Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cultural heritage management - architectural reserves in Bulgaria

396 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cultural heritage management - architectural reserves in Bulgaria

  1. 1. Управление на културнотонаследство: архитектурнитерезервати в България ас. д-р Илинка Терзийска ЮЗУ “Неофит Рилски”
  2. 2. Цел, предмет и обект наизследването. Метод Премет: управление на архитектурните резервати Обект: архитектурните резервати в България Цел: оценка на управлението на културното наследство Метод: допитване – онлайн анкетно проучване
  3. 3. Показатели за оценка Идентифициране и документиране Консервация и реставрация Социализация / интерпретация Партньорства на местните власти с научни и културни институции Обучение и привличане на специалисти Автентичност на културния пейзаж
  4. 4. Професионален опит на респондентите 9% 5% 16% етнология и фолкористика18% опазване на НКЦ археология история 29% медиевистика културна антропология 23%
  5. 5. Резултати Изследвани дестинации: Мелник, Жеравна, Копривщица Преобладаваща оценка - средна Най-слабо оценени дейности: Идентифициране на нематериалното културно наследство Интерпретация и представяне на на нематериалното културно наследство Обучение и привличане на специалисти
  6. 6. Оценка на интерпретацията и представянето на културното наследство 54.5 43.5 Материално наследство 32.5 2 Нематериално наследство1.5 1 Копривщица Мелник Жеравна
  7. 7. Основни изводи Качеството на управленските дейности, свързани с опазването на културното наследство е незадоволително Тревожен е дисбалансът между опазването на материалното и нематериално наследство
  8. 8. Благодаря за вниманието!

×