ο δήμος βόλου στον παγκόσμιο ιστό

126 views

Published on

Σύντομη περιγραφή του νέου ιστοχώρου του Δήμου Βόλου

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ο δήμος βόλου στον παγκόσμιο ιστό

  1. 1. Ο Δήμος Βόλοσ στον Παγκόσμιο Ιστό
  2. 2. Ένα Οικοσύστημα • Ιςτοχώρων • Εφαρμογών • Συνδζςμων 2
  3. 3. Βασισμένο σε • Σφγχρονεσ τάςεισ • Καινοτόμεσ λφςεισ • Διεθνή πρότυπα 3
  4. 4. Σεβόμενο • Τοπικά χαρακτηριςτικά • Εθνικζσ προδιαγραφζσ • Κρατικζσ απαιτήςεισ • Οικονομικζσ ςυγκυρίεσ 4
  5. 5. Στότοι • Ενημζρωςη • Συμμετοχικότητα • Εξυπηρζτηςη 5
  6. 6. Ενέργειες • Ανάλυςη απαιτήςεων • Καθοριςμόσ προδιαγραφών • Γενικόσ ςχεδιαςμόσ • Υλοποίηςη • Περιεχόμενο • Οργάνωςη • Μετάπτωςη • Εμπλουτιςμόσ • Συντήρηςη • Μελζτη τεχνολογικών λφςεων • Περαιτζρω ανάπτυξη • Εκπαίδευςη • Εμπλουτιςμόσ περιεχομζνου 6
  7. 7. Κύρια Χαρακτηριστικά • Μεγάλο • Ευςταθζσ • Εφχρηςτο – φιλικό • Άμεςησ απόκριςησ • Αςφαλζσ • Ανοιχτό - επεκτάςιμο • Χαμηλοφ κόςτουσ λειτουργίασ (~100/μήνα) 7
  8. 8. http://dimosvolos.gr, http://www.volos-city.gr 8

×