Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rozhovor s Karlem Janečkem

1,161 views

Published on

Sorry for copyright infringement, if any. This has to be heard and shared.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rozhovor s Karlem Janečkem

  1. 1. ,:i-1,t .,r:::,::,-1 , P R o F lBIBTIJSOUPOUZE IIIIMz,B,Ort,ATTAIIOSTALNANESvaRy GrsrfEsperEGuesrr. KoRrlpGuicr,BALTEKUFRY,JANEEEKV/fuUI VSEMSPOCITA... TO Zaznalfrenal MAREK HLAVA / Foto grafoval SASA DOBROVODSKf ATfti K ritEJUspESNErsiu 6esrYm podnikateltm. O kolik pen6z za rok piipravi Spolednost RSJAlgorithmic Trading, kterd v poslednich letech korupce Ceskourepubliku? m6nila zaveden6 poi6dky na svdtov5ichburz6ch, mu jiZ Podle m3ich odhadri o vice neZ vyd6lala vice neZ miliardu korun. Adkoli je moment6lnd sto miliard. TakZe kaZdf z n6s jednidkou napilklad na lond5?nsk6 burze, svrij byznys iidi plati kvrili korupci vice nei, z Prahy od poditade. Respektive od desitek poditadri. tisicovku rodnd z vlastni kapsy. NejduleiitEi5i je v5ak pro ndj jinf poditad. Ten, ktery m6 ve sv6 Ale korupce m6 dalSi negatir.li hlav6. Diky ndmu vystudoval tii prestiZni univerzity (dvd ve dopady. Mnohem hor5i neZ Spojenych st6tech) a diky ndmu se stal postrachem americkl?ch tisicovka kaZd6ho z n6s jsou kasin. Mri v nich zdkaz hrani. I kdyZ si v nich pii blackjacku ekonomick6 drisledky. Odbornd ,,jen vyd6l6val na studia", maji strach, Leby 1ezruinoval. se tomu iik6 neefektivni alokace Karel Janedeknikdy neprohrdv6, a jak lakonicky poznamen6v6, kapit6lu. St6tni penize jsou ve svjch vypodtech se nikdy neplete. Pied rokem zaloZil investov6ny tam, kde se daji Nadadni fond pro boj proti korupci. Ten md bfi jednim ukr6st. Nesmysln6 stavby, z n6strojri, kter6 swhnou zaveden6 poi6dky a skoncuji d6lnice, tunely atd. A tam, kam s rozs6hlfm rozkr6ddnim, kter6 Zene desky st6t do zdhuby. by penize mdly jit, to znamen6 tlspdch je zaruden. Karel Janedekto totiZ spodital. Skolstvi, vlizkum, kultura..., tam je jich zoufale m6lo. A tieti * * * fddsny dopad je, Ze odrazujeme VaSeNadaceproti korupci byla prvni spolednostsv6ho druhu solidni zahranidni investory. v 6esku. Nem6l jste strach takto jasnEoznadit probl6m? Zrovna ted jsem se dozvdddl Mohl jsem si to dovolit. Nemaji Sanci md na nic dostat. o hodnd velk6 firmd, kter6 u n6s Vyddl6v6m mimo eeskou republiku. A jsem i dost finandnd chtdla stavdt tovarnu, ale nakonec silny, abych se mohl br6nit a m6l ty nejlep5i pr6vniky. Chci Zit ide radii do Polska. v eesku a situace m6 5tve, takZe isem se rozhodl s ni ndco ud6lat. Podkejte,v Polskujsou lep5i podminky nei u n5s?V6inE ie tam Kolik v5s samotn6ho boj s korupci stoji? niiSi korupce? Nejvdtdim n6kladem je mrij das. Obrovskou ddst sv6ho dasu Ano, a to je smutn6. My jsme m61i po revoluci v5ibornou v6nuji boji proti korupci. Finandnd to je tak p6t Sestmilionri. startovni pozici relativn6 bohat6 zem6 vychodniho bloku, Cht6l jsem blit bohatli, a to se mi podaiilo. Ted je mfm dalSim zatimco Pol6ci na tom byli o hodnd hui. Chud6 zemdd6lsk6 cilem boj s korupci, do ndj d6vdm veSkerou energii. zem6. Dnes je tam situace v mnoha vdcech lepdi neZ u n6s, 3 8 E S Q0 3 . 2 0 1 2
  2. 2. korupce je tam urditd men5i. My se ted mriZeme srom6vat tak Syst6m u ndLs natolik prohnilli, Ze je jasn6, Ze vina neni na jes Ukraiinou, moZn6 se Slovenskem. podnikatelich. Ti jsou vlastnd r,rydir6ni, nuceni ke korupdnimu chov6ni. Oni jsou zodpov6dni za to, co vybudovali, za sv6VaSeNadaceproti korupci se snaZipiesv6ddit podnikatele.aby zamdstnance, nemohou si dovolit zkrachovat, protoZe ndkomuzm6nili sv6 chovSni.Ale vy to iik6te z pozice 6lov6ka nedaji irplatek. J6 usiluji o zmdnu syst6mu, ne o postihov6nipodnikajiciho na sv6tovfch burz6ch, nezSvisl6ho desk6m na korupce jednotlivcri. Chyba je v politicklich stran6ch, veprostiedi. Firmy v 6esk6mstavitelstvi by bez fdasti v korupdnim veiejn6 sprdv6. Zddnli politik nem6 dost odvahy, aby s timkolotodi rychle skondily... ndco uddial. 0 3 . 2 0 1 2 E S O3 9
  3. 3. liitii:ri:iiijf:-1.-: i P R O F I T NemSdost odvahy, nebo nemd M A T E M A T I K AJ A K O Z B R A i l pomoct. Podle md ned6l6 vSechno dostatednE dist6 ruce? ,,Kdyi m6m jedenapadesdtiprocentniianci dobie, jeho politicke strana md Oboje. Ti odv6Zn6jSfm6li odvahy na ispEch, jdu do toho. Nakonec to vyjde.,, neoslovuje ani omylem, ale kdyZ piiliS a nemaji dist6 ruce, a ti, kteii vid6l, Ze jsme zaloZili nadaci V KAZDESEKUNDE maji alespof d6stednddist6 ruce, JEHO bojujici s korupci, a nic Spatn6hose POEITAEE zase patii mezi ty nejzbab6lejbi. Je PROVEDOU nestalo, uddlal n6co podobn6ho. zajimavi, i:e kdy? se uZ ndkdo pies3Oobchod0 dostane do politiky a nechybi mu s minimSlni marZi. Protopiesahuje Zminil jste BohuslavaSobotku,vidite kur6Z, tak zadne krdst. Pot6 jii podobn6 kladn6 i jeho piedch0dce rodniobrat RSJ nemriZe jit po Spatnostech. 66stku 6tyii v 6ele 6SsD Jiiiho paroubka? kvadriliony korun. Tomu jedt6 ndkter6 zdroje zristaly, Plati to pro viechny? Tieba nyni se Jehospolednost ie ale z v6tii ddsti jii byl odstaven od zdi,2e by mohl jit pied soud tzv. marketmaker, tedy tvirce trhu. koryta. Paroubek toho ukradl dost, ,,nejbohatSi st6tni zamEstnanec., nicm6nd si nemyslim, Ze jeho Zjednoduden6 a bfvalf 56f e EZ Martin Roman... ie6eno,levnd prim5rni motivace byla zbohatnout. Spekulovat o tom, jestli jsou drikazy kupuje dr6Z a U ndj vZdy byla mocensk6 touha. postadujici,je v jeho piipadd zcela prod5v5 rychleji sm65n6.le naprosto evidentni, Ze neZostatni. Karel Janedek zjistil, Ze PodobnEvidite i dalSihosvrien6ho poruSoval z6kony. Tam neni co 56fa velk6 strany, Mirka Topol6nka? sv6tov6 burzy iedit. Ale to je u n6s norm6lni, * funguji On je zrorma ten zajfmavf piipad, vezmdte si lobbistu Rittiga. lak neefektivn6, vyuZil a toho.Stejn6 vi, Zecelf sv6t tak u ndhoZ by md vribec nepiekvapilo, dlouho to trv6. Piitom podle mych i eeskdrepublika fungujivelmineefektivn6. Miluje ji matematikupovaiuje za absolutniv6du. a kdyby tam 5el s distym Stitem informaci je to jeden z nejvdtdich a touhou ndco zmdnit, ale desk6 Tedyv6du,z nii v6echny ostatnivychdzeji. Spodital, zloddjri v zemi. jak se d6 systematicky vyhrdvat blackjacku, v politika ho zcela semlela. Adkoli je a z6znamy jeho herjsou promitdny zam6stnanc0m to dlovdk, kterj mdl a m6 pomdrnE Takhle piimo a bez skrupuli hovoiite americkfchkasin jakotypickf piikladprofi hrdde. silu. Nakonec kvtli t6 sfle spolu tak6 o politicich? Svimivfpo6tyvyd6lal vic, neZdokdZe utratit, kdy a donutilburzyke zm6n6m pravidel obchodovdni. s poradcem Markem Dalikem Politici jsou nejvic viddt a vdt5ina korupci u n6s je5t6 zn6sobil. On Tedvypo6ital, deskourepubliku Ze dek6zm6na z nich jsou jen figurky. Ti hlavni k lepiimu.A co budes nim,ai zamete koruoci moZn6 privodnd nechtdl krdst, ale s korupdnici jsou dastov pozadi, a prohnil,ympolitickimsyst6mem?,,Dovedu si jeho prim6rnim probl6mem se stali financuji politick6 strany a maii pfedstavit, bychse v n6jak6m Ze lepiim politick6m syst6mu n6kter6 lid6 kolem n6j. z toho piisluSn6 provize. na pozicis piimouodpov6dnosti angaioval. dnesrozhodn6 I kdyZbych mohl. Ale ne. Kdybych piiSel Kalouskem iekl mu.Ze budu za a Kter6 z dvou nejmocn6jSich 6eskfchVetSinapolitik0 jsou figurky? Takhle spolupracovat co za to chci,tak jsemve vrcholn6 a politickich stran podle vaSehovidite i premi6ra, tedy politice.Navicby mi v sou6asn6m syst6mu pomohly n6zoru vice napomohlakorupci?,,nejmocn6j5iho muie v zemi,? mojepenize. to je etickynepiijateln6. by to Ale Ani nebylologick6. Vidim to tak, Ze Spina a prohnilostDomnivdm se, Ze ani Petr Nedas N55syst6mneniiivotaschopnf.., ODS je nedosaZiteln6. tom isou Vneni dostatednd siln6 osobnost. - daleko pied socidlni demokracii.Podivejte se, vdt5ina politikt do Konkurujf ji snad jen Vdci veiejn6.toho 5la s jedinym rimyslem - aby si nakradli. Ti, kteii Sli dopolitiky plni ide6hi, byli tim soukolim semleti a zadali tak6 V6ci veiejn6? Jejich ned6vnf prfinik do politiky byl tedy jednakr6st. Jsou taci, kteii by uZ nechtdli. AIe syst6m je nepusti. velk6 lei? Chtdli vlddnout primdrnd s cilem byt zaplaceni lobbisty. podleA takovi jsou, nebo byli, i v nejvy55ichfunkcich? Ve vl6d6? mych informaci je Vit B6rta, nebo minim6ln6 byl, dokonceNem6m to ovdien6, ale podle m6 mezi ty, ktefi by jiZ chtdli angaZovanf v n6kter5ich zlodinecklich skupin6ch. CoZ jeddlat politiku dist6, patii Bohuslav Sobotka a snad dokonce opravdu drsn6, Ze se takoqi dlovEk u n6s dostane do vl6dy.i Miroslav Kalousek. Pan Kalousek je velmi racion6lni dlovdka vribec by md nepiekvapilo, kdyby se navzdory sv6 minulosti Va5endzoryznEjiodv6inE, pro v6s ai nebezpedn6odvdin6...zamyslel a pochopil, co m6, nebo nem6 smysl. Nebojim se. Nideho a nikoho. Nemdm Z6dnou slabinu. On md moLn{zaZahe, ale j6 m6m jednodu5eAle pokud patii k t6m, co si ,,u5piniliruce.,, V informace o tom, Ze se ridastnil zlodinri.nem0ie piece jit po Spinavostech...To je pravda. On urdit6 vi, Ze ndco bylo yeiejnr6 5ly ,,V6_ci5patn6, ale nemriZe to zmdnit. NemriZe dovliidvprimaf,lrre Rik6te,ie piiSelze zlo6ineckich struktur, scilemrryd6lat. o iivot strach nem6te?radikdlnd otodit. Zde by bylo vhodn6 ddt Ne. Skondil bych jako fyzickd osoba, aletakovyin lidem 5anci. Lep5im ptikladem je BiirtaseangaZui-e, Nadace proti korupci je zajiStEn6,kdyby m6v tomto piipadd Andrej Babib. neDo angazoval, ndkdo zastielil, bude fungovat d6l riplnd ve zloGifreckr$cli stejnd. A v m6 firmd je situace podobn6.Babi5? jak6m smyslu? V skupinrflch.Je to velmi bohaty dlovdk, asi nenabyl v5echny Jepotsuiuiici,Ze Piesto se mriie nEkdozbl6znita vystielit,..sv6 penize zcela distou cestou, ale ve svlich se takow Glov6k J6 spol6hdm na to, Ze ti nejvdtdi lotii isouletech do5el k n6zoru, Ze bv mEl n6dim dostane do vliidy. raciondlni lid6. Nejsou to lid6, ktefi by4 0 E S Q0 3 . 2 0 1 2
  4. 4. podl6hali afektu. Kdyby iimmoie smrt v nidemnepomohla, prod by ji cht6li?Teoretick6 riziko vidim snadien v tom, Ze n6kdo se mibude chtit pomstit.M5te informace,ie se VitB6rta fdastnil zlodin0. Prodietedy nepieddte policii, produi neni pied soudem?Jsou to informace z prvniruky a j6 jim naprosto vdiim.Nicmdnd tyto informace byasi u soudri neobst6ly. KdyZtakov6 obii krddeZe mohlyprojit Romanovi, tak je moZn6v5echno.Martin RomanvSakspolupracovals celou iadoupolitikt. ne ien s t6mi, kter6iste imenoval. e4j:U n6s mohl spolupracovatv podstatdse vbemi...Napiiklad ted v lijnu se stalministrem zemdddlstvi PetrBendl. To je moZn6 nejvdt5izloddj, kterj dnes ve vl6d6sedi.Zkuste se podivat na druhoustranu spektra. Kterfz 6eskfch politik0 ie nebo bylopravdu sluSnf? Kdo chcepodle v6s opravdu pracovatpro lidi? Pro zemi?To je velmi tdZkf dotaz...AIejako prvni md napad6 ministrzdravotnictvi LeoS Heger. Sich osobnostiZ tdct vjr azrrdjbych pozitivn6 vid6l jeStdministra spravedlnosti JiiihoPospiSila. Diive to bylnapiiklad ministr financilanota nebo bjvalj premi6rpan Spidla. To urdit6 byl a jedistli dlovdk, Takie to neni ve struktuie? V tom, iakf md zem6 systdm?Ale pr6v6 aktivity Vladimira Spidly v Evropsk6mparlamentu U n6s by v soudasnostinepomohl sebelep5i syst6m. Nad v5imbyly dlouhodob6 pod ostrou kritikou... stoji propojenost politick6 mafie do v5ech struktur. JsouOn je slu5nf dlovdk. Ale velmi naivni. Md utopick6 vize, kter6 schopni zaplatit si policajta, stdtniho z6stupce, i soudce. Jsemneisou realizovateln6. Proto nemohl svou pozici ust6t. piesvddden, 2e zdeje nutnd tieba spoledensk6obroda. NaEi politickou skoi6pku, pod kterou je samf hnus a Spina, jeDlouho iste iil ve Spoienfch st6tech. Tam ie snaz5iusv6ddit potieba rozbit.politika nebo podnikatele,ktenf krade?lednoznadn6 ano. V Americe je takovi ta Spinavh korupce, Rozbit?Jak a 6im?kterd ie bdZn6 u n6s, nesmirnd riskantni. Iakmile tam novinai V eesku by se mdla zadit budovat spolednost odspodu.r,ry5trach6ndjak6 podezieni, cel6 spolednost touZi po tom, aby S distym pouchem, le potieba zlep3it volebni syst6m tak, abyse ten dlovdkbud odistil, nebo 5el seddt.V prohnil6m eesku bylo vice piim6 demokracie, kdy se voli spi5e osobnosti neZpievl6d6 snaha zam6st v5e pod koberec. Rozhoduje vy55i etickd politick6 strany. MiZeme se poudit napiiklad ze Svicarska.froveri spolednosti. Dnes nikdo nem6 Sanci ziskat pades6t procent, bez kterfch se 0 3 . 2 0 1 2 E S Q4 1
  5. 5. ned6 nic zmdnit. Lidi musivyjit na ulici, uddlat fdinnoudemonstraci jako v listopadu1989, a pot6 mohou piijitzmdny. UZ jsme poznali, Leto moZn6 je.V 6esku bude revoluce, kterSsvrhne vl6du? To zni jakoutopie beznad6jn6hosnilka...AIe to je logick6. eelimea budeme delit obrovsk5improbl6mrim, korupce na5iekonomiku totdln6 devastuie.V devades6tlich letech toje3td5lo. St6tni majetek setak6 rozkr6dal, ale alespoi se liii,zprivatizoval. T aki,ebi:n ! . obdan piimli dopad toliknepocitil. Dnes lid6 jenposilaji penize ze svlich danina rtznd konta v daiovychrejich. Politici reaguji tak, Zezvy5uji dan6 a sniZuji veiejn6rydaje. Lid6 se budou mitst6le hti, takZe revoluce jeneqrhnuteln6.Takie zm6na k lepSimuiet6m6i iistS?Zmlna ano. Ale kaZdypievrat v sobd skqivd rizika.lde o to, kam se to otodi.Rudi u vl6dy by mocnepomohli, ale hn6d6 sily, toby byla trag6die. Dikt6torextremistick6ho typu by zemije5t6 vice znidil. A vfrbec bymd nepiekvapilo, kdybypodobnou strukturu postavilv Cesku Klaus. Tohle ie velk6riziko.Neni moin6, ie diktdtor byv6mi kritizovan6ekonomick6pomEry prodistil?Jak6koli diktatura by bylatrag6dii. Ekonomice bymoZn6 zpod6&u pomohla,ale piiSli bychom o tonejcenndj5i,co m6me.O svobodu.le lep5i Zitv rozkraden6 chud6 zemia mit osobni svobodu neZ Zitv totalitnim syst6mu. Jakjmkoli ekonomickym argumentem i ndiak6 ndlada, umoZnil, aby se kradlo, a tv, kteii m6li mdslo naneni moZn6 obh6jit totalitu. To hrozn6, co n6m zde zptsobil hlavd, natdhl k sob6. Nad nimi pak mdl absolutni moc.V6clav Klaus, snad uZ nebude pokradovat. A on sdm nezbohatl?Zmiiujete Viiclava Klause,opravdu je takovou zhoubou? Tak6 zbohatl, ale rozhodnd neni tim, kterli toho nejvice ukradl.Jednoznaind. V6clav Klaus podle md zcela zdmdrnd pracoval Jemu 5lo prim6rnd o moc, Rikam, Ze pokud vezmeme jednohona vltvoieni soudasn6hosyst6mu, kdy korupce vl6dne zemi. dlovdka, ktery deskou zemi nejvice podkodil, coZ je V6clavleho ambice byly piitom dist6 mocensk6. Vdddl, ie zde je Klaus, a kdyZ vezmeme dalSich deset, co jsou v Zebiidku za4 2 E S Q0 3 . 2 0 1 2
  6. 6. P R O F I T i i nim, tak oni Go EEKA ZEMI A SVET Urditd ne. Tak6 stavby d6lnic dohromady neubliZili P O D T EK A R L A J A N E E K A a iednoznadnd tunel Blanka. na5i zemi tolik jako Patii mezi nejdsp65ndj5i muZe v zemi, A obzvl65tbych zminil Open Card. ubliZil on. protoie si vSe piedem spoiital.Iak jsme se Tam ie dokonce dvousetprocentni ho zeptali, jak6 Sance m6me my ostatni... korupce. To, co by 5lo prov6st za Trochu mi tento ndzor > Kolik procent stdtnich zak6zekie m6nd neZ dvd st6. se uddlalo za Sest piipomin6 nEkter6 zkorumpovanfch set. A syst6m vybdru mftn6ho tvrzeni nedSvno 95 procent. velk6samozielm6 Ty v5echny. Kapsch. Tam 5ly desitky procent > Kolik procent st6tnich financi bere korupce zesnul6ho 2O Drocent ndkladri na korupci. A navic je to exprezidentaVdclava > Konec korupce v 6esku (do 5 let) cel6 nesmysl, zastaralf syst6m Havla,kterf V5clava 99 procent. je t6m6fjist6.Budse To sou6asn6 mlitnlich bran nemd budoucnost. Klauseupiimn6 situace radik6ln6zm6ni pozitivna, j5 do col TakZe tam je vlastn6 stoprocentni piedpoklSddm, nebovSechno tady zkrachuje nesnd5el... korupce. Mohl se zav6st satelitni a uZnebudeco rozkrddat. Havel byl riZasnf > Pravd6podobnostrevoluce v Gesku syst6m, Ievn6jSi a tunkdn6jSi, jenZe dlovdk, k ndmuZ 80 procent.NejrychlejSinejIdinn6j5[ a zp0sob na ndm by se nedalo tolik nakrdst. bychom vSichni mdli zm6ny.Na postupnfvyvoiiil nenidas. A tak neproSel. A to samoziejmd mit velkf respekt. > Pravd€podobnostn6vratu komunismu v5ichni politici kolem t6 zaktuky 2 procenta. by jednoduse To nemohlo projit. vddi, to nebyla chyba, jen pouh6 Adkoli on nebyl > Pravd6podobnostndstupu diktatury ekonom a nem6l 20 procent. se ob6v5mnejvice. T6 kr6deZ. DalSi z mnoha, kter6 analytick6 znalosti, tak > Pravd6podobnostobii celosv6tovd v drisledku mohou zemi zcela intuitivn6 pochopil, Ze ekonomick6 krize znidit. 75 procent.DnesvSak nenimoZn6 podobndmasivni v Klausovi je ndco zhrouceni jako ekonomiky, v prvnipolovin6 prohnil6ho. OkamZitd Jakznidit? dvacdt6ho urdit6pojistky. stoleti.ExistujI ho prokoukl. > Pravd6podobnost,i€ povede ke svEtov6v6lce Budeme nuceni delit velk6 krizi. 1 procento. Sv6tovd vdlkaby byl absolutni konec, NaIe spolednost se T5procentni V6clav Klaus podle v6s a vSichnimocnito dobiev6di. pravd6podobnosti dojde na pokraj opravdu nic dobr6ho > Pravd6podobnost,ie se milim katastrofii, ale semkne se a dok6Zeji 1 Drocento. z6sadnich V v6cechse nepletu. neud€lal? vdas zabr6nit. Lid6 r,yjdou ze sv6 Klaus byl na svou komfortni z6ny a zmdni sv6 dobu celkem dobrf chov6ni. V t6to situaci m6me ekonom a nemdl 5patn6 mySlenky. 16mu jedinednou piileZitost ndco dokdzat. Diky elektronickym dokonce tehdy vdiil. My5lenka kuponov6 m6diim, diky celkov6 n6lad6 nazrdl das ke zm6n6. Lid6 privatizace byla v poi6dku. Kdyby se v5e kolern nechtdji vylitze sv6 komfortni z6ny, ale v okamZiku, kdy ni ohlidalo, tak by fungovala velmi dobie. V ndm nastane obii ekonomickd krize, Iidem nic iin6ho nezbyde. v5ak bylo i to 5patn6, ta neskutednd touha po moci. Havel ho okamZit6 prokoukl, nemdl v5ak Nic ale moment5ln€nenasv6dduje tomu, ie se de5i semknou bohuZel dostatedn6 odborn6 znalosti, aby jeho a zm6ni svou zemi... teze vyr-r6ti1.Aby zmdnil smdr vlivoje Podivejte se. Zadal jsem podnikat na zelen6 louce. Dnes spolednosti. Na to jeho intuice nestadila a stadit patiime v nadem oboru k nejrispdSn6j5imspolednostem na nemohla. Klaus opomndl pr6lmi r6mec zm6n, svdt6. KdyZ jsem napiiklad kolem roku 2005 twdil, jak budeme neuzndval etick6 hodnoty, ale z ekonomick6ho hlediska, kdyby v ;i#T;:TJ:txH1#Til,ili,ili*"xl vyddl6v6me uic,nezisemsidokdzal jen se privatizace provedla spr6ln6, ,rNikdOnasizemi byla by velmi ridinn6 a funkdni. neDo$kodiltOlik oiedstavit. iako Viiclav pOkUd Klaus. Tak6.iste spo6itanou m6l pravd6podobnost Korupci v eesku umoiiuji tak6 VeZmCme chyby v legislativ6,nedoSloien k tomu, ie nad n6mi bdi lid6, iffi:i ji poditar. b.v Lo=S!$g-!:=c,9J:1H l1!"o"J,lir"n urdir. kteii nedok5Zou vSechno v zeDrlcKu sKu|lGu wvzneia *"r" toli io"renez Lapro cinesnr ohlidat? za njrn, tak-qqi.,. ;;ro";;t"I,lolrt. r,u.,,acpodobnost zmdny Kdepak. Politici nejsou Z6dni v-souplu nerrbliiili i r"psi*; l.t"ssi, r"2byla praddpodobnost hlup6ci. Moc dobie vddi, co Ges-lr-6SqpubHce rispSchunasispolernosti. ddlaii. D6vno mohli zm6nit tolikialio on. zdkony, aby k nidemu takov6mu St6le nech6pu.kde berete tu iistotu. ie pom6rynedoch6zelo. Ale to by se jim nevyplatilo. Vezmbte si tieba v eesk6 republice se v neibliiSi dobE otodi o 18Ostupfirl..solarni elektrdrny. Neni pravda, Ze by nikdo nev6ddl, Ze ta eim vic se Nadaci proti korupci vdnuju, dim vic se dozohyzddn6 pole n6s piijdou draho. V tom byznysu jede probl6mu dost6v6m, tim vic mrij optimismus roste. Vidimspousta poslancri. Vdddli, Ze jde o kr6deZ, ale rimyslnd to spoledensk6 sily, vidim lidi, kteii zadali myslet pozitivn6,..ptehl6dli. Zndm hodnd risp6Snych podnikatehi, vddcri, uditehi na r,ysoklich 5kol6ch, ktefi dekaji na zmdnu a maji dost schopnostiPodletoho, co iik6te, to jist6 nebyly jen sol6rni elekr5rny, kde i vrile, aby pot6 Cesku pomohli. Na z6kladd mych analfz jsemse podle va6ich informaci kradlo ve velk6m. piesvddden o tom, Ze to bude mit dobqi konec. t! 03.2012 ESQ43

×