Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Ærekrenkelse, sjikane og trusler på Internett

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Ytringsfrihet
Ytringsfrihet
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 46 Ad

Ærekrenkelse, sjikane og trusler på Internett

Download to read offline

Ærekrenkelse, sjikane og trusler på Internett. Foredrag på Forum Rettsinformatikk 2013 fredag 24. mai. Ny strl § 7, 2. ledd med utvidet offentlighetsbegrep i kraft samme dag.

Ærekrenkelse, sjikane og trusler på Internett. Foredrag på Forum Rettsinformatikk 2013 fredag 24. mai. Ny strl § 7, 2. ledd med utvidet offentlighetsbegrep i kraft samme dag.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from LYNX advokatfirma DA (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Ærekrenkelse, sjikane og trusler på Internett

 1. 1. Kjell Steffner Ærekrenkelser, sjikane og trusler på Internett Forum Rettsinformatikk Sandefjord fredag 24. mai 2013
 2. 2. Lynx anno 1992
 3. 3. Ytringsfrihet Ærekrenkelser Sjikane 1 2 3
 4. 4. Trusler Internett Jurisdiksjon 4 5 6
 5. 5. Sosiale medier •  Twitter •  Facebook / Google + •  Youtube / Vimeo •  Instagram •  LinkedIn
 6. 6. Profesjonell, redaksjonell kvalitetskontroll har “forsvunnet” Ufiltrert
 7. 7. Demokratifremmende •  Sosiale mediers rolle i å spre informasjon mellom demonstranter under den arabiske våren •  WikiLeaks – publisering av gradert informasjon (jurisdiksjon) •  Bloggere om politimenn, Tone, Aksel og Lene
 8. 8. ulike medier Er egenskaper ved av betydning for vurderingene? LinkedIn Twitter Facebook! Er ytringene forskjellige?!
 9. 9. silentium est aurum (tale er sølv – taushet er gull)! Om Jantelovens reduserte betydning i sosiale medier!
 10. 10. Ytringsfrihet 1
 11. 11. Grunnloven § 100 ”Ytringsfrihed bør finde Sted”! Unntak må samsvare med ”Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse”!
 12. 12. Europeiske*menneskere-ghetskonvensjon* Art$10.$Ytringsfrihet* ”Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser (…)”*
 13. 13. Omdømmevern •  EMK art 8 om retten til privatliv tolket til å omfatte omdømmevern •  Privatlivets fred og omdømmevern beskyttet ved straffeloven §§ 390 og 246 •  Sivilrettslig erstatningsansvar i skadeserstatningsloven § 3-6
 14. 14. Sannhetsprinsippet Gjennom debatt og felles fornuftbruk kan feil korrigeres.Vanskelig å vite om man har rett hvis man ikke har hørt motargumenter.!
 15. 15. Autonomiprinsippet Ytringsfriheten har en oppdragende rolle. Hjelper den enkelte med å utvikle seg gjennom samtale og diskusjon.!
 16. 16. Demokratiprinsippet Åpenhet og kritikk rundt beslutningsprosesser. Informasjonsfrihet, offentlig meningsutveksling og offentlighet som kontroll.!
 17. 17. 2 Ærekrenkelse
 18. 18. Psykologien i negativ omtale • Negativ omtale oppfattes mer troverdig enn positiv • Lettere å bryte ned en positiv oppfatning enn en negativ • Vanskeligere å korrigere en feilaktig negativ oppfatning enn en positiv • Ærekrenkelser har moralske og sosiale komponenter
 19. 19. Straffeloven § 247 Den som i ord eller handling optrer på en måte som er egnet til å skade en annens gode navn og rykte eller til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit, eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år. Er ærekrenkelsen forøvet i trykt skrift eller i kringkastingssending eller ellers under særdeles skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil 2 år anvendes.!
 20. 20. Straffeloven § 247 Den som i ord eller handling optrer på en måte som er egnet til å skade en annens gode navn og rykte eller til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit, eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år. Er ærekrenkelsen forøvet i trykt skrift eller i kringkastingssending eller ellers under særdeles skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil 2 år anvendes.!
 21. 21. Straffeloven § 247 Den som i ord eller handling optrer på en måte som er egnet til å skade en annens gode navn og rykte eller til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit, eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år. Er ærekrenkelsen forøvet i trykt skrift eller i kringkastingssending eller ellers under særdeles skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil 2 år anvendes.!
 22. 22. Kvalifisert krenkelse! ”hat”
 23. 23. ”gode navn og rykte” Objektiv ære – trenger ikke alt ha et godt navn og rykte! Favner vidt!
 24. 24. ”ringeakt” Mangelfulle evner!
 25. 25. Tillatte ytringer Vurdering / mening! samfunnsdebatt!
 26. 26. Forbudte ytringer Påstand!Uten kildeforbehold og imøtegåelsesmulighet!
 27. 27. 3 Sjikane
 28. 28. Straffeloven § 390a Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.        Offentlig påtale finner bare sted når det begjæres av fornærmede og finnes påkrevet av almene hensyn.
 29. 29. 4 Trusler
 30. 30. UK: #Twitterjoketrial Crap! Robin Hood airport is closed. You’ve got a week and a bit to get your s**t together otherwise I’m blowing the airport sky high!! @pauljchambers
 31. 31. ”grossly offensive or of an indecent, obscene or menacing character” Crown Court: ”Any ordinary person reading this would see it in that way and be alarmed.” Robin Hood Airport: ”there is no evidence at this stage to suggest that this is anything other than a foolish comment posted as a joke for only his close friends to see”
 32. 32. Let's kill all the lawyers Second High Court appeal: ”a message which does not create fear or apprehension in those to whom it is communicated, or who may reasonably be expected to see it, falls outside this provision” ” The first thing we do, let's kill all the lawyers.”! Shakespeare, Henry The Sixth!
 33. 33. 5 Internett Har vi egne regler?
 34. 34. Offentlighetsbegrepet § 390. Med bøter eller fengsel inntil 3 måneder straffes den som krenker privatlivets fred ved å gi offentlig meddelelse om personlige eller huslige forhold. § 140. Den, som offentlig opfordrer eller tilskynder til Iværksettelsen af en strafbar Handling eller forherliger en saadan (…)
 35. 35. §390: ”krenker privatlivets fred ved å gi offentlig meddelelse”! Copyright2010ToneDamli.com-Allrightsreserved! ”Publisering av personlige forhold mellom privatpersoner er utenfor området som reglene om ytringsfrihet tar sikte på å regulere.” Sak nr 13-039383TVI-OBYF/1!
 36. 36. Strl. offentlighetsbegrep •  Spørsmål om uttalelser på en blogg på Internett var fremsatt «offentlig», jf. strl. § 140 jf. § 7 og § 10. •  Offentlig oppfordret til drap på polititjenestemenn og/eller forherliget en slik handling •  Klart straffverdige handlinger •  Men: Blogg er ikke en offentlig ytring! HR-2012-01554-U – 2. august 2012
 37. 37. Straffeloven § 7 1.Ved offentligt Sted forstaaes i denne Lov ethvert for almindelig Færdsel bestemt eller almindelig befærdet Sted. 2.En Handling ansees forøvet offentlig, naar den er forøvet ved Udgivelse af trykt Skrift eller i Overvær af et større Antal Personer eller under saadanne Omstændigheder, at den let kunde iagttages fra et offentligt Sted og er iagttaget af nogen der eller i Nærheden værende.
 38. 38. Straffeloven § 10 Under trykt Skrift henregnes Skrift, Afbildning eller lignende, der mangfoldiggjøres ved Trykken eller paa anden kemisk eller mekanisk Maade. Under Udgivelse forstaaes ogsaa Opslag, Udlæggelse og lignende paa offentligt Sted.
 39. 39. Straffbarhet må følge av loven •  Forholdet i siktelsen ikke omfattet av ordlyden i strl. § 140 jf. § 7 nr. 2 og § 10, •  Lovgiver i andre sammenhenger lagt til grunn at formidling på Internett faller utenfor def. av trykt skrift. •  Klarhetskravet i Grl § 96 og EMK art. 7 ikke tilfredsstilt. •  Forholdet i siktelsen ikke straffbart.
 40. 40. Ny strl. § 7, 2. ledd En handling er offentlig når den er foretatt i nærvær av et større antall personer, eller når den lett kunne iakttas og er iakttatt fra et offentlig sted. Består handlingen i fremsettelse av en ytring, er den også offentlig når ytringen er fremsatt på en måte som gjør den egnet til å nå et større antall personer. Prop. 53 L (2012-2013), Innst. 221 L (2012-2013), Lovvedtak 47 (2012-2013) 29. april 2013 ! I kraft 24.05.2013
 41. 41. 6 Jurisdiksjon
 42. 42. Jurisdiksjon for nye straffebestemmelser Strl § 12, 1. ledd nr 3 anvendelse på handlinger ”i utlandet av norsk statsborger eller noen i Norge hjemmehørende person” Og nr 4 ”i utlandet av utlending”
 43. 43. Libel & Slander Common law Skriftlige og muntlige injurier
 44. 44. LYNX advokatfirma advokat Kjell Steffner ks@lynxlaw.no Tlf 905 11 901 @KSteffner www.lynxlaw.no
 45. 45. Presentasjonen ligger femdeles på http://www.slideshare.net/lynxlaw/ytringsfrihet

×