Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SaaS (lycist)

450 views

Published on

groepsopdracht web 2.0

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SaaS (lycist)

 1. 1. Web 2.0 Toepassing SaaS Cindy Depotter Lynn Maes Stefanie Sanders
 2. 2. Indeling <ul><li>Wat? </li></ul><ul><li>Twee categorieën </li></ul><ul><li>Voor wie? </li></ul><ul><li>Voordelen </li></ul><ul><li>Nadelen </li></ul><ul><li>Voordelen van de verkoper </li></ul><ul><li>Voor de KMO </li></ul><ul><li>Hoe overstappen? </li></ul><ul><li>Google.docs </li></ul>
 3. 3. Wat? <ul><li>Software as a service </li></ul><ul><li>Vroeger  ASP </li></ul><ul><li>Vast bedrag per maand betalen </li></ul><ul><li>Installatie, onderhoud en beheer </li></ul>
 4. 4. Voor wie? <ul><li>Voor kleine tot grote bedrijven </li></ul>
 5. 5. Twee categorieën <ul><li>Bedrijven  abonnementen </li></ul><ul><li>Particulieren  meestal gratis </li></ul>
 6. 8. Voordelen <ul><li>geen licenties en bijkomende kosten </li></ul><ul><li>gebruikersgemak </li></ul><ul><li>toegankelijk voor een breed publiek </li></ul><ul><li>lage verkoopkosten </li></ul><ul><li>lage en voorspelbare kosten voor softwaregebruik </li></ul><ul><li>zeer snel te gebruiken </li></ul>
 7. 9. <ul><li>Geen upgrades en onderhoud </li></ul><ul><li>up-to-date met dagelijkse back-ups </li></ul><ul><li>Overal toegankelijk </li></ul>
 8. 10. Nadelen <ul><li>Betrouwbaarheid van de dienst </li></ul><ul><li>Data en informatiebeveiliging </li></ul><ul><li>Stabiliteit van de dienstverlener </li></ul><ul><li>Beperkte integratie en standaardisatie </li></ul><ul><li>Nog gebrek aan functionaliteit </li></ul>
 9. 11. Voordelen voor de verkoper <ul><li>Continue inkomsten </li></ul><ul><li>Beperking piraterij </li></ul><ul><li>Vermindering van verlies </li></ul>
 10. 12. KMO <ul><li>Bij crash  geen probleem </li></ul><ul><li>Inloggen op elk toestel </li></ul><ul><li>Automatische back-ups </li></ul><ul><li>Verschillende diensten </li></ul>
 11. 13. Hoe overstappen? <ul><li>Tijdelijk twee modellen gebruiken </li></ul><ul><li> wennen aan het nieuwe model </li></ul>
 12. 14. <ul><li>Te vergelijken met http://www.google.docs.com </li></ul>
 13. 15. Inleiding <ul><li>http://www.google.be  meer  documenten </li></ul><ul><li>Google-account om aan te melden </li></ul><ul><li>Documenten toehankelijk van op elke computer </li></ul>
 14. 17. Hoofdscherm <ul><li>Overzicht van de documenten </li></ul><ul><ul><li>Naam van het document </li></ul></ul><ul><ul><li>Naam van de map </li></ul></ul><ul><ul><li>Met wie het document gedeeld is of </li></ul></ul><ul><ul><li>Van wie het document ontvangen hebt </li></ul></ul><ul><li>Linkerkant: lijst van mappen </li></ul><ul><li>Bovenaan: new, upload, share, move to, hide, delete, rename, more actions </li></ul>
 15. 19. Nieuw document maken <ul><li>New </li></ul><ul><ul><li>Document (vergelijkbaar met Word) </li></ul></ul><ul><ul><li>Spreadsheet (vergelijkbaar met Excel) </li></ul></ul><ul><ul><li>Presentation (vergelijkbaar met Powerpoint) </li></ul></ul><ul><ul><li>Folder (nieuwe map in hoofdscherm) </li></ul></ul><ul><li>Document delen/ opslaan/ sluiten </li></ul>
 16. 21. Document delen <ul><li>Share </li></ul><ul><li>Opties: </li></ul><ul><ul><li>Delen met anderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Bijlage als e-mail </li></ul></ul><ul><ul><li>Publiceren als webpagina </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
 17. 23. Share with others <ul><li>Kiezen tussen ‘as collaborators’ of ‘as viewers’ </li></ul><ul><ul><li>Collaborators (bijdragers) kunnen het document bewerken en doorsturen naar anderen met toestemming van de auteur. </li></ul></ul><ul><ul><li>Viewers kunnen het document enkel bekijken. </li></ul></ul>
 18. 25. <ul><li>In dit voorbeeld kiezen we ‘as collaborators’ </li></ul><ul><li>Je krijgt een scherm waar je een onderwerp en een boodschap kan ingeven </li></ul><ul><li>De ontvanger krijgt het document in zijn mailbox en bij zijn google docs </li></ul>
 19. 27. Uploaden <ul><li>‘ Upload’ in hoofdscherm </li></ul><ul><li>Bladeren naar het bestand </li></ul><ul><li>‘ Upload file’ </li></ul><ul><li>Het bestand staat tussen je documenten </li></ul>
 20. 29. More actions <ul><li>Het bestand opslaan op je eigen computer </li></ul><ul><ul><li>Document selecteren </li></ul></ul><ul><ul><li>More actions </li></ul></ul><ul><ul><li>Save as word </li></ul></ul>
 21. 31. More actions <ul><li>Document publiceren </li></ul><ul><ul><li>Publish documt </li></ul></ul><ul><ul><li>Optie om het document automatisch te herpubliceren wanneer er een wijzigingen gebeuren </li></ul></ul><ul><ul><li>Er komt een link naar het document </li></ul></ul>
 22. 33. <ul><li>Bedankt voor jullie aandacht </li></ul>

×