Presentatie nhc versie 1.0

543 views

Published on

Presentatie over het NHC in de zorg vanuit invalshoek vastgoed, financieel, organisatie

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie nhc versie 1.0

 1. 1. Hijdra Consultancy Normatieve Huisvestingscomponent NHC in de Zorg Zorgaanbieder; november 2011, versie 0.1Objectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 1
 2. 2. Agenda 1. Ronde Tafelgesprek NHC ZorgaanbiedersDeel 1.• Introductie• Welke vragen leven er omtrent de NHC?• Normatieve HuisvestingscomponentDeel 2.• Hoe nu verder/aanpak?• Strategische positie bepalen• Tactisch operationele stappenObjectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 2
 3. 3. Agenda 2. Ronde Tafelgesprek NHC ZorgaanbiedersDeel 3.• Welke dillema’s leven er?• Welke vragen leven er?• Welke conclusies?Objectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 3
 4. 4. Deel 1. Introductie•• Hijdra Consultancy•Objectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 4
 5. 5. Deel 1. Welke vragen heeft u mbt. het NHC?•••••••Objectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 5
 6. 6. Deel 1. Normatieve Huisvestingscomponent• Normatieve Huisvestingscomponent • Achterliggende bedoeling? • Waar komen we vandaan? • Waar staan we nu? • Waar gaan we naar toe? • OvergangsregelingObjectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 6
 7. 7. Deel 1. Normatieve Huisvestingscomponent Achterliggende bedoeling? /prikkelt zorginstelling om: • Naar integrale bekostiging gezondheidszorg • Scheiding wonen en zorg: huur- en zorgcomponent • Efficiënter gebruik maken van middelen • Focus op transparant zijn en sturing op beheersing • Meer bedrijfsmatig en ondernemend te werk te gaan • Waarde van vastgoed en zorginstelling vast te stellen • Investeringen in ander daglicht te plaatsen • Financieringsmogelijkheden te verkennenObjectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 7
 8. 8. Deel 1. Normatieve Huisvestingscomponent <<Sheets Bram>> • Waar komen we vandaan? • Waar staan we nu? • Waar gaan we naar toe? • OvergangsregelingObjectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 8
 9. 9. InleidingVerschil ten opzichte van de huidige financiering• Vergoeding van de kapitaallasten wordt niet langer per individueel geval berekend• Vergoeding niet langer gekoppeld aan een bouwproject maar afhankelijk van de productie• Het moment van investeren en de vergoeding van de kapitaallasten worden ontkoppeldObjectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 9
 10. 10. Hoe tot stand gekomen• Tot 1 januari 2009 waren de basis voor de maximale investeringskosten (met daaraan gekoppeld de vergoeding van de kapitaallasten) de prestatie-eisen voor nieuwbouw van AWBZ voorzieningen en de bouwkostennota.• De bepaling van de NHC is in drie stappen tot stand gekomenObjectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 10
 11. 11. Hoe tot stand gekomen• De eerste stap bestaat uit een koppeling tussen de in de prestatie-eisen vermelde doelgroepen, huisvestingstypen enerzijds en de verschillende ZZP’s anderzijds• Hiertoe worden de ZZP’s aan de hand van een viertal kenmerken:1. Type bouw, a-specifiek, specifiek2. Verblijfstype, individueel verblijf, afdelingsverblijf of groepsverblijf3. Bijzondere kenmerken doelgroepen4. Bijzondere vergoedingenObjectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 11
 12. 12. Hoe tot stand gekomen• Aan de hand van de kenmerken kan bij stap twee per ZZP een rekenoppervlakte worden vastgesteld voor de vier verschillende functies 1. Verblijf 2. Dagbesteding 3. Behandeling 4. Ondersteunende diensten Objectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 12
 13. 13. Hoe tot stand gekomen• In de derde stap wordt de rekenoppervlakte gebruikt om een investeringsbedrag te bepalen• Dit investeringsbedrag vormt de basis van de NHC• Aan het investeringsbedrag moeten nog een aantal elementen worden toegevoegd1. Rente tijdens de bouw2. Grond-en startkostenObjectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 13
 14. 14. Hoe tot stand gekomenObjectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 14
 15. 15. Uitgangspunten• Investeringspatroon van 30 jaar zonder renovatie• Onder de investeringskosten vallen de kosten voor het vastgoed en de kosten van de grond.• Onder de vergoeding van de grondkosten zijn ook opgenomen de eventuele kosten voor interim huisvesting, terreinvoorziening• Voor het jaarlijks onderhoud (instandhoudingsinvesteringen) is een vergoeding van 0,8% van de nieuwbouwwaarde opgenomen Objectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 15
 16. 16. Uitgangspunten• Uitgangspunt voor de berekening van de NHC is een bezettingspercentage van 97%Objectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 16
 17. 17. Invoertraject bestaande zorgaanbieders• Wat verstaan we onder een bestaande zorgaanbieder ?1. Een zorgaanbieder die voor 31 december 2011 zorg verleende krachtens de AWBZ en die voor 31 december 2011 op grond van de beleidsregel kapitaallasten werden gebudgetteerd2. Een zorgaanbieder die zorg krachtens de AWBZ en/of onroerend goed van een bestaande zorgaanbieder overneemt Objectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 17
 18. 18. Invoertraject bestaande zorgaanbieders3. Een zorgaanbieder die zijn onroerend goed verkoopt aan bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie en dit vervolgens terughuurt worden aangemerkt als bestaande zorgaanbieder.Objectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 18
 19. 19. Invoertraject bestaande zorgaanbieders Jaar Budget Budget Kapitaall. NHC 2011 100% 0% 2012 90% 10% 2013 80% 20% 2014 70% 30% 2015 50% 50% 2016 30% 70% 2017 15% 85% 2018 0% 100%Objectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 19
 20. 20. Compensatie vaste activa in verband met invoering NHCDoel: Versnelde afschrijving van resterende boekwaardeReikwijdte1. Zorgaanbieders toegelaten voor de functie persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling2. Zorgaanbieders die zijn toegelaten voor de functies begeleiding en/of behandeling aan kinderenObjectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 20
 21. 21. Compensatie vaste activa in verband met invoering NHC 3. Uitsluitend van toepassing op activa in eigendomssituatie 4. Een uitzondering hierop is een huursituatie waarin sprake is van financial lease (opgenomen in de jaarrekening 2010) Objectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 21
 22. 22. Compensatie vaste activa in verband met invoering NHC • Voor compensatie komt in aanmerking 1. Spookgebouwen 2. Leegstaande gebouwen 3. Oude plankosten 4. Werkelijke kosten Objectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 22
 23. 23. Compensatie vaste activa in verband met invoering NHC• Voor compensatie komen niet in aanmerking1. Betaalde goodwill voor praktijkovernames en bedrijfsovernames2. Premies voor het Waarborgfonds voor de zorgsector3. Bouwprojecten waarvoor geen goedkeuringsdocument is afgegeven4. Kosten die worden veroorzaakt door een wijziging van de gehanteerde afschrijvingssystematiekObjectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 23
 24. 24. Compensatie vaste activa in verband met invoering NHC5. Immateriële vaste activa in verband met klimgeldleningen6. De boekwaarde van grond en terreinenObjectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 24
 25. 25. Compensatie vaste activa in verband met invoering NHC• Indiening De indiening vindt plaats via het formulier compensatie dat onderdeel uitmaakt van het nacalculatieformulier BELANGRIJK Behoudens voor de oude plankosten zijn om voor compensatie in aanmerking te komen in het kader van deze regeling twee goedkeurings- documenten vereist.Objectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 25
 26. 26. Compensatie vaste activa in verband met invoering NHCEen voor de oudbouw waarop nu nog de nacalculatie is gebaseerd en een voor de vervangende nieuwbouw die ten grondslag ligt aan de sloop of buitengebruikstelling van het oude pand. Er moet uit de onomstotelijk vastgesteld kunnen worden dat de betreffende panden in het kader van vervangende nieuwbouw buiten gebruik zijn gesteld of gesloopt. Objectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 26
 27. 27. Verdeling NHCAlgemeen: In tegenstelling tot de huidige systematiek van nacalculatie is de NHC een vergoeding per productie dag waarin alle ingrediënten zijn opgenomen. Het grote gevaar bestaat dat zorginstellingen het volledige bedrag voor de nieuwbouw aanwenden terwijl in de levensduur van 30 jaar ook nog kosten gemaakt moeten gaan worden.Objectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 27
 28. 28. Verdeling NHC Er zullen dus reserveringen gepleegd moeten gaan worden. Waarvoor gaan we reserveren ? 1. Instandhouding 2. Leegstand 3. Interim huisvesting 4. Grond 5. ? 6. ?Objectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 28
 29. 29. Deel 2. Hoe nu verder/aanpak?• Strategische positie bepalen • Visie zorg VS visie huisvesting • Vastgoed analyse (courant, specifiek, incourant) • Financiële analyse • Winstgevendheid vastgoed op lange termijn • Opstellen huisvestingsstrategie • Opstellen financiële strategieObjectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 29
 30. 30. Deel 2. Vervolgstappen/tactisch operationeel• Het op orde brengen van de vastgoed portefeuille • Renovatie • Nieuwbouw • Afstoten • Huren/sale leaseback• Het op orde brengen van de Financiële administratie • Huidig vastgoed admin aanpassingen • Inbedding NHC in admin • Overgangssituatie in adminObjectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 30
 31. 31. Deel 3. Dillema’s/vragen/conclusies?Welke dillema’s leven er?• Huidig vastgoed “Appeltje voor de dorst” of blok aan het been?• Hoe komen tot goede balans zorgvisie en juiste huisvesting?• Flexibiliteit VS herkenbaar instellingsgezicht• Balans geld zorg/huisvesting••Objectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 31
 32. 32. Deel 3. Dillema’s/vragen/conclusies?Welke vragen leven er bij u?• NHC zegen of regen?• Hoe leeft het NHC bij u? • Huidige vastgoed portefeuille in beeld en optimaal? • Huidige vastgoed financiën op orde? • Financiële huishouding voorbereid op NHC?• In hoeverre sluit portefeuille aan bij toekomstige behoefte?• Hoe optimaal gebruik maken van de overgangsregeling?•Objectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 32
 33. 33. Deel 3. dillema’s/vragen/conclusies?Welke kansen doen zich voor? • Vrijheid van handelen neemt toe • Actief positioneren in de markt // onderscheidend vermogen huisvesting •• Welke uitdagingen heeft u? • Actief(ver) sturen op vastgoed • Actief(ver) sturen op financiën vastgoed • Juiste acties in gang zettenObjectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 33
 34. 34. Deel 3. Conclusies/dillema’s/vragen? Keuze Scenario wordt bepaald door: • De omvang van de huidige en toekomstige markt • Mogelijkheid op op de (oude locatie) aan alle eisen te voldoen • Locatie vastgoed • De waarde van het vastgoed • Financiële draagkracht instelling • Welke risico’s de zorginstelling kan/wil lopen • Keuze eigendom of huren Geen situatie is gelijk aan de andere. De keuzes mbt vastgoed en financiering verschillen van instelling tot instelling. Dit vereist maatwerkObjectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 34
 35. 35. Contactgegevens Machteld van Waveren (Projectmanager) machteldvanwaveren@objectum.nl 06 51 88 32 74 Hijdra Consultancy Bram Hijdra (Financieel adviseur) bm.hijdra@wanadoo.nl 06 26 81 48 74 Marcel van Donge (Management Consultant) m.vandonge@talent123 06 26 150 494Objectum b.v. | Talent123 | Hijdra Consultancy 35

×