Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"1000" nye toppnivåer i 2013 - er du klar?

1,629 views

Published on

Få med deg hva som skjer i ICANN, og hvilke beskyttelsesmekanismer som tilbys eiere av merkevarer. Gratis minikurs 20. november kl 0830-0930. Påmelding http://lynxlaw.no/seminar/nye-toppdomener-offensive-og-defensive-grep/

Published in: Business
 • Login to see the comments

"1000" nye toppnivåer i 2013 - er du klar?

 1. 1. Nye toppnivåer !"#$%&(##)*+,#-#$./01$2#34&52$6#7"#7/86586# 90&#:$286252;&82# #
 2. 2. Våkn opp!
 3. 3. «1000» !# nye toppnivåer</8&;#2&$.8=$&140(.8&#>((#4$/8#$2#(8$52# 068# &0(8# 6# 245# 8?%$6506@# $5#$6# $%%(A$62B# $5# $6# 0CD8A20&# 0&# $5# $#&8E52&$62F# -#G3HII#5%8A$(#A0J658(#
 4. 4. TEMA•  !"#$%"&%$($)%*%+(,%%•  --",%(.$($$%/#0&+#*/$%*%12344%•  5$/"#+#*.,0#%/"#%&0#607(#00*0#.0%% –  K/$#8&#%&0C(8=82L# –  M(#4520&86#ED862$#58EL# –  K/$#8&#(N566E86L#•  89%:#(6$*60%#;+%*..%*%<98=>8?% –  K/$#=O#D8E#2$#52((6E#2(L# ! !"#$%&()*+(%#,(%-./$(0(1+2/(/&(3/%14&5652%2$4551+27(!
 5. 5. Hvis du har en merkevare må du beskytte den!
 6. 6. Nye muligheter for domenepiratene !"#$%&"#()&(*+,($#"--+&(.) "#$%&()*+! &1DB&9*%2$%&()*+! ,-./%&/(%*! EEE4**42&()*+! 0*)1)*21()*+!! F1//DA*=&/9*/&()*+! 3$-&1(*/4! %$7&E*+&%()*+! 5*/6/#7&//118&9()*+! %$7&GF*A()*+! :*2&;(%*! 4#$%&6&&/()*+! <&%9&2*()*+! H*2E*/28()*+! 71=&&919&%()*+! )F1%&2A&/>#+&()*+! 4/#%8>*()*+! )F1%&2)2*9F$%4()*+! 1/+1%$(%*! $7&1#1()*+! ?&2&9#66$&()*+! AE))*%#2I%4()*+! @A1/7BCA(%*! )*)1)*218/$%7()*+! 1/+1%$6*#IJ#&()*+!
 7. 7. Anno 2000
 8. 8. Historien gjentar seg? Veiskille i 2013
 9. 9. Anno 2013
 10. 10. Du kan jo prøve…!@0A0."#-B0C ## #$0A0."#"A)$*".-B0CD# #$0A0."#$0EF-B0CD %$0A0."#&"C*A-B0CD% # #$0A0."#C0+#*/$-B0C%P8(860&"540%B# # #28(860&50(J2065"540%B # #28(860&28A4"540%B# #28(860&=0C(">8CB# # #28(860&C8.&92">8C#P8(860&"E(0C$(B## #28(860&50(J2065"E(0C$(B# #28(860&28A4"E(0C$(B #28(860&=0C("E(0C$(B # #28(860&C8.&92BE(0C$(#P8(860&"A(0J.B # #28(860&50(J2065"A(0J.B # #28(860&28A4"A(0J.B #28(860&=0C("A(0J.B# # #28(860&C8.&92"A(0J.#P8(860&"$%%B # #28(860&50(J2065"$%%B # #28(860&28A4"$%%B #28(860&=0C("$%%B# # #28(860&C8.&92"$%%#P8(860&"68>5B # #28(860&50(J2065"68>5B # #28(860&28A4"68>5B #28(860&=0C("68>5B # #28(860&C8.&92"68>5#!Q#!RS""$6.&8#O%68#.0=868&"# # !!! G1GH% IJ9K%3L%% 34@3QQ% 3LT1O@%MGH% @W2X%Y3VW% MH1U%MGH%HGT-% MNH@GOPQRG4% @NMM41LSGH% HGT-%5UV>4N!% MGH1NVG%5UV%>! GH%541!GI% 4N!% 7PTUVW<UX# Y#TUZV<U[<U# S**# +*S*# L# ,*#***###! +S*#***# G3H# YS# S**# +*S*# L# ,YS#***##! +#]YS#***# PGI<# ,S*# S**# +*S*# L# +#YS*#***## ]#YS*#***#
 11. 11. #1 FOKUSER•  Z8#=852#/8&.9J((8# =8&18/$&868#-# (010=02/868#•  ^&8=2.E8#C840/#-#K/$# 2&86E8&#.J#L#•  71$(#.J#5$258# 628&6$5D06$(2L!!•  # G118#/862""#20E82#EO&#!!!
 12. 12. "#$%!&(!$)!*+),!•  <$7I49&! – $7*%&%&!!K!/&4$9/&/&!K!>*/-1/&(!•  L$88&2!-$7I4&! – 18-1/&!1%8/&!+*9!M!/&4$9/&/&!•  L$%9!-$7I4&! – 21!8&+!4MN!O7*++&/$&22!&22&/!2*B12!&%9#$19P!!
 13. 13. -&$!-(.$/(0!1+$(2)%!3456$,! 7-8139!QA&%9!>/1!RS(!+1/!RTUV((!((!&9!8&A(!>*/!/&W4F&9&/K!X29&/!>*/!122&!8*+&%&/&4(!((!&%!#%/$&9B&%&9&!Y8&2!UZ!((!&%!-1/2$%49B&%&9&!I2!A*9(!7/&%7&%8&!/&4(Y8&2!RZ!((!I26D/!&%!-$!9-$9&2C%$%4!>*/!7*%7(!/&4!$!8&A*9(!!((!>/$-$22$4!>*/!/&W4F&9F1-(!K!A2$79!>*/!?*AA%$-M&/(!((!U[T!!>*/!F-&/9!M/((!;UKVK[!((!R[TGVTT!>*/!9-$9&2C%$%4!
 14. 14. #2 Klargjøre ikoner for Sunrise (del 1 av TMCH) :&4$9/&/9N! ]+9/$89N! ^$&%$&/9N! _%%1/6&$8&9!K!#/&4$9/&/9N!8$(0$:($)!.5!;4(6:($(!/$.!)$<<!4%!0+=(>!
 15. 15. #3 Trademark Clearing / Varsle (del 2 av TMCH)?20@%$!/$(0$:($(!A!/$)!200$!0(26$BB!`9!8&A*9!>*/!+&/7&-1/&%! –  `%!819161&!K!&9!X29&/!*+!122&!8*+&%&C7%18&/!+M! $4B&%%*+(! –  @C7&/&!>M/!&%!18-1/&2!a!9*AA&!$77&b! –  :&W4F&9F1-(!>M/!8*7#+&%91B*%!AM!F-&+!*+!C7&/! ! –  c&2!U!*4!R!&/!$%72(!$!?L0d!/&4(! •  ,21/4BC/&!&$&/71Ae!2$&%e!*+9/$89e!$%%1/6&$8&9!&22&/!/&4(N! •  ?$8!%*7!I2!M!/&4$9/&/&!$!A19&%99D/&9N! •  5*/#%8&/C7&2&!$!A19&%99D/&9!*4!C7%18N!
 16. 16. #4 Noe må ofresC4$)!/$(0$:($(!&(!04(D$($!+$:$@.E!5D.D$(D$FE!6+4%)6!G2!@.$)HF!!c&9!62$/!f&/&!7/&%7&2&/b! –  ,21$7&!8*+&%&A$/19&/(!(! –  ]+7/$-$%4&/e!>&$291-&2&/e!O6/1%8g9B&%&9&/P! –  @B$71%&! •  c$=&271A(Ehe!8$=A/*8#79(Eh! •  c$=6/1%8(#)7e!8$=A/*8#79(#)7!,1%!1%4/$A&!-&8!6/#7!1-!i_j]e!kc:je!8*+9*2&/e!k:@!j/*-$8&/!Y$%%F*28Z(!
 17. 17. #5 Hvilke merkevarer skal prioriteres?3:$/!D(!:%I=($+6$)!2!.2J!6$+60*!N!c#!+M!>*/1%7/&!1-4BC/&2&%!a!#1%&=!-124! – @9D/&9! – c142$4!2&8&/! – L1/7&8B&>&%! – ,HL! – _9!1%-1/2$4l!
 18. 18. #6 Hvem gjør jobben?d-&+!>C24&/!+&8!F-1!*+!7B&/!$!_0H33N!d-&+!91/!1%-1/!>*/!@#%/$&!A/*&&%N! •  ,21/4BC/&!-1/&+&/7&%&e!>C24&!*AA!7*%7#//&/&%8&! C7&/&e!1-721/&/!9-$9&/!K!#721/F&9&/! •  ,*++#%$&/&!+&8!/&4$9/D!K!9*AA%$-M&%&(!d-&+!91/!1%-1/!>*/!?/18&+1/7!02&1/$%4N! •  ,21/4BC/&!8*7e!>C24&!*AA!C7&/&!&9)(!N! •  ,*++#%$&/&!+&8!/&4$9/D!K!9*AA%$-M&%&(!
 19. 19. #7 Skal vi registrere IDN`s?_%9&/%1B*%12&!8*+&%&/!G  H$1I7!9&4%&=((!G  @9/19&4$e!>*/1%7/$%4e!6#8B&=e! F-&+!4BC/!F-1N!G  `/!-$!721/&!>*/!#%/$&e!9/18&+1/7! )2&1/$%4!F*#&!N!
 20. 20. #6 Skaff deg et matchende budsjett@#%/$&!Y&%41%41-4$mZ!G!`,@n![T!6/1%8!K!oT!#9-1249&!9*AA%$-M&/!K!RR[!k@c!K!UT!k@c!12+(!1-4$m!L!HcL!!?/18&+1/7!02&1/$%4!Y?L0dZ!YM/2$4Z!G!`,@n![T!6/1%8!K!oT!#9-1249&!9*AA%$-M&/!K!RR[!k@c!K!UT!k@c!12+(!1-4$m!L!HcL!!Q/2$4!&-12#&/$%4N!!!d-1!7*9&/!8&9!M!$77&!4BC/&!%*&N!
 21. 21. -Er du med eller lar du det seile?!!!
 22. 22. 2000=2013 /0)&1-2()(33(&)(&)21)34&5) "#$%&(6&&/! `1DB&9*%2$%&(f$4F9! ,-./%&/()2*#8! iEE4**42&(42*612! 0*)1)*21()*+A1%D! d1//DA*=&/9*/&(12&! 3$-&1(%&E! 3$7&E*+&%(/#%! 5*/6/#7&//118&9(E&6! %$7&GF*A(14&%)D! :*2&;(42*612! "#$%&6&&/(E*E! <&%9&2*(9&)F! H*2E*/28(F*A! @71=&&919&%(9/#9! 0F1%&2A&/>#+&($9&! "/#%8>*(F*+&! 0F1%&2)2*9F$%4(F*A! H/+1%$(F*A! _7&1#1(&)*! ?&2&9#66$&($%7! jE))*%#2I%4(#)7! @A1/7BCA(8*9! 0*)1)*218/$%7(2$>&! H/+1%$6*#IJ#&(&)#/&!
 23. 23. OPPSUMMERINGpU!5*7#&/&!a!F1!&%!A21%b!pR!((!@#%/$&N!pV!((!?/18&+1/7!02&1/$%4N!pq!((F-$27&!+&/7&-1/&/!*>/&N!p[!d-&+!91/!1-4BC/&2&%!G!>*/1%7/$%4!pS!d-&+!4BC/!B*66&%N!pr!@71s!&9!6#8B&=!*+!+19)F&/!1+6$B*%&%!po!@712!+&/7&-1/&%!6&7D=&!*4M!>*/!_%9&/%1B*%12&!8*+&%&/!Y_c3ZN!
 24. 24. VÆR KONGE! -ikke knekt
 25. 25. :`@@k:@`:!?/18&+1/7!02&1/$%4F*#&!"#$8&2$%&n!F=AnKKEEE(9/18&+1/7G)2&1/$%4F*#&()*+!_0H33n!F=AnKK%&E4928($)1%%(*/4!!!3&E2&=&/n!^D%;21E(%*!!
 26. 26. 1&(26@)!MB!M:$)6$)!^&44!+&4!4B&/%&!I2!AM!^$%7&8_%! )u2D%;21E(%*!F=AnKK%*(2$%7&8$%()*+KA#6K ?2>!tr!rq!RU!qt!)F/$I1%GG-&%&%KVKtRrK6rSK! ?E$=&/n!u0@@-&%&%!!

×