi
Comunicar amb l'Administració o relacionar-s'hi
 
Accés a la informació amb més coneixement
Accés a la informació amb més coneixementAccés a la informació amb més coneixement
Accés a la informació amb més coneixement
 
Un govern digital és possible?
Un govern digital és possible?Un govern digital és possible?
Un govern digital és possible?
 
Cartera de serveis digitals
Cartera de serveis digitalsCartera de serveis digitals
Cartera de serveis digitals
 
Síntesi 48a sessió web: 'Presentació del Manual de governs a Twitter'
Síntesi 48a sessió web: 'Presentació del Manual de governs a Twitter'Síntesi 48a sessió web: 'Presentació del Manual de governs a Twitter'
Síntesi 48a sessió web: 'Presentació del Manual de governs a Twitter'
 
40a sessió web: Fórmules per innovar una institució
40a sessió web: Fórmules per innovar una institució40a sessió web: Fórmules per innovar una institució
40a sessió web: Fórmules per innovar una institució
 
32a sessió web: 'Estratègia tecnològica per a un govern obert'
32a sessió web: 'Estratègia tecnològica per a un govern obert'32a sessió web: 'Estratègia tecnològica per a un govern obert'
32a sessió web: 'Estratègia tecnològica per a un govern obert'
 

Similar to Resum executiu sobre l'estudi de clàusules d'accessibilitat digital en els processos de compra pública

Simplificació dels processos administratius vinculats a convocatòries de fina...
Simplificació dels processos administratius vinculats a convocatòries de fina...Simplificació dels processos administratius vinculats a convocatòries de fina...
Simplificació dels processos administratius vinculats a convocatòries de fina...m4Social
 
Nous canals i formes de relació amb la ciutadania
Nous canals i formes de relació amb la ciutadaniaNous canals i formes de relació amb la ciutadania
Nous canals i formes de relació amb la ciutadaniaJordi Graells
 
Acreditació en coneixements TIC
Acreditació en coneixements TICAcreditació en coneixements TIC
Acreditació en coneixements TICstsiweb
 
E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416Dídac López
 
Informe #5 CATN - Les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació a Cata...
Informe #5 CATN - Les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació a Cata...Informe #5 CATN - Les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació a Cata...
Informe #5 CATN - Les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació a Cata...Miqui Mel
 
Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...
Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...
Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...Ajuntament de Barcelona
 
Carme Calles
Carme CallesCarme Calles
Carme CallesJSe
 
Dades Obertes. Entrevista
Dades Obertes. EntrevistaDades Obertes. Entrevista
Dades Obertes. Entrevistagencat .
 
Administració electrònica i canvis organitzatius_Mòdul 1_Enfocaments conceptu...
Administració electrònica i canvis organitzatius_Mòdul 1_Enfocaments conceptu...Administració electrònica i canvis organitzatius_Mòdul 1_Enfocaments conceptu...
Administració electrònica i canvis organitzatius_Mòdul 1_Enfocaments conceptu...GOBIERNO MUNICIPAL DE FRANCISCO DE ORELLANA
 
PRESENTACIÓ DE L'INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PR...
PRESENTACIÓ DE L'INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PR...PRESENTACIÓ DE L'INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PR...
PRESENTACIÓ DE L'INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PR...m4Social
 
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...Ajuntament de Barcelona
 
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponènciesI Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponènciesgencat .
 
Resum ponències Congrés de Govern Digital 2015
Resum ponències Congrés de Govern Digital 2015Resum ponències Congrés de Govern Digital 2015
Resum ponències Congrés de Govern Digital 2015Congrés Govern Digital
 

Similar to Resum executiu sobre l'estudi de clàusules d'accessibilitat digital en els processos de compra pública (20)

Simplificació dels processos administratius vinculats a convocatòries de fina...
Simplificació dels processos administratius vinculats a convocatòries de fina...Simplificació dels processos administratius vinculats a convocatòries de fina...
Simplificació dels processos administratius vinculats a convocatòries de fina...
 
Ordenança transparència
Ordenança transparènciaOrdenança transparència
Ordenança transparència
 
Pac 2 presentacio
Pac 2 presentacioPac 2 presentacio
Pac 2 presentacio
 
Nous canals i formes de relació amb la ciutadania
Nous canals i formes de relació amb la ciutadaniaNous canals i formes de relació amb la ciutadania
Nous canals i formes de relació amb la ciutadania
 
Neus colet contractació
Neus colet contractacióNeus colet contractació
Neus colet contractació
 
Acreditació en coneixements TIC
Acreditació en coneixements TICAcreditació en coneixements TIC
Acreditació en coneixements TIC
 
E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416
 
Informe #5 CATN - Les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació a Cata...
Informe #5 CATN - Les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació a Cata...Informe #5 CATN - Les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació a Cata...
Informe #5 CATN - Les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació a Cata...
 
Apunts interadministratius 2ona sessió
Apunts interadministratius 2ona sessióApunts interadministratius 2ona sessió
Apunts interadministratius 2ona sessió
 
Model català d'administració oberta
Model català d'administració obertaModel català d'administració oberta
Model català d'administració oberta
 
Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...
Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...
Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...
 
Carme Calles
Carme CallesCarme Calles
Carme Calles
 
Dades Obertes. Entrevista
Dades Obertes. EntrevistaDades Obertes. Entrevista
Dades Obertes. Entrevista
 
Administració electrònica i canvis organitzatius_Mòdul 1_Enfocaments conceptu...
Administració electrònica i canvis organitzatius_Mòdul 1_Enfocaments conceptu...Administració electrònica i canvis organitzatius_Mòdul 1_Enfocaments conceptu...
Administració electrònica i canvis organitzatius_Mòdul 1_Enfocaments conceptu...
 
La subhasta electrònica: ús, evolució i situació actual - Carles de Mena
La subhasta electrònica: ús, evolució i situació actual - Carles de MenaLa subhasta electrònica: ús, evolució i situació actual - Carles de Mena
La subhasta electrònica: ús, evolució i situació actual - Carles de Mena
 
PRESENTACIÓ DE L'INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PR...
PRESENTACIÓ DE L'INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PR...PRESENTACIÓ DE L'INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PR...
PRESENTACIÓ DE L'INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PR...
 
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
 
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponènciesI Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
 
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponènciesI Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
 
Resum ponències Congrés de Govern Digital 2015
Resum ponències Congrés de Govern Digital 2015Resum ponències Congrés de Govern Digital 2015
Resum ponències Congrés de Govern Digital 2015
 

More from m4Social

Radar de algoritmos de IA y procesos de decisión automatizada para el acceso ...
Radar de algoritmos de IA y procesos de decisión automatizada para el acceso ...Radar de algoritmos de IA y procesos de decisión automatizada para el acceso ...
Radar de algoritmos de IA y procesos de decisión automatizada para el acceso ...m4Social
 
Radar d'algoritmes d'IA i processos de decisió automatitzada per a l'accés al...
Radar d'algoritmes d'IA i processos de decisió automatitzada per a l'accés al...Radar d'algoritmes d'IA i processos de decisió automatitzada per a l'accés al...
Radar d'algoritmes d'IA i processos de decisió automatitzada per a l'accés al...m4Social
 
AssistData MWC2023
AssistData MWC2023AssistData MWC2023
AssistData MWC2023m4Social
 
Turas Care Management
Turas Care ManagementTuras Care Management
Turas Care Managementm4Social
 
Presentació Drets Socials Generalitat de Catalunya al Mobile World Congress 2023
Presentació Drets Socials Generalitat de Catalunya al Mobile World Congress 2023Presentació Drets Socials Generalitat de Catalunya al Mobile World Congress 2023
Presentació Drets Socials Generalitat de Catalunya al Mobile World Congress 2023m4Social
 
Presentació Social Digital Lab Suara
Presentació Social Digital Lab SuaraPresentació Social Digital Lab Suara
Presentació Social Digital Lab Suaram4Social
 
Presentació Dinder Club
Presentació Dinder ClubPresentació Dinder Club
Presentació Dinder Clubm4Social
 
Digitalisation Social Services Europe
Digitalisation Social Services EuropeDigitalisation Social Services Europe
Digitalisation Social Services Europem4Social
 
PROPOSTES DE LES ENTITATS SOCIALS PER LA SIMPLIFICACIÓ EN L’ADMINISTRACIÓ PÚB...
PROPOSTES DE LES ENTITATS SOCIALS PER LA SIMPLIFICACIÓ EN L’ADMINISTRACIÓ PÚB...PROPOSTES DE LES ENTITATS SOCIALS PER LA SIMPLIFICACIÓ EN L’ADMINISTRACIÓ PÚB...
PROPOSTES DE LES ENTITATS SOCIALS PER LA SIMPLIFICACIÓ EN L’ADMINISTRACIÓ PÚB...m4Social
 
Propostes de les entitats socials per a la simplificació de l'administració p...
Propostes de les entitats socials per a la simplificació de l'administració p...Propostes de les entitats socials per a la simplificació de l'administració p...
Propostes de les entitats socials per a la simplificació de l'administració p...m4Social
 
MWC22 - ‘Promoción de la autonomía personal e inclusión social a través de la...
MWC22 - ‘Promoción de la autonomía personal e inclusión social a través de la...MWC22 - ‘Promoción de la autonomía personal e inclusión social a través de la...
MWC22 - ‘Promoción de la autonomía personal e inclusión social a través de la...m4Social
 
MWC22 - ARI: Assistent Robòtic Intel·ligent
MWC22 - ARI: Assistent Robòtic Intel·ligentMWC22 - ARI: Assistent Robòtic Intel·ligent
MWC22 - ARI: Assistent Robòtic Intel·ligentm4Social
 
MWC22 - CoActuem per la salut mental
MWC22 - CoActuem per la salut mentalMWC22 - CoActuem per la salut mental
MWC22 - CoActuem per la salut mentalm4Social
 
What is data poverty
What is data povertyWhat is data poverty
What is data povertym4Social
 
Relatoría Jornada Inteligencia Artificial y DDHH
Relatoría Jornada Inteligencia Artificial y DDHHRelatoría Jornada Inteligencia Artificial y DDHH
Relatoría Jornada Inteligencia Artificial y DDHHm4Social
 
TripApp - ABD
TripApp - ABDTripApp - ABD
TripApp - ABDm4Social
 
App Cuidem Amposta
App Cuidem AmpostaApp Cuidem Amposta
App Cuidem Ampostam4Social
 
Som Benestar - Suara Cooperativa
Som Benestar - Suara CooperativaSom Benestar - Suara Cooperativa
Som Benestar - Suara Cooperativam4Social
 
m4social programa MWC 2021
m4social programa MWC 2021m4social programa MWC 2021
m4social programa MWC 2021m4Social
 
Presentació de l'estudi Bretxa Digital en les persones ateses pel Tercer Sector
Presentació de l'estudi Bretxa Digital en les persones ateses pel Tercer SectorPresentació de l'estudi Bretxa Digital en les persones ateses pel Tercer Sector
Presentació de l'estudi Bretxa Digital en les persones ateses pel Tercer Sectorm4Social
 

More from m4Social (20)

Radar de algoritmos de IA y procesos de decisión automatizada para el acceso ...
Radar de algoritmos de IA y procesos de decisión automatizada para el acceso ...Radar de algoritmos de IA y procesos de decisión automatizada para el acceso ...
Radar de algoritmos de IA y procesos de decisión automatizada para el acceso ...
 
Radar d'algoritmes d'IA i processos de decisió automatitzada per a l'accés al...
Radar d'algoritmes d'IA i processos de decisió automatitzada per a l'accés al...Radar d'algoritmes d'IA i processos de decisió automatitzada per a l'accés al...
Radar d'algoritmes d'IA i processos de decisió automatitzada per a l'accés al...
 
AssistData MWC2023
AssistData MWC2023AssistData MWC2023
AssistData MWC2023
 
Turas Care Management
Turas Care ManagementTuras Care Management
Turas Care Management
 
Presentació Drets Socials Generalitat de Catalunya al Mobile World Congress 2023
Presentació Drets Socials Generalitat de Catalunya al Mobile World Congress 2023Presentació Drets Socials Generalitat de Catalunya al Mobile World Congress 2023
Presentació Drets Socials Generalitat de Catalunya al Mobile World Congress 2023
 
Presentació Social Digital Lab Suara
Presentació Social Digital Lab SuaraPresentació Social Digital Lab Suara
Presentació Social Digital Lab Suara
 
Presentació Dinder Club
Presentació Dinder ClubPresentació Dinder Club
Presentació Dinder Club
 
Digitalisation Social Services Europe
Digitalisation Social Services EuropeDigitalisation Social Services Europe
Digitalisation Social Services Europe
 
PROPOSTES DE LES ENTITATS SOCIALS PER LA SIMPLIFICACIÓ EN L’ADMINISTRACIÓ PÚB...
PROPOSTES DE LES ENTITATS SOCIALS PER LA SIMPLIFICACIÓ EN L’ADMINISTRACIÓ PÚB...PROPOSTES DE LES ENTITATS SOCIALS PER LA SIMPLIFICACIÓ EN L’ADMINISTRACIÓ PÚB...
PROPOSTES DE LES ENTITATS SOCIALS PER LA SIMPLIFICACIÓ EN L’ADMINISTRACIÓ PÚB...
 
Propostes de les entitats socials per a la simplificació de l'administració p...
Propostes de les entitats socials per a la simplificació de l'administració p...Propostes de les entitats socials per a la simplificació de l'administració p...
Propostes de les entitats socials per a la simplificació de l'administració p...
 
MWC22 - ‘Promoción de la autonomía personal e inclusión social a través de la...
MWC22 - ‘Promoción de la autonomía personal e inclusión social a través de la...MWC22 - ‘Promoción de la autonomía personal e inclusión social a través de la...
MWC22 - ‘Promoción de la autonomía personal e inclusión social a través de la...
 
MWC22 - ARI: Assistent Robòtic Intel·ligent
MWC22 - ARI: Assistent Robòtic Intel·ligentMWC22 - ARI: Assistent Robòtic Intel·ligent
MWC22 - ARI: Assistent Robòtic Intel·ligent
 
MWC22 - CoActuem per la salut mental
MWC22 - CoActuem per la salut mentalMWC22 - CoActuem per la salut mental
MWC22 - CoActuem per la salut mental
 
What is data poverty
What is data povertyWhat is data poverty
What is data poverty
 
Relatoría Jornada Inteligencia Artificial y DDHH
Relatoría Jornada Inteligencia Artificial y DDHHRelatoría Jornada Inteligencia Artificial y DDHH
Relatoría Jornada Inteligencia Artificial y DDHH
 
TripApp - ABD
TripApp - ABDTripApp - ABD
TripApp - ABD
 
App Cuidem Amposta
App Cuidem AmpostaApp Cuidem Amposta
App Cuidem Amposta
 
Som Benestar - Suara Cooperativa
Som Benestar - Suara CooperativaSom Benestar - Suara Cooperativa
Som Benestar - Suara Cooperativa
 
m4social programa MWC 2021
m4social programa MWC 2021m4social programa MWC 2021
m4social programa MWC 2021
 
Presentació de l'estudi Bretxa Digital en les persones ateses pel Tercer Sector
Presentació de l'estudi Bretxa Digital en les persones ateses pel Tercer SectorPresentació de l'estudi Bretxa Digital en les persones ateses pel Tercer Sector
Presentació de l'estudi Bretxa Digital en les persones ateses pel Tercer Sector
 

Resum executiu sobre l'estudi de clàusules d'accessibilitat digital en els processos de compra pública

 • 1. m4SocialI N C L U S I V E M O B I L E Estudi sobre clàusules d’accessibilitat digital en els processos de contractació pública Resum executiu
 • 2. En aquest sentit, és fonamental assenyalar que la clàusula d’accessibilitat digital no solament es tracta d’un instrument de política social, o una eina per evitar la discriminació cap als propis funcionaris de l’Administració, sinó que és una eina perquè l’Administració no violi els drets de la ciutadania amb discapacitat. L’accés de totes les persones, incloses aquelles amb discapacitat, a la informació i a tots els avantatges de les TIC es considera un dret. Aquest document presenta els resultats de l’estudi de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya sobre les clàusules d’accessibilitat digital en la contractació pública relacionada amb la compra pública digital i de nova tecno- logia, inquietud que es va plantejar durant el M4Social Day, celebrat a l’octubre de 2017 i centrat en el tema de l’accessibi- litat digital, l’estat actual i propostes per millorar-la. En concret, l’objectiu general de l’estudi ha estat l’anàlisi de les clàusules d’accessibilitat digital que s’inclouen en les licita- cions públiques de Catalunya, realitzant, al seu torn, una com- parativa amb les clàusules d’accessibilitat incorporades en licitacions públiques d’Estats Units i Canadà. Entenent les clàusules d’accessibilitat com una clàusula social mitjançant la qual s’incorporen criteris d’accessibilitat uni- versal i disseny per a tots en els processos de contractació La societat en la qual ens trobem no pot concebre’s sense l’ús de les noves tecnologies. Aquesta creixent importància i la bretxa digital que origina fan trans- cendental que aquestes siguin accessibles. Doncs, de no ser-ho estaran condemnant a l’ostracisme a part de la població mundial. Una accessibilitat de les noves tecnologies que resulta clau en la relació de l’Administració Pública amb la ciutadania.
 • 3. pública, amb la finalitat de fomentar i/o garantir el dret d’ac- cés a totes les persones indistintament de les seves capa- citats físiques i/o intel·lectuals als béns productes i serveis objecte de contractació per part de l’Administració Pública en igualtat de condicions. La metodologia ha estat fonamentalment qualitativa, si bé s’ha complementat amb l’anàlisi quantitativa quan les dades derivades de l’estudi de les licitacions així ho han permès. Partint d’aquest plantejament, l’enfocament metodològic s’ha recolzat en tres pilars: ◗◗ Revisió bibliogràfica i documental ◗◗ Entrevistes a informants clau. En concret 5 perso- nes tècniques de les administracions de Catalunya a nivell local, provincial i autonòmic. Així com, 1 per- sona experta representant del Fòrum Europeu de la Discapacitat a nivell internacional. ◗◗ Anàlisi de 78 licitacions. El mostreig ha estat de tipus no probabilístic, mentre la selecció respon a crite- ris mínims de representativitat i proporcionalitat dels diferents àmbits territorials de Catalunya i a nivell Internacional, analitzant en aquest àmbit Licitacions d’Estats Units i Canadà. Seguint aquest enfocament metodològic l’estudi parteix d’un marc teòric i legal per després centrar-se en l’anàlisi de clàu- sules socials d’accessibilitat digital en les Licitacions TIC de Catalunya. En aquest s’aborda en profunditat principalment l’anàlisi de la Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública, la normativa de transposició d’aquesta i la Llei 13/2014, d’ac- cessibilitat de Catalunya. Aquesta normativa en relació amb les clàusules d’accessibilitat digital assenyala l’obligació d’in- corporar aquest tipus de clàusules en les especificacions
 • 4. tècniques quan la contractació estigui destinada a persones físiques. A més, la mateixa estableix la possibilitat d’incloure clàusules d’accessibilitat com a criteri d’adjudicació. Una pos- sibilitat que es vincula amb la qualitat, que haurà de ser tin- guda en compte, per l’òrgan de contractació, juntament amb el preu per a l’adjudicació. Aquests dos tipus de clàusules són dues de les principals clàu- sules d’accessibilitat que estan presents en les licitacions ana- litzades a Catalunya. Així, si bé les clàusules d’accessibilitat digital en especificacions tècniques es troben en major per- centatge que com a condicions d’adjudicació la diferència no és significativa (6,8% i 5,1% respectivament). En relació amb les clàusules d’adjudicació és remarcable que en les licita- cions analitzades no s’atorga puntuació específica a accessi- bilitat, sinó que se li assigna conjuntament amb usabilitat. Si bé en les guies de contractació pública socialment respon- sable i en la clàusula model sí es proposa atorgar puntuació específica i separada a l’accessibilitat. Malgrat la falta de referència expressa en la normativa sobre condicions d’execució a l’accessibilitat digital, són el tercer tipus de clàusules d’accessibilitat digital analitzades. ja que, han anat adquirint rellevància en la pràctica i apareixen tant en les guies de contractació social de la Generalitat i de Barcelona com en el Codi de Contractació Social de la Generalitat. D’altra banda, després de l’anàlisi de la mostra de licitacions TIC, es pot observar que en l’àmbit autonòmic és on existeix una major incorporació de condicions d’exe- cució d’accessibilitat. En concret aquestes clàusules suposen un 30% de les licitacions TIC autonòmiques analitzades, sent el percentatge total de clàusules d’accessibilitat en aquest àmbit del 40%. El que indica que 3 de cada 4 clàusules d’ac- cessibilitat de les licitacions analitzades són condicions espe- cials d’execució. Això està directament relacionat amb la clàusula d’Accessibilitat de l’Acord marc CTTI-2016-44 que
 • 5. segueix el model de clàusula de la Guia per a la inclusió de clàusules contractuals de caràcter social de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, malgrat el potencial que les condicions d’execució tenen per fomentar l’accessibilitat de béns i ser- veis, existeix un gran repte en relació amb les mateixes, que ha estat apuntat en les entrevistes realitzades com un dels principals reptes en relació amb la incorporació de les clàusu- les d’accessibilitat, aquest és, el seguiment. Una anàlisi conjunta de totes les clàusules d’accessibilitat oposades en les Licitacions Tic de Catalunya revela que estan presents en un 18,9% de les licitacions. El que suposa un ascens des dels inicis d’aquesta dècada, anys en els quals s’estaven donant els primers passos en la incorpora- ció d’aquest tipus de clàusules a Catalunya. Mostrant una tendència a l’alça, que estaria en relació amb la nova legis- lació en la matèria, especialment després de l’entrada en vigor i transposició de la Directiva 2014/24/UE. Així mateix, l’estudi, al mateix temps que aprofundeix en les clàusules d’accessibilitat digital, també analitza les clàusules de dis- capacitat. Aquestes últimes es van començar a incorporar amb anterioritat i en l’actualitat es troben d’una forma o una altra en més del 90% de les Licitacions analitzades a Catalunya. A nivell internacional l’estudi aprofundeix, en els casos d’Es- tats Units i Canadà. Estats Units ha estat un referent: en el qual tant països com Canadà, com la pròpia Unió Europea s’han inspirat i, que, al seu torn, també juntament amb els estàndards internacionals, ha contribuït al procés d’una pro- gressiva harmonització dels requeriments d’accessibilitat en l’àmbit internacional. Una trajectòria, indissolublement unida a al text legal Secció 508, que ja compta amb una implemen- tació de més de dues dècades.
 • 6. En termes comparatius, a Catalunya, s’estan donant encara els primers passos en relació amb els requeriments d’ac- cessibilitat digital en la contractació pública. Malgrat això, l’estudi mostra que a Catalunya existeix una destacable implementació de les clàusules d’accessibilitat digital, que, en l’àmbit autonòmic, fins i tot és superior a la de les licita- cions d’Estats Units a les quals s’ha tingut accés. Tot i que, com s’ha assenyalat, la mateixa està molt relacionada amb un Acord marc específic, el CTTI-2016-44, sense el qual la presència d’aquest tipus de clàusules en el període analit- zat seria menor. Així, tant a Catalunya com a Estats Units destaca la incorporació de clàusules d’accessibilitat digi- tal com a requisits tècnics mínims en especificacions tèc- niques. A Estats Units, en al·ludir a les mateixes es feia esment directe a la secció 508. En aquest sentit, els anne- xos relacionats amb la mateixa i la documentació reque- rida aporten un major nivell de detall i permeten conèixer tant a les empreses com a l’Administració, d’una forma més eficaç, si els productes compleixen amb els estàndards d’accessibilitat. A Canadà, per la seva banda, destacava la incorporació de l’accessibilitat en les condicions especials d’execució. I l’es- ment que ja es feia en alguna de les licitacions analitzades de la nova legislació d’accessibilitat en l’àmbit Federal que està per venir. Incorporant referència específica a criteris de l’estàndard WCGA 2.0, la qual cosa es considera una bona pràctica. En termes generals, tant a Catalunya com a Canadà i Estats Units s’ha fet al·lusió a aquests estàndards i d’una forma o una altra s’ha mostrat aposta per l’harmonització a nivell internacional. Partint d’aquesta comparativa de les clàusules d’accessibi- litat a Estats Units i Canadà l’estudi finalitza realitzant una sèrie de propostes per a Catalunya, que pretenen ser vímets d’una cistella de propostes creada de forma col·laborativa
 • 7. perquè cada dia les clàusules d’accessibilitat s’incorporin en major i millor mesura en la contractació pública de Catalunya. Aquestes propostes són: ◗◗ Creació d’una Web a Catalunya sobre compra pública accessible seguint el model de la web de la Secció 508 i convocatòria d’una licitació accessible per a la seva realització ◗◗ Creació d’una guia sobre accessibilitat en la contrac- tació a nivell autonòmic i incorporació de les clàusules d’accessibilitat digital en altres guies ◗◗ Convocatòria periòdica d’estudis de seguiment de la incorporació de clàusules d’accessibilitat digital en la contractació pública de Catalunya ◗◗ Formació digital i presencial sobre accessibilitat digi- tal en les compres públiques i clàusules d’accessibilitat digital El propòsit és, com s’ha apuntat al principi, que les noves tec- nologies a Catalunya suposin una finestra d’oportunitat per apropar a les persones amb discapacitat a l’Administració i, no un mur, i que la contracció pública serveixi com a mitjà per contribuir a l’increment de l’accessibilitat de les TIC. Perquè, com assenyalen els objectius de desenvolupament sostenible de 2020, ningú sigui deixat enrere. En aquest sentit, aquest estudi pretén posar un petit gra de sorra perquè la contrac- tació pública segueixi fomentant de la millor manera les TIC accessibles mitjançant la seva compra pública. El que, al seu torn, contribuirà a millorar l’accés de la ciutadania, en general, i de les persones amb discapacitat, en particular, a l’adminis- tració i al seu empoderament.
 • 8. Socis del projecte: m4SocialI N C L U S I V E M O B I L E Escaneja per accedir a l’estudi ➜