Advertisement

Innsideinformasjon ved kontraktsforhandlinger

LYNX advokatfirma DA
May. 27, 2013
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Innsideinformasjon ved kontraktsforhandlinger

 1. Innsideposisjon ved kontraktsforhandlinger (avtaler og anbud – prosesser) Tirsdag 4. juni 2013 Sverre Lilleng – Lynx advokatfirma
 2. Presentasjonen ligger på http://www.slideshare.net/lynxlaw/insideinformasjon-ved-kontraktsforhandlinger!
 3. 1 2 3 Innside- bestemmelsene – og forhandlinger Vilkårene – Hvordan beregne kurssensitivitet i forhandlinger Hva må dokumenteres Kontrakts- og anbuds- prosesser - typiske situasjoner
 4. Innsideposisjon Selskapet skal uoppfordret og umiddelbart offentliggjøre innsideinformasjon som direkte angår selskapet - vphl § 5-2 (1)jf. § 3-2 (1)-(3) ! Med innsideinformasjon menes presise opplysninger om de finansielle instrumentene, utstederen av disse eller andre forhold som er egnet til å påvirke kursen på de finansielle instrumentene eller tilknyttede finansielle instrumenter merkbart, og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet. Vphl § 3-2 (1) Listeføringsplikten § 3-6, Handleforbudet (misbruk) § 3-3, Taushetsplikt – lekkasje § 3-4, Undersøkelsesplikten § 3-6, Rådgivningsforbud § 3-7, ev. meldeplikt § 4-2 Innsiderens / selskapets ansvar !
 5. Kontraktsforhandlinger Finanstilsynets rundskriv 28/2011 (4.11.2011) «Lov om verdipapirhandel – enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4» side 9: I forhold til kurssensitive begivenheter som oppstår i en utviklingsprosess, for eksempel fremforhandlinger av en kontrakt, er det ingen tvil om at kurspåvirkningspotensialet, og dermed innsideinformasjon, kan oppstå før forhandlingene er sluttført. Det er med andre ord ikke noe krav om styrebeslutning eller annen konkluderende avgjørelse for at innsideinformasjon skal oppstå. Spørsmålet om når opplysninger blir innsideinformasjon vil bero på en konkret vurdering, hvor spørsmålet er om offentliggjøring av det aktuelle beslutningstrinnet i prosessen i seg selv ville være kurspåvirkende. Momenter i denne vurderingen vil være sannsynligheten for at prosessen vil ende med et positivt resultat for utstederselskapet, begivenhetens betydning for utstederselskapet (for eksempel kontraktens størrelse) og markedets forventninger.
 6. Hvordan .. Hvor langt .. Må man..? Hvordan skal vurderingene gjøres? Hvor langt går pliktene? Må man dokumentere at det ikke foreligger innsideposisjon?
 7. ed opplysninger som er egnet til å påvirke kursen til finansielle instrumenter eller tilknyttede finansielle instrumenter merkbart, menes opplysninger som en fornuftig investor sannsynligvis vil benytte som en del av grunnlaget for sin investeringsbeslutning (Vphl § 3-2 (3))! M Vilkåret «merkbar»
 8. Investorer påvirkes av .. Forventinger Resultater Muligheter Sikkerhet! " " Risiko! " " Kostnader!
 9. Aksjepris bygger svært forenklet på markedets forventninger til fremtidig avkastning justert for kapitalkostnad En kontrakt kan endre markedets forventninger om vekst i resultat Merk at det er endringen i det som er forventet som gir prisutslag. Foreligger en eksisterende forventning om svært sterk vekst vil en kontrakt som gir en normal vekst trekke ned prisen – alt annet like. Grovskisset kvantifisering er mulig ved å bruke f eks en megleranalyse av selskapet Estimere om kontrakten gir seg utslag i endrede veksttall for resultatet i relevant periode Det er vesentlig i hvilken grad veksten er lønnsom Hva «koster det» av kapitalinnsats at resultatet vokser? Hvor god er kontrakten? Kontraktens netto nåverdi En kontrakt kan den endre risikovurderingen ift. å kjøpe aksjer i selskapet Lavere risiko kan i praksis gi seg utslag på flere måter. Konsekvensen er uansett at nåverdi av fremtidig resultat øker En grovskisset kvantifisering er mulig der Redusert risiko gir seg utslag i en lavere kapitalkostnad (lavere diskonteringsrente gir høyere nåverdi av fremtidige resultater), og/eller Redusert risiko gir seg utslag i høyere forventet kontantstrøm
 10. Forventningen!i!markedet!vs.! endringen!som!følge!av!kontrakten! 0! 20! 40! 60! 80! 100! 120! 140! 160! 180! 200! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! 11! Kontrakts)llegg- Base-case- Dere?er!normal!resultatvekst!(3%)!! Diskontert! verdi! av!økte! resultater! =!Grunnlag! for!økt!! Aksjekurs! ! !! Resultat! År!
 11. USD!150!mill.! kontrakt! Lavere!risiko! Lønnsom!vekst!
 12. EsNmat!for!justert!resultat! (EBITDA)!opp!fra!14!Nl!40!
 13. Kontrakt!annonsert! Aksjepris!opp!fra! NOK!3,5!Nl!8!!
 14. Sammensatte vurderinger Kontrakter kan gi mange typer konsekvenser Selskapets utviklingsmuligheter endres Teknologisk leap-frogging / teknologikobling Skalafordeler / synergier Slanking / kostnadssynergier Styrkeforholdet i markedet endres Internasjonale anseelse endres Nye markeder kommer innen rekkevidde Det er stor forskjell på selskaper Ulike kontrakter vil ha ulik betyding Forskjellige investorgrupper vil påvirkes med ulikt utslag Hva påvirker selskapet ditt? Hva er forholdet mellom investorgrupper
 15. Dokumentasjon – «merkbar» Dokumentasjonsbehov Selskapets vurdering – fakta og skjønn – på et gitt tidspunkt Vurderinger er vanskelige å bevise i ettertid hvis de ikke er sikret Faktiske omstendigheter på vurderingstidspunktet (ferskvare) – forsvinner .. Like viktig om vurderingen er negativ (ikke sensitivt) Når?
 16. resise opplysninger, menes opplysninger som indikerer at en eller flere omstendigheter eller begivenheter har inntruffet eller med rimelig grunn kan ventes å ville inntreffe og som er tilstrekkelig spesifikke for å trekke en slutning om den mulige påvirkningen av disse omstendighetene eller begivenhetene på kursen til de finansielle instrumentene eller de tilknyttede finansielle instrumentene (Vphl § 3-2 (2))! ! P Vilkåret «presise opplysninger»
 17. Nærmere om «presis» I avgjørelse av 28. juni 2012 (Daimler-saken) gir EF-domstolen noe mer prinsipielle avklaringer mht når innsideinformasjon oppstår ved skrittvise prosesser. Styreformannen i Daimler AG besluttet etter en generalforsamling i mai 2005 å trekke seg fra sitt verv. Han konsulterte en rekke organer i selskapet underveis, men den endelige beslutning om hans avgang ble først truffet i juli 2005. Kursen steg umiddelbart etter kunngjøringen. Selskapet ble saksøkt av aksjonær som hadde solgt i mellomtiden, med påstand om at kunngjøringen var for sen. Av domstolens avgjørelse kan det trekkes ut 3 prinsipielle elementer: EF-domstolen fastslår at enkeltskritt i en trinnvis prosess i seg selv kan utgjøre innsideinformasjon i Markedsmisbruksdirektivets forstand, dersom opplysningene oppfyller de alminnelige krav i definisjonen av innsideinformasjon, og uavhengig av om opplysningene oppstår underveis i en skrittvis prosess. EF-domstolen avviser at det kan oppstilles et krav om høy sikkerhet/sannsynlighet for at omstendigheten vil inntreffe og opplyser at det sentrale er om det foreligger en realistisk mulighet («realistic prospect») for at omstendigheten skal inntre. Dette vil igjen bero på en konkret vurdering av de faktorer som foreligger på det aktuelle tidspunkt. EF-domstolen avviser at omstendighetens potensielle kurspåvirkningsgrad har betydning for vurderingen av om informasjonen er presis. Kravet til «presis informasjon» er et selvstendig vilkår som må oppfylles uavhengig av kurspåvirkningspotensialet.
 18. Dokumentasjon – «presis» eller «realistisk mulighet» Momenter i vurderingen av avtaleforhandlinger/fakta på et gitt tidspunkt Parter – formål / tema Hvilke utestående punkter? Punkter av stor betydning – identifiseres Forhandlingspunkter som er avgjørende for om kontrakten kan bli realitet - identifiseres Hvile betingelser må oppfylles? Rammebetingelser Eksterne forhold Hvilken realitet ligger i forbehold f eks om godkjennelse fra styret? Identifiseres Slike forhold/vurderinger er ofte vanskelige å bevise i ettertid (ferskvare) – forsvinner .. Det må derfor sikres ved dokumentasjon Når?
 19. ontraktens faserKK
 20. Eksempler på faser av betydning Kontakt Samtaler Intensjon Reelle forhandlinger Eventuell Due Dill – innsyn hos motpart Eventuelt brudd i forhandlingene Sluttforhandlinger – avgjørende punkter Avtale Styrebehandling
 21. Intensjonsavtaler Det man ønsker å bli enige om – altså del av en større prosess Avtalen i seg selv indikerer vilje fra begge parter Styret kan ha tatt stilling – et stykke på vei – det varierer Vilkårene gjenstår – men .. Merkbar – ja, ofte vil investorer vektlegge slikt Men kan påvirkes av formuleringer / omtale Presis ..? Tja, kan være presis informasjon – vurdering for det motsatte bør alltid sikres Ofte ikke så lang vei igjen? Krevende vurderinger - faresituasjon
 22. Anbudsprosesser Anbud er en invitasjon til konkurranse om å få et oppdrag, leveranse Ulike anskaffelsesprosedyrer – kan påvirke vurderingene Åpen konkurranse, begrenset konkurranse (prekvalifikasjon), forhandlet kjøp (forutgående kunngjøring) og forhandlet kjøp uten forutgående kunngjøring) En konkurranse er i utgangspunktet ikke sensitiv Det å gi tilbud skaper normalt ikke innsideposisjon Men det oppstår ofte innsideinformasjon i prosessen Hvem taper konkurransen? Betydningen av tap. Hvem får tildeling / vinner? Betydningen av tildeling. Annet (unntaksvis)?
 23. Habilitet og eierskap I det offentlige vil det regelmessig være et team som har ansvaret for evaluering av alle tilbud som mottas i anbudskonkurransen Det er normal prosedyre at man ved utvelgelse av slike team fokuserer på habilitet – og alle de forhold som kan ha betydning for habilitet, jf forvaltningslovens § 6. Aksjeeierskap i et av de selskaper som har levert tilbud som skal evalueres vil normalt ha betydning for habilitetsvurderingen All erfaring fra andre områder tilsier forsiktighet
 24. Ofte flere innsidere Evalueringsteamet vil bestå av teknisk saksbehandler(e) og en merkantil saksbehandler – sistnevnte ofte en jurist – ansvarlig for anskaffelsen Evalueringsteamet rapporterer/innstiller ofte til et organ som beslutter eller innstiller videre Departementale/politiske organer tar i mange tilfeller den endelige beslutningen I hele denne kjeden vil den som har kunnskap om innstillinger og detaljer kunne være i besittelse av innsideinformasjon før beslutning er endelig truffet og gjøres offentlig
 25. Håndtering av tildeling - varierer Varierende praksis Telefon, mail i forkant Eller resultatet legges ut Dersom det offentlige informerer partene forut for at tildeling gjøres offentlig tilgjengelig vil alle informerte komme i innsideposisjon Dersom børsnotert selskap underrettes før resultatet legges ut inntrer plikten til offenliggjøring etter vphl § 5-2 Avgjørende for korrekt behandling / etterprøvbarhet (LOA § 5) Anskaffelsesprotokoll – fortløpende – FOA § 3-2 Offentlighetsgjøringen iht offentlighetslovens system Offentlig etat legger resultatet ut før partene underrettes Børsnoterte selskaper bør veilede det offentlige når tilbud gis
 26. Oppsummering
 27. logg Før i forhandlinger!
 28. Hva skal sikres - hovedpunkter Det bør løpende sikres bevis i forhandlingsprosesser For at det ikke foreligger innsideinformasjon For tidspunktet da informasjon/delinformasjon blir innsideinformasjon For at disse forhold er vurdert – momentene i vurderingen og hvordan de er vektet I anbudsprosesser vil tildeling/tap ofte utgjøre innsideinformasjon Tilbud bør alltid ledsages av veiledning om behandling av innsideinformasjon – og operativ oppfølging fra selskapets side Beredskap ift feil i håndtering av tildeling nødvendig
 29. Lynx advokatfirma 916 96 374 sl@lynxlaw.no Sverre Lilleng
Advertisement