4.1konsep multimedia

160 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4.1konsep multimedia

 1. 1. 4.1 : KonsepMultimediaMULTIMEDIA
 2. 2. 1.Multimedia merupakan proses komunikasi interaktif berasaskanteknologi komputer yang menggabungkan penggunaan pelbagaiunsur media digital seperti teks,grafik,audio,video dan animasi untukmenyampaikan maklumat.2.Multimedia adalah kata gabungan yang merujuk banyak dankepelbagaian alat atau perantara komunikasi.3.Multimedia juga boleh merujuk kepada penggunaan teknologikomputer untuk mencipta, menyimpan dan menggunakankandungan multimedia.
 3. 3. PENGGUNAANMULTIMEDIA DALAMPELBAGAI BIDANGPENGGUNAANMULTIMEDIA DALAMPELBAGAI BIDANG
 4. 4. Multimedia boleh digunakan dalampelbagai bidang termasukperubatan,pengajaran,pembelajaran,pemasaran,perniagaan dansebagainya.Penggunaan teknologimultimedia mampu memberi kesan yangbesar dalam bidang-bidang tersebutMultimedia boleh digunakan dalampelbagai bidang termasukperubatan,pengajaran,pembelajaran,pemasaran,perniagaan dansebagainya.Penggunaan teknologimultimedia mampu memberi kesan yangbesar dalam bidang-bidang tersebut
 5. 5. Penggunaan Contoh1.Sumber rujukan eksiklopedia elektronik2. Pendidikan dan latihan perisian pendidikan seperti CD Sesame Street, Put-put save the Zoo ( konsep edutainment - educationin entertaiment - belajar sambil bermain )3. Hiburan permainan komputer4.Perniagaan katalog CDROM multimedia - iklan produk, kioskmaklumat perniagaan5. Seni penghasilan animasi seperti Upin dan Ipin6. Perubatan Virtual Surgery7. Kejuruteraan menggunakan perisian CAD seperti Autocad(computer aided design) dan CAM (penggunaankomputer dalam pembuatan) untuk membinarekabentuk produk
 6. 6. JENIS INTERAKTIVITIDALAM MULTIMEDIAJENIS INTERAKTIVITIDALAM MULTIMEDIAMultimedia Linear Multimedia tak Linear-pengguna tidak dapatmengawal isi kandunganmultimedia kerana ia tiakinteraktif.-contohnya siaran TV, Radiodan filem-pengguna boleh mengawal keseluruhanproduk multimedia.Pengguna bebas pergi kemana-mana bahagian yang dia suka keranaterdapatnya ciri interaktif iaitu denganmengklik butang navigasi, hyperteks atauhypermedia.Contoh multimedia tak linear seperti perisiankursus pendidikan, permainan komputer
 7. 7. Multimedia Linear
 8. 8. Multimedia Tak Linear
 9. 9. WEB CD Saiz imej kecil dan resolusi video rendahKandungan boleh diubahsuai, dirosakkan atau dihapuskan oleh individuMaklumat boleh dikemaskini dan berkos murahBoleh simpan fail imej dan video berkualiti tinggi kerana saiz storan besarKandungan kekal dan tidak boleh diubahMaklumat mudah ketinggalan zaman
 10. 10. ELEMEN MULTIMEDIAMerupakan elemen asas bagimenyampaikan maklumat. Mempunyaipelbagai jenis dan bentuk tulisan yangberupaya memberi daya tarikan danpenyampaian maklumat. Memberipenekanan bagi sesuatu isi kandunganyang ingin disampaikan.
 11. 11. ELEMEN MULTIMEDIAMerupakan elemen paling penting,memberi penekanan secara visualterhadap sesuatu persembahanmaklumat.Membantu menyampaikanmaklumat dengan lebihberkesan.Menjadikan persembahan ataupenyampaian maklumat dengan lebihmenarik.
 12. 12. ELEMEN MULTIMEDIAMembantu menyampaikan maklumatdengan lebih berkesan (contoh:penggunaan suara latar atau kesan audioistimewa).Membantu meningkatkan dayatarikan terhadap sesuatupersembahan.Membantu meningkatkandaya tumpuan terhadap sesuatu isipersembahan.AUDIO
 13. 13. ELEMEN MULTIMEDIAMenyediakan kaedah penyaluranmaklumat yang amat menarik danhidup.Merupakan elemen atau mediayang paling dinamik serta efektif dalammenyampaikan sesuatu maklumat.Sebagaisatu sumber penyimpanan maklumat dansumber rujukan yang berkesan.VIDEO
 14. 14. ELEMEN MULTIMEDIABerperanan menceriakan persembahansesebuah maklumat.Mampu membantudalam menerangkan suatu konsep yangkompleks dengan mudah.Mampu menarikperhatian pengguna dengan mudah.ANIMASI

×