Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Innsideposisjon vedkontraktsforhandlinger(avtaler og anbud – prosesser)Tirsdag 4. juni 2013Sverre Lilleng – Lynx advokatfi...
Presentasjonen ligger påhttp://www.slideshare.net/lynxlaw/insideinformasjon-ved-kontraktsforhandlinger!
1 2 3Innside-bestemmelsene– ogforhandlingerVilkårene –Hvordanberegnekurssensitivitet iforhandlingerHva mådokumenteresKontr...
InnsideposisjonSelskapet skal uoppfordret og umiddelbart offentliggjøre innsideinformasjon som direkteangår selskapet - vp...
KontraktsforhandlingerFinanstilsynets rundskriv 28/2011 (4.11.2011)«Lov om verdipapirhandel – enkelte kommentarer til kapi...
Hvordan .. Hvor langt .. Må man..?Hvordan skal vurderingene gjøres?Hvor langt går pliktene?Må man dokumentere at det ikke ...
ed opplysninger som er egnet til å påvirke kursen tilfinansielle instrumenter eller tilknyttede finansielleinstrumenter me...
Investorer påvirkes av ..ForventingerResultaterMuligheterSikkerhet!""Risiko!""Kostnader!
Aksjepris bygger svært forenklet på markedets forventningertil fremtidig avkastning justert for kapitalkostnadEn kontrakt ...
Forventningen!i!markedet!vs.!endringen!som!følge!av!kontrakten!0!20!40!60!80!100!120!140!160!180!200!1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! ...
USD!150!mill.!kontrakt!Lavere!risiko!Lønnsom!vekst!
EsNmat!for!justert!resultat!(EBITDA)!opp!fra!14!Nl!40!
Kontrakt!annonsert!Aksjepris!opp!fra!NOK!3,5!Nl!8!!
Sammensatte vurderingerKontrakter kan gi mange typer konsekvenserSelskapets utviklingsmuligheter endresTeknologisk leap-fr...
Dokumentasjon – «merkbar»DokumentasjonsbehovSelskapets vurdering – fakta og skjønn – på et gitt tidspunktVurderinger er va...
resise opplysninger, menes opplysninger somindikerer at en eller flere omstendigheter ellerbegivenheter har inntruffet ell...
Nærmere om «presis»I avgjørelse av 28. juni 2012 (Daimler-saken) gir EF-domstolen noe mer prinsipielle avklaringer mhtnår ...
Dokumentasjon – «presis» eller«realistisk mulighet»Momenter i vurderingen av avtaleforhandlinger/fakta på et gitt tidspunk...
ontraktens faserKK
Eksempler på faser av betydningKontaktSamtalerIntensjonReelle forhandlingerEventuell Due Dill – innsyn hos motpartEventuel...
IntensjonsavtalerDet man ønsker å bli enige om – altså del av en større prosessAvtalen i seg selv indikerer vilje fra begg...
AnbudsprosesserAnbud er en invitasjon til konkurranse om å få et oppdrag,leveranseUlike anskaffelsesprosedyrer – kan påvir...
Habilitet og eierskapI det offentlige vil det regelmessig være et team som har ansvaret forevaluering av alle tilbud som m...
Ofte flere innsidereEvalueringsteamet vil bestå avteknisk saksbehandler(e) ogen merkantil saksbehandler – sistnevnte ofte ...
Håndtering av tildeling - variererVarierende praksisTelefon, mail i forkantEller resultatet legges utDersom det offentlige...
Oppsummering
loggFøri forhandlinger!
Hva skal sikres - hovedpunkterDet bør løpende sikres bevis i forhandlingsprosesserFor at det ikke foreligger innsideinform...
Lynx advokatfirma916 96 374sl@lynxlaw.noSverre Lilleng
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Innsideinformasjon ved kontraktsforhandlinger

Hvordan sikre praktisk Compliance i og utenfor organisasjonen? Kurs tirsdag 4. juni i Oslo v/ advokat Sverre Lilleng

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Innsideinformasjon ved kontraktsforhandlinger

 1. 1. Innsideposisjon vedkontraktsforhandlinger(avtaler og anbud – prosesser)Tirsdag 4. juni 2013Sverre Lilleng – Lynx advokatfirma
 2. 2. Presentasjonen ligger påhttp://www.slideshare.net/lynxlaw/insideinformasjon-ved-kontraktsforhandlinger!
 3. 3. 1 2 3Innside-bestemmelsene– ogforhandlingerVilkårene –Hvordanberegnekurssensitivitet iforhandlingerHva mådokumenteresKontrakts- oganbuds-prosesser -typiskesituasjoner
 4. 4. InnsideposisjonSelskapet skal uoppfordret og umiddelbart offentliggjøre innsideinformasjon som direkteangår selskapet - vphl § 5-2 (1)jf. § 3-2 (1)-(3)!Med innsideinformasjon menes presise opplysninger om de finansielle instrumentene,utstederen av disse eller andre forhold som er egnet til å påvirke kursen på definansielle instrumentene eller tilknyttede finansielle instrumenter merkbart, og som ikkeer offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet. Vphl § 3-2 (1)Listeføringsplikten § 3-6, Handleforbudet (misbruk) § 3-3, Taushetsplikt – lekkasje § 3-4,Undersøkelsesplikten § 3-6, Rådgivningsforbud § 3-7, ev. meldeplikt § 4-2Innsiderens / selskapets ansvar!
 5. 5. KontraktsforhandlingerFinanstilsynets rundskriv 28/2011 (4.11.2011)«Lov om verdipapirhandel – enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4» side 9:I forhold til kurssensitive begivenheter som oppstår i en utviklingsprosess, foreksempel fremforhandlinger av en kontrakt, er det ingen tvil om atkurspåvirkningspotensialet, og dermed innsideinformasjon, kan oppstå førforhandlingene er sluttført. Det er med andre ord ikke noe krav om styrebeslutningeller annen konkluderende avgjørelse for at innsideinformasjon skal oppstå.Spørsmålet om når opplysninger blir innsideinformasjon vil bero på en konkretvurdering, hvor spørsmålet er om offentliggjøring av det aktuelle beslutningstrinneti prosessen i seg selv ville være kurspåvirkende. Momenter i denne vurderingenvil være sannsynligheten for at prosessen vil ende med et positivt resultat forutstederselskapet, begivenhetens betydning for utstederselskapet (for eksempelkontraktens størrelse) og markedets forventninger.
 6. 6. Hvordan .. Hvor langt .. Må man..?Hvordan skal vurderingene gjøres?Hvor langt går pliktene?Må man dokumentere at det ikke foreliggerinnsideposisjon?
 7. 7. ed opplysninger som er egnet til å påvirke kursen tilfinansielle instrumenter eller tilknyttede finansielleinstrumenter merkbart, menes opplysninger som enfornuftig investor sannsynligvis vil benytte som en delav grunnlaget for sin investeringsbeslutning(Vphl § 3-2 (3))!MVilkåret «merkbar»
 8. 8. Investorer påvirkes av ..ForventingerResultaterMuligheterSikkerhet!""Risiko!""Kostnader!
 9. 9. Aksjepris bygger svært forenklet på markedets forventningertil fremtidig avkastning justert for kapitalkostnadEn kontrakt kan endre markedets forventninger om vekst i resultatMerk at det er endringen i det som er forventet som gir prisutslag.Foreligger en eksisterende forventning om svært sterk vekst vil en kontrakt som gir en normalvekst trekke ned prisen – alt annet like.Grovskisset kvantifisering er mulig ved å bruke f eks en megleranalyse av selskapetEstimere om kontrakten gir seg utslag i endrede veksttall for resultatet i relevant periodeDet er vesentlig i hvilken grad veksten er lønnsomHva «koster det» av kapitalinnsats at resultatet vokser?Hvor god er kontrakten?Kontraktens netto nåverdiEn kontrakt kan den endre risikovurderingen ift. å kjøpe aksjer iselskapetLavere risiko kan i praksis gi seg utslag på flere måter. Konsekvensen er uansett atnåverdi av fremtidig resultat økerEn grovskisset kvantifisering er mulig derRedusert risiko gir seg utslag i en lavere kapitalkostnad(lavere diskonteringsrente gir høyere nåverdi av fremtidige resultater), og/ellerRedusert risiko gir seg utslag i høyere forventet kontantstrøm
 10. 10. Forventningen!i!markedet!vs.!endringen!som!følge!av!kontrakten!0!20!40!60!80!100!120!140!160!180!200!1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! 11!Kontrakts)llegg-Base-case-Dere?er!normal!resultatvekst!(3%)!!Diskontert!verdi!av!økte!resultater!=!Grunnlag!for!økt!!Aksjekurs!!!!Resultat!År!
 11. 11. USD!150!mill.!kontrakt!Lavere!risiko!Lønnsom!vekst!
 12. 12. EsNmat!for!justert!resultat!(EBITDA)!opp!fra!14!Nl!40!
 13. 13. Kontrakt!annonsert!Aksjepris!opp!fra!NOK!3,5!Nl!8!!
 14. 14. Sammensatte vurderingerKontrakter kan gi mange typer konsekvenserSelskapets utviklingsmuligheter endresTeknologisk leap-frogging / teknologikoblingSkalafordeler / synergierSlanking / kostnadssynergierStyrkeforholdet i markedet endresInternasjonale anseelse endresNye markeder kommer innen rekkeviddeDet er stor forskjell på selskaperUlike kontrakter vil ha ulik betydingForskjellige investorgrupper vil påvirkes med ulikt utslagHva påvirker selskapet ditt?Hva er forholdet mellom investorgrupper
 15. 15. Dokumentasjon – «merkbar»DokumentasjonsbehovSelskapets vurdering – fakta og skjønn – på et gitt tidspunktVurderinger er vanskelige å bevise i ettertid hvis de ikke er sikretFaktiske omstendigheter på vurderingstidspunktet (ferskvare) – forsvinner ..Like viktig om vurderingen er negativ (ikke sensitivt)Når?
 16. 16. resise opplysninger, menes opplysninger somindikerer at en eller flere omstendigheter ellerbegivenheter har inntruffet eller med rimelig grunnkan ventes å ville inntreffe og som er tilstrekkeligspesifikke for å trekke en slutning om den muligepåvirkningen av disse omstendighetene ellerbegivenhetene på kursen til de finansielleinstrumentene eller de tilknyttede finansielleinstrumentene(Vphl § 3-2 (2))!!PVilkåret «presiseopplysninger»
 17. 17. Nærmere om «presis»I avgjørelse av 28. juni 2012 (Daimler-saken) gir EF-domstolen noe mer prinsipielle avklaringer mhtnår innsideinformasjon oppstår ved skrittvise prosesser. Styreformannen i Daimler AG besluttetetter en generalforsamling i mai 2005 å trekke seg fra sitt verv. Han konsulterte en rekkeorganer i selskapet underveis, men den endelige beslutning om hans avgang ble først truffet i juli2005. Kursen steg umiddelbart etter kunngjøringen. Selskapet ble saksøkt av aksjonær somhadde solgt i mellomtiden, med påstand om at kunngjøringen var for sen. Av domstolensavgjørelse kan det trekkes ut 3 prinsipielle elementer:EF-domstolen fastslår at enkeltskritt i en trinnvis prosess i seg selv kan utgjøre innsideinformasjon iMarkedsmisbruksdirektivets forstand, dersom opplysningene oppfyller de alminnelige krav i definisjonen avinnsideinformasjon, og uavhengig av om opplysningene oppstår underveis i en skrittvis prosess.EF-domstolen avviser at det kan oppstilles et krav om høy sikkerhet/sannsynlighet for at omstendigheten vilinntreffe og opplyser at det sentrale er om det foreligger en realistisk mulighet («realistic prospect») for atomstendigheten skal inntre. Dette vil igjen bero på en konkret vurdering av de faktorer som foreligger på detaktuelle tidspunkt.EF-domstolen avviser at omstendighetens potensielle kurspåvirkningsgrad har betydning for vurderingen av ominformasjonen er presis. Kravet til «presis informasjon» er et selvstendig vilkår som må oppfylles uavhengig avkurspåvirkningspotensialet.
 18. 18. Dokumentasjon – «presis» eller«realistisk mulighet»Momenter i vurderingen av avtaleforhandlinger/fakta på et gitt tidspunktParter – formål / temaHvilke utestående punkter?Punkter av stor betydning – identifiseresForhandlingspunkter som er avgjørende for om kontrakten kan bli realitet - identifiseresHvile betingelser må oppfylles?RammebetingelserEksterne forholdHvilken realitet ligger i forbehold f eks om godkjennelse fra styret?IdentifiseresSlike forhold/vurderinger er ofte vanskelige å bevise i ettertid (ferskvare) – forsvinner ..Det må derfor sikres ved dokumentasjonNår?
 19. 19. ontraktens faserKK
 20. 20. Eksempler på faser av betydningKontaktSamtalerIntensjonReelle forhandlingerEventuell Due Dill – innsyn hos motpartEventuelt brudd i forhandlingeneSluttforhandlinger – avgjørende punkterAvtaleStyrebehandling
 21. 21. IntensjonsavtalerDet man ønsker å bli enige om – altså del av en større prosessAvtalen i seg selv indikerer vilje fra begge parterStyret kan ha tatt stilling – et stykke på vei – det variererVilkårene gjenstår – men ..Merkbar – ja, ofte vil investorer vektlegge sliktMen kan påvirkes av formuleringer / omtalePresis ..?Tja, kan være presis informasjon – vurdering for det motsatte bør alltid sikresOfte ikke så lang vei igjen?Krevende vurderinger - faresituasjon
 22. 22. AnbudsprosesserAnbud er en invitasjon til konkurranse om å få et oppdrag,leveranseUlike anskaffelsesprosedyrer – kan påvirke vurderingeneÅpen konkurranse, begrenset konkurranse (prekvalifikasjon), forhandlet kjøp(forutgående kunngjøring) og forhandlet kjøp uten forutgåendekunngjøring)En konkurranse er i utgangspunktet ikke sensitivDet å gi tilbud skaper normalt ikke innsideposisjonMen det oppstår ofte innsideinformasjon i prosessenHvem taper konkurransen? Betydningen av tap.Hvem får tildeling / vinner? Betydningen av tildeling.Annet (unntaksvis)?
 23. 23. Habilitet og eierskapI det offentlige vil det regelmessig være et team som har ansvaret forevaluering av alle tilbud som mottas i anbudskonkurransenDet er normal prosedyre at man ved utvelgelse av slike team fokusererpå habilitet – og alle de forhold som kan ha betydning for habilitet, jfforvaltningslovens § 6.Aksjeeierskap i et av de selskaper som har levert tilbud som skalevalueres vil normalt ha betydning for habilitetsvurderingenAll erfaring fra andre områder tilsier forsiktighet
 24. 24. Ofte flere innsidereEvalueringsteamet vil bestå avteknisk saksbehandler(e) ogen merkantil saksbehandler – sistnevnte ofte en jurist – ansvarlig for anskaffelsenEvalueringsteamet rapporterer/innstillerofte til et organ som beslutter eller innstiller videreDepartementale/politiske organertar i mange tilfeller den endelige beslutningenI hele denne kjeden vilden som har kunnskap om innstillinger og detaljer kunne være i besittelse avinnsideinformasjon før beslutning er endelig truffet og gjøres offentlig
 25. 25. Håndtering av tildeling - variererVarierende praksisTelefon, mail i forkantEller resultatet legges utDersom det offentlige informererpartene forut for at tildeling gjøresoffentlig tilgjengeligvil alle informerte komme iinnsideposisjonDersom børsnotert selskapunderrettes før resultatet legges utinntrer plikten til offenliggjøring etter vphl§ 5-2Avgjørende for korrekt behandling /etterprøvbarhet (LOA § 5)Anskaffelsesprotokoll – fortløpende –FOA § 3-2Offentlighetsgjøringen ihtoffentlighetslovens systemOffentlig etat legger resultatet ut førpartene underrettesBørsnoterte selskaper bør veilede detoffentlige når tilbud gis
 26. 26. Oppsummering
 27. 27. loggFøri forhandlinger!
 28. 28. Hva skal sikres - hovedpunkterDet bør løpende sikres bevis i forhandlingsprosesserFor at det ikke foreligger innsideinformasjonFor tidspunktet da informasjon/delinformasjon blir innsideinformasjonFor at disse forhold er vurdert – momentene i vurderingen og hvordande er vektetI anbudsprosesser vil tildeling/tap ofte utgjøre innsideinformasjonTilbud bør alltid ledsages av veiledning om behandling avinnsideinformasjon – og operativ oppfølging fra selskapets sideBeredskap ift feil i håndtering av tildeling nødvendig
 29. 29. Lynx advokatfirma916 96 374sl@lynxlaw.noSverre Lilleng

×