Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Gi ng viên: Lê Quý L cả ộ
Blog: http://loclq.wordpress.com
Ngày: 19/09/2008
N i Dungộ
• Gi i thi u LINQ To SQLớ ệ
• T o ra các l p mô hình d li u LINQ To SQLạ ớ ữ ệ
• Truy v n c s d li u s d ng các ...
• LINQ To SQL cho phép mô hình c s d li u m i quan hơ ở ữ ệ ố ệ
b ng các l pằ ớ
• Sau đó chúng ta có th truy v n d li uể ấ...
• Click chu t ph i vào projectộ ả  ch nọ add new item  LINQ
To SQL classes
• Kéo th các b ng c n truy v n vàoả ả ầ ấ obj...
T o Ra L p Mô Hình D Li uạ ớ ữ ệ
LINQ To SQL (4.2)
T o Ra L p Mô Hình D Li uạ ớ ữ ệ
LINQ To SQL (4.3)
Kéo th các b ng vào đâyả ả
T o Ra L p Mô Hình D Li uạ ớ ữ ệ
LINQ To SQL (4.4)
• L y ra các s n ph m t b ng Productsấ ả ẩ ừ ả
Truy V n C S D Li u S D ng Các L pấ ơ ở ữ ệ ử ụ ớ
LINQ To SQL (5.1)
Tên máy...
• Xem các phát bi u SQL b ng LINQ Query Visualizerể ằ
Truy V n C S D Li u S D ng Cácấ ơ ở ữ ệ ử ụ
L p LINQ To SQL (5.2)ớ
• Ch n các c t tr vọ ộ ả ề
Truy V n C S D Li u S D ng Cácấ ơ ở ữ ệ ử ụ
L p LINQ To SQL (5.3)ớ
• C p nh t c s d li u: thay đ i d li u hàng, thêm 1 hàngậ ậ ơ ở ữ ệ ổ ữ ệ
Truy V n C S D Li u S D ng Cácấ ơ ở ữ ệ ử ụ
L p ...
• Xóa 1 hàng
Truy V n C S D Li u S D ng Cácấ ơ ở ữ ệ ử ụ
L p LINQ To SQL (5.5)ớ
• M t ví d sai, n u không xác nh n d li u h p lộ ụ ế ậ ữ ệ ợ ệ
Xác Nh n Tính H p L C a D Li uậ ợ ệ ủ ữ ệ
(3.1)
• Thêm vào ...
• Thêm vào xác nh n d li u h p l trong tr ng h p tính h pậ ữ ệ ợ ệ ườ ợ ợ
l c a d li u có liên quan đ n các d li u khácệ ủ...
• Xác nh n tính h p l c a d li u trong tr ng h pậ ợ ệ ủ ữ ệ ườ ợ
insert/update/delete
Xác Nh n Tính H p L C a D Li uậ ợ ệ ...
• Ánh x SPROC đ n LINQ To SQLạ ế
S D ng Stored Procedures (4.1)ử ụ
Kéo th SPROC vào c a s nàyả ử ổ
• G i SPROCọ
S D ng Stored Procedures (4.2)ử ụ
• Ánh x ki u tr v c a SPROC đ n l p LINQ To SQLạ ể ả ề ủ ế ớ
S D ng Stored Procedures (4.3)ử ụ
• X lý bi n Output c a SPROCử ế ủ
S D ng Stored Procedures (4.4)ử ụ
• LINQ To SQL h tr cho vi c k t n i d li u vào các grid,ỗ ợ ệ ế ố ữ ệ
win32 controls, WPF controls
• H c v k t n i d li u ...
XâyDngLpDLiuDaựớữệự
TrênLINQToSQL(2.1)
Dùng LINQ
To SQL để
xây d ngự
l p nàyớ
• Th t s d dàng khi dùng LINQ To SQL đ xây d ng l p dậ ự ễ ể ự ớ ữ
li u trong mô hình 3 l pệ ớ
1. T o ra c s d li u, các b...
• LINQ To SQL là công c đ c l c h tr cho l p trình viên t oụ ắ ự ỗ ợ ậ ạ
ra l p d li uớ ữ ệ
• LINQ chuy n quan ni m thi t ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Linq to-sql-1221970293242272-9

2,093 views

Published on

Linq To SQL

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Linq to-sql-1221970293242272-9

 1. 1. Gi ng viên: Lê Quý L cả ộ Blog: http://loclq.wordpress.com Ngày: 19/09/2008
 2. 2. N i Dungộ • Gi i thi u LINQ To SQLớ ệ • T o ra các l p mô hình d li u LINQ To SQLạ ớ ữ ệ • Truy v n c s d li u s d ng các l p LINQ To SQLấ ơ ở ữ ệ ử ụ ớ • Xác nh n tính h p l c a d li uậ ợ ệ ủ ữ ệ • S d ng stored procedures (SPROC)ử ụ • K t n i d li u (Data binding)ế ố ữ ệ • Xây d ng l p d li u d a trên LINQ To SQLự ớ ữ ệ ự • K t lu nế ậ
 3. 3. • LINQ To SQL cho phép mô hình c s d li u m i quan hơ ở ữ ệ ố ệ b ng các l pằ ớ • Sau đó chúng ta có th truy v n d li uể ấ ữ ệ (update/insert/delete…) thông qua các l p đóớ • Gi ng nh c s d li u SQL, LINQ To SQL có h trố ư ơ ở ữ ệ ỗ ợ transactions, views, and stored procedures • LINQ To SQL cung c p c ch đ cho l p trình viên thêm vàoấ ơ ế ể ậ các ph ng th c đ xác nh n tính h p l c a d li u (dataươ ứ ể ậ ợ ệ ủ ữ ệ validation) • Ngoài ra, LINQ To SQL cung c p c ch đ cho l p trình viênấ ơ ế ể ậ d dàng thêm vào các thao tác tính toán, truy v n c s dễ ấ ơ ở ữ li u, đ truy v n d li u phù h p v i nhu c u c a t ng lo iệ ể ấ ữ ệ ợ ớ ầ ủ ừ ạ h th ng ph n m mệ ố ầ ề Gi i Thi u LINQ To SQLớ ệ
 4. 4. • Click chu t ph i vào projectộ ả  ch nọ add new item  LINQ To SQL classes • Kéo th các b ng c n truy v n vàoả ả ầ ấ object relational designer • Thu đ c các l p th c th (entity classes) t ng ng v iượ ớ ự ể ươ ứ ớ các b ng d li uả ữ ệ • Đ t tên l i các l p và các thu c tínhặ ạ ớ ộ • Các m i quan hố ệ • Delay/Lazy loading T o Ra L p Mô Hình D Li uạ ớ ữ ệ LINQ To SQL (4.1)
 5. 5. T o Ra L p Mô Hình D Li uạ ớ ữ ệ LINQ To SQL (4.2)
 6. 6. T o Ra L p Mô Hình D Li uạ ớ ữ ệ LINQ To SQL (4.3) Kéo th các b ng vào đâyả ả
 7. 7. T o Ra L p Mô Hình D Li uạ ớ ữ ệ LINQ To SQL (4.4)
 8. 8. • L y ra các s n ph m t b ng Productsấ ả ẩ ừ ả Truy V n C S D Li u S D ng Các L pấ ơ ở ữ ệ ử ụ ớ LINQ To SQL (5.1) Tên máy tính c a b nủ ạ
 9. 9. • Xem các phát bi u SQL b ng LINQ Query Visualizerể ằ Truy V n C S D Li u S D ng Cácấ ơ ở ữ ệ ử ụ L p LINQ To SQL (5.2)ớ
 10. 10. • Ch n các c t tr vọ ộ ả ề Truy V n C S D Li u S D ng Cácấ ơ ở ữ ệ ử ụ L p LINQ To SQL (5.3)ớ
 11. 11. • C p nh t c s d li u: thay đ i d li u hàng, thêm 1 hàngậ ậ ơ ở ữ ệ ổ ữ ệ Truy V n C S D Li u S D ng Cácấ ơ ở ữ ệ ử ụ L p LINQ To SQL (5.4)ớ
 12. 12. • Xóa 1 hàng Truy V n C S D Li u S D ng Cácấ ơ ở ữ ệ ử ụ L p LINQ To SQL (5.5)ớ
 13. 13. • M t ví d sai, n u không xác nh n d li u h p lộ ụ ế ậ ữ ệ ợ ệ Xác Nh n Tính H p L C a D Li uậ ợ ệ ủ ữ ệ (3.1) • Thêm vào xác nh n d li u h p lậ ữ ệ ợ ệ
 14. 14. • Thêm vào xác nh n d li u h p l trong tr ng h p tính h pậ ữ ệ ợ ệ ườ ợ ợ l c a d li u có liên quan đ n các d li u khácệ ủ ữ ệ ế ữ ệ Xác Nh n Tính H p L C a D Li uậ ợ ệ ủ ữ ệ (3.2)
 15. 15. • Xác nh n tính h p l c a d li u trong tr ng h pậ ợ ệ ủ ữ ệ ườ ợ insert/update/delete Xác Nh n Tính H p L C a D Li uậ ợ ệ ủ ữ ệ (3.3)
 16. 16. • Ánh x SPROC đ n LINQ To SQLạ ế S D ng Stored Procedures (4.1)ử ụ Kéo th SPROC vào c a s nàyả ử ổ
 17. 17. • G i SPROCọ S D ng Stored Procedures (4.2)ử ụ
 18. 18. • Ánh x ki u tr v c a SPROC đ n l p LINQ To SQLạ ể ả ề ủ ế ớ S D ng Stored Procedures (4.3)ử ụ
 19. 19. • X lý bi n Output c a SPROCử ế ủ S D ng Stored Procedures (4.4)ử ụ
 20. 20. • LINQ To SQL h tr cho vi c k t n i d li u vào các grid,ỗ ợ ệ ế ố ữ ệ win32 controls, WPF controls • H c v k t n i d li u trong các bài gi ng v WPFọ ề ế ố ữ ệ ả ề K t N i D Li uế ố ữ ệ
 21. 21. XâyDngLpDLiuDaựớữệự TrênLINQToSQL(2.1) Dùng LINQ To SQL để xây d ngự l p nàyớ
 22. 22. • Th t s d dàng khi dùng LINQ To SQL đ xây d ng l p dậ ự ễ ể ự ớ ữ li u trong mô hình 3 l pệ ớ 1. T o ra c s d li u, các b ng d li u, các m i quanạ ơ ở ữ ệ ả ữ ệ ố h gi a các b ng b ng công c tr c quan c a VS 2008ệ ữ ả ằ ụ ự ủ 2. Thêm LINQ To SQL classes vào d án đang phát tri nự ể 3. Kéo th các b ng d li u c n thao tác vàoả ả ữ ệ ầ Object Relational Designer c a LINQ To SQLủ 4. Thêm các ph ng th c đ xác nh n tính h p l c a dươ ứ ể ậ ợ ệ ủ ữ li uệ 5. Dùng các ph ng th c nh đã h ng d n trong cácươ ứ ư ướ ẫ slide tr c đ thao tác trên c s d li uướ ể ơ ở ữ ệ 6. DONE! Xây D ng L p D Li u D a Trênự ớ ữ ệ ự LINQ To SQL (2.2)
 23. 23. • LINQ To SQL là công c đ c l c h tr cho l p trình viên t oụ ắ ự ỗ ợ ậ ạ ra l p d li uớ ữ ệ • LINQ chuy n quan ni m thi t k c s d li u theo mô hìnhể ệ ế ế ơ ở ữ ệ m i quan h , và vi c truy v n d li u theo c u trúc thànhố ệ ệ ấ ữ ệ ấ mô hình h ng đ i t ng. T o ra nhi u thu n l i cho l pướ ố ượ ạ ề ậ ợ ậ trình viên trong thói quen l p trình h ng đ i t ng và s aậ ướ ố ượ ử l i ch ng trìnhỗ ươ • LINQ nói chung, không ch giúp chúng ta thao tác trên c sỉ ơ ở d li u SQL, mà còn thao tác trên nhi u ngu n d li u khác:ữ ệ ề ồ ữ ệ objects, xml and databases K t Lu nế ậ

×