Bai 4 phuong thuc tt

360 views

Published on

Phuong Thuc Thanh Toan

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
360
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai 4 phuong thuc tt

 1. 1. Bµi 3C¸c ®iÒu kiÖn thanh to¸n quèc tÕ qui®Þnh trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹ith-¬ng
 2. 2. I. §iÒu kiÖn vÒ tiÒn tÖ.1. §Æc ®iÓm vÒ t×nh h×nh tiÒn tÖ trong thanhto¸n vµ tÝn dông quèc tÕ.§Æc ®iÓm 1:- HiÖn nay trªn thÕ giíi kh«ng cßn mét chÕ ®étiÒn tÖ thèng nhÊt bao trïm toµn bé hµnh tinh.- Thay cho mét ®ång tiÒn chuÈn quèc tÕ ®· ra®êi c¸c ®ång tiÒn khu vùc nh- sau:1.1 Quü tiÒn tÖ quèc tÕ (IMF): cho ra ®êi ®ångSDR (QuyÒn rót vèn ®Æc biÖt - Special DrawingRight).
 3. 3. 1.2. Khu vùc tiÒn tÖ EEC nay lµ EMU (Liªn minh tiÒn tÖ Ch©u ¢u) cho ra®êi ®ång tiªn ECU (European Currency Unit) - ®¬n vÞ tiÒn tÖ Ch©u ¢unay lµ EURO .TiÕn tr×nh nhÊt thÓ ho¸ tiÒn tÖ cña Ch©u¢u- Tõ 1/7/90 ®Õn 31/12/1993- Tõ 1/1/1994 ®Õn 1/1/1997- Tõ 1/1/1997 ®Õn 1/1/1999- Gi¸ trÞ ECU kh«ng thay ®æi 1ECU = 1 Euro- §æi tªn ECU -> Euro
 4. 4. - TØ gi¸ gi÷a c¸c quèc gia víi ®ång Euro sÏ ®-îc Ên®Þnh vµo ngµy 31/12/1998 + ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ dù tr÷ ngo¹i hèi b»ng Euro. + C¸c kho¶n nî ®-îc quy ®æi vµ thanh to¸n b»ng ®ång Euro. + C¸c ®ång tiÒn quèc gia vÉn tån t¹i hîp ph¸p.- Tõ 1/1/2002: Ph¸t hµnh tiÒn giÊy vµ tiÒn xu b»ng®ång Euro vµ Euro b¾t ®Çu ®-îc l-u th«ng songsong víi c¸c ®ång tiÒn quèc gia.- §Õn 30/6/2002: Qu¸ tr×nh chuyÓn sang ®ångtiÒn duy nhÊt sÏ hoµn tÊt.
 5. 5. 1.3. Khèi SEV: t¹o ra ®ång Róp chuyÓn nh-îng(Transferable Rouble), 1963-1991.RCN cã 3 chøc n¨ng sau: + Lµm ph-¬ng tiÖn thanh to¸n vµ thÓ hiÖn gi¸ c¶. + Chøc n¨ng thanh to¸n gi÷a c¸c thµnh viªn khèi SEV. + Chøc n¨ng ph-¬ng tiÖn tÝch luü d-íi d¹ng lµ tiÒn göi trªn tµi kho¶n më t¹i ng©n hµng MBES (ng©n hµng hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ: Interbank for Economic Cooperation - IBEC).- §Õn nay ®ång RCN, kh«ng cßn ph¸t huy ®-îc chøcn¨ng cña nã.
 6. 6. §Æc ®iÓm 2:- C¸c ®ång tiÒn quèc gia ®-îcquy ®Þnh trªn bµn ®µm ph¸ntheo nguyªn t¾c tho¶ thuËn- Thanh to¸n quèc tÕ trong thêi®¹i ngµy nay lµ thanh to¸n b»ng®ång tiÒn quèc gia.
 7. 7. C¸c ®Æc ®iÓm cña c¸c ®ång tiÒn quèc gia:+ C¸c ®ång tiÒn quèc gia ®Òu kh«ng ®-îc ®æi ravµng.+ HÇu hÕt c¸c ®ång tiÒn quèc gia ®Òu kh«ngæn ®Þnh+ Khi chän ®ång tiÒn quèc gia nµo lµm ®ångtiÒn thanh to¸n th× cÇn dùa vµo h¹ tÇng c¬ sëcña ®Êt n-íc ®ã.+ Khi lùa chän ®ång tiÒn cÇn l-u ý ®Õn c¸cph-¬ng thøc giao dÞch theo hîp ®ång mua b¸nVÝ dô: Ph-¬ng thøc bu«n b¸n hµng ®èi øng(counter purchase) cã ph-¬ng thøc thanh to¸n tµi
 8. 8. §Æc ®iÓm 3:Trªn thÕ giíi cã 2 chÕ ®é qu¶n chÕngo¹i hèi kh¸c nhau: - C¸c n-íc TB c«ng nghiÖp ph¸t triÓn thùc hiÖn chÕ ®é ngo¹i hèi tù do. - C¸c n-íc cßn l¹i: thùc hiÖn chÕ ®é qu¶n chÕ ngo¹i hèi nghiªm ngÆt .
 9. 9. 2. C¸c lo¹i tiÒn tÖ trong thanh to¸n vµ tÝn dông quèc tÕ2.1. C¨n cø vµo ph¹m vi l-u th«ng tiÒn tÖ, cã 3lo¹i: TiÒn tÖ thÕ giíi (World Currency), TiÒn tÖ quèctÕ (International Currency), TiÒn tÖ quèc gia(National Currency).TiÒn tÖ thÕ giíi: lµ vµng.- Kh«ng dïng vµng thÓ hiÖn gi¸ c¶.- Kh«ng dïng vµng ®Ó thanh to¸n theo tõng chuyÕnhµng giao dÞch trong n¨m, theo tõng hîp ®ång.- Vµng ®-îc dïng lµm ph-¬ng tiÖn thanh to¸n cuèicïng gi÷a 2 ng©n hµng trung -¬ng cña 2 n-íc víi nhau.
 10. 10. 2.2. C¨n cø vµo tÝnh chÊt chuyÓn ®æi cñatiÒn tÖCã 3 lo¹i:- TiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi (freelyconvertible currency): lµ ®ång tiÒn quèc giamµ luËt cña n-íc ®ã cho phÐp hä ®-îc tù dochuyÓn ®æi ®ång tiÒn nµy ra ®ång tiÒn kh¸c ëtrong n-íc ho¹c ngoµi n-íc. §ã th-êng lµ ®ångtiÒn cña c¸c quèc gia TB ph¸t triÓn.Tù do chuyÓn ®æi cã 2 lo¹i:- Tù do chuyÓn ®æi ®Çy ®ñ (full).- Tù do chuyÓn ®æi tõng phÇn (partial).
 11. 11. - §ång tiÒn chuyÓn nh-îng (Transferablecurrency)+ Lµ ®ång tiÒn hiÖp ®Þnh: §ång tiÒn nµy kh«ngthay ®æi h×nh th¸i tiÒn tÖ mµ chØ chuyÓn quyÒnsë h÷u tõ ng-êi nµy sang ng-êi kh¸c qua hÖ thèng tµikho¶n Ng©n hµng.+ Nã cã thÓ chuyÓn tõ tµi cña ng©n hµng ngµy sangtµi kho¶n cña ng©n hµng kh¸c vµ khi kÕt thóc n¨mquy ®æi ra vµng ®Ó thanh to¸n. Trong thanh to¸nquèc tÕ tiÒn ghi sæ (clearing currency): - §ång ng-êi ta kh«ng muèn dïng. + Cã t¸c dông ghi sæ trªn 1 tµi kho¶n trong mét n-íc kh«ng chuyÓn ra n-íc ngoµi ®-îc. §ång tiÒn chØ cã chøc n¨ng tÝnh to¸n, kh«ng cã chøc n¨ng thanh
 12. 12. 2.3. C¨n cø h×nh th¸i tån t¹i cña tiÒn tÖ, cã:- TiÒn mÆt (Cash): Lµ ®ång tiÒn b»ng giÊy cña c¸cquèc gia riªng biÖt mµ con ng-êi cÇm nã trong tay ®Ól-u th«ng.- Ngo¹i tÖ tÝn dông (Credit currency): Lµ ®ång tiÒnchØ tån t¹i trªn tµi kho¶n cña ng©n hµng. Khi sö dôngb»ng c¸ch ghi cã vµo tµi kho¶n n-íc nµy ®ång thêi ghinî vµo tµi kho¶n cña ng©n hµng n-íc kia. + Tû träng trong thanh to¸n quèc tÕ chiÕm 90% lµ tiÒn tÝn dông. + H×nh thøc tån t¹i cña ®ång tiÒn tÝn dông lµ ph-¬ng tiÖn tÝn dông nãi chung hay ph-¬ng tiÖn thanh to¸n quèc tÕ nãi riªng bao gåm: Hèi phiÕu,
 13. 13. 2.4. C¨n cø vµo môc ®Ých sö dông tiÒn tÖtrong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th-¬ng hay hîp®ång tÝn dông.- TiÒn tÖ tÝnh to¸n (account currency): lµ®ång tiÒn thÓ hiÖn gi¸ c¶ trong hîp ®ång muab¸n hay tæng trÞ gi¸ hîp ®ång. §ång tiÒn ph¸thuy chøc n¨ng th-íc ®o gi¸ trÞ.- §ång tiÒn thanh to¸n (Payment currency): lµ®ång tiÒn ng-êi mua tr¶ cho ng-êi b¸n, cã thÓdïng ®ång tiÒn tÝnh to¸n hay mét ®ång tiÒnkh¸c do 2 bªn mua vµ b¸n tháa thuËn.
 14. 14. 3. §¶m b¶o hèi ®o¸i trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹ith-¬ng§¶m b¶o hèi ®o¸i lµ nh÷ng biÖn ph¸p mµ ng-êimua vµ ng-êi b¸n ®Ò ra nh»m ®¶m b¶o gi¸ trÞthùc tÕ cña c¸c nguån thu nhËp khi ®ång tiÒn cãkh¶ n¨ng lªn hoÆc xuèng gi¸.Trong bu«n b¸n quèc tÕ hiÖn nay ng-êi ta cã thÓlùa chän c¸c c¸ch b¶o ®¶m sau ®©y:3.1. Dùa vµo thÞ tr-êng mua b¸n vµng quèc tÕ:§ång tiÒn tÝnh to¸n vµ thanh tãan trong hîp ®ånglµ mét ®ång tiÒn. §ång thêi, thèng nhÊt gi¸ vµngtheo ®ång tiÒn nµy dùa trªn mét thÞ tr-êng nhÊt
 15. 15. Nh÷ng ®iÓm cÇn chó ý:- C¸c ®ång tiÒn ®-îc lùa chän trong hîp ®ång muab¸n ngo¹i th-¬ng ph¶i cã liªn hÖ trùc tiÕp víi vµng.- Hai bªn ph¶i thèng nhÊt c¸ch lÊy gi¸ vµng, bao gåm: + Gi¸ vµng lÊy ë ®©u. + LÊy lóc nµo. + Ai c«ng bè. + Møc gi¸ vµng.- Møc ®iÒu chØnh hîp ®ång nh- thÕ nµo?- Hµm l-îng vµng hiÖn nay Ýt ®-îc ¸p dông v× c¸c®ång tiÒn quèc gia hiªn nay kh«ng ®-îc ®æi ra vµng.
 16. 16. 3.2. Dùa vµo thÞ tr-êng tiÒn tÖ quèc gia:NghÖ thuËt trong lùa chän ®ång tiÒn ®-a vµo ®¶m b¶o sÏlµ yÕu tè quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ. Cã hai c¸ch quy®Þnh:- §ång tiÒn tÝnh tãan vµ ®ång tiÒn thanh tãan lµ mét lo¹itiÒn, ®ång thêi x¸c ®Þnh tû gi¸ gi÷a ®ång tiÒn ®ã víi mét®ång tiÒn kh¸c - ®ång tiÒn ®¶m b¶o.VD: §ång tiÒn tÝnh tãan vµ thanh tãan lµ EURO.§ång tiÒn ®¶m b¶o lµ USD vµ trÞ gi¸ hîp ®ång lµ1.000.000 EUROTû gi¸ lóc ký kÕt lµ 1 USD = 1 EURO.Tû gi¸ lóc tr¶ tiÒn lµ 1 USD = 1,2 EURO.Nh- vËy, gi¸ trÞ hîp ®ßng sÏ ®iÒu chØnh lµ 1.000.000 x 1,2
 17. 17. §ång tiÒn tÝnh tãan vµ ®ång tiÒn thanh tãan lµhai ®ång tiÒn kh¸c nhau vµ chän ®ång tiÒn nµoæn ®Þnh h¬n trong hai lo¹i tiÒn ®ã vµ quy trÞ gi¸hîp ®ång thanh to¸n ra ®ång tiÒn ®· chän.VD: - §ång tiÒn tÝnh tãan lµ USD - §ång tiÒn thanh tãan lµ EURO (æn ®Þnhh¬n). - TrÞ gi¸ hîp ®ång lµ 1.000.000 EURO - Tû gi¸ lóc thanh to¸n USD/EURO = 1,2.Nh- vËy, sè tiÒn ph¶i tr¶ lµ 1.000.000 x 1,2 =1.200.000.
 18. 18. Nh÷ng ®iÓm cÇn chó ý:- HiÖu qu¶ ®¶m b¶o cao hay thÊp phô thuéc vµoc¸ch lùa chän ®ång tiÒn ®¶m b¶o.- C¸ch lÊy tû gi¸ hèi ®o¸i. + LÊy ë thÞ tr-êng hèi ®o¸i nµo. + Ai c«ng bè. + LÊy vµo thêi ®iÓm nµo. + Møc tû gi¸.- ChØ ¸p dông víi nh÷ng n-íc cã thÞ tr-êng hèi ®o¸i tùdo.- Trong tr-êng hîp c¶ hai ®ång tiÒn ®Òu sôt gi¸ nh-nhau th× ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o trªn mÊt t¸c dông.
 19. 19. 3.3. ThÞ tr-êng c¸c ®ång tiÒn quèc tÕ:- C¸ch vËn dông nh- ®èi víi ®ång tiÒn quèc gia.- Trong c¸c hîp ®ång víi kim ng¹ch lín, giao hµngtrong thêi gian dµi nªn chän c¸ch ®¶m b¶o nµy v×®ång SDR vµ EURO t-¬ng ®èi æn ®Þnh.3.4. §¶m b¶o hèi ®o¸i dùa vµo ræ tiÒn tÖ:- Lùa chän sè l-îng ngo¹i tÖ ®-a vµo ræ.- Thèng nhÊt c¸ch lÊy tû gi¸ hèi ®o¸i so víi ®ångtiÒn ®-îc ®¶m b¶o vµo thêi ®iÓm ký kÕt hîp®ång vµ thanh tãan hîp ®ång.
 20. 20. VÝ dô: C¸c ngo¹i tÖ ®-îc ®-a vµo ræ: EURO,JPY, DEM, BEC. §ång tiÒn ®¶m b¶o lµ USD.Tû lÖ biÕn ®éng gi÷a c¸c ngo¹i tÖ trong ræ vµUSD. Tû lÖ Thanh Ngo¹i tÖ Ký kÕt biÕn to¸n ®éng % DEM 1,7515 1,7025 - 2,80 EURO 4,9105 4,1515 - 1,40 JPY 1,0595 1,0015 - 5,47 BEC 25,2050 22,1525 - 12,11 Tæng c¶ ræ 32,2265 29,0080 - 21,78 tiÒn tÖ
 21. 21. a. Møc b×nh qu©n tû lÖ biÕn ®éng cña rætiÒn tÖ lµ: = - 21,78 /4 = - 5,44%Hîp ®ång ®-îc ®iÒu chØnh lªn lµ: 105,44%.b. LÊy quyÒn sè:- B×nh qu©n TGH§ cña c¶ ræ tiÒn tÖ lóc ký kÕthîp ®ång: = 32.2265 /4 = 8,0566.- B×nh qu©n TGH§ cña c¶ ræ tiÒn tÖ lóc thanhtãan hîp ®ång: = 29.0080 /4 = 7,2520.
 22. 22. Tû lÖ biÕn ®éng cña b×nh qu©n tû gi¸ hèi®o¸i c¶ ræ tiÒn tÖ 7,2520 x 100] = - 9,98% 100 [ 8,0566Hîp ®ång ®-îc ®iÒu chØnh lµ 109,98%.
 23. 23. II. §iÒu kiÖn vÒ thêi gian thanh to¸n1. Thanh to¸n tr-íc:- lµ viÖc tr¶ tiÒn x¶y ra trong kho¶ngthêi gian kÓ tõ sau khi hîp ®ång ®-îc kýkÕt hay tõ sau ngµy hîp ®ång cã hiÖulùc ®Õn tr-íc ngµy giao hµng.
 24. 24. C¸c hîp ®ång ký xong ch-a cã hiÖu lùc ngay baogåm:- Hîp ®ång nhËp m¸y mãc thiÕt bÞ toµn bé: ph¶i cã phªchuÈn cña n-íc ng-êi XK.- Hîp ®ång nhËp hµng b»ng tiÒn vay nî vµ viÖn trî ph¶icã phª chuÈn cña bªn cho vay,- NhËp hµng b»ng tiÒn vay cña c¸c ng©n hµng t- nh©nph¶i cã b¶o hiÓm tÝn dông- NhËp khÈu b»ng ph¸t minh s¸ng chÕ vµ ®¨ng ký nh·nhiÖu ph¶i cã phª chuÈn cña côc ph¸t minh s¸ng chÕ vµ®¨ng ký nh·n hiÖu.- NhËp khÈu theo c¸c hîp ®ång ®Çu t- ph¶i cã phªchuÈn cña uû ban hîp t¸c vµ ®Çu t-.
 25. 25. 2.1. Tr¶ tr-íc víi môc ®Ých ®¶m b¶o thùc hiÖn hîp®ång (Performance Bond)§Æc ®iÓm: Tr¶ tr-íc ngµy giao hµng x sè ngµy(thêi gian tr¶ tr-íc nãi chung lµ ng¾n, th«ng th-êngtõ 10 ®Õn 15 ngµy), tÝnh tõ lóc øng tiÒn ®Õnngµy giao hµng.- Ngµy giao hµng ®-îc hiÓu lµ chuyÕn giao hµng®Çu tiªn- Kh«ng tÝnh l·i ®èi víi sè tiÒn tr¶ tr-íc- Ng-êi b¸n chØ giao hµng khi nhËn ®-îc b¸o cã sètiÒn øng tr-íc
 26. 26. - Quy m« ®-a tr-íc cã thÓ ®-îc tÝnh nh- sau:a. Trong tr-êng hîp ký hîp ®ång víi gi¸ b¸n cao sovíi gi¸ b×nh qu©n trªn thÞ tr-êng th× møc tr¶ tr-íc cãthÓ tÝnh tèi thiÓu b»ng møc chªnh lÖch gi÷a tængtrÞ gi¸ hîp ®ång theo gi¸ cao vµ tæng hîp ®ång tÝnhtheo gi¸ b×nh qu©n trªn thÞ tr-êng, xuèng ®Õn møcng-êi mua cã thÓ huû hîp ®ång.Theo c«ng thøc: PA= Q(HP-MP)Trong ®ã: - PA: TiÒn øng tr-íc - Q: Sè l-îng hµng ho¸ - HP: Gi¸ hîp ®ång cao - MP: Gi¸ b×nh qu©n trªn thÞ tr-êng
 27. 27. VÝ dô:Gi¸ cao cña 1 tÊn g¹o lóc ký kÕt hîp ®ång:220 USD.B×nh qu©n trªn thÞ tr-êng n-íc ngoµi: 180USD.§Ó ®Ò phßng ng-êi mua huû hîp ®ångkh«ng nhËn hµng ta yªu cÇu ng-êi mua tr¶tr-íc lµ (Q=1000MT).PA= 1.000 (220-180)=40.000 USD.
 28. 28. b. Do ng-êi b¸n kh«ng tin t-ëng vµo kh¶ n¨ngthanh to¸n cña ng-êi mua nªn yªu cÇu ng-êi mua®Æt cäc tr-íc mét sè tiÒn b»ng møc tiÒn l·i mµ ng-êib¸n ph¶i tr¶ cho ng©n hµng cho vay, theo c«ng thøc:PA=TA[(1+R)N -1] + DTrong ®ã: - PA: tiÒn øng tr-íc - TA x [(1+R)N -1] lµ tiÒn l·i vay ng©nhµng - TA: lµ tæng gi¸ trÞ hîp ®ång - R: L·i suÊt vay cña ng©n hµng - N: Thêi h¹n tÝn dông - D: lµ tiÒn ph¹t vi ph¹m hîp ®ång
 29. 29. VÝ dô:TA = 100.000 USDR= 5%/th¸ngN= 5 th¸ngD = 6%/∑ trÞ gi¸ hîp ®ångVËy ta cã:PA = 100.000 x [(1+0.05)5 – 1] + 100.000 x6/100 = 33,600 USD.
 30. 30. 2.2. Víi môc ®Ých do ng-êi b¸n thiÕu vèn, ng-êi muacÊp tÝn dông cho ng-êi b¸n.§Æc ®iÓm:- Thêi gian tr¶ tr-íc t-¬ng ®èi dµi x ngµy tõ sau ngµy ký kÕthîp ®ång hoÆc sau ngµy hîp ®ång cã hiÖu lùc. Thêi h¹n cÊptÝn dông ®-îc tÝnh b¾t ®Çu tõ khi ng-êi mua øng tr-íc tiÒncho ng-êi b¸n ®Õn ngµy ng-êi b¸n hoµn tr¶ sè tiÒn øng tr-íc®ã.- Sè tiÒn øng tr-íc lín hay nhá phô thuéc vµo nhu cÇu vaycña ng-êi b¸n vµ kh¶ n¨ng cÊp tÝn dông cña ng-êi mua.- Gi¸ hµng ph¶i ®-îc chiÕt gi¸ so víi gi¸ b¸n tr¶ ngay.- ViÖc hoµn tr¶ sè tiÒn øng tr-íc ph¶i quy ®Þnh râ trong hîp®ång mua b¸n ngo¹i th-¬ng: tr¶ 1 lÇn hay nhiÒu lÇn, g¾n víiviÖc giao hµng hay t¸ch rêi, mçi lÇn hoµn tr¶ b»ng bao nhiªu
 31. 31. C«ng thøc gi¶m gi¸:DP = {PA[(1+R)N -1]}/QTrong ®ã: DP = gi¸ ®-îc chiÕt trªn mét ®¬n vÞ hµng ho¸ PA = Sè tiÒn øng tr-íc R = L·i suÊt N = Thêi h¹n cÊp tÝn dông øng tr-íc Q = Sè l-îng hµng ho¸ cña hîp ®ång
 32. 32. VÝ dô:- PA = 100.000 USD.- R = 5%/th¸ng.- N = 5 th¸ng.- Q = 1.000 tÊn.- DP = {100.000 x [(1+0.05)5 – 1]}/1.000= 27,6USD.- VËy, gi¸ ®-îc chiÕt khÊu lµ 27,6 USD/MT.
 33. 33. 2.2. Thanh to¸n ngayTr¶ tiÒn ngay bao gåm nhiÒu mèc tr¶ tiÒn khitoµn bé trÞ gi¸ hµng ho¸ ®· ®-îc thanh to¸n trongkho¶ng thêi gian tõ lóc chuÈn bÞ hµng xong ®Óbèc lªn ph-¬ng tiÖn vËn t¶i cho ®Õn lóc hµng®Õn tay ng-êi mua.Gåm cã 4 lo¹i tr¶ tiÒn ngay:a. Sau khi ng-êi b¸n hoµn thµnh nghÜa vô giaohµng cho ng-êi vËn t¶i t¹i n¬i giao hµng chØ®Þnh ng-êi b¸n ph¸t lÖnh ®ßi tiÒn, ng-êi muanhËn ®-îc lÖnh lËp tøc tr¶ tiÒn cho ng-êi b¸n. Tr¶tiÒn khi giao hµng gäi lµ tr¶ tiÒn C.O.D (Cash on
 34. 34. C¸c ®iÓm cÇn chó ý:- Ng-êi vËn t¶i ë ®©y ®-îc hiÓu lµ: ®¹i lý vËn t¶i,ng-êi chuyÓn chë hµng ho¸, c«ng ty giao nhËn, ®¹idiÖn cña ng-êi mua ... khi ng-êi b¸n chøng minh lµ®· giao hµng cho ng-êi thø 3 th× cã quyÒn ph¸tlÖnh ®ßi tiÒn.- Nh- thÕ nµo lµ hoµn thµnh nghÜa vô giaohµng: C¬ së ®Ó ph¸t lÖnh ®ßi tiÒn lµ ng-êi b¸nph¶i lÊy ®-îc vËn ®¬n nhËn hµng ®Ó xÕp.Received for shipment Bill of Lading. Hµnh vi nµychøng minh lµ hµng hãa ®· ®-îc ®Æc ®Þnh hãa.Trong bøc ®iÖn göi ®ßi tiÒn ng-êi mua, ng-êi b¸nph¶i cã ®Çy ®ñ c¬ së chøng minh lµ ®· chuyÓnquyÒn së h÷u hµng ho¸ sang cho ng-¬i mua.
 35. 35. - N¬i giao hµng ®-îc hiÓu lµ: Trªn ®Êt liÒnt¹i c¶ng ®i, gåm: + Giao t¹i x-ëng kho ,nhµ m¸y- Ex-work (Exw) + Giao däc m¹n tµu - FAS (Free alongside Ship). + Giao t¹i biªn giíi - DAF (Delivered at Frontier). + Giao cho ng-êi vËn t¶i - FCA (Free Carrier).
 36. 36. b. Ng-êi b¸n hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng trªnph-¬ng tiÖn vËn t¶i. Ng-êi mua sÏ tr¶ tiÒn cho ng-êib¸n khi nhËn ®-îc ®iÖn b¸o cña thuyÒn tr-ëng lµ hµng®· bèc xong lªn tÇu t¹i c¶ng ®i, gäi lµ C.O.B (Cash onBoard)- Ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn gåm cã tµu biÓn, sµ lan, «t«, m¸y bay, xe löa...- NÕu "giao hµng trong hÇm tÇu" – FOB th× ng-êi b¸nph¶i lÊy ®-îc vËn ®¬n FOB B/L hoÆc "giao hµng trªnboong tµu" FOD B/L (Free on Board hoÆc Free onDeck).Còng cã thÓ giao hµng trªn toa tÇu ho¶ "t¹i ga biªn giìi”cña n-íc ng-êi xuÊt khÈu.
 37. 37. c. Tr¶ tiÒn ®æi chøng tõ: D/P (Documents against Payment): Cã 2c¸ch: - Sau khi hµng "Free on Board" ng-êi b¸n lËpchøng tõ göi hµng (Shipping documents) haychøng tõ thanh to¸n (Payment documents) göitrùc tiÕp ®Õn cho ng-êi mua hoÆc th«ng quang©n hµng. Ng-êi mua sÏ thanh to¸n tiÒn khinhËn ®-îc c¸c chøng tõ. - Nh- lo¹i trªn, song sau khi nhËn ®-îc chøng tõ hµng ho¸ 5 ®Õn 7 ngµy ng-êi mua míi tiÕn hµnh tr¶ tiÒn. D/P x ngµy -> dïng cho c¸c lo¹i hµng ho¸ phøc t¹p.
 38. 38. d. Tr¶ tiÒn sau khi nhËn d-îc hµng t¹i c¶ng ®Õn(C.O.R- Cash on Receipt).Kh¸i niÖm nhËn hµng lµ kh¸i niÖm hÕt søc m¬hå. N¬i nhËn hµng cã thÓ lµ n-íc ng-êi b¸n, n-ícng-êi mua hoÆc trªn ph-¬ng tiÖn vËn t¶i cñang-êi mua ®-a ®Õn. V× vËy trong bu«n b¸n quèctÕ nÕu ta lµ ng-êi b¸n th× kh«ng nªn ¸p dông. VµnÕu lµ ng-êi mua th× nªn ¸p dông v× c¸ch nµyrÊt cã lîi cho ng-êi mua. VÊn ®Ò nhËn hµngth-êng rÊt phøc t¹p.
 39. 39. 2.3. Thanh to¸n sauLµ thêi gian tr¶ tiÒn sau 5 mèc tr¶ tiÒn ngay + x ngµy.Tr¶ tiÒn sau thùc chÊt lµ ng-êi xuÊt khÈu cÊp tÝn dôngcho ng-êi nhËp khÈu.VD: Hîp ®ång ghi:- B¸n chÞu 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®-îc ®iÖn b¸ohµng ®· s½n sµng ®Ó xÕp lªn tµu (30 days C.O.D)- Mua chÞu 60 ngµy D/A (kÓ tõ ngµy chÊp nhËn chøngtõ). NÕu mua chÞu th× tÝnh tõ ngµy nhËn hµng lµ tèt h¬n c¶ v× víi c¸ch tÝnh nµy sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ tèi ®a. NhÊt lµ ®èi víi hîp ®ång mua thiÕt bÞ phøc t¹p.
 40. 40. III. §iÒu kiÖn vÒ ph-¬ng thøc thanh to¸n.Ph-¬ng thøc thanh to¸n lµ ®iÒu kiÖn quan träng bËcnhÊt trong c¸c ®iÒu kiÖn thanh to¸n quèc tÕ. Lµ kh©ukÕt thóc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh. Bu«n b¸n quèctÕ kh¸c víi bu«n b¸n trong n-íc ë 3 ®iÓm sau:- Hai bªn mua vµ b¸n ë 2 n-íc kh¸c nhau do ®ã kh«ngcã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó hiÓu biÕt t×nh h×nh cñanhau. n-íc kh¸c nhau cã luËt lÖ, tËp qu¸n mua b¸n kh¸c- Hainhau do ®ã ph¶i biÕt ®Ó xö lý khi x¶y ra tranh chÊp.- Trong bu«n b¸n quèc tÕ rñi ro x¶y ra nhiÒu h¬n so víibu«n b¸n trong n-íc.
 41. 41. Môc tiªu chän ph-¬ng thøc thanh to¸n:- §èi víi ng-êi b¸n: chän ph-¬ng thøc nµo nh»m®¹t ®-îc nh÷ng yªu cÇu sau: Thu ®-îc tiÒn hµng mét c¸ch an toµn vµ ch¾cch¾n nhÊt. §¶m b¶o sè tiÒn ®ã kh«ng bÞ sôt gi¸ trongnh÷ng tr-êng hîp ®ång tiÒn bÞ ph¸ gi¸, sôt gi¸. Cñng cè vµ më réng quan hÖ mua b¸n. Trong c¸c ®iÒu kiÖn gièng nhau thu tiÒn vÒcµng nhanh cµng tèt.
 42. 42. §èi víi ng-êi mua §¶m b¶o mua ®-îc hµng ®óng sè l-îng, chÊtl-îng, thêi h¹n Cñng cè vµ ph¸t triÓn ®-îc quan hÖ bu«n b¸n Trong c¸c ®iÒu kiÖn gièng nhau, tr¶ tiÒn cµngchËm cµng tèt
 43. 43. 1. Ph-¬ng thøc chuyÓn tiÒn (Remittance)1.1. Kh¸i niÖm: Lµ mét ph-¬ng thøc thanh to¸n mµng-êi mua, con nî hay lµ ng-êi muèn chuyÓn tiÒn yªucÇu ng©n hµng ®¹i diÖn cho m×nh chuyÓn mét sè tiÒnnhÊt ®Þnh cho mét ng-êi nµo ®ã ®Õn mét n¬i nµo ®ãb»ng ph-¬ng tiÖn mµ m×nh ®Ò ra.1.2. C¸c bªn tham gia:Trong ph-¬ng thøc nµy cã 3 ng-êi tham gia:  Ng-êi b¸n hay ng-êi cung øng mét dÞch vô nµo ®ã  Ng-êi mua  HÖ thèng ng©n hµng - bao gåm: ng©n hµng chuyÓn tiÒn vµ ng©n hµng tr¶ tiÒn.
 44. 44. 1.3. Tr×nh tù 3 NHXK NHNK 1. Giao hµng 4 2 2. ViÕt th- yªu cÇu chuyÓn tiÒn. XK NK 1 3. ChuyÓn tiÒn ra n-íc ngoµi. 4. Tr¶ tiÒn cho ng-êi h-ëng lîi.
 45. 45. Néi dung cña yªu cÇu chuyÓn tiÒn:+ Tªn vµ ®Þa chØ cña ng-êi xin chuyÓn tiÒn+ Sè tµi kho¶n, ng©n hµng më tµi kho¶n+ Sè tiÒn xin chuyÓn+ Tªn vµ ®i¹ chØ ng-êi h-ëng lîi – Sè tµi kho¶n -Ng©n hµng chi nh¸nh+ Lý do chuyÓn tiÒn+ KÌm theo c¸c chøng tõ cã liªn quan
 46. 46. 1.4. Khi nµo chuyÓn tiÒn.- Trong lÜnh vùc phi th-¬ng m¹i: ChuyÓn tiÒn khi ®·thùc hiÖn hoÆc tr-íc khi thùc hiÖn dÞch vô cung øng.- Trong lÜnh vùc th-¬ng m¹i: Ng-êi mua chØ tr¶ tiÒn cho ng-êi b¸n khi nhËn ®-îctin hµng ®· s½n sµng bèc lªn tµu ®Ó chuyÓn ®i Khi ng-êi b¸n ®· hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng trªnph-¬ng tiÖn vËn t¶i Khi ng-êi mua nhËn ®-îc chøng tõ hµng ho¸ Sau khi nhËn ®-îc hµng ho¸ Tr¶ tiÒn theo tõng phÇn cña hîp ®ång.
 47. 47. 1.5. Tr-êng hîp ¸p dôngLo¹i nµy Ýt ®-îc dïng trong thanh to¸n ngo¹i th-¬ng v×viÖc tr¶ tiÒn cho ng-êi b¸n phô thuéc vµo thiÖn chÝ cñang-êi mua nªn kh«ng ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng-êi b¸n.Nªn sö dông trong c¸c tr-êng hîp sau:  Bªn b¸n vµ mua hoµn toµn tin cËy lÉn nhau. Ng-êi mua tin vµo viÖc giao hµng cña ng-êi b¸n, ng-êi b¸n tin vµo viÖc tr¶ tiÒn cña ng-êi mua.  Khi ph-¬ng thøc nµy trë thµnh mét bé phËn cÊu thµnh cña c¸c ph-¬ng thøc kh¸c.  ChØ nªn ¸p dông trong nh÷ng tr-êng hîp giao dÞch phi th-¬ng m¹i
 48. 48. 1.6. PhÝ chuyÓn tiÒnNÕu ¸p dông ph-¬ng thøc chuyÓn tiÒn nh- lµ métph-¬ng thøc ®éc lËp th× ai chuyÓn tiÒn ng-êi ®ã ph¶itr¶ phÝ. NÕu lµ mét ph-¬ng thøc hç trî cho ph-¬ng thøckh¸c th× 2 bªn cïng tho¶ thuËn. 1.7. Ph-¬ng tiÖn chuyÓn tiÒnPh-¬ng tiÖn thanh to¸n ®-îc dïng trong ph-¬ng thøcchuyÓn tiÒn gåm cã tr¶ tiÒn b»ng ®iÖn (TelegraphicTransfer - T/T), tr¶ b»ng th- (Mail Transfer - M/T). Tr¶b»ng ®iÖn hay b»ng th- ®Òu ph¶i th«ng qua ng©nhµng lµm ng-êi trung gian thùc hiÖn viÖc chuyÓn tr¶®ã.
 49. 49. 2. Ph-¬ng thøc më tµi kho¶n,ghi sæ.(Open account)2.1. Kh¸i niÖm: Ph-¬ng thøc nµy ®-îc thùc hiÖnb»ng c¸ch ng-êi b¸n më mét tµi kho¶n ghi nî bªnmua tõ viÖc cung cÊp hµng ho¸ ®Õn cung øngdÞch vô mµ 2 bªn sÏ tho¶ thuËn theo ®Þnh kú(quý, n¨m) ng-êi mua sÏ dïng ph-¬ng thøcchuyÓn tiÒn tr¶ tiÒn cho ng-êi b¸n.- Ph-¬ng thøc nµy thùc chÊt lµ h×nh thøc tÝndông th-¬ng nghiÖp mµ n-êi b¸n cÊp cho ng-êimua.
 50. 50. 2.2. ¦u ®iÓm:- Tù c¸c c«ng ty ®øng ra më tµi kho¶n vµ liªn hÖ víinhau, kh«ng cÇn th«ng qua ng©n hµng nªn thñ tôc ®¬ngi¶n.- Trong ph-¬ng thøc nµy cã mÊy ®iÓm cÇn chó ý sau®©y: Kh«ng th«ng qua ng©n hµng + + Ghi sæ trªn tµi kho¶n lµ nghiÖp vô hoµn toµn do ng-êi b¸n tù ®Æt ra, kh«ng theo mét nghiÖp vô cã tÝnh chÊt quèc tÕ ho¸ nh- ë ng©n hµng. + ¸p dông réng r·i trong mËu dÞch néi ®Þa, Ýt dïng trong mËu dÞch quèc tÕ v× nã kh«ng cã sù b¶o ®¶m ®Çy ®ñ cho ng-êi xuÊt khÈu thu tiÒn kÞp thêi.
 51. 51. - Khi ¸p dông ph-¬ng thøc nµy cÇn quy ®Þnh râ thanh to¸n nh-thÕ nµo, hîp ®ång gia c«ng hay hîp ®ång mua ®øt b¸n ®o¹n.- Hai bªn ph¶i tho¶ thuËn ®ång tiÒn ghi sæ lµ ®ång tiÒn nµo,c¸ch b¶o ®¶m gi¸ trÞ cña c¸c ®ång tiÒn nµy, tr¸nh viÖc ghi sæchän ®ång tiÒn nµy cßn khi thanh to¸n l¹i chän ®ång tiÒn kh¸c,nÕu cã ph¶i quy ®Þnh tû gi¸ hèi ®o¸i.
 52. 52. 1.3. Tr×nh tù 3 NHXK NHNK 1. Giao hµng vµ göi chøng tõ hµng hãa. 3 3 2 2. Ghi vµ b¸o nî trùc XK NK tiÕp. 1 3. Tr¶ tiÒn khi ®Õn h¹n thanh to¸n.
 53. 53. 2.4. Nh÷ng ®iÓm cÇn l-u ý:- Dùa vµo bé chøng tõ cña ng-êi b¸n göi: Ho¸ ®¬n hoÆctrÞ gi¸ cña hèi phiÕu ®Ó ghi sæ. §©y còng lµ c¨n cø nhËnnî.- Trªn c¬ së ng-êi mua nhËn hµng ho¸ vµ th«ng b¸o chong-êi b¸n biÕt ®Ó ng-êi b¸n ghi sæ.- Quy ®Þnh ®Þnh kú mµ ng-êi mua thanh to¸n cho ng-êib¸n (quÝ, n¨m) tøc lµ quy ®Þnh thêi h¹n tÝn dông mµng-êi b¸n b¸n chÞu hµng cho ng-êi mua.- Quy ®Þnh gi¸ b¸n chÞu: gi¸ b¸n chÞu th-êng cao h¬n gi¸b¸n b»ng tiÒn mÆt v×: c¸c kho¶n rñi ro cã thÓ x¶y ra + l·isuÊt.- Quy ®Þnh ph-¬ng thøc chuyÓn tiÒn tr¶ khi thêi h¹n tÝn
 54. 54. 2.5. QuyÕt to¸n tµi kho¶n CÇn ph¶i gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y: - Thêi ®iÓm kho¸ tµi kho¶n - Thêi gian hai bªn gÆp nhau ®Ó kho¸ sè d- - Sau khi kh¼ng ®Þnh ®-îc sè tiÒn nî cuèi cïng trªn tµi kho¶n, tháa thuËn c¸ch thøc thanh to¸n. - NÕu cã tranh chÊp, khiÕu n¹i båi th-êng, ®iÒu kho¶n vÒ träng tµi cÇn cã 2 néi dung: + Träng tµi liªn quan tíi viÖc thùc hiÖn hîp ®ång + Trong tµi liªn quan tíi viÖc tranh chÊp.
 55. 55. 2.6. ¸p dôngPh-¬ng thøc ghi sæ cã lîi cho ng-êi muah¬n ng-êi b¸n, chñ yÕu ®-îc ¸p dông khithanh to¸n gi÷a c¸c c«ng ty mÑ vµ c«ng tycon, c¸c c«ng ty cã quan hÖ l©u ®êi trongbu«n b¸n, sè l-îng hµng ho¸ kh«ng lín,thanh to¸n tiÒn hoa hång vµ tiÒn göi b¸n.
 56. 56. 3. Nhê thu (Collection)3.1. Giíi thiÖu vÒ URC (Uniform Rules for Collection- Nguyªn t¸c thèng nhÊt vÒ nhê thu) - V¨n b¶n quèctÕ ®iÒu chØnh ph-¬ng thøc thanh to¸n nhê thu. - Ban hµnh lÇn ®Çu tiªn n¨m 1956: Nguyªn t¾c th«ng nhÊt nhê thu chøng tõ th-¬ng m¹i. - §· qua ba lÇn söa ®æi. + LÇn 1: n¨m 1967: tªn gäi lµ Nhê thu chøng tõ th-¬ng m¹i. + LÇn 2: n¨m 1978: tªn gäi lµ Nguyªn t¾c thèng nhÊt vÒ nhê thu (URC, 1978) + LÇn 3: n¨m 1995: tªn gäi lµ Nguyªn t¾c thèng nhÊt vÒ nhê thu (URC, 1995)
 57. 57. a. ¸p dông:- Nhê thu hèi phiÕu th-¬ng m¹i.- Nhê thu kú phiÕu th-¬ng m¹i.- Nhê thu SÐc.- Nhê thu hãa ®¬n- Nhê thu cæ tøc, tr¸i tøc, l·i tõ c¸c hîp ®ångtÝn dông.- Nhê thu c-íc phÝ, phÝ b¶o hiÓm
 58. 58. b. TÝnh chÊt ph¸p lý quèc tÕ:- 168 n-íc tuyªn bè ¸p dông.- Lµ v¨n b¶n quy t¾c mang tÝnh chÊt h-íng dÉn(statory codes). Mét khi ng-êi b¸n vµ ng-êi muatháa thuËn ¸p dông th× c¸c quy ®Þnh ®ã rµngbuéc c¸c bªn thùc hiÖn.- C¸c quy ®Þnh nµy ®-îc thÓ hiÖn trªn chØ thÞnhê thu trõ nh÷ng néi dung tr¸i víi luËt së t¹i.- Tãm l¹i, URC lµ tËp hîp c¸c nguyªn t¾c tïy ý.
 59. 59. 3.2. §Þnh nghÜa- Lµ mét ph-¬ng thøc mµ theo ®ã c¸c ng©nhµng nhËn ®-îc sù ñy th¸c cña kh¸ch hµngtiÕn hµnh thu tiÒn tõ ng-êi cã nghÜa vô tr¶tiÒn hoÆc yªu cÇu ng-êi cã nghÜa vô tr¶tiÒn chÊp nhËn thanh to¸n theo c¸c néidung vµ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh trong chØthÞ nhê thu.
 60. 60. 3.3. §Æc ®iÓm cña nhê thu.- C¨n cø nhê thu lµ chøng tõ (Documents) kh«ngph¶i lµ hîp ®ång.- Vai trß cña ng©n hµng chØ lµ ng-êi trung gian.- Nhê thu trong th-¬ng m¹i chØ x¶y ra sau khi ng-êib¸n ®· hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng (lËp chøngtõ).
 61. 61. 3.4. ThÕ nµo lµ chøng tõ.a. Chøng tõ tµi chÝnh (Financial documents)- Hèi phiÕu th-¬ng m¹i hoÆc hèi phiÕu ng©nhµng (Banker’s Bill of Exchange, Draft);- Kú phiÕu th-¬ng m¹i.- SÐc (Cheque).- Ngoµi ra cã c¸c chøng tõ kh¸c kh«ng ph¶i lµchøng tõ th-¬ng m¹i.
 62. 62. b. Chøng tõ th-¬ng m¹i (Commercialdocuments) tõ vËn t¶i (Transport documents):- C¸c lo¹i chøngChøng tõ vËn t¶i, seaway bill, chøng tõ hµngkh«ng (air waybill), biªn lai b-u ®iÖn (postreceipt).- Chøng tõ vÒ quyÒn së h÷u hµng hãa: GiÊy l-ukho l-u b·i, biªn lai tÝn th¸c (trust receipt), hãa®¬n th-¬ng m¹i, giÊy chøng nhËn xuÊt xø, phiÕu®ãng gãi. - C¸c lo¹i chøng tõ th-¬ng m¹i nµy cßn gäi lµ chøng tõ göi hµng (shipping documents) hoÆc chøng tõ th-¬ng m¹i kh«ng ph¶i lµ chøng tõ tµi chÝnh.
 63. 63. 3.5. C¸c lo¹i nhê thua. Nhê thu phiÕu tr¬n:- lµ lo¹i nhê thu chØ dùa vµo chøng tõ tµi chÝnhmµ kh«ng dùa vµo chøng tõ th-¬ng m¹i.
 64. 64. S¬ ®å: 3 NHXK NHNK Remitting bank Collecting bank 5 5 4 2 5 XK NK 1 Principal Drawee1. Giao hµng vµ lËp 3. 4. NH chuyÓn chØ thÞchøng tõ giao hµng. nhê thu -> NH ®¹i lý -> ng-êi NK.2. Ký ph¸t HP vµ chØthÞ nhê thu göi ng©n 5. Ng-êi NK tr¶ tiÒn.hµng.
 65. 65. Mét sè nhËn xÐt vÒ ph-¬ng thøc nhê thu phiÕu tr¬n:¦u ®iÓm:- §¬n gi¶n, s¬ sµi kh«ng phøc t¹p.- Cã lîi cho ng-êi nhËp khÈu, viÖc nhËn hµngkh«ng liªn quan tíi viÖc thanh to¸n.
 66. 66. Nh-îc ®iÓm- QuyÒn lîi cña ng-êi xuÊt khÈu kh«ng ®-îc ®¶mb¶o. Ng-êi nhËp khÈu cã thÓ nhËn hµng mµ kh«ngtr¶ tiÒn.- Tèc ®é tr¶ tiÒn chËm víi hai lý do: + Phô thuéc vµo thiÖn chÝ ng-êi nhËp khÈu. + Phô thuéc vµo kh©u l-u chuyÓn chøng tõ, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng-êi mua chiÕm dông vèn- Ch-a sö dông hÕt chøc n¨ng cña ng©n hµng. Vai trßcña ng©n hµng chØ ®¬n thuÇn, kh«ng chÞu tr¸nhnhiÖm ®«n ®èc, gi¸m s¸t, kiÓm tra.- Ch-a lµ trî thñ ®¾c lùc cho ng-êi nhËp khÈu.
 67. 67. Tr-êng hîp ¸p dông- §Ó thanh to¸n c¸c dÞch vô phÝ mµ ng-êi b¸ncÊp cho ng-êi mua- Hai bªn mua vµ b¸n hoµn toµn tin cËy nhau.- Cã quan hÖ néi bé víi nhau.
 68. 68. b. Nhê thu kÌm chøng tõ§Þnh nghÜa:- lµ lo¹i nhê thu dùa vµo chøng tõ tµi chÝnh cïngvíi chøng tõ th-¬ng m¹i hoÆc chØ dùa vµo chøngtõ th-¬ng m¹i (trong tr-êng hîp nµy hãa ®¬nth-¬ng m¹i thay cho hèi phiÕu).NhËn xÐt:- lµ ph-¬ng thøc c¶i tiÕn cña ph-¬ng thøc nhê thuphiÕu tr¬n nh-ng kh¾c phôc mét sè nh-îc ®iÓmcña nhê thu phiÕu tr¬n.
 69. 69. S¬ ®å: 3 NHXK NHNK Remitting bank Collecting bank 5 5 4 2 5 XK NK 1 Principal Drawee1. Giao hµng mµ kh«ng 3. 4. Nh- nhê thu phiÕu tr¬n.giao chøng tõ. 5. Ng-êi NK tiÕn hµnh kiÓm tra2. Ng-êi b¸n lËp chøng tõ chøng tõ nÕu thÊy chøng tõthanh to¸n hoÆc chøng tõ phï hîp th× tr¶ tiÒn hoÆc chÊpth-¬ng m¹i vµ viÕt chØ thÞ nhËn tr¶ tiÒn vµ thu vËn t¶inhê thu. ®¬n vÒ.
 70. 70. Cã 2 lo¹i nhê thu kÌm chøng tõ:Nhê thu tr¶ tiÒn ®æi chøng tõ (Documentsagainst payment - D/P):- Dïng trong tr-êng hîp mua hµng tr¶ tiÒn ngay.Nhê thu chÊp nhËn ®æi chøng tõ (Documentsagainst acceptance - D/A):- Dïng trong tr-êng hîp b¸n hµng víi ®iÒu kiÖn cÊptÝn dông cho ng-êi mua. Ng-êi mua ph¶i chÊp nhËntr¶ tiÒn vµo hèi phiÕu th× míi ®-îc nhËn chøng tõ göihµng.
 71. 71. VÒ chi phÝ nhê thu: cã 2 c¸ch quy ®Þnh.- Chi phÝ nhê thu ng-êi b¸n chÞu, chi phÝ tr¶ tiÒndo ng-êi mua chÞu.- C¸c chi phÝ ph¸t sinh phÝa ng©n hµng ng-êi b¸nth× ng-êi b¸n chÞu, phÝa ng©n hµng ng-êi muath× ng-êi mua chÞu, nÕu cã ng©n hµng cña n-ícthø ba th× hai bªn ph¶i tháa thuËn.
 72. 72. ¦u nh-îc ®iÓm: ¦u ®iÓm- Kh¾c phôc ®-îc nh-îc ®iÓm cña nhê thu phiÕu tr¬n ->ng-êi b¸n kh«ng sî mÊt hµng (g¾n Thanh to¸n quèc tÕvíi vËn t¶i hµng hãa).- Tr¸ch nhiÖm cña ng©n hµng cã cao h¬n: kh«ng chÕng-êi mua b»ng bé chøng tõ.Nh-îc ®iÓm:- Ch-a rµng buéc ng-êi mua, ng-êi mua cã thÓ nhËnhµng vµ cã thÓ kh«ng.- Tèc ®é thanh to¸n vÉn chËm.L-u ý: nªn sö dông b¶n Quy t¾c thèng nhÊt vÒ nhêthu URC 1995 No 522
 73. 73. 4. Ph-¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ(Letter of Credit – L/C)4.1. Giíi thiÖu vÒ UCP (Uniform Customs andPractice for Documentary credits) - V¨n b¶n quèc tÕ®iÒu chØnh ph-¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ. - UCP lÇn ®Çu tiªn ®-îc c«ng bè vµo n¨m 1933 do Phßng th-¬ng m¹i quèc tÕ (International Chamber of Commerce - ICC) ban hµnh. - §· qua 5 lÇn söa ®æi: 1951, 1962, 1974, 1983 vµ 1995. Ên b¶n sè 500 cã hiÖu lùc tõ 01/01/1994 - gäi t¾t lµ UCP 500.
 74. 74. a. TÝnh chÊt ph¸p lý cña UCP:- Lµ v¨n b¶n tËp qu¸n: UCP kh«ng ph¶i lµ v¨n b¶n cã tÝnhph¸p lý b¾t buéc (Law) mµ chØ cã tÝnh chÊt ph¸p lý tïy ý.- Ph¹m vi ¸p dông mang tÝnh chÊt toµn cÇu.b. Néi dung chÝnh cña UCP: UCP 500 cã 49 ®iÒu kho¶n: - Nh÷ng ®iÒu kho¶n mang tÝnh chÊt b¾t buéc (binding + Lµ nh÷ng quy ®Þnh mµ c¸c bªn liªn quan trong th- tÝn clauses): dông buéc ph¶i tu©n thñ, nÕu lµm tr¸i sÏ kh«ng hîp lÖ vµ sÏ mÊt quyÒn tõ chèi thanh to¸n chøng tõ (®èi víi NH ph¸t hµnh, ng-êi më th- tÝn dông), hoÆc sÏ kh«ng ®-îc tr¶ tiÒn (®èi víi ng-êi h-ëng lîi, NH chiÕt khÊu)
 75. 75. VÝ dô:- Theo UCP 500 ng-êi ph¸t hµnh L/C ph¶i lµ ng©nhµng th-¬ng m¹i. (§iÒu 2)- §iÒu kho¶n nãi lªn tÝnh ®éc lËp cña L/C víi hîp®ång mua b¸n (§iÒu 3).- C¨n cø tr¶ tiÒn duy nhÊt lµ chøng tõ vµ c¸cchøng tõ ®-îc xuÊt tr×nh ph¶i phï hîp hoµn toµnvíi c¸c ®iÒu kiÖn cña th- tÝn dông.
 76. 76. - Nh÷ng ®iÒu kho¶n mang tÝnh tuú ý lùa chän (optoin clauses)+ Lµ nh÷ng ®iÒu mµ c¸c bªn liªn quan trong L/C ®-îcquyÒn xem xÐt vµ lùa chän ¸p dông hay kh«ng ¸p dông,hoÆc bæ sung thªm c¸c ®iÒu kiÖn ¸p dông nh»m ®¶mb¶o quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c¸c bªn.+ Néi dung c¸c ®iÒu kho¶n nµy th-êng quy ®inh: “trõ khitÝn dông qui ®Þnh kh¸c; NÕu ®iÓm nµy kh«ng ghi râtrong L/C th× ®-îc hiÓu nh- lµ qui ®Þnh trong UCP500;NÕu tÝn dông cho phÐp ...”
 77. 77. VÝ dô:- H×nh thøc th- tÝn dông (§iÒu 6)- Thêi h¹n xuÊt tr×nh chøng tõ. (§iÒu 43).- VÒ nguyªn t¾c NH kh«ng chÊp nhËn vËn ®¬nchiÓu theo hîp ®ång thuª tµu (Charter partyB/L), nh-ng nÕu tÝn dông cho phÐp th× ng©nhµng sÏ chÊp nhËn (§iÒu 25).
 78. 78. 4.2. Kh¸i niÖm - Ph-¬ng thøc tÝn dông chøng tõ lµ mét sù tháa thuËn theo ®ã mét ng©n hµng (ng©n hµng më th- tÝn dông) theo yªu cÇu cña mét kh¸ch hµng (ng-êi yªu cÇu më th- tÝn dông) hoÆc nh©n danh chÝnh m×nh sÏ tr¶ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho mét ng-êi thø ba (ng-êi h-ëng lîi) hoÆc ph¶i chÊp nhËn hèi phiÕu do ng-êi h-ëng lîi ký ph¸t hoÆc ñy quyÒn cho mét ng©n hµng kh¸c tiÕn hµnh thanh to¸n, chÊp nhËn, chiÕt khÊu hèi phiÕp ®ã víi ®iÒu kiÖn lµ c¸c chøng tõ do ng-êi h-ëng lîi lËp vµ xuÊt tr×nh ph¶i phï hîp víi c¸c quy ®Þnh trong L/C. Sù tháa thuËnNg-êi mua Ng©n L/C Ng-êi h-ëng lîi hµng
 79. 79. 4.3. C¸c bªn cã liªn quana. Ng-êi xin më L/C (the applicant for credit) lµng-êi nhËp khÈu. - For Credit (®Ó nhËp khÈu) - For Remittance (®Ó chuyÓn tiÒn) - For Guarantee (®Ó ®¶m b¶o, b¶o l·nh)Yªu cÇu cña chÝnh b¶n th©n ng©n hµng (actingon its own behalf)
 80. 80. b. Ng-êi h-ëng lîi L/C (thebenificiary).- Lµ ng-êi b¸n hoÆc mét ng-êi thø ba nµo ®ã dong-êi h-ëng lîi chØ ®Þnhc. Ng©n hµng ph¸t hµnh th- tÝn dông (issuingbank).- Lµ ng©n hµng ®¹i diÖn cho ng-êi xin më L/Cd. Ng©n hµng th«ng b¸o (advising bank).e. Ng©n hµng tr¶ tiÒn (negotiating bank).f. Ng©n hµng x¸c nhËn (confirming bank).
 81. 81. 4.4. Th- tÝn dông th-¬ng m¹i - mét c«ng cô quanträng cña ph-¬ng thøc tÝn dông chøng tõ4.4.1 Kh¸i niÖm:Th- tÝn dông (Letter of Credit - L/C) lµ mét v¨nb¶n ph¸p lý, theo ®ã Ng©n hµng ph¸t hµnh camkÕt tr¶ tiÒn cho ng-êi h-ëng lîi víi ®iÒu kiÖn lµng-êi h-ëng lîi xuÊt tr×nh c¸c chøng tõ thanh to¸n®óng h¹n vµ phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn qui ®Þnhtrong L/C.
 82. 82. ý nghÜa:- Lµ mét chøng th-: c¸c d¹ng L/C kh«ng b»ng chøng th-®Òu v« gi¸ trÞ. Chøng th- ph¶i b»ng v¨n b¶n (qua ®iÖntÝn: by cable, Telex, Swift..) míi cã gi¸ trÞ.- Lµ mét cam kÕt tr¶ tiÒn hoÆc lµ mét chÊp nhËn tr¶tiÒn chø kh«ng ph¶i lµ mét lêi høa.- Do mét ng-êi ph¸t hµnh, song cã thÓ cho mét haynhiÒu ng-êi h-ëng lîi. Ng-êi ph¸t hµnh th- tÝn dông ph¶ilµ NHTM.- C¨n cø tr¶ tiÒn cña L/C th-¬ng m¹i lµ c¸c chøng tõ.- Lµ mét cam kÕt tr¶ tiÒn cã ®iÒu kiÖn vµ cã thêi h¹n.
 83. 83. 4.4.2. TÝnh chÊt cña L/C.- L/C ®-îc h×nh thµnh dùa trªn c¬ së cña H§MB, nh-ngmét khi ®· ®-îc h×nh thµnh th× ®éc lËp hoµn toµn víiH§MB.- H§ lµ c¬ së cña L/C: NÕu hîp ®ång qui ®Þnh thanhto¸n theo L/C th× L/C ra ®êi. Hîp ®ång ph¶i cã tr-íc(Master), L/C cã sau (Baby).- L/C ®éc lËp víi Hîp ®ång: Khi NH tr¶ tiÒn cho ng-êib¸n, ng-êi mua khi hoµn tr¶ tiÒn cho NH chØ dùa vµoc¸c chøng tõ vµ L/C ngoµi ra kh«ng dùa vµo H§ hay bÊtkú mét hµnh vi th-¬ng m¹i nµo kh¸c.
 84. 84. 4.4.3. Néi dung cña L/C - Nh÷ng ®iÓm cÇn l-u ý.a. Sè hiÖu, ®Þa ®iÓm vµ ngµy më L/C:- TÊt c¶ c¸c th- tÝn dông ®Òu ph¶i cã sè hiÖu riªng cña nã. §©y lµ métnéi dung kh¸ quan träng v× nã lu«n ®-îc dÉn chiÕu vµo trong c¸cchøng tõ thanh to¸n mµ ng-êi b¸n lËp ra vµ th- tõ giao dÞch cña 2 bªn.- §Þa ®iÓm më L/C: lµ n¬i mµ NH më L/C viÕt cam kÕt tr¶ tiÒn chong-êi xuÊt khÈu. §iÓm nµy cã ý nghÜa trong viÖc lùa chän nguån luËtkhi cã tranh chÊp x¶y ra.- Ngµy më L/C: cã 3 ý nghÜa: + Lµ ngµy b¾t ®Çu ph¸t sinh cam kÕt cña NH ®èi víi ng-êi xuÊt khÈu; + Lµ ngµy b¾t ®Çu tÝnh thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C; + Lµ c¨n cø ®Ó ng-êi b¸n xem ng-êi nhËp khÈu më L/C cã ®óng h¹n hay kh«ng.
 85. 85. b. Lo¹i L/C:- Ph¶i kiÓm tra lo¹i L/C khung sau ®ã míi ®Õn c¸clo¹i cô thÓ. Lo¹i L/C c¬ b¶n nhÊt lµ lo¹i L/C kh«nghuû ngang.- §iÒu 6 cña UCP 500 qui ®Þnh lo¹i L/C: nÕu kh«ngnãi râ nã lµ lo¹i g× th× c¸c bªn ®-îc hiÓu lµ lo¹ikh«ng hñy ngang.
 86. 86. c. Thêi h¹n giao hµng. Cã nhiÒu c¸ch ghi:- Muén nhÊt vµ sím nhÊt. + Sím nhÊt lµ ®-îc hiÓu lµ 10 ngµy tr-íc ngµy ghi trong hîp ®ång + Muén nhÊt cã thÓ ghi ngµy cuèi cïng lµ ngµy bao nhiªu: The latest date of Shipment is … - Trong vßng (During, on, about): Theo UPC 500 ®-îc phÐp ± 5 ngµy. (§iÒu 46 UCP 500). ViÖc giao hµng ghi b»ng c¸c tõ m¬ hå nh- “nhanh”, “ngay lËp tøc”, “cµng sím cµng tèt”: (immidiately; as soon as possible) ng©n hµng sÏ kh«ng biÕt ®Õn. - §èi víi nh÷ng vËn ®¬n cã in trªn mÆt tr-íc tê vËn ®¬n: ON BOARD th× ngµy ph¸t hµnh vËn ®¬n lµ ngµy giao hµng, ngµy bèc hµng lªn tµu.
 87. 87. d. Thêi h¹n xuÊt tr×nh chøng tõ:- Lµ thêi h¹n mµ ng-êi b¸n cã nghÜa vô ph¶i xuÊttr×nh chøng tõ ®Õn ®Þa ®iÓm thanh to¸n hay ®Þa®iÓm kiÓm tra chøng tõ.- Ngµy xuÊt tr×nh chøng tõ ph¶i ®-îc quy ®Þnhtrong th- tÝn dông. NÕu kh«ng quy ®Þnh th× ngµy®ã lµ 21 ngµy kÓ tõ ngµy giao hµng (§iÒu 43a UCP500). VD: giao hµng bµy 1/1 th× ngµy 21/1 xuÊttr×nh.- Ph¶i n»m trong thêi h¹n hiÖu lùc cña LC. LÊy condÊu b-u ®iÖn lµm c¬ së ngµy xuÊt tr×nh.
 88. 88. e. Thêi h¹n tr¶ tiÒnCã thÓ tr¶ tiÒn ngay hoÆc tr¶ tiÒn sau:- Thêi h¹n tr¶ tiÒn cã thÓ n»m trong thêi h¹n cña LCnÕu nh- tr¶ ngay, n»m ngoµi thêi h¹n hiÖu lùc cñaLC nÕu nh- tr¶ sau. Tr-êng hîp nµy hèi phiÕu kú h¹nph¶i ®-îc xuÊt tr×nh ®Ó chÊp nhËn trong thêi h¹nhiÖu lùc cña L/C.
 89. 89. f. Thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C.- Lµ thêi h¹n mµ ng-êi NK më L/C cam kÕt tr¶tiÒn cho ng-êi b¸n, nÕu ng-êi b¸n xuÊt tr×nhchøng tõ trong thêi h¹n ®ã phï hîp víi quy ®Þnhtrong L/C. Thêi h¹n hiÖu lùc L/C ®-îc tÝnh tõngµy më L/C cho ®Õn ngµy L/C hÕt h¹n hiÖulùc. - CÇn ph¶i x¸c ®Þnh mét thêi h¹n hiÖu lùc L/C hîp lý võa tr¸nh ®äng vèn cho ng-êi NK, võa t¹o ®iÒu kiÖn cho ng-êi XK lËp vµ xuÊt tr×nh chøng tõ ®óng h¹n.
 90. 90. Mét thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C hîp lý phô thuécvµo:- Ngµy më L/C hîp lý.- Ngµy hÕt h¹n hiÖu lùc hîp lý. - Hai ngµy nµy l¹i phô thuéc vµo ngµy giao hµng. Ngµy giao hµng ph¶i n»m trong thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C vµ kh«ng thÓ trïng víi ngµy hÕt h¹n hiÖu lùc.
 91. 91. Ngµy më L/C hîp lý phô thuéc vµo c¸c yÕu tèsau.- Sè ngµy cÇn thiÕt ®Ó ng-êi NK më L/C, ph¸thµnh, th«ng b¸o L/C ®Õn ng-êi b¸n. Sè ngµy nµy l¹iphô thuéc vµo ®Þa ®iÓm n-íc ng-êi mua, ng-êi b¸n,n¬i giao hµng.- TÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm hµng hãa NK, ®iÒu kiÖngiao nhËn vËn t¶i, ph-¬ng thøc kinh doanh cñang-êi XK.
 92. 92. Ngµy hÕt h¹n hîp lý phô thuéc :- Ngµy hÕt h¹n hiÖu lùc cña L/C ph¶i sau ngµy giao hµngmét thêi h¹n hîp lý. Thêi gian nµy tèi thiÓu ph¶i b»ng hoÆclín h¬n 21 ngµy lµm viÖc (theo ®iÒu 43a UCP 500). CôthÓ: Sè ngµy cÇn thiÕt ®Ó lËp chøng tõ (3 ®Õn 4 ngµy) Ng©n hµng th«ng b¸o kiÓm tra chøng tõ (2 ngµy) Ng©n hµng chuyÓn chøng tõ ®i (5 ®Õn 7 ngµy) §Þa ®iÓm thanh to¸n Sè ngµy cÇn thiÕt ®Ó NHPH kiÓm tra vµ thÓ hiÖn ý chÝ cã thanh to¸n hay kh«ng (7 ngµy- §iÒu 13UCP)
 93. 93. g. Sè tiÒn cña tÝn dông. Lµ sè tiÒn mµ NH cam kÕt tr¶ cho ng-êi b¸n. CÇn chó ý: - Sè tiÒn ph¶i ghi võa b»ng sè vµ b»ng ch÷, thèng nhÊt víi nhau. NÕu kh«ng thèng nhÊt, kh«ng cã tÝnh ch©n thËt bÒ ngoµi sÏ kh«ng ®-îc ng©n hµng chÊp nhËn thanh to¸n. - Tªn ®¬n vÞ tiÒn lÖ. - NÕu ghi b»ng ®ång tiÒn nµy mµ tr¶ b»ng ®ång tiÒn kh¸c th× ph¶i qui ®Þnh TGH§.
 94. 94. C¸ch ghi sè tiÒn cña th- tÝn dông.- T-¬ng ®èi so víi sè l-îng hµng ho¸, kh«ng nªn ghi mét sè tiÒn d-íi d¹ngtuyÖt ®èi, vÝ dô “Chóng t«i më cho Tæng c«ng ty XNK T¹p phÈm (HµNéi) ë 36 phè Bµ TriÖu Hµ Néi 1 th- tÝn dông kh«ng thÓ huû ngang,h-ëng víi sè tiÒn lµ 157.268 ®« la Mü”- Theo ®iÒu 39 cña UCP 500a. Nh÷ng tõ “kho¶ng chõng” (about), ®é chõng (approximately) hoÆcnh÷ng tõ t-¬ng tù ®-îc dïng ®Ó chØ møc ®é sè tiÒn xª dÞch h¬n kÐm10%.b. TÝn dông cho phÐp giao hµng víi sè l-îng h¬n kÐm th× mét dung sai5% cã thÓ ®-îc chÊp nhËn, miÔn lµ tæng sè tiÒn chi tr¶ kh«ng v-ît qu¸ sètiÒn cña tÝn dông.c. NÕu 1 tÝn dông cho phÐp giao hµng tõng phÇn, vµ trõ khi ®iÒu b nãitrªn ®-îc ¸p dông th× mét dung sai 5% gi¶m bít cña sè tiÒn tÝn dông sÏ ®-îcthanh to¸n miÔn lµ tÝn dông qui ®Þnh sè l-îng hµng ho¸ ph¶i giao ®ñ (infull) vµ ®¬n gi¸ th× kh«ng ®-îc chiÕt gi¸ (unchange price).
 95. 95. h. C¸ch giao hµng, ®iÒu kiÖn chuyÓn t¶i.- Cã 2 c¸ch quy ®Þnh viÖc giao hµng: + Giao tõng phÇn (Partial Shipment). §iều 40 UCP: NÕu hµng hãa ®-îc chuyªn trë trªn cïng nhiÒu ph-¬ng tiÖnvËn t¶i, cïng chung mét chuyÕn hµnh tr×nh, cïng mét n¬i hµng ®Õn sÏ kh«ng ®-îc coi lµ giao tõng phÇn. + Giao hµng nhiÒu lÇn (Instalment Shipments) lµ viÖc giao hµng chia ra lµm nhiÒu lÇn trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh nµo ®ã.- Nªn quy ®Þnh râ viÖc thanh to¸n nh- thÕ nµo. Ví dụ: Cømçi lÇn giao hµng lµ mét lÇn thanh to¸n hay më LC cho tÊtc¶ c¸c chuyÕn giao hµng (Package LC hay Peberred LC).
 96. 96. - ChuyÓn t¶i theo UCP 500 cã nghÜa lµ dì hµngxuèng (Unboarding) vµ bèc l¹i hµng sang tõ contµu nµy sang con tµu kh¸c trong mét hµnh tr×nhvËn t¶i biÓn tõ c¶ng bèc tíi c¶ng dì hµng quy®Þnh.- Trõ khi th- tÝn dông ghi cÊm chuyÓn t¶i, NH sÏchÊp nhËn c¸c vËn j đ¬n đ-êng biÓn cã ghi lµhµng hãa sÏ ®-îc chuyÓn t¶i, miÔn lµ toµn béhµnh tr×nh cña hµng hãa chØ dïng cïng mét vËnt¶i ®¬n.
 97. 97. i. Néi dung vÒ chøng tõ.- §©y lµ néi dung quan träng v× nã lµ b»ng chøng chøngminh ng-êi b¸n ®· hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng vµ lµm®óng nhÏng néi dung quy ®Þnh cña th- tÝn dông. Vµ lµ c¨ncø ®Ó NH dùa vµo ®ã ®Ó tiÕn hµnh tr¶ tiÒn cho ng-êi b¸nnÕu bé chøng tõ phµu hîp víi LC.- VÒ bé chøng tõ, NH th-êng yªu cÇu ng-êi xuÊt khÈu ph¶itháa m·n c¸ ®iÒu kiÖn sau: + Tháa m·n vÒ sè lo¹i chøng tõ + Sè l-îng mçi lo¹i chøng tõ. + Yªu cÇu viÖc ký ph¸t tõng lo¹i chøng tõ ®ã nh- thÕ nµo?
 98. 98. k. C¸c ®iÒu kho¶n kh¸c.- Ngoµi nh÷ng néi dung kÓ trªn, khi cÇn thiÕtng©n hµng më LC vµ ng-êi nhËp khÈu cã thªmnh÷ng néi dung kh¸c.- VÝ dô: Trong LC cã mét néi dung sau: “Cóngt«i ®ång ý tr¶ tiÒn b»ng ®iÖn cho ngµi nh-ng víi®iÒu kiÖn lµ c¸c ngµi ph¶i chÞu phÝ”.
 99. 99. 4.4.4. Tr×nh tù. (2) Ng©n hµng (5) Ng©n hµng më L/C (6) th«ng b¸o L/C (8) (7) (1) (6) (5) (3) Ng-êi (4) Ng-êi nhËp khÈu xuÊt khÈu
 100. 100. B-íc 1 - Ng-êi NK lµm ®¬n yªu cÇu ph¸t hµnhL/C. cã ®iÒu kiÖn hay kh«ng cã ®iÒu */ MëkiÖn:- Më cã ®iÒu kiÖn : + Mua b¸n qua trung gian: ng-êi b¸n ph¶i ®Æt cäc + Cung < CÇu. + Gi¸ c¶ trªn thÞ tr-êng quèc tÕ t¨ng. + C¸c hµng hãa quý vµ hiÕm + Hµng hãa n»m trong danh môc cÊm vËn cña n-íc thø 3 ®èi víi 1 trong 2 n-íc.
 101. 101. - Më kh«ng ®iÒu kiÖn : + ThÞ tr-êng thuéc vÒ ng-êi mua. + B¸n chÞu, gi¸ gi¶m. + Thanh to¸n b»ng tiÒn vay nî vµ viÖn trî.*/ Tháa thuËn më L/C s¬ bé haykh«ng.*/ C¨n cø ®Ó ph¸t hµnh L/C.
 102. 102. */ Thñ tôc: - §¬n - ñy nhiÖm chi ®ång - Hîp - GiÊy chøng nhËn nguån gèc ngo¹i tÖ.*/ Ký quü.*/ Theo dâi ng©n hµng ®· më L/C haych-a.
 103. 103. B-íc 2 - Ph¸t hµnh L/C- Ph¸t hµnh L/C b»ng ®iÖn- Ph¸t hµnh L/C b»ng th-- Ph¸t hµnh L/C b»ng SwiftB-íc 3 - Th«ng b¸o L/C vµ chuyÓn b¶n gèccho ng-êi b¸n- VÊn ®Ò kiÓm tra L/C: + Cña Ng©n hµng th«ng b¸o + Cña ng-êi b¸n
 104. 104. B-íc 4 - Giao hµng. - Dùa vµo hîp ®ång mua b¸n ®Ó giao hµng. - Dùa vµo L/C ®Ó giao hµng.B-íc 5 - LËp vµ xuÊt tr×nh chøng tõ tíi NHph¸t hµnh.
 105. 105. B-íc 6 - Ng©n hµng ph¸t hµnh kiÓm tra chøngtõ, nÕu phï hîp víi L/C th× tiÕn hµnh thanhto¸n.- C¸c chøng tõ phï hîp víi L/C ph¶i ®¶m b¶o 3 yªu cÇusau: + Sè l-îng, sè lo¹i, néi dung cña chøng tõ ph¶i phï hîp víi L/C + Néi dung cña chøng tõ kh«ng ®-îc m©u thuÉn nhau + C¸c chøng tõ lËp ra ph¶i phï hîp víi c¸c luËt lÖ tËp qu¸n cña mçi lo¹i chøng tõ. - Thùc tiÔn t¹i ViÖt Nam.
 106. 106. §Þa ®iÓm thanh to¸n ë n-íc ng-êi NK. (3) Ng©n Ng©n hµng (4) hµng më th«ng b¸o L/C (1) (2) 1. XuÊt tr×nh chøng tõ thanh to¸n Ng-êi b¸n 2. NHTB tr¶ tiÒn ng-êi b¸n. 3. NHTB chuyÓn chøng tõ thanh to¸n. 4. Ng©n hµng më L/C hoµn tr¶ l¹i tiÒn cho NHTB
 107. 107. §Þa ®iÓm thanh to¸n ë n-íc ng-êi XK. (2) Ng©n Ng©n hµng (3) hµng më th«ng b¸o L/C (1) (4) 1. XuÊt tr×nh chøng tõ thanh to¸n Ng-êi b¸n 2. NHTB chuyÓn chøng tõ thanh to¸n. 3, 4. NH më L/C tr¶ tiÒn cho ng-êi XK
 108. 108. §Þa ®iÓm thanh to¸n ë n-íc ng-êi NK ¸p dôngT/T. (2) Ng©n Ng©n hµng (3) hµng më th«ng b¸o L/C (1) (4) 1. XuÊt tr×nh chøng tõ thanh to¸n Ng-êi b¸n 2. NHTB ®iÖn x¸c nhËn chøng tõ thanh to¸n ®Çy ®ñ vµ phï hîp víi th- tÝn dông sau ®ã chuyÓn chøng tõ thanh to¸n cho ng©n hµng më L/C. 3, 4. NH më L/C dïng T/T hay M/T ®Ó tr¶ tiÒn cho ng-êi b¸n, khi nhËn ®-îc x¸c nhËn cña NHTB
 109. 109. 4.4.5. C¸c lo¹i L/C.a. L/C cã thÓ hñy ngang (revocableL/C).b. L/C kh«ng thÓ hñy ngang (irrevocable L/C): lµlo¹i L/C mµ khi Ng©n hµng ®· më ra th× ph¶i cãtr¸ch nhiÖm tr¶ tiÒn cho ng-êi b¸n trong thêi h¹nhiÖu lùc cña nã – kh«ng cã quyÒn söa ®æi bæsung hoÆc hñy bá L/C ®ã nÕu ch-a ®-îc sù ®ångý cña c¸c bªn cã liªn quan. - Mét th- tÝn dông kh«ng quy ®Þnh nã lµ lo¹i g× th× ®-¬ng nhiªn ®-îc hiÓu lµ L/C kh«ng hñy ngang (irrevocable L/C).
 110. 110. c. L/C kh«ng hñy ngang, cã x¸c nhËn(confirmed irrevocable L/C): lµ lo¹i L/C kh«nghñy ngang ®-îc NH kh¸c ®¶m b¶o tr¶ tiÒn hoÆccam kÕt tr¶ tiÒn theo yªu cÇu cña ng©n hµngph¸t hµnh.d. L/C kh«ng hñy ngang miÔn truy ®ßi(irrevocable without recourse L/C): khi Ng©nhµng ph¸t hµnh L/C ®· tr¶ tiÒn cho ng-êi h-ëng lîith× mÊt quyÒn truy ®ßi l¹i sè tiÒn ®ã trong bÊtkú tr-êng hîp nµo.- Trªn Hèi phiÕu ph¶i ghi c©u: “miÔn truy ®ßing-êi ký ph¸t” (without recourse to drawer).
 111. 111. e. L/C tuÇn hoµn (Revolving L/C): lµ lo¹i L/C mµ sètiÒn cña L/C ®-îc tù ®éng cã gi¸ trÞ trë l¹i nh- cò sau khing-êi h-ëng lîi L/C ®· sö dông xong hoÆc L/C ®· hÕtthêi dô: L/C = lùc. VÝ h¹n hiÖu 10.000 USD current at any time: cã gi¸ trÞ bÊt cø lóc nµo. - Cã hai c¸ch céng dån sè d-: + §-îc phÐp céng dån sè d- + Kh«ng ®-îc phÐp céng dån sè d- - Cã 3 c¸ch tuÇn hoµn: + TuÇn hoµn tù ®éng. + TuÇn hoµn b¸n tù ®éng. + TuÇn hoµn h¹n chÕ.
 112. 112. f. L/C ®èi øng (Reciprocal L/C): lµ lo¹i L/C më ra ch-acã hiÖu lùc ngay. Nã chØ cã hiÖu lùc khi mét L/C thøhai ®èi øng víi nã ®-îc më ra.- Trong L/C 1 cã ghi c©u: “TÝn dông nµy chØ cã gi¸ trÞkhi ng-êi h-ëng lîi ®· më l¹i mét L/C ®èi øng víi nã ®Ócho ng­êi më L/C nµy h­ëng mét sè tiÒn lµ .....”.- Trong L/C 2 cã ghi c©u: “TÝn dông nµy ®èi øng vìi L/Csè . . . . më ngµy . . . . t¹i Ng©n hµng . . . .”.- Tr-êng hîp ¸p dông: + Trong ph-¬ng thøc hµng ®æi hµng. + Trong gia c«ng hµng xuÊt khÈu.
 113. 113. g. L/C chuyÓn nh-îng (transferable L/C):- lµ lo¹i L/C mµ trong ®ã quy ®Þnh ng-êi h-ëng lîi®Çu tiªn cã thÓ yªu cÇu Ng©n hµng më L/C hoÆcng©n hµng tr¶ tiÒn, chÊp nhËn tr¶ sau hay chiÕtkhÊu - Ng©n hµng chuyÓn nh-îng, chuyÓn nh-îngtoµn bé hay mét phÇn sè tiÒn cho mét hay nhiÒung-êi kh¸c h-ëng lîi (§iÒu 48 UCP 500).
 114. 114. - ChuyÓn nh-îng t¹i n-íc ng-êi b¸n A transferable L/C B transferable order XK NK Hîp ®ång ngo¹i C- §iÓm cÇn chó ý: + Ng-êi chuyÓn nh-îng vµ ng-êi thô h-ëng cïng mét quèc gia + §ång tiÒn chuyÓn nh-îng ph¶i cïng chuyÓn sang néi tÖ. + Tû gi¸. + Chøng tõ.
 115. 115. - ChuyÓn nh-îng qua n-íc thø ba. 360.000 transferable order USD TQ VN MAL Hµng hãa- TQ ký hîp ®ång mua b¸n theo ®iÒu kiÖn CIF víi ViÖt Nam = 360.000 USD.- VN ký kÕt hîp ®ång mua b¸n hµng hãa tõ Malaysia theo ®iÒu kiÖnFOB.ph¶i dïng L/C chuyÓn nh-îng trªn c¬ së TQ më cho VN h-ëng- VN360.000 USD.- C«ng ty XNK VN (ng-êi h-ëng lîi thø nhÊt) ®Ò nghÞ VCB chuyÓntransferable order cho ng-êi XK Malaysia: 300.000 USD
 116. 116. - Sè tiÒn chªnh lÖch VN dïng ®Ó thuª tÇu vµ h-ëng hoahång trung gian.§iÓm cÇn chó ý: - LËp l¹i chøng tõ: Hèi phiÕu, Hãa ®¬n.- LËp míi chøng tõ: + C/O + B¶o hiÓm ®¬n + VËn ®¬n- Ng©n hµng th«ng b¸o L/C chuyÓn nh-îng nªn ®ãng vaitrß lµ ng©n hµng kiÓm tra chøng tõ vµ ®ßi tiÒn b»ng®iÖn- BiÕn NHTB ViÖt Nam thµnh ng©n hµng tr¶ tiÒn.
 117. 117. - ChuyÓn nh-îng t¹i n-íc NK: Hîp ®ång NT Hîp ®ång néi XK NK ®Þa order néi ®Þa seller Transferable L/C Domestic transfer L/C- Order néi ®Þa víi ng-êi NK thanh to¸n theo thùc tÕgiao hµng t¹i n-íc ng-êi NK.- Ng-êi NK víi ng-êi XK n-íc ngoµi thanh to¸n theochøng tõ.
 118. 118. Nh÷ng ®iÓm cÇn l-u ý chung ®èi víi L/C chuyÓn nh-îng:- PhÝ chuyÓn nh-îng do ng-êi chuyÓn nh-îng thønhÊt chÞu.- Th«ng th-êng ®-îc ¸p dông khi mua b¸n hµngqua trung gian.- Trõ khi cã quy ®Þnh trong L/C, mét L/C chuyÓnnh-îng chØ cã thÓ chuyÓn nh-îng mét lÇn.- Cho phÐp t¸i chuyÓn nh-îng cho ng-êi thø nhÊt.
 119. 119. h. L/C gi¸p l-ng (back to back L/C): lµ lo¹i L/C ®-îc mëra c¨n cø vµo L/C kh¸c lµm ®¶m b¶o, lµm vËt thÕ chÊp. TQ VN MAL L/C1 L/C2 Back to back L/CNh÷ng ®iÓm cÇn l-u ý:- ViÖc ký quü më L/C thø hai hoµn toµn phô thuéc vµo kh¶n¨ng thanh to¸n cña phÝa TQ do vËy phÝa TQ ph¶i më L/Cx¸c nhËn. l-ng ph¶i hÕt h¹n hiÖu lùc tr-íc L/C1, cã sè l-îng- L/C gi¸pchøng tõ nhiÒu h¬n L/C 1 vµ thêi h¹n giao hµng s¬m h¬nL/C1.- Hai L/C trªn hoµn toµn ®éc lËp víi nhau.- §-îc ¸p dông trong mua b¸n qua trung gian.
 120. 120. i. L/C dù phßng (stand-by-L/C):- Môc ®Ých vµ ý nghÜa cña Stand-by-L/C:. + B¶o ®¶m cung cÊp hµng hãa vµ dÞch vô + B¶o ®¶m tr¶ l¹i phÇn tiÒn hµng ®· øng tr-íc + B¶o ®¶m ®èi øng
 121. 121. k. L/C ®iÒu kho¶n ®á (Red clause L/C): lµ lo¹i L/C trong ®ã quy ®Þnh ng©n hµng ph¸t hµnh øng tr-íc mét kho¶n tiÒn nhÊt ®Þnh cho ng-êi h-ëng lîi tr-íc khi ng-êi b¸n thùc hiÖn viÖc giao hµng vµ xuÊt tr×nh chøng tõ. Cßn gäi lµ L/C øng tr-íc.- Mét sè l-u ý trong ¸p dông L/C ®iÒu kho¶n ®á: + Quy ®Þnh sè tiÒn øng tr-íc. +Ng-êi XK ph¶i ký ph¸t 1 hèi phiÕu tr¬n ®ßi tiÒn NHPH. TrÞ gi¸ hèi phiÕu b»ng sè tiÒn øng tr-íc. + Sè tiÒn ®ã sÏ ®-îc khÊu trõ khi NHPH thanh to¸n cho ng-êi h-ëng lîi.
 122. 122. l. L/C thanh to¸n dÇn (Deferred L/C):- ¸p dông víi lo¹i hîp ®ång cã kim ng¹ch lín vµhµng hãa kh«ng ®ång lo¹i- Tæng c¸c lÇn thanh to¸n b»ng tæng kim ng¹chL/C.
 123. 123. m.Red clause – Stand by L/C. Stand by L/C Ng©n hµng 600.000 USD Ng©n hµng th«ng b¸o më L/C red clause L/C 600.000 USD Red clause L/C Red clause L/C Stand by L/C 600.000 USD Stand by 3 triÖu USD Ng-êi Ng-êi xuÊt khÈu nhËp khÈu
 124. 124. - øng tr-íc b»ng chuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn víi ®iÒu kiÖn ph¶i c㮶m ng-êi NK më mét L/C cã ®iÒu kho¶n ®á thanh tãan nh-- NH b¶o.sau:60.000 USD øng tr-íc 30 ngµy cho ng-êi XK. Cßn l¹i 2,4 triÖu + USD thanh tãan sau khi nhËn chøng tõ giao hµng phï hîp víi L/C. + Ng-êi XK ph¶i ký ph¸t 1 hèi phiÕu tr¬n ®ßi tiÒn NHPH. TrÞ gi¸ hèi phiÕu b»ng sè tiÒn øng tr-íc. + Ng-êi XK ph¶i më 1 L/C dù phßng cho ng-êi NK h-ëng lîi. Lóc ®ã, NHPH míi giao sè tiÒn øng tr-íc cho ng-êi XK. + Trong Stand by L/C ghi: “Chóng t«i më cho c¸c ngµi 1 L/C vìi sè tiÒn lµ 600.000 USD nÕu c¸c ngµi chøng minh ®-îc ng-êi h-ëng lîi kh«ng thùc hiÖn ®-îc hîp ®ång cña m×nh th× chóng t«i hoµn tr¶ cho c¸c ngµi sè tiÒn lµ 600.000 USD ®ã. L/C dù phßng nµy lµ mét bé phËn cña L/C cã ®iÒu kho¶n ®á th× ng-êi XK míi më.
 125. 125. 5. Ph-¬ng thøc th- ñy th¸c mua(Authority to purchase – A/P).5.1. Kh¸i niÖm:Lµ ph-¬ng thøc mµ NH n-íc ng-êi mua theo yªucÇu cña ng-êi mua viÕt th- cho NH ®¹i diÖn t¹in-íc ng-êi b¸n yªu cÇu NH nµy mua Hèi phiÕucña ng-êi b¸n ký ph¸t cho ng-êi mua. NH ®¹i lý c¨ncø vµo ®iÒu kho¶n cña ng-êi ñy th¸c mua ®Ó tr¶tiÒn hèi phiÕu cho ng-êi b¸n vµ chuyÓn c¸cchøng tõ vµ hèi phiÕu ®ã cho NH ng-êi mua. NHng-êi mua thu tiÒn ë ng-êi mua vµ giao chøng tõcho hä.
 126. 126. 5.2. §iÓm kh¸c nhau gi÷a A/P vµ L/C: Néi dung L/C A/P Dùa trªn sù tÝn Dùa vµo tiÒn mÆt nhiÖm cña NH më ®¶m b¶o do ng-êi mua L/C (ng©n hµng n-ícC¬ së tr¶ tiÌn ph¶i chuyÓ göi ë NH ng-êi mua) ®¹i lý -> NH më L/C lµ ng©n -> Ng-êi NK tr¶ tiÒn hµng tr¶ tiÒn NH chiÕt BÊt kú NH nµo miÔn ChØ ®-îc chiÕt khÊu khÊu hèi lµ L/C kh«ng quy ë NH ®-îc ñy th¸c mua phiÕu ®Þnh NH cô thÓ ë n-íc ng-êi XKQuy ®Þnh vÒ Ng-êi mua chÞu khi tr¶ Ng-êi b¸n chÞu khi lîi tøc chiÕt tiÒn cho NH ®ång thêi chiÕt khÊu khÊu nép lu«n tiÒn l·i
 127. 127. 6. Th- ®¶m b¶o tr¶ tiÒn (Letter of guarantee – L/G).6.1. Kh¸i niÖm:- Lµ ph-¬ng thøc mµ NH bªn n-íc ng-êi mua theoyªu cÇu ng-êi mua viÕt cho ng-êi b¸n mét “th- ®¶mb¶o tr¶ tiÒn” b¶o ®¶m sau khi hµng cña bªn b¸n göi®Õn ®Þa ®iÓm ben mua quy ®Þnh sÏ thanh to¸ntiÒn hµng.. - Cã 3 c¸ch thøc thanh to¸n theo L/G: + Hµng ®Õn tr¶ tiÒn ngay. + Hµng ®Õn kiÓm tra xong, tr¶ tiÒn. + Quy ®Þnh nhiÒu mèc tr¶ tiÒn.
 128. 128. k. C¸c ®iÒu kho¶n kh¸c.- Ngoµi nh÷ng néi dung kÓ trªn, khi cÇn thiÕtng©n hµng më LC vµ ng-êi nhËp khÈu cã thªmnh÷ng néi dung kh¸c.- VÝ dô: Trong LC cã mét néi dung sau: “Cóngt«i ®ång ý tr¶ tiÒn b»ng ®iÖn cho ngµi nh-ng víi®iÒu kiÖn lµ c¸c ngµi ph¶i chÞu phÝ”.

×