Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Hvordan selge til det offentlige

 1. Hvordan selge til det offentlige Morgenmøte fredag 14. september kl 0830-0930 ved advokat Kjell Steffner
 2. Det offentlige kjøper varer og tjenester for 400 milliarder kroner i året
 3. Kjenn spillereglene det offentlige må følge ved alle anskaffelser
 4. Noen observasjoner av offentlig sektor
 5. Hvor stor del av kjøpsbeslutningen tas på forhånd?
 6. Er oppdragsgiver premissgiver? Leverandør Oppdragsgiver
 7. Frykt
 8. Stadig praktisering av regelverket
 9. Stadig flere avvisninger
 10. Regelverket passer ikke til alle Anskaffelser
 11. Regelverket er kartet over labyrinten !
 12. tral e re gler Sen •  Lov!om!offentlige! anskaffelser! •  Forskri2!om!offentlige! anskaffelser! •  Offentlighetsloven! •  Forvaltningsloven!
 13. Lov om offentlige anskaffelser §"5."Grunnleggende"krav" ! !!!!!!!Oppdragsgiver!skal!opptre!i!samsvar!med!god!forretningsskikk,!sikre!høy! forretningse;sk!standard!i!den!interne!saksbehandling!og!sikre!at!det!ikke! finner!sted!forskjellsbehandling!mellom!leverandører.! ! !!!!!!!En!anskaffelse!skal!så!langt!det!er!mulig!være!basert!på!konkurranse.! ! !!!!!!!Oppdragsgiver!skal!sikre!at!hensynet!;l!forutberegnelighet,! gjennomsik;ghet!og!eDerprøvbarhet!ivaretas!gjennom!anskaffelsesprosessen.! ! !!!!!!!Utvelgelse!av!kvalifiserte!anbydere!og!;ldeling!av!kontrakter!skal!skje!på! grunnlag!av!objek;ve!og!ikkeFdiskriminerende!kriterier.! ! !!!!!!!Oppdragsgiver!skal!ikke! a.!diskriminere!mellom!leverandører!på!grunnlag!av!nasjonalitet,! b.!bruke!standarder!og!tekniske!spesifikasjoner!som!et!virkemiddel!for!å!hindre! konkurranse,!eller! c.!dele!opp!en!planlagt!anskaffelse!i!den!hensikt!å!unngå!at!bestemmelser!giD!i! eller!i!medhold!av!denne!lov!kommer!;l!anvendelse.! !
 14. Prinsippene! Forholdsmessighet! Forretningsskikk! Likebehandling! ! Konkurranse! Forutberegnelighet! Etterprøvbarhet! Gjennomsigtighet!
 15. Vær forsiktig med råd og salg § 3-8. Bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner Oppdragsgiver skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for en bestemt anskaffelse fra noen som kan ha økonomisk interesse i anskaffelsen, når dette skjer på en måte som vil kunne utelukke konkurranse. !
 16. Plant en idÉ • Oppdater! allment! ;lgjengelig! informasjon! • Lag!case!
 17. Formuler målbare egenskaper
 18. Les mellom linjene i konkurranse -grunnlaget
 19. Les konkurransegrunnlaget nøye •  Tilbud!skal!være!skri2lig!og!avgis! i!lukket!konvoluD! •  Tilbudet!skal!være!signert! •  Tilbudet!må!være!oppdragsgiver! i!hende!innen!fristens!utløp!
 20. Fallgruver •  Svarer!ikke!uDømmende!eller!presist!på! forespørselen! •  Levere!både!skaDe!og!mva!aDest!F!samme! skjema,!men!fra!to!forskjellige!etater.!Ikke! eldre!enn!6!mnd!gammelt! •  Alterna;vt!;lbud!når!det!ikke!er!åpnet!for! det! •  Tilby!velmente!fordeler!F!grenser!;l! korrupsjonsforsøk!
 21. Pass også på at konkurrentene følger spillereglene
 22. Be om innsyn i anskaffelsesprotokollen
 23. Anskaffelser etter forskriftens del I
 24. Åpen anbudskonkurranse
 25. Begrenset anbudskonkurranse
 26. Konkurransepreget dialog
 27. Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
 28. Konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring
 29. Forhandlingsforbud §!12F1.!Forhandlingsforbudet!ved! anbudskonkurranser! (1)!Ved!åpen!og!begrenset! anbudskonkurranse!er!det!ikke!;llaD!å! endre!;lbudene!eller!forsøke!å!endre! ;lbudene!gjennom!forhandlinger.!Det!er! herunder!ikke!;llaD!å!endre!pris,! leverings;d!eller!andre!forutsetninger!som! har!betydning!for!konkurranseforholdet.! !
 30. Prosedyre avhengig av kontraktsum •  Del!I!F!under!NOK!500.000! •  Del!II!F!mellom!NOK!500.000!og!EØSFterskel! •  NOK!1.000.000!for!sentrale!statlige!etater! •  Del!III!F!over!EØSFterskel!
 31. Konkurransebetingelser •  Kvalifikasjonskrav! •  Evalueringskriterier! –  eks.!pris,!leverings;d,!kvalitet/kompetanse! –  Objek;ve!og!saklige!kriterier! –  Gjerne!vektet!seg!i!mellom!
 32. Evaluering •  Mest!mulig!objek;v! •  Forvaltningsskjønn! •  «Tildelingen!skal!skje!enten!på!basis!av! hvilket!;lbud!som!er!det!mest!økonomisk! fordelak;ge,!eller!utelukkende!ut!fra!hvilket! ;lbud!som!har!den!laveste!prisen.»!
 33. Avvisning § 20-13. Avvisning på grunn av forhold ved tilbudet (1) Et tilbud skal avvises når: a. det ikke er levert innen den fastsatte tilbudsfristen, b. det ikke tilfredsstiller kravene til tilbudets utforming, jf. § 20-2 første og tredje ledd, c. det er et alternativt tilbud avgitt i strid med § 20-4 (alternative tilbud). Oppdragsgiver kan ikke avvise et alternativt tilbud utelukkende med den begrunnelse at kontrakten vil endre karakter fra en tjenestekontrakt til en varekontrakt, eller omvendt, d. det inneholder vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene, e. det inneholder vesentlige avvik fra kravspesifikasjonene i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget, eller f. det på grunn av avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller lignende i en anbudskonkurranse kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene. (2) Et tilbud kan avvises når: a. tilbudet, etter forsøk på avklaring etter § 21-1 (forhandlingsforbudet ved anbudskonkurranser), inneholder avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller lignende som ikke må anses ubetydelige, b. det på grunn av avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller lignende i en konkurranse med forhandling kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene. c. tilbudet virker unormalt lavt i forhold til ytelsen, jf. § 20-14, eller d. tilbudet ikke er signert, jf. § 20-2 (tilbudets utforming) annet ledd, eller på grunn av andre forbehold ikke kan anses bindende. !
 34. Klageadgang •  Klage!;l!forvaltningsorganet! •  Klage!;l!KOFA!(Klageorgan!for!offentlige! anskaffelser)! •  ReDslig!prosess! –  midler;dig!forføyning!for!å!stoppe!en!anskaffelse! –  stevning!for!å!kreve!erstatning!
 35. LYNX"advoka5irma"DA" Kjell"Steffner" Hieronymus!Heyerdahls!gate!1! ks@lynxlaw.no ! NF0160!Oslo! Tlf!905!11!901! TwiDer:!@KSteffner! hDp://lynxlaw.no/menneskene/kjellFsteffner/!!
Advertisement