Bai tap ktqt ban 2011

518 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
518
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai tap ktqt ban 2011

 1. 1. BAØI TAÄP CHÖÔNG 2: CHI PHÍ VAØ PHAÂN LOAÏI CHI PHÍBAØI 2.1Coù taøi lieäu veà chi phí baùn haøng cuûa coâng ty FA nhö sau: • Chi phí baùn haøng cuûa coâng ty trong 6 thaùng ñaàu naêm 2012 nhö sau: (ñvt: 1.000 ñoàng) Soá löôïng saûn Soá löôïng saûn Thaùng Chi phí Thaùng phaåm tieâu Chi phí phaåm tieâu thuï thuï 1 1.800 290.000 4 1.700 285.000 2 1.000 250.000 5 1.300 265.000 3 2.000 300.000 6 2.100 305.000 • Chi phí baùn haøng trong thaùng 2 goàm coù: o Hoa hoàng baùn haøng laø 40.000.000 ñoàng, tính 5% treân doanh thu tieâu thuï, vôùi ñôn giaù baùn khoâng ñoåi qua caùc thaùng trong naêm: o Tieàn löông nhaân vieân quaûn lyù phoøng kinh doanh, nhaân vieân baùn haøng (hôïp ñoàng laøm vieäc 8 giôø/ ngaøy, tuaàn laøm vieäc 5 ngaøy): 140.000.000 ñoàng. o Chi phí khaáu hao taøi saûn coá ñònh: 44.000.000 ñoàng. o Chi phí bao bì, ñoùng goùi (tính theo soá löôïng saûn phaåm tieâu thuï): 5.000.000 ñoàng. o Chi phí dòch vuï mua ngoaøi (ñieän, nöôùc, ñieän thoaïi, thueâ nhaø tröng baøy saûn phaåm, vaên phoøng phaåm…) laø chi phí hoãn hôïp: 21.000.000 ñoàng.Yeâu caàu: 1. Haõy xaây döïng phöông trình chi phí dòch vuï mua ngoaøi. 2. Haõy döï tính chi phí baùn haøng trong thaùng 7 cuûa coâng ty FA vôùi möùc tieâu thuï döïkieán laø 1.900 saûn phaåm.BAØI 2.2 Coâng ty X saûn xuaát kinh doanh saûn phaåm Y. Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinhdoanh thôøi ñieåm cuoái naêm 2012 nhö sau: 1/ Doanh thu (50.000 sp x 12.000 ñ/ sp) 600.000.000 2/ Giaù voán haøng baùn 327.000.000 - Chi phí nguyeân lieäu tröïc tieáp 150.000.000 - Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp 82.000.000 - Chi phí saûn xuaát chung 95.000.000 3/ Laõi goäp 273.000.000 4/ Chi phí baùn haøng 175.500.000 - Chi phí baùn haøng khaû bieán, goàm coù: 65.500.000 Hoa hoàng baùn haøng 48.000.000
 2. 2. Chi phí vaän chuyeån 17.500.000 - Chi phí baùn haøng baát bieán 110.000.000 5/ Chi phí quaûn lyù 89.000.000 - Chi phí quaûn lyù khaû bieán 4.000.000 - Chi phí quaûn lyù baát bieán 85.000.000 6/ Lôïi nhuaän 8.500.000 Bieát raèng taát caû caùc chi phí khaû bieán cuûa coâng ty bieán ñoäng theo khoái löôïng saûnphaåm, ngoaïi tröø hoa hoàng baùn haøng bieán ñoäng theo doanh thu. Chi phí saûn xuaát chungkhaû bieán laø 500 ñoàng/ saûn phaåm.Yeâu caàu: Haõy laäp baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh theo phöông phaùp tröïc tieáp.
 3. 3. BAØI 2.3Naêm 2011 laø naêm hoaït ñoäng ñaàu tieân cuûa coâng ty W, coù taøi lieäu veà chi phí saûnxuaát, chi phí baùn haøng, quaûn lyù doanh nghieäp trong naêm 2011 nhö sau: • Chi phí khaû bieán ñôn vò: o Bieán phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp: 135.000 ñoàng/ saûn phaåm o Bieán phí nhaân coâng tröïc tieáp: 150.000 ñoàng/ saûn phaåm o Bieán phí saûn xuaát chung: 75.000 ñoàng/ saûn phaåm o Bieán phí baùn haøng, quaûn lyù: 45.000 ñoàng/ saûn phaåm • Chi phí baát bieán: o Ñònh phí saûn xuaát chung: 2.250.000.000 ñoàng o Ñònh phí baùn haøng, quaûn lyù: 6.000.000.000 ñoàngTrong naêm 2011 coâng ty ñaõ saûn xuaát 25.000 saûn phaåm, tieâu thuï ñöôïc 22.000 saûnphaåm, cuoái naêm 2011, coâng ty W coøn toàn kho 3.000 saûn phaåm vôùi toång chi phí saûnxuaát cuûa 3.000 saûn phaåm toàn kho laø 1.350.000.000 ñoàng.Yeâu caàu: Haõy laäp baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh trong naêm 2011 cuûa coâng ty Wtheo phöông phaùp toaøn boä vaø phöông phaùp tröïc tieáp. Giaûi thích söï khaùc nhau veà lôïinhuaän giöõa hai baùo caùo, neáu coù. Bieát raèng ñôn giaù baùn moät saûn phaåm laø 700.000ñoàng/ saûn phaåm.BAØI 2.4 Coâng ty A chæ saûn xuaát vaø kinh doanh moät loaïi saûn phaåm A. Soá dö ñaàu naêm 2011cuûa taøi khoaûn thaønh phaåm toàn kho laø 0. Naêm 2011, saûn xuaát 45.000 saûn phaåm Anhöng chæ tieâu thuï ñöôïc 40.000 saûn phaåm. Giaù baùn moät saûn phaåm A laø 330.000ñoàng, bieán phí saûn xuaát ñôn vò laø 115.000 ñoàng, bieán phí baùn haøng quaûn lyù laø16.500 ñoàng/ saûn phaåm A. Ñònh phí baùn haøng vaø quaûn lyù naêm 2006 laø 1.794.000.000ñoàng. Sau khi laäp baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh theo phöông phaùp tröïc tieáp vaøphöông phaùp toaøn boä, phoøng keá toaùn nhaän thaáy coù söï cheânh leäch veà lôïi nhuaängiöõa hai phöông phaùp laäp baùo caùo laø 330.000.000 ñoàng.Yeâu caàu: Haõy cho bieát lôïi nhuaän naêm 2011 (theo hai phöông phaùp laäp baùo caùo) laøbao nhieâu
 4. 4. BAØI TAÄP CHÖÔNG 3: PHAÂN TÍCH MOÁI QUAN HEÄ C-V-PBAØI 3.1 Coâng ty X saûn xuaát kinh doanh saûn phaåm A, naêng löïc saûn xuaát toái ña laø 80.000saûn phaåm.Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh naêm 2011 cuûa coâng ty A taïi möùc saûn xuaátvaø tieâu thuï 60.000 saûn phaåm A nhö sau: Ñôn vò tính: 1.000 ñoàng Doanh thu 7.200.000 Giaù voán haøng baùn 4.770.000 Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc 1.320.000 tieáp Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp 1.200.000 Chi phí saûn xuaát chung 2.250.000 Laõi goäp 2.430.000 Chi phí baùn haøng, quaûn lyù doanh 1.875.000 nghieäp Lôïi nhuaän 555.000Bieát raèng: - Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp vaø chi phí nhaân coâng tröïc tieáp laø chi phí khaû bieán. Chi phí saûn xuaát chung vaø chi phí baùn haøng, quaûn lyù doanh nghieäp laø chi phí hoãn hôïp. - Trong chi phí saûn xuaát chung, phaàn bieán phí chieám tyû troïng 40%. - Chi phí baùn haøng, quaûn lyù doanh nghieäp goàm coù caùc bieán phí nhö sau: hoa hoàng baùn haøng 5% treân giaù baùn, bieán phí vaän chuyeån: 4.000 ñoàng/ saûn phaåm, bieán phí quaûn lyù: 5.000 ñoàng/ saûn phaåm.Yeâu caàu: 1. - Laäp baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh theo soá dö ñaûm phí naêm 2011. - Xaùc ñònh saûn löôïng vaø doanh thu taïi ñieåm hoøa voán - Veõ ñoà thò minh hoïa 2. Coâng ty döï kieán taêng chi phí quaûng caùo, vaäy phaûi taêng chi phí quaûng caùo laøbao nhieâu ñeå ñaït tyû suaát lôïi nhuaän doanh thu laø 8%, treân doanh thu cuûa 65.000 saûnphaåm. 3. Coâng ty ñöa ra 2 phöông aùn: - Phöông aùn 1: Giaûm giaù baùn 10%, coâng ty seõ taän duïng 90% naêng löïc saûn xuaát. - Phöông aùn 2: Thöïc hieän bieän phaùp baùn 1 saûn phaåm taëng moùn quaø trò giaù 1.000 ñoàng, ñoàng thôøi taêng chi phí quaûng caùo 120.000.000 ñoàng, theo kinh nghieäm saûn löôïng baùn ra taêng 30%. Coâng ty X neân choïn phöông aùn naøo ?
 5. 5. 4. Tính ñoä lôùn cuûa ñoøn baåy hoaït ñoäng, neâu yù nghóa. Vaän duïng yù nghóa cuûañoøn baåy hoaït ñoäng, cho bieát neáu doanh thu taêng 10% thì lôïi nhuaän taêng bao nhieâu ? 5. Giaùm ñoác coâng ty X döï kieán söû duïng nguyeân lieäu cao caáp ñeå saûn xuaát saûnphaåm, ñieàu naøy laøm cho chi phí nguyeân lieäu taêng 4.000 ñoàng/ saûn phaåm. Phöông aùnnaøy coù thöïc hieän ñöôïc khoâng khi coâng ty ñeà ra muïc tieâu lôïi nhuaän laø 1.415.000.000ñoàng ? 6. Coâng ty X ñaõ baùn ñöôïc 45.000 saûn phaåm, nhöng coù khaùch haøng yeâu caàu muatheâm 10.000 saûn phaåm nhöng giaù baùn phaûi giaûm ít nhaát 10% vaø ra caùc ñieàu kieänsau: - Chaát löôïng saûn phaåm phaûi ñöôïc naâng cao hôn tröôùc ñeå ñaït yeâu caàu naøy, do ñoù, chi phí nguyeân lieäu taêng theâm 1.000 ñoàng/ saûn phaåm. - Coâng ty khoâng phaûi toán chi phí hoa hoàng baùn haøng.Muïc tieâu cuûa coâng ty khi baùn 55.000 sp laø thu ñöôïc lôïi nhuaän 550.000.000 ñoàng. Giaùbaùn thaáp nhaát trong tröôøng hôïp naøy laø bao nhieâu, hôïp ñoàng naøy coù ñöôïc kyù keátkhoâng ?ï
 6. 6. Baøi 3.2:Coâng ty F chæ saûn xuaát hai loaïi saûn phaåm A, B, coù taøi lieäu nhö sau: (ñôn vò tính: 1.000ñoàng) Saûn phaåm A Saûn phaåm B Giaù baùn moät saûn phaåm: 600 400 Chi phí saûn xuaát khaû bieán ñôn vò: 360 160 Bieán phí baùn haøng vaø quaûn lyù 1 saûn 120 60 phaåm: Soá dö ñaûm phí ñôn vò 120 180 Tyû leä soá dö ñaûm phí 20% 45% Toång ñònh phí saûn xuaát, tieâu thuï, quaûn lyù trong 1 naêm cuûa coâng ty F laø 5.760.000Yeâu caàu: 1. Giaû söû, trong naêm 2012, coâng ty F döï kieán thöïc hieän keát caáu haøng baùn vôùityû troïng doanh thu cuûa saûn phaåm A laø 60%, saûn phaåm B laø 40%. Haõy xaùc ñònh saûnlöôïng tieâu thuï hoøa voán cuûa töøng loaïi saûn phaåm theo tình hình tieâu thuï döï kieán trongnaêm 2012. 2. Neáu coâng ty F muoán taêng soá dö an toaøn ñeå haïn cheá ruûi ro trong kinh doanh thìcoâng ty F neân taêng doanh thu tieâu thuï cuûa saûn phaåm naøo ? Taïi sao ? 3. Laäp baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh theo soá dö ñaûm phí, bieát raèng saûnlöôïng tieâu thuï trong naêm laø 20.000 saûn phaåm A vaø 35.000 saûn phaåm B. 4. Neáu toång doanh thu cuûa coâng ty vaãn duy trì nhö khi tieâu thuï 20.000 saûn phaåm Avaø 35.000 saûn phaåm B, giaù baùn vaø chi phí khoâng ñoåi, nhöng keát caáu saûn phaåm tieâuthuï ñöôïc thay ñoåi nhö sau: tyû troïng tieâu thuï cuûa saûn phaåm A laø 60% vaø tyû troïng tieâuthuï cuûa saûn phaåm B laø 40%; haõy döï ñoaùn lôïi nhuaän cuûa coâng ty F seõ taêng haygiaûm ? Giaûi thích ? (Chæ giaûi thích maø khoâng tính toaùn).Baøi 3.3: Coâng ty G chæ saûn xuaát vaø tieâu thuï moät loaïi saûn phaåm A. Trong naêm 2012, keátoaùn quaûn trò coâng ty G ñaõ thu thaäp ñöôïc caùc thoâng tin sau:  Tình hình tieâu thuï: • Ñaàu naêm 2012, coâng ty G saûn xuaát vaø tieâu thuï 50.000 saûn phaåm Avôùi giaù baùn laø 100.000 ñoàng/ saûn phaåm.  Taäp hôïp chi phí (tính cho saûn löôïng tieâu thuï thöïc teá trong naêm 2012): • Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp : 750.000.000 ñoàng • Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp : 1.250.000.000 ñoàng • Bieán phí baùn haøng vaø quaûn lyù : 500.000.000 ñoàng • Ñònh phí baùn haøng vaø quaûn lyù : 300.000.000 ñoàng • Chi phí saûn xuaát chung phaùt sinh naêm 2012 laø 700.000.000 ñoàng ñònhphí vaø 500.000.000 ñoàng bieán phí.
 7. 7. Yeâu caàu: 1. Laäp baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cho naêm 2012 theo phöông phaùp tröïc tieáp (bao goàm caû 3 coät: toång soá, ñôn vò vaø tyû leä). 2. Naêm 2013, coâng ty G xaây döïng chieán löôïc taêng khaû naêng tieâu thuï nhö sau: “Hoa hoàng khuyeán khích tieâu thuï laø 5% treân giaù baùn ñöôïc aùp duïng cho nhöõng saûn phaåm tieâu thuï vöôït quaù saûn löôïng hoøa voán töø 1 ñeán 20.000 saûn phaåm, laø 10% treân giaù baùn ñöôïc aùp duïng cho nhöõng saûn phaåm tieâu thuï vöôït quaù saûn löôïng hoøa voán töø 20.001 ñeán 40.000 saûn phaåm.” Vôùi caùc yeáu toá khaùc khoâng thay ñoåi so vôùi naêm 2006, xaùc ñònh saûn löôïng vaø doanh thu naêm 2013 ñeå ñaït möùc lôïi nhuaän 1.150.000.000 ñoàng. 3. Neáu trong naêm 2012 ngoaøi khoái löôïng baùn ñaõ bieát, coâng ty coøn coù khaû naêngbaùn sæ loâ haøng 2.000 saûn phaåm (coâng ty coù theå ñaùp öùng ñöôïc) thì coâng ty neânñònh giaù baùn saûn phaåm cho loâ haøng naøy laø bao nhieâu ñeå coù lôïi nhuaän chung trongnaêm 2012 laø 1.025.000.000 ñoàng ? Thöông vuï coù thöïc hieän ñöôïc khoâng, bieát raèng neáubaùn loâ haøng naøy, coâng ty phaûi toán theâm chi phí bao bì laø 8.000 ñoàng/ saûn phaåm vaøkhaùch haøng yeâu caàu giaù baùn phaûi giaûm ít nhaát laø 15% so vôùi giaù baùn hieän taïi ?Baøi 3.4:Taïi coâng ty A trong naêm 20x1 coù caùc taøi lieäu lieân quan ñeán vieäc saûn xuaát vaø tieâuthuï saûn phaåm nhö sau: (ñôn vò tính: 1.000 ñoàng) + Soá löôïng saûn phaåm tieâu thuï: 80.000 saûnphaåm + Giaù baùn moät saûn phaåm: 400 + Toång giaù voán haøng baùn: 22.600.000 - Trong ñoù: Nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp 8.000.000 Nhaân coâng tröïc tieáp 6.400.000 Chi phí saûn xuaát chung khaû bieán 3.200.000 Chi phí saûn xuaát chung baát bieán 5.000.000 + Hoa hoàng baùn haøng laø 5% treân giaù baùn + Chi phí bao bì ñoùng goùi 20 / saûn phaåm + Toång chi phí quaûng caùo trong naêm 3.000.000 + Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp khaû bieán 800.000 + Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp baát bieán 4.000.000Yeâu caàu: 1. Coâng ty coù naêng löïc saûn xuaát toái ña laø 130.000 saûn phaåm/ naêm, vôùi keát quaûkinh doanh treân, ban giaùm ñoác coâng ty ñang xem xeùt moät soá phöông aùn caûi tieán hoaïtñoäng cho naêm 20x2 nhö sau: - Phöông aùn 1: Giaûm 5% giaù baùn ñeå taêng khoái löôïng tieâu thuï leân ñeán naêng löïc toái ña.
 8. 8. - Phöông aùn 2: Taêng giaù baùn 25%, taêng chi phí quaûng caùo 8.000.000 vaø taêng tieàn hoa hoàng leân baèng 10% giaù baùn. Neáu thöïc hieän nhöõng ñieàu naøy thì khoái löôïng tieâu thuï seõ taêng 50%. Neân choïn phöông aùn naøo ? Taïi sao ? 2. Giaû söû cuoái naêm 20x1, sau khi ñaõ tieâu thuï ñöôïc 80.000 saûn phaåm, moät coâng tynöôùc ngoaøi muoán mua 30.000 saûn phaåm neáu giaù phaûi chaêng (vieäc baùn loâ haøngnaøy khoâng aûnh höôûng gì ñeán tình hình tieâu thuï trong nöôùc cuûa coâng ty). Tuy nhieân ñeåbaùn ñöôïc loâ haøng naøy, coâng ty phaûi traû theâm 1.100.000 ngaøn ñoàng ñeå quaûng caùocho saûn phaåm ôû haûi ngoaïi vaø phaûi toán theâm 30.000 ñoàng nguyeân lieäu/ saûn phaåmñeå gia coâng laïi saûn phaåm cho ñuùng theo tieâu chuaån nöôùc ngoaøi nhöng ngöôïc laïi coângty khoâng phaûi maát tieàn hoa hoàng vaø bao bì ñoùng goùi.Vaäy coâng ty phaûi baùn cho doanh nghieäp nöôùc ngoaøi giaù naøo ñeå coù theå ñaït ñöôïc ítnhaát laø hoøa voán vôùi taát caû soá saûn phaåm baùn trong naêm 20x1.
 9. 9. Baøi 3.5:Coâng ty Namtex coù taøi lieäu tieâu thuï 20.000 saûn phaåm naêm 2005 nhö sau: (ñvt: 1.000ñoàng) Soá tieàn Doanh thu 1.200.000 Giaù voán haøng baùn 900.000 Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp 400.000 Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp 200.000 Chi phí saûn xuaát chung 300.000 Lôïi nhuaän goäp 300.000 Chi phí baùn haøng 260.000 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 110.000 Chi phí taøi chính (laõi tieàn vay) 30.000 Lôïi nhuaän tröôùc thueá (100.000)Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp, nhaân coâng tröïc tieáp hao phí tính cho saûn phaåm. Chiphí saûn xuaát chung phaàn hao phí tính theo saûn phaåm laø 6 / saûn phaåm, phaàn coøn laïilaø chi phí khaáu hao nhaø cöûa, maùy saûn xuaát, söûa chöõa maùy saûn xuaát.Chi phí baùn haøng goàm hoa hoàng 5% tính treân giaù baùn, chi phí nhaân vieân baùn haøng10% giaù baùn, phaàn coøn laïi laø chi phí khaáu hao nhaø vaø maùy baùn haøng.Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp goàm chi phí ñieän thoaïi, tieàn löông traû theo thôøi gian, khaáuhao.Chi phí laõi tieàn vay khoâng ñoåi theo doanh thu.Döï aùn thaønh laäp coâng ty coù naêng löïc toái ña 60.000 saûn phaåm.Yeâu caàu: 1. Laäp baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh theo phöông phaùp tröïc tieáp, xaùcñònh soá dö an toaøn 2. Tính ñoä lôùn ñoøn baåy hoaït ñoäng, muoán giaûm loã 60.000, haõy öùng duïng ñoä lôùnñoøn baåy hoaït ñoäng ñeå xaùc ñònh caàn baùn taêng theâm bao nhieâu saûn phaåm ? 3. Giaû söû ñaõ tieâu thuï 30.000 saûn phaåm, coù khaùch haøng ñaët mua 1.000 saûnphaåm, coâng ty ñaùp öùng ñöôïc, chæ coù chi phí hoa hoàng baùn haøng 5% giaù baùn. Neáumuoán lôïi nhuaän toång coäng cho 31.000 saûn phaåm laø 69.100, thì giaù baùn moãi saûnphaåm cuûa ñôn haøng naøy laø bao nhieâu ? 4. Giaû söû ñaõ tieâu thuï 20.000 saûn phaåm, coù khaùch haøng ñeà nghò mua 2.000 saûnphaåm, khoâng hoa hoàng, coâng ty ñaùp öùng ñöôïc, ngöôøi quaûn lyù muoán sau khi baùntheâm thì hoøa voán. Vaäy giaù baùn moãi saûn phaåm naøy laø bao nhieâu ? 5. Giaû söû coâng ty muoán ñaït lôïi nhuaän sau thueá laø 43.200 thì phaûi tieâu thuï baonhieâu saûn phaåm ? Thueá suaát thueá thu nhaäp laø 28%.
 10. 10. 6. Giaû söû coâng ty muoán ñaït lôïi nhuaän tröôùc thueá laø 284.000, giaù baùn, bieán phívaø ñònh phí khoâng ñoåi, öùng duïng ñoä lôùn ñoøn baåy hoaït ñoäng ôû möùc tieâu thuï 40.000saûn phaåm ñeå xaùc ñònh phaûi tieâu thuï bao nhieâu saûn phaåm ?
 11. 11. BAØI TAÄP CHÖÔNG 4: DÖÏ TOAÙN NGAÂN SAÙCHBaøi 4.1: Coâng ty A döï kieán naêm 20x7 tieâu thuï ñöôïc 21.000 saûn phaåm Y vôùi giaù baùn 500.000ñoàng/ saûn phaåm, trong ñoù quyù I chieám 30%, quyù II chieám 20%, quyù III chieám 10%,coøn laïi laø quyù IV, döï kieán toàn kho cuoái naêm 2007 laø 250 saûn phaåm. Laäp döï toaùncho töøng quyù vaø cho caû naêm:Yeâu caàu: • Döï toaùn tieâu thuï – bieát raèng trong naêm 20x6, coâng ty A saûn xuaát vaø tieâu thuï20.000 saûn phaåm Y, trong ñoù quyù IV naêm 20x6 chieám 40%, vôùi giaù baùn 500.000 ñoàng/saûn phaåm vaø coâng ty luoân aùp duïng chính saùch thu tieàn laø 70% doanh thu thu tieàn ngaytrong quyù, 30% thu ôû quyù tieáp theo. • Döï toaùn saûn xuaát – bieát döï kieán toàn kho cuoái quyù baèng 10% nhu caàu tieâu thuïquyù sau. Chính saùch thu tieàn vaø toàn kho ñöôïc aùp duïng nhaát quaùn cho caû 2 naêm 20x6vaø 20x7.Baøi 4.2: Coâng ty thöông maïi A ñang laäp döï toaùn cho quyù I/20x8 vôùi caùc thoâng tin nhö sau :  Haøng hoùa A toàn kho ñaàu thaùng 01/20x8 laø 500 saûn phaåm.  Khoái löôïng saûn phaåm tieâu thuï cuûa thaùng 1/20x8 laø 10.000 saûn phaåm, thaùngsau cao hôn thaùng tröôùc 10%.  Cheá ñoä döï tröõ toàn kho cuoái moãi thaùng ñöôïc quy ñònh thoáng nhaát trong naêmlaø 10% treân nhu caàu tieâu thuï thaùng keá tieáp.  Ñôn giaù mua ñöôïc duyeät trong naêm 20x8 laø 120.000 ñoàng/ saûn phaåm.  Nôï phaûi traû veà mua haøng hoùa A trong thaùng 11/20x7 ñeán ñaàu thaùng 01/20x8 laø252.000.000 ñ, trong thaùng 12/20x7 ñeán ñaàu thaùng 01/20x8 laø 864.000.000 ñ.  Haøng hoùa mua thanh toaùn ngay trong thaùng 40%, thaùng keá tieáp thöù nhaát 40%,thaùng keá tieáp thöù hai 20% treân toång giaù mua. Cheá ñoä thanh toaùn naøy ñöôïc aùp duïngnhaát quaùn cho 2 naêm 20x7 – 20x8.Yeâu caàu : 1. Xaùc ñònh toång chi phí mua haøng cuûa thaùng 11/20x7 vaø thaùng 12/20x7. 2. Laäp döï toaùn mua haøng hoaù A trong quyù 1 naêm 20x8.Baøi 4.3: Coù taøi lieäu döï kieán trong naêm 20x9 cuûa coâng ty Z nhö sau: Quyù 1 Quyù 2 Quyù 3 Quyù 4 Soá löôïng saûn phaåm saûn 12.000 10.000 13.000 14.000 xuaát (saûn phaåm)- Ñònh möùc moãi giôø lao ñoäng tröïc tieáp coâng ty saûn xuaát ñöôïc 5 saûn phaåm, ñôn giaùlöông cuûa moät giôø lao ñoäng tröïc tieáp laø 120.000 ñoàng.- Ñònh möùc chi phí saûn xuaát chung tính theo soá giôø lao ñoäng tröïc tieáp: (ñvt: 1.000 ñoàng)
 12. 12. Bieán phí 1 giôø lao Chi phí saûn xuaát chung Ñònh phí/ naêm ñoäng tröïc tieáp Vaät lieäu giaùn tieáp 8 Chi phí nhaân vieân quaûn lyù saûn xuaát (bao goàm BHXH, BHYT vaø 2 1.800.000 KPCÑ) Dòch vuï mua ngoaøi 4 Baûo trì maùy moùc thieát bò 3,5 700.000 Trích tröôùc chi phí söûa chöõa lôùn 80.000 thieát bò saûn xuaát Khaáu hao taøi saûn coá ñònh 840.000- Nhöõng chi phí phaûi traû tieàn ñeàu ñöôïc thanh toaùn ngay trong quyù.Yeâu caàu : 1. Laäp döï toaùn chi phí nhaân coâng tröïc tieáp naêm 20x9 (chi tieát cho töøng quyù trong naêm). 2. Laäp döï toaùn chi phí saûn xuaát chung naêm 20x9 (chi tieát cho töøng quyù trong naêm).Baøi 4.4: Coâng ty thöông maïi M ñang laäp keá hoaïch cho quyù 2/ 20x8 vôùi caùc soá lieäu nhö sau: Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng 2 3 4 5 6 7 Soá löôïng haøng baùn 22.000 24.000 20.000 24.000 26.000 25.000 Ñôn giaù baùn (ng.ñ/ sp) 220 220 220 220 220 220 • Doanh thu cuûa coâng ty goàm doanh thu baùn leû vaø baùn sæ, trong ñoù doanh thubaùn leû chieám 40% trong toång doanh thu vaø thu ngay baèng tieàn. • Theo kinh nghieäm 30% doanh thu baùn sæ seõ ñöôïc thu ngay trong thaùng, 50% ñöôïcthu trong thaùng tieáp theo, phaàn coøn laïi ñöôïc thu vaøo thaùng tieáp theo. • Coâng ty öôùc tính coù 2% doanh thu laø khoâng thu ñöôïc. • Mua haøng trong thaùng öôùc tính laø 70% toång löôïng baùn keá hoaïch cuûa thaùng keátieáp. • Toaøn boä haøng hoùa seõ ñöôïc mua chòu vaø thanh toaùn ngay 25% trong thaùng mua,phaàn coøn laïi seõ thanh toaùn trong thaùng keá tieáp. • Giaù mua haøng hoùa öôùc tính laø 60% giaù baùn.Yeâu caàu : 1. Laäp döï toaùn thu tieàn baùn haøng cuûa quyù 2 naêm 20x8 vaø cuûa töøng thaùng trong quyù. 2. Laäp döï toaùn chi tieàn mua haøng cuûa quyù 2 naêm 20x8 vaø cuûa töøng thaùng trong quyù.
 13. 13. BAØI TAÄP CHÖÔNG 5: ÑAÙNH GIAÙ TRAÙCH NHIEÄM QUAÛNLYÙBaøi 5.1:Coù taøi lieäu veà tình hình hoaït ñoäng trong naêm 2011 cuûa hai coâng ty Z nhö sau: Ñôn vò tính: 1.000 ñoàng Coâng ty Z Doanh thu 4.800.000 Chi phí khaû bieán 2.880.000 Soá dö ñaûm phí 1.920.000 Ñònh phí (chöa coù laõi vay) 800.000 Laõi tieàn vay 160.000 Voán hoaït ñoäng ñaàu naêm 6.400.000 Voán hoaït ñoäng cuoái naêm 9.600.000 Tyû leä hoaøn voán mong muoán toái 13% thieåu 22.000 Naêng löïc saûn xuaát toái ña (saûn phaåm)Yeâu caàu: 1. Haõy tính lôïi nhuaän coøn laïi (RI) cuûa coâng ty Z. 2. Naêm 2012, voán hoaït ñoäng oån ñònh ñeán cuoái naêm, caùc taøi lieäu khaùc khoângñoåi, coâng ty Z muoán ñaït lôïi nhuaän tröôùc thueá laø 1.280.000 ngaøn ñoàng thì ROI (ñaùnhgiaù traùch nhieäm) laø bao nhieâu ? 3. Naêm 2012, voán hoaït ñoäng cuoái naêm laø 10.400.000 ngaøn ñoàng. Coâng ty Z ñaõñaàu tö thay ñoåi bao bì laøm cho bieán phí ñôn vò taêng leân so vôùi naêm 2004, coøn ñònh phíkhoâng ñoåi. Luùc naøy, giaù baùn môùi laø 220.000 ñoàng, bieán phí môùi laø 110.000 ñoàng/saûn phaåm. Neáu muoán ñaït ROI (ñaùnh giaù traùch nhieäm) nhö naêm 2011, coâng ty Z phaûitieâu thuï bao nhieâu saûn phaåm ? Soá voøng quay voán ôû möùc tieâu thuï naøy laø bao nhieâu?Baøi 5.2: Toång coâng ty H quaûn lyù phaân quyeàn, coù 2 coâng ty thaønh vieân X vaø Y, taøi lieäucoâng ty X trong naêm 2012 nhö sau: (1.000ñ) - Giaù baùn moãi saûn phaåm 100 - Bieán phí saûn xuaát vaø baùn haøng moãi saûn 60 phaåm - Ñònh phí baùn haøng vaø quaûn lyù doanh nghieäp 800.000 - Ñònh phí hoaït ñoäng taøi chính (laõi tieàn vay) 120.000 - Taøi saûn hoaït ñoäng ñaàu naêm 1.800.000 - Taøi saûn hoaït ñoäng cuoái naêm 2.200.000
 14. 14. - Naêng löïc saûn xuaát toái ña 30.000 saûn phaåm Yeâu caàu: 1. Neáu muoán ñaït ROI (ñeå ñaùnh giaù traùch nhieäm) laø 14%/ naêm thì phaûi tieâu thuï bao nhieâu saûn phaåm ? 2. Giaû söû naêm 2012 tieâu thuï 28.000 saûn phaåm. Laäp baùo caùo keát quaû hoaït ñoänh kinh doanh naêm 2012 theo daïng soá dö ñaûm phí, tính ROI (ñeå ñaùnh giaù traùch nhieäm), xaùc ñònh soá dö an toaøn. 3. Giaû söû naêm 2012 ñaõ tieâu thuï 28.000 saûn phaåm (caùc döõ lieäu khaùc khoâng thay ñoåi). Cty Y ñeà nghò cung caáp 2.000 saûn phaåm, giaù chuyeån nhöôïng 80 / saûn phaåm. Neáu khoâng cung caáp cho coâng ty Y thì khoâng theå tieâu thuï ñöôïc nöõa, nhöng coâng ty X cho raèng ROI chung (ñeå ñaùnh giaù traùch nhieäm) bò giaûm vì giaù thaønh moãi saûn phaåm theo coâng suaát 30.000 saûn phaåm laø 90,67 neân ñaõ töø choái. Ñuùng khoâng? Taïi sao. Baøi 5.3: Coâng ty SaVi ñang ñaàu tö vaøo 3 boä phaän: cöûa haøng kinh doanh xe maùy, dòch vuï taxi vaø kinh doanh baát ñoäng saûn. Keát quaû hoaït ñoäng ñaàu tö trong naêm 20x8 ñöôïc ghi laïi nhö sau: Kinh doanh Kinh doanh Dòch vuï Chæ tieâu Ñôn vò tính Coâng ty baát ñoäng xe maùy taxi saûn1. Doanh thu Trieäu 10.395 1.320 2.275 6.800 ñoàng2. Chi phí Trieäu 8.565 1.056 1.729 5.780 ñoàng3. Lôïi nhuaän Trieäu 1.830 264 546 1.020 ñoàng4. Taøi saûn ñöôïc ñaàu tö Trieäu 14.000 1.200 2.600 10.200 ñoàng5. ROI %6. Tyû suaát lôïi nhuaän treân %doanh thu (ROS)7. Soá voøng quay cuûa taøi Voøngsaûn8. Möùc hoaøn voán mong Trieäumuoán toái thieåu (ROI = ñoàng10%)9. Lôïi nhuaän coøn laïi (RI) Trieäu
 15. 15. ñoàngYeâu caàu: 1. Ñieàn vaøo choã troáng caùc chæ tieâu töø 5 ñeán 9. 2. Ñaùnh giaù caùc nhaân toá tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu vaø soá voøng quaycuûa taøi saûn taùc ñoäng aûnh höôûng ñeán ROI cuûa hai boä phaän kinh doanh xe maùy vaødòch vuï taxi. 3. Neáu boä phaän kinh doanh xe maùy döï ñònh taêng chi phí quaûng caùo theâm120.000.000 ñoàng thì doanh thu coù theå taêng theâm 480.000.000 ñoàng do soá löôïng xe maùybaùn ra taêng leân, luùc naøy ROI cuûa boä phaän kinh doanh xe maùy laø bao nhieâu ? Bieátraèng keát caáu chi phí trong naêm 20x8 cuûa boä phaän kinh doanh xe maùy laø bieán phí 75%,ñònh phí 25%. 4. Doanh nghieäp coù moät thöông vuï ñaàu tö môùi, taøi saûn ñaàu tö söû duïng cho thöôngvuï naøy laø 400.000.000 ñoàng, ROI döï kieán cuûa vieäc ñaàu tö môùi mang laïi laø 21,5%. - Caên cöù vaøo ROI thöïc hieän thì boä phaän naøo töø choái vieäc ñaàu tö môùi, coøn boä phaän naøo chaáp nhaän ñaàu tö ? Taïi sao? - Neáu doanh nghieäp chaáp nhaän ñaàu tö vaøo boä phaän kinh doanh baát ñoäng saûn thì ROI cuûa boä phaän naøy vaø cuûa toaøn coâng ty seõ laø bao nhieâu ?
 16. 16. BAØI TAÄP CHÖÔNG 8: CAÙC QUYEÁT ÑÒNH VEÀ GIAÙBaøi 8.1:Doanh nghieäp ñang nghieân cöùu saûn xuaát vaø baùn 16.000 saûn phaåm X ra thò tröôøng, taøisaûn ñöôïc ñaàu tö laø 800.000.000 ñoàng, tyû leä hoaøn voán ñaàu tö mong muoán (ROI) laø12%. Caùc chi phí döï kieán nhö sau: - Bieán phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp: 34.000 ñoàng/ saûn phaåm - Bieán phí saûn xuaát chung: 6.000 ñoàng/ saûn phaåm - Bieán phí nhaân coâng tröïc tieáp: 8.000 ñoàng/ saûn phaåm - Bieán phí ngoaøi saûn xuaát: 2.000 ñoàng/ saûn phaåm - Toång chi phí baát bieán laø 478.600.000 ñoàng trong ñoù ñònh phí saûn xuaát chung laø 180.000.000 ñoàng vaø ñònh phí ngoaøi saûn xuaát laø 298.600.000 ñoàng.Yeâu caàu: 1. Ñònh giaù baùn saûn phaåm X theo phöông phaùp toaøn boä vaø phöông phaùp tröïc tieáp. 2. Giaû söû doanh nghieäp coù naêng löïc saûn xuaát laø 20.000 saûn phaåm X, coù moätkhaùch haøng ñaët mua theâm 4.000 saûn phaåm X, doanh nghieäp coù theå ñaùp öùng ñöôïc,ñoàng thôøi khoâng aûnh höôûng ñeán giaù baùn vaø thò phaàn cuûa naêm sau. Giaù baùn cuûa4.000 saûn phaåm naøy laø bao nhieâu thì doanh nghieäp coù lôïi nhuaän ?Baøi 8.2:Coâng ty AZ coù taøi lieäu veà toång chi phí ôû phaïm vi naêng löïc saûn xuaát toái ña 50.000saûn phaåm Y nhö sau: (ñôn vò tính: 1.000 ñoàng) Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp: 2.000.000 Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp: 1.500.000 Chi phí saûn xuaát chung: 1.400.000 Chi phí baùn haøng vaø quaûn lyù doanh nghieäp: 1.400.000 (trong ñoù, chi phí bao bì vaøhoa hoàng laø bieán phí)Bieát raèng: - Taøi saûn hoaït ñoäng bình quaân naêm: 6.750.000 - Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp vaø chi phí nhaân coâng tröïc tieáp laø bieánphí. - Bieán phí saûn xuaát chung/ saûn phaåm: 8 - Chi phí hoa hoàng baùn haøng/ saûn phaåm: 7 - Chi phí bao bì, tieâu thuï: 5Yeâu caàu: 1. Haõy xaùc ñònh tyû leä soá tieàn taêng theâm vaø laäp phieáu ñònh giaù baùn theophöông phaùp tröïc tieáp cho 40.000 saûn phaåm Y neáu coâng ty muoán ñaït tyû leä hoaøn voánñaàu tö ROI laø 20%.
 17. 17. 2. Giaû söû coâng ty baùn saûn phaåm Y vôùi giaù 150.000 ñoàng/ saûn phaåm thì saûnlöôïng vaø doanh thu hoøa voán laø bao nhieâu ? Neáu coâng ty muoán ñaït ROI laø 22% thìphaûi baùn bao nhieâu saûn phaåm. Ñieàu naøy coù theå thöïc hieän ñöôïc khoâng ? 3. Vôùi giaù baùn 162.000 ñoàng/ saûn phaåm, coâng ty döï ñònh thöôûng cho nhaân vieânbaùn haøng 12.000 ñoàng/ saûn phaåm baùn treân möùc hoøa voán. Caàn baùn bao nhieâu saûnphaåm ñeå ñaït lôïi nhuaän 1.470.000.000 ñoàng/ naêm. 4. Vôùi giaù baùn 162.000 ñoàng/ saûn phaåm, neáu baùn treân 35.000 saûn phaåm thìcoâng ty phaûi toán theâm bieán phí vaän chuyeån laø 10.000 ñoàng/ saûn phaåm, ñònh phí vaänchuyeån laø 30.000.000 ñoàng, vaäy coâng ty phaûi baùn bao nhieâu saûn phaåm ñeå ñaït ñöôïclôïi nhuaän 1.310.000.000 ñoàng ?
 18. 18. Baøi 8.3:Coâng ty M kinh doanh 1 loaïi saûn phaåm Y vôùi naêng löïc saûn xuaát toái ña laø 10.000 saûnphaåm/ naêm, ROI mong muoán laø 9%, voán hoaït ñoäng bình quaân 2.000.000 ngaøn ñoàng.Coâng ty ñang ñònh giaù baùn theo phöông phaùp xaùc ñònh chi phí toaøn boä cho naêm 2012vôùi ñôn giaù baùn laø 90 ngaøn ñoàng taïi möùc saûn löôïng tieâu thuï döï kieán laø 10.000 sp.Moät soá thoâng tin döï kieán khaùc: Ñôn vò tính: 1.000 ñoàng - Giaù thaønh saûn xuaát ñôn vò saûn phaåm: 60 trong ñoù: chi phí NVLTT 30 chi phí NCTT 12 - Toång ñònh phí saûn xuaát chung/ naêm: 130.000 - Trong CP baùn haøng vaø quaûn lyù chæ coù CP bao bì tieâu thuï 3/ SP laø bieán phí.Yeâu caàu: 1. Haõy xaùc ñònh tæ leä soá tieàn taêng theâm cuûa ñònh giaù baùn theo phöông phaùptröïc tieáp vaø laäp phieáu ñònh giaù. 2. Coâng ty döï ñònh khi baùn treân möùc hoaø voán seõ thöôûng cho nhaân vieân baùnhaøng laø 5% giaù baùn. Neáu muoán ñaït lôïi nhuaän trong naêm laø 156.200.000 ñoàng thì caànphaûi baùn bao nhieâu saûn phaåm ? 3. Giaû ñònh trong naêm coâng ty chæ coù theå tieâu thuï ñöôïc 70% naêng löïc döï kieánvôùi giaù ñaõ ñònh. Neáu coù moät khaùch haøng quen thuoäc muoán mua heát soá saûn phaåmcoøn laïi vôùi giaù 54.000 ñoàng/ saûn phaåm thì coâng ty coù neân baùn hay khoâng ? Taïi sao ? 4. Giaû söû trong naêm 2013, coâng ty M coù theå tieâu thuï ñöôïc 9.000 saûn phaåm Y, vôùigiaù baùn vaø chi phí nhö naêm 2012. Coâng ty K trong cuøng taäp ñoaøn vôùi coâng ty M hieänñang mua ngoaøi saûn phaåm Y vôùi giaù 88.000 ñoàng/ saûn phaåm ñeå phuïc vuï cho daâychuyeàn saûn xuaát. Neáu coâng ty K muoán mua 5.000 saûn phaåm Y töø coâng ty M vaø coângty M khoâng phaûi toán phaàn bieán phí baùn haøng, quaûn lyù, khi ñoù, phaïm vi giaù chuyeångiao coù theå chaáp nhaän ñöôïc cuûa vieäc chuyeån giao noäi boä 5.000 saûn phaåm Y laø baonhieâu ?
 19. 19. BAØI TAÄP CHÖÔNG 9: THOÂNG TIN THÍCH HÔÏPBaøi 9.1:Coâng ty H saûn xuaát 30.000 chi tieát S moãi naêm ñeå duøng vaøo qui trình saûn xuaát saûnxuaát saûn phaåm cuûa coâng ty. Caùc chi phí ñôn vò cuûa chi tieát S nhö sau: Ñôn vò tính: ñoàng - Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp: 64.800 - Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp: 180.000 - Chi phí saûn xuaát chung: 216.000 (trong ñoù 1/ 4 laø bieán phí) Coäng 460.800Coù doanh nghieäp T beân ngoaøi ñeà nghò baùn 30.000 chi tieát S moãi naêm cho coâng ty Hvôùi giaù 378.000 ñoàng/ caùi.Neáu coâng ty H chaáp nhaän ñeà nghò thì trang thieát bò ñang duøng ñeå saûn xuaát chi tieát Scoù theå ñem cho thueâ vôùi giaù moãi naêm laø 1.440 trieäu ñoàng. Tuy nhieân coâng ty Hcuõng ñaõ xaùc ñònh laø 2/ 3 ñònh phí saûn xuaát chung laø do phaân boå, vaãn coøn toàn taïiduø chi tieát S ñöôïc mua ngoaøi.Yeâu caàu: Söû duïng thoâng tin thích hôïp cho bieát Cty H coù neân mua ngoaøi hay khoâng ? Taïi sao?Baøi 9.2:Coâng ty TL saûn xuaát buùt bi vaø baùn cho caùc ñaïi lyù vôùi giaù 64.000 ñoàng moät hoäp 12buùt bi. Ñònh phí saûn xuaát chung laø 800.000.000 ñoàng/ naêm, phuïc vuï cho möùc ñoä hoaïtñoäng laø 100.000 hoäp buùt bi ñöôïc saûn xuaát moãi naêm.Coù taøi lieäu veà chi phí saûn xuaát cuûa moät hoäp 12 buùt bi nhö sau: Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp: 24.000 Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp: 16.000 Chi phí saûn xuaát chung: 12.800Thay vì phaûi saûn xuaát toaøn boä caùc boä phaän cuûa moät caây buùt bi, coù moät doanhnghieäp beân ngoaøi ñeà nghò cung caáp ruoät buùt bi cho coâng ty TL vôùi giaù 7.680 ñoàngmoät hoäp 12 ruoät buùt bi. Neáu coâng ty TL chaáp nhaän lôøi ñeà nghò naøy thì coâng ty TLseõ caét giaûm ñöôïc 10% chi phí nhaân coâng tröïc tieáp, 20% chi phí nguyeân vaät lieäu tröïctieáp vaø 10% bieán phí saûn xuaát chung.Yeâu caàu: 1. Haõy cho bieát möùc giaù toái ña cuûa moät hoäp ruoät buùt bi maø coâng ty TL saünsaøng traû ñeå mua ruoät buùt bi töø doanh nghieäp beân ngoaøi laø bao nhieâu ? 2. Do coù moät ñoái thuû caïnh tranh bò phaù saûn neân coâng ty TL hy voïng trong naêmtôùi seõ tieâu thuï ñöôïc 150.000 hoäp buùt bi/ naêm. Nhöng coâng ty TL chæ ñuû naêng löïc ñeåsaûn xuaát 100.000 hoäp buùt bi/ naêm, vì theá coâng ty quyeát ñònh ñaàu tö theâm 480.000.000
 20. 20. ñònh phí moãi naêm ñeå ñaåy naêng löïc saûn xuaát leân 150.000 hoäp buùt bi/ naêm, trong ñoùcoù 285.000.000 ñoàng laø chi phí khaáu hao taêng theâm cuûa nhöõng maùy môùi phuïc vuïrieâng cho vieäc naâng cao naêng löïc saûn xuaát ruoät buùt bi, coøn chi phí khaû bieán ñôn vòkhoâng thay ñoåi. Coâng ty TL neân töï saûn xuaát heát taát caû ruoät buùt bi ñeå phuïc vuï chonhu caàu tieâu thuï 150.000 hoäp buùt bi/ naêm hay chæ saûn xuaát ruoät buùt bi moät phaàn vaøphaàn coøn laïi seõ ñi mua ngoaøi ?
 21. 21. Baøi 9.3:Taïi coâng ty H, caùc saûn phaåm A, B, C ñöôïc saûn xuaát chung töø moät loaïi nguyeân vaätlieäu, tình hình saûn xuaát vaø tieâu thuï saûn phaåm naøy trong thaùng nhö sau: Saûn phaåm Bieán phí ñôn vò Soá löôïng saûn phaåm Ñôn giaù baùn (ngaøn ñoàng) saûn xuaát vaø tieâu thuï (ngaøn ñoàng/ (kg) kg) A 23,5 12.000 50 B 36 17.000 60 C 16 21.000 40Toång ñònh phí haøng thaùng cuûa coâng ty laø 620.000 ngaøn ñoàng.Ban giaùm ñoác ñang xem xeùt phöông aùn tieáp tuïc cheá bieán caùc saûn phaåm A, B, Cthaønh caùc saûn phaåm X, Y, Z roài môùi baùn, giaù baùn cuûa caùc saûn phaåm X, Y, Z laànlöôït laø 60 ngaøn ñoàng, 70 ngaøn ñoàng vaø 50 ngaøn ñoàng. Chi phí do saûn xuaát cheá bieántheâm ñöôïc cho nhö sau: Saûn phaåm Saûn phaåm Saûn phaåm A B C Bieán phí taêng theâm cho 1 kg (1.000 ñoàng/ 7 9 9 kg) Chi phí mua maùy môùi (1.000 ñoàng) 1.440.000 1.944.000 864.000Nhöõng maùy moùc naøy coù thôøi gian söû duïng 6 naêm, khaáu hao theo phöông phaùpñöôøng thaúng.Yeâu caàu: 1. Tính doanh thu hoøa voán cuûa coâng ty khi saûn xuaát vaø tieâu thuï saûn phaåm A, B, C. 2. Haõy cho bieát ban giaùm ñoác coâng ty coù neân thöïc hieän phöông aùn tieáp tuïc cheábieán thaønh caùc saûn phaåm X, Y, Z khoâng, bieát raèng: - Khoâng coù saûn phaåm toàn kho ñaàu thaùng. - Soá löôïng saûn phaåm tieâu thuï cuûa 3 saûn phaåm X, Y, Z ñöôïc duy trì nhö khi tieâu thuï saûn phaåm A, B, C.Baøi 9.4:Coâng ty M saûn xuaát boùng ñaù theo 3 kích côõ khaùc nhau: lôùn, vöøa vaø nhoû. Coù taøilieäu veà chi phí vaø giaù baùn döï kieán cuûa caùc saûn phaåm naøy nhö sau: Lôùn Vöøa Nhoû Khoái löôïng saûn phaåm coù theå baùn (saûn 4.000 6.000 5.000 phaåm) Ñôn giaù baùn (ngaøn ñoàng) 50 40 28 Bieán phí ñôn vò (ngaøn ñoàng) 29 24 18 Ñònh phí ñôn vò (ngaøn ñoàng) 6 6 6
 22. 22. Chi phí ñôn vò saûn phaåm (ngaøn ñoàng) 35 30 24Ñeå saûn xuaát 100 quaû boùng lôùn caàn 30 giôø maùy, 100 quaû boùng vöøa caàn 20 giôømaùy, 100 quaû boùng nhoû caàn 15 giôø maùy. Coâng suaát maùy toái ña hieän taïi cuûa coângty laø 3.600 giôø maùy.Yeâu caàu: 1. Xaùc ñònh saûn löôïng saûn phaåm caàn saûn xuaát cho töøng côõ boùng ñeå ñaït lôïinhuaän toái ña cho coâng ty. 2. Giaû söû coù 1 coâng ty nöôùc ngoaøi ñeà nghò mua 3.000 quaû boùng côõ vöøa vôùigiaù 45 ngaøn ñoàng/ saûn phaåm. Tính chi phí cô hoäi cuûa ñôn ñaët haøng naøy. 3. Giaû söû do moät soá maùy bò hoûng neân coâng suaát maùy giaûm chæ coøn 2.850giôø. Coâng ty phaûi saûn xuaát moãi côõ boùng bao nhieâu quaû ñeå ñaït lôïi nhuaän toái ña ?

×