Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Lovlig bruk av skytjenester

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Cloud computing
Cloud computing
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 65 Ad

More Related Content

More from LYNX advokatfirma DA (16)

Advertisement

Lovlig bruk av skytjenester

 1. 1. ! ! Skytjenester Utlendingsdirektoratet!15.!april!2013! v/Inger!Anne!Folkestad!Tornes!og!Kjell!Steffner! Bruk av
 2. 2. datatilsynet ”Virksomheter!som!tar!i!bruk! neFskytjenester!er!juridisk!ansvarlig,! og!må!sørge!for!at! personopplysningene!behandles!i!tråd! med!personvernregelverket.”!
 3. 3. Europeiske!menneskereMghetskonvensjon! Art$8.$Re)en$+l$respekt$for$privatliv$og$ familieliv$! ”Enhver!har!reF!Nl!respekt!for!siF!privatliv!og! familieliv,!siF!hjem!og!sin!korrespondanse.”!
 4. 4. Utfordring Lovlig håndtering av på tvers av jurisdiksjoner personopplysninger!
 5. 5. Skytjenester Applikasjoner plattform infrastruktur
 6. 6. Lisensiering og drift av programvare som en tjeneste
 7. 7. Author:!Sam!Johnston! Salesforce! Office365! MS!Azure! Amazon!EC2! SaaS# PaaS# IaaS#
 8. 8. Noen egenskaper ved skytjenester Fordeler# •  Lav!pris! •  Tilgjengelighet!av! informasjon! •  Datasikkerhet! •  Skalerbarhet!for! ytelse!og!lagring! Ulemper# •  Datasikkerhet! •  Innlåsing!av!data! •  Standardisert!/!lite! fleksibelt! •  Håndtering!av! personvern!
 9. 9. Tjenestene!er! interessante,!men! både!bransjen!og! tjenestevilkårene! fremstår!i!dag!som!
 10. 10. Tilgjengelighet! Forpliktelser! Sikkerhet! Personvern! Erstatning! Jurisdiksjon! Data!innelåst! OpphavsreF! Svake vilkår
 11. 11. Personvern- Litt om reglene!
 12. 12. Personopplysningsloven §$1.$Lovens$formål$ !!!!!!!Formålet!med!denne!loven!er!å!beskyFe!den! enkelte!mot!at!personvernet!blir!krenket! gjennom!behandling!av!personopplysninger.! !!!!!!!Loven!skal!bidra!Nl!at!personopplysninger! blir!behandlet!i!samsvar!med!grunnleggende! personvernhensyn,!herunder!behovet!for! personlig!integritet,!privatlivets!fred!og! Nlstrekkelig!kvalitet!på!personopplysninger.!! !
 13. 13. § 2 Personopplysning ”Opplysninger!og! vurderinger!som!kan! knyFes!Nl!en! enkeltperson”!
 14. 14. Behandling ”enhver!bruk!av! personopplysninger,!som!f.eks.! innsamling,!registrering,! sammensNlling,!lagring!og! utlevering!eller!en!kombinasjon! av!slike!bruksmåter”!
 15. 15. Behandlingsansvarlig ”den!som!bestemmer!formålet! med!behandlingen!av! personopplysninger!og!hvilke! hjelpemidler!som!skal!brukes”!
 16. 16. databehandler ”den!som!behandler! personopplysninger!på!vegne!av! den!behandlingsansvarlige”!
 17. 17. Sensitive personopplysninger a)!rasemessig!eller!etnisk!bakgrunn,!eller! poliNsk,!filosofisk!eller!religiøs!oppfatning,! b)!at!en!person!har!vært!mistenkt,!siktet,! Nltalt!eller!dømt!for!en!stra`ar!handling,! c)!helseforhold,! d)!seksuelle!forhold,! e)!medlemskap!i!fagforeninger!
 18. 18. § 8 Vilkår for å behandle personopplysnger dersom!den!registrerte!har!samtykket,!eller!det!er!fastsaF!i!lov!at!det! er!adgang!Nl!slik!behandling,!eller!behandlingen!er!nødvendig!for! a)  å!oppfylle!en!avtale!med!den!registrerte,!eller!for!å!uaøre! gjøremål!eFer!den!registrertes!ønske!før!en!slik!avtale!inngås,! b)  at!den!behandlingsansvarlige!skal!kunne!oppfylle!en!reFslig! forpliktelse,! c)  å!vareta!den!registrertes!vitale!interesser,! d)  å!uaøre!en!oppgave!av!allmenn!interesse,! e)  å!utøve!offentlig!myndighet,!eller! f)  at!den!behandlingsansvarlige!eller!tredjepersoner!som! opplysningene!utleveres!Nl!kan!vareta!en!bereMget!interesse,!og! hensynet!Nl!den!registrertes!personvern!ikke!oversNger!denne! interessen.!
 19. 19. § 9 Behandling av sensitive opplysninger a)  den!registrerte!samtykker!i!behandlingen,! b)  det!er!fastsaF!i!lov!at!det!er!adgang!Nl!slik!behandling,! c)  behandlingen!er!nødvendig!for!å!beskyFe!en!persons!vitale!interesser,!og!den! registrerte!ikke!er!i!stand!Nl!å!samtykke,! d)  det!utelukkende!behandles!opplysninger!som!den!registrerte!selv!frivillig!har! gjort!alminnelig!kjent,! e)  behandlingen!er!nødvendig!for!å!fastseFe,!gjøre!gjeldende!eller!forsvare!et! reFskrav,! f)  behandlingen!er!nødvendig!for!at!den!behandlingsansvarlige!kan!gjennomføre! sine!arbeidsreFslige!plikter!eller!reMgheter,! g)  behandlingen!er!nødvendig!for!forebyggende!sykdomsbehandling,!medisinsk! diagnose,!sykepleie!eller!pasientbehandling!eller!for!forvaltning!av! helsetjenester,!og!opplysningene!behandles!av!helsepersonell!med!taushetsplikt,! eller! h)  behandlingen!er!nødvendig!for!historiske,!staNsNske!eller!vitenskapelige!formål,! og!samfunnets!interesse!i!at!behandlingen!finner!sted!klart!oversNger!ulempene! den!kan!medføre!for!den!enkelte.!
 20. 20. personvernprinsippene 1.  Samtykke!eller!annet!reFslig!grunnlag! 2.  Proporsjonalitet! 3.  Formålsbestemthet! 4.  Relevans!og!minimalitet! 5.  Fullstendighet!og!kvalitet! 6.  Informasjon!og!innsyn! 7.  Informasjonssikkerhet! 8.  Særlig!strenge!regler!ved!behandling!av! sensiNve!personopplysninger! 9.  Anonymitet!og!sporfri!ferdsel!
 21. 21. Grunnleggende personvernprinsipper ReFmessig!og!regerdig!behandling! •  All!behandling!av!personopplysninger!krever!reFslig!grunnlag,!og!den!behandlingsansvarlige!skal!ta! Nlbørlig!hensyn!Nl!den!registrertes!bereMgede!personverninteresser.!SensiNve!personopplysninger!er! underlagt!strengere!vern!enn!alminnelige!personopplysninger.! Brukermedvirkning!og!kontroll! •  Den!behandlingsansvarlige!skal!gjøre!behandlingen!transparent!og!forståelig!for!den!registrerte,!slik!at! denne!gjøres!i!stand!Nl!å!overskue!behandlingens!konsekvenser!og!er!i!stand!Nl!å!ivareta!sine! personverninteresser.! Formålsbestemthet! •  Den!behandlingsansvarlige!skal!før!innsamling!og!behandling!av!personopplysninger!angi!et!klart!og! uFrykkelig!formål!med!behandlingen.!Opplysningene!skal!ikke!senere!benyFes!for!uforenlige!formål.! Minimalitet! •  Personopplysninger!bare!skal!innhentes,!lagres!og!behandles!i!den!grad!de!er!nødvendige!for!å!oppnå! formålet!med!behandlingen!av!opplysningene.! Datakvalitet! •  Personopplysninger!skal!ha!Nlstrekkelig!kvalitet!i!forhold!Nl!det!formålet!de!skal!anvendes!Nl.!DeFe! innebærer!blant!annet!at!opplysningene!skal!være!Nlstrekkelig!oppdaterte,!presise!og!relevante!seF!opp! mot!formålet!med!behandlingen.! Informasjonssikkerhet! •  Den!behandlingsansvarlige!(og!databehandleren)!skal!sørge!for!NlfredssNllende!informasjonssikkerhet! med!hensyn!Nl!konfidensialitet,!integritet!og!Nlgjengelighet!ved!behandling!av!personopplysninger.! NOU 2009:1
 22. 22. EU directive 1.  No2ce—data!subjects!should!be!given!noNce!when!their!data!is!being! collected;! 2.  Purpose—data!should!only!be!used!for!the!purpose!stated!and!not!for! any!other!purposes;! 3.  Consent—data!should!not!be!disclosed!without!the!data!subject’s! consent;! 4.  Security—collected!data!should!be!kept!secure!from!any!potenNal! abuses;! 5.  Disclosure—data!subjects!should!be!informed!as!to!who!is!collecNng! their!data;! 6.  Access—data!subjects!should!be!allowed!to!access!their!data!and!make! correcNons!to!any!inaccurate!data;!and! 7.  Accountability—data!subjects!should!have!a!method!available!to!them! to!hold!data!collectors!accountable!for!following!the!above!principles.!
 23. 23. International Safe Harbor Privacy Principles 1.  No2ce!n!Individuals!must!be!informed!that!their!data!is!being! collected!and!about!how!it!will!be!used.! 2.  Choice!n!Individuals!must!have!the!ability!to!opt!out!of!the! collecNon!and!forward!transfer!of!the!data!to!third!parNes.! 3.  Onward#Transfer!n!Transfers!of!data!to!third!parNes!may!only! occur!to!other!organizaNons!that!follow!adequate!data!protecNon! principles.! 4.  Security!n!Reasonable!efforts!must!be!made!to!prevent!loss!of! collected!informaNon.! 5.  Data#Integrity!n!Data!must!be!relevant!and!reliable!for!the!purpose! it!was!collected!for.! 6.  Access!n!Individuals!must!be!able!to!access!informaNon!held!about! them,!and!correct!or!delete!it!if!it!is!inaccurate.! 7.  Enforcement!n!There!must!be!effecNve!means!of!enforcing!these! rules.!
 24. 24. ! ! personopplysninger Hvorfor er så interessante?
 25. 25. Hvor!er!mine! personopplysninger?! ! Hvem!får!Nlgang!Nl! dem?!
 26. 26. Hvis du ikke betaler for tjenesten Deilig!med! gra+s!mat!og! hus! Er du neppe kunden
 27. 27. Du er Produktet
 28. 28. •  Samler!mer!informasjon!enn!du!selv!publiserer! •  Informasjon!kan!ikke!sleFes,!bare!gjøres!usynlig! •  Hver!gang!du!åpner!appen!på!mobilen!blir!du! geotagget! •  Endrer!tjenestepremissene!fortløpende! •  FlyFer!stadig!grensene!for!hva!anser!som!privat! •  ”Home”!for!Android!syndikerer!mange!tjenester,! f.eks.!Ipntelefoni,!meldinger!mm.! Facebook samler og analyserer
 29. 29. Google Glass ! SluFen!på! personvernet?!
 30. 30. CCnBY!MarNn!Missfeldt! Projiserer et lag oppå det brukeren ser
 31. 31. Spørsmål om tid KonNnuerlig! streaming!og! søk! IdenNfisering! Posisjonering! Tagging! Historikk! Big!data!
 32. 32. Særskilt for det offentlige
 33. 33. datasikkerhetshensyn Fremmede! nasjoners! eFerretning!
 34. 34. Sentrale regler •  Lov!om!offentlige! anskaffelser! •  Forskrir!om!offentlige! anskaffelser! •  Offentlighetsloven! •  Forvaltningsloven! •  Sikkerhetsloven!
 35. 35. Er oppdragsgiver premissgiver? Leverandør Oppdragsgiver
 36. 36. Stadig strengere praktisering av regelverket For offentlige anskaffelser
 37. 37. Anskaffelser Regelverket passer ikke til alle
 38. 38. Forholdsmessighet! Likebehandling! Forutberegnelighet! Gjennomsigtighet! Etterprøvbarhet! Forretningsskikk! ! Konkurranse! Prinsippene!
 39. 39. utfordringer Leverandør# •  Lav!pris!forutseFer! standardisering! •  Skytjenestevilkår!er! standardiserte! •  Tjeneste!Nlbys!i!eF!format! ! Oppdragsgiver# •  Offentlige!virksomheter!har! detaljerte!krav!Nl! funksjonalitet,!ytelse!og! Nlpasning! •  Bruker!ore!Statens! standardavtaler! •  Åpen!anbudskonkurranse! gir!liten!fleksibilitet! •  Ikke!særlig!rom!for!avvik!i! LOA/FOA!
 40. 40. Nettskyen Personvern i Del 2
 41. 41. Outsourcing av personopplysninger krever databehandleravtale ! Dersom!en!virksomhet!seFer!ut!f.eks.!ITndrir,!fakturering,! kameraovervåkning,!håndtering!av!personalopplysninger! (utbetaling!av!lønn),!Nl!en!annen!virksomhet!må!deFe!reguleres! i!skrirlig!avtale.! ! En!databehandleravtale!kan!være!en!friFstående!avtale!mellom! partene,!eller!en!integrert!del!av!annet!avtaleverk.!! ! DataNlsynet:!! !Leverandør!av!NeFskyntjenester!er!databehandler, !uavhengig!av! !hvilken!tjeneste!som!leveres,!så!fremt! !personopplysningsloven! !med!forskrir!kommer!Nl! !anvendelse!
 42. 42. Outsourcing av personopplysninger krever databehandleravtale Personopplysningsloven!§15,!jf.!§13!! ! ! ! ! ! ! ! Behandlingsansvarlig!jf.!§!2!(4)! Den!som!bestemmer!formålet!!med!behandling!av!personnopplysningene! Ansvarlig!uavhengig!bruk!av!databehandler.! Databehandler!jf.!§!2!(5)! Den!som!behandler!personopplysningene!på!vegne!av!den!behandlingsansvarlig! Er!bundet!av!formålsangivelse,!kan!bare!behandle!pol.!!slik!det!fremgår!av!avtale.! Har!ikke!selvstendig!rådereF!over!data.! ! ”En$databehandler$kan$ikke$behandle$personopplysninger$på$annen$måte$enn$ det$som$er$skriAlig$avtalt$med$den$behandlingsansvarlige.$Opplysningene$kan$ heller$ikke$uten$slik$avtale$overlates$+l$noen$andre$for$lagring$eller$ bearbeidelse.$ I$avtalen$med$den$behandlingsansvarlige$skal$det$også$gå$frem$at$ databehandleren$plikter$å$gjennomføre$slike$sikrings+ltak$som$følger$av$§$ 13.”$
 43. 43. Datatilsynets veileder om databehandleravtaler Databehanderavtale:! Avtale!om!behandling!av!personopplysninger,!godkjennes!ikke!av!DataNlsynet! ! Minimumskrav!Nl!innhold!i!databehandleravtaler:! 1.  !angi!formålet!med!behandlingen! 2.  !beskrive!hvordan!personopplysningene!skal!behandles,!og!ha!regler!for!utlevering! 3.  !regulere!databehandlerens!bruk!av!underleverandører! 4.  !regulere!overføring!Nl!utlandet! 5.  !pålegge!databehandleren!å!ha!Nlstrekkelig!informasjonssikkerhet! 6.  !regulere!ivaretakelse!av!de!registrertes!reMgheter! 7.  !regulere!varighet!og!opphør!!
 44. 44. 1. FORMÅL Det!skal!fremgå!klart!av!databehandleravtalen!hva!som!er! formålet!med!behandlingen!av!personopplysningene.!! Databehandler!bundet!av!formålsangivelsen.! DataNlsynet!!om!formål!i!«Moss`!bruk!av!Microsor!Office!365»:! ! «Det$er$oppgi)$at$opplysningene$utelukkende$behandles$+l$ formål$som$er$kny)et$+l$levering$av$tjenesten$Office$365.$ Avtalen$viser$dessuten$+l$de$underliggende$tjenestene$som$er$ omfa)et$av$Office$365».!
 45. 45. 2. Beskrive hvordan personopplysninger Skal behandles Det!skal!tydelig!fremgå!av!avtalen!!hva!databehandler!skal! gjøre!med!personopplysningene.! Avtalen!skal!også!regulere!koblinger!mot!andre!pol.!/registre! Må!regulere!utlevering!Nl!eksterne!parter!og!vilkår!for!deFe! (underleverandør)! DataNlsynet!i!«Mossn!Office!365».! ! •  «Microsor!kan!ikke!utlevere!data!Nl!andre!uten!eFer! godkjennelse!fra!kommunene….! •  Microsor!kan!utlevere!opplysninger!Nl!«law! enforcement(authoriNes)!eks.!ved!eFerforskning!av!stra`are! forhold.»! •  Godkjent!hvis!reFslig!bindende!for!tjenesteleverandør!og!ikke!i! strid!med!norsk!lov.!
 46. 46. Underleverandør Leverandør Kunde Bruk av underleverandør krever skriftlig forhåndssamtykke til databehandleren. WP29 om cloud computing: «the processor can subcontract its activites only on the basis of the consent of the controller wihch may be generally given at the beginning of the service»
 47. 47. 3.REGULERE BRUK AV UNDERLEVERANDØRER •  Leverandørens!bruk!av!underleverandør!reguleres!i!skrirlig! avtale!! •  Formålet!med!bruk!av!underleverandør!for!å!behandle!pol.!! må!angis! •  Avtalen!mellom!leverandør!og!underleverandør!bør!forplikte! underleverandør!ihh.!Nl!forpliktelsene!som!påhviler! leverandør!eFer!databehandleravtalen.!! •  Avtalen!bør!regulere!leverandørens!ansvar!for! underleverandører! •  Kunden!bør!eventuelt!kreve!innsyn!i!!underleverandøravtaler!
 48. 48. Support Microsoft UDI Forhandler Databehandleravtale! Databehandleravtale!
 49. 49. BEHANDLINGSANSVARLIG MÅ HA KUNNSKAP OM UNDERLEVERANDØRER Informasjonsplikt!jf.!personopplysningsloven!§19:! !! !Når!det!samles!inn!opplysninger!fra!den!registrerte!selv,! !skal!den!behandlingsansvarlige!!gi!informasjon!Nl!den! !registrerte!om!opplysningene!vil!bli!utlevert,!og!eventuelt! !hvem!som!er!moFaker.! !
 50. 50. 4. AVTALEN MÅ REGULERE OVERFØRING TIL UTLANDET-HOVEDREGEL •  Personopplysningsloven § 29 •  Personopplysninger kan bare overføres til stater som sikrer en forsvarlig behandling av opplysningene. •  Stater som har gjennomført direktiv 95/46/EF om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, oppfyller kravet til forsvarlig behandling.
 51. 51. AVTALEN MÅ REGULERE OVERFØRING TIL UTLANDET-ANDRE OVERFØRINGSGRUNNLAG •  Personopplysningsloven!§30! •  Personopplysninger!kan!også!overføres!Nl!stater!som!ikke! sikrer!en!forsvarlig!behandling!av!opplysningene!dersom:! •  Den!registrerte!har!samtykket! •  DataNlsynet!har!NllaF!overføringen!(Binding!Corporate!Rules,! Data!Transfer!Agreements)! •  Overføringen!skjer!fra!Norge!Nl!virksomheter!I!USA!som!er! NlsluFet!Safe!Harborprinsippene(jf.!pof.!§!6n1)! •  Unntak!for!mellomlagring:! Enmail!Nl!adressat!i!Norge,!regnes!ikke!som!overføring!selv! om!den!er!innom!server!som!ligger!i!utlandet!!jf!DT!i!sin! uFalelse!i!«Narviknsaken».! !
 52. 52. NÆRMERE OM OVERFØRINGSGRUNNLAG •  Safe!Harbour! –  Få!USAbaserte!cloudleverandører!Nl!å!NlfredssNllle! personvernkrav!i!EU! –  Avtale!mellom!!EU!og!USA! –  Gir!ikke!nødvendigvis!NlfredssNllende!informasjonssikkerhet(!)! •  Samtykke! –  Skrirlig,!men!lite!prakNsk(!)! •  EU!Model!clauses! –  EU!data!transfer!agreement! •  Leverandøren!må!akNvt!og!tydelig!informere!kunden!om! nødvendigheten!av!data!transfer!agreements!
 53. 53. 5. Informasjonssikkerhet-risikovurdering Behandlingsansvarlig!skal!gjennomføre!en!risikovurdering!for! behandling!av!personopplysninger,!jf.! personopplysningsforskriren!§!2!nr.!4.!! ! Risikovurderingen!er!utgangspunktet!for!å!eventuelt! gjennomføre!adekvate!Nltak!for!å!oppnå!NlfredssNllende! informasjonssikkerhet!for!behandling!av!personopplysningene.!
 54. 54. Informasjonssikkerhet Databehandler!avtalen!må!pålegge!databehandleren!å!ha! NlfredssNllende!informasjonssikkerhet:! Tilgangsstyring! Sammenblanding!av!data! Sikkerhetskopiering! Innsynnautorisert!og!uautorisert!bruk! Revisjon! ! Selvstendig!ansvar!for!databehandler!
 55. 55. UTFORDRING TILGANG TIL INFORMASJON OM SIKKERHETSNIVÅ. Disclaimer   The information contained in this document represents the current view of Microsoft Corporation on the issues discussed as of the date of publication. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information presented after the date of publication. For the latest version of this document visit: http://www.microsoft.com/download/en/ details.aspx?id=26647 Standard#Response#to#Request#for#Informa2on#(Security#and#Privacy)#
 56. 56. Rettslig utgangspunkt Pol.!§!13,!jf.!pof.!kap.!2:!Informasjonssikkerhet! ”Den$behandlingsansvarlige$og$databehandleren$skal$gjennom$ planlagte$og$systema+ske$+ltak$sørge$for$+lfredss+llende$ informasjonssikkerhet$med$hensyn$+l$konfidensialitet,$integritet$og$ +lgjengelighet$ved$behandling$av$personopplysninger.”! Konfidensialitet:!informasjon!kun!Nlgjengelig!for!de!bereMgede! Integritet:!at!personopplysninger!ikke!endres!uautorisert!eller! uNlsiktet! Tilgjengelighet:!sikre!Nlgang!Nl!personopplysninger!hvor!deFe!er! nødvendig.! !
 57. 57. GJENNOMFØRING AV SIKKERHETSREVISJONER Pof.!§!2n5.!Sikkerhetsrevisjon!av!bruk!av!informasjonssystemet!skal!gjennomføres! jevnlig.!Sikkerhetsrevisjon!skal!omfaFe!vurdering!av!organisering,!sikkerhetsNltak!og! bruk!av!kommunikasjonspartner!og!leverandører! Databehandleravtale!i!seg!selv!er!ingen!forsikring!for!at!leverandøren!har!en! NlfredssNllende!informasjonssikkerhet! DataNlsynet!(hvor!ore!må!det!revideres)?!! «Sikkerhetsrevisjon!av!bruk!av!informasjonssystemet!skal!gjennomføres!jevnlig.! Sikkerhetsrevisjon!skal!omfaFe!vurdering!av!organisering,!sikkerhetsNltak!og!bruk!av! kommunikasjonspartner!og!leverandører.!Dersom!sikkerhetsrevisjonen!avdekker! bruk!av!informasjonssystemet!som!ikke!er!forutsaF,!skal!deFe!behandles!som!avvik,! jf.!§!2n6.!Resultatet!fra!sikkerhetsrevisjon!skal!dokumenteres.»! DataNlsynet!vedtak!i!Narviknsaken)! !“opp!Nl!kommunen!å!følge!opp”!
 58. 58. Tilgang til sikkerhetsdokumentasjon !DataNlsynets!veileder!for!neFskytjenester:! Databehandleren!må!kunne!legge!frem!dokumentasjon! for!informasjonssystemets!uaorming!og! sikkerhetsløsninger.!slik!at!behandlingssansvarlig!kan! forvisse!seg!om!at!løsningen!har!NlfredssNllende! informasjonssikkerhet!seF!opp!mot!risikovurdering!og! akseptkriterier.! DataNlsynets!mal!for!databehandleravtaler! Databehandler!plikter!å!gi!behandlingsansvarlig!Nlgang!Nl! sin!sikkerhetsdokumentasjon,!og!bistå!slik!at! behandlingsansvarlig!kan!ivareta!siF!eget!ansvar!eFer!lov! og!forskrir.!
 59. 59. Inger Anne Folkestad Tornes Kjell Steffner •  Advokat,$partner$ •  Særskilt!bransjekompetanse! innen!IKT! •  God!forståelse!for!teknologi,! prosjektmetodikk!og!strategi! •  Jobber!med!kontraktsreF,! forhandlinger,!offentlige! anskaffelser!og!personvern! •  Tlf.!905!11!901!n!ks@lynxlaw.no! •  AdvokaOullmek+g$ •  Rådgivning!for!IKTnsektoren! •  Jobber!med!kontraktsreF,! personvern!og!enhandel,!samt! offentlige!anskaffelser! •  Tlf.!970!99!524!n! ir@lynxlaw.no!
 60. 60. LYNX#advokaUirma#DA# Hieronymus!Heyerdahls!gate!1! Nn0160!Oslo! ! hFp://lynxlaw.no/! !

×