Kurz práce s informacemi

248 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
248
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kurz práce s informacemi

  1. 1. Závěrečný úkolArgumentace: Ústředním tématem mého článku je problematika fungování destinacecestovního ruchu. Hospodářským odvětvím cestovního ruchu jsem se již zabývala nabakalářském stupni a navázala jsem na něj se svojí diplomovou prací. Právě řízenídestinace je nejucelenější forma řízení cestovního ruchu a je základním předpokladempro zvýšení návštěvnosti daného regionu. Z tohoto důvodu jsem zvolila jako nejvýstiž-nější téma článku:Předpoklady rozvoje a úspěšného fungování destinace cestovního ruchu.Anotace: Článek pojednává o specifické formě řízení cestovního ruchu, která se nazývádestinační management. V textu je obsažena problematika destinace cestovního ruchu azákladní předpoklady procesu řízení destinace. V článku jsou obsažena také specifikaproduktu cestovního ruchu a marketingové pilíře, které slouží k tvorbě produktu cestov-ního ruchu, a tím k rozvoji destinace.Klíčová slova: destinace cestovního ruchu, destinační management, destinační marke-ting, základní pilíře marketingu, specifika služeb cestovního ruchuObrázek s vizualizací tématu:
  2. 2. Předpoklady rozvoje a úspěšného fungování destinace cestov- ního ruchu Termín destinace cestovního ruchu se začíná používat v devadesátých letech,kdy dochází k velkému rozvoji turismu. Začínají se koordinovaně rozvíjet území, kterámohou návštěvníkům nabídnout řadu atraktivit a v této souvislosti vzniká i nová formařízení, která se označuje jako destinační management.Pojem destinace a jeho vymezení Destinaci lze z geografického hlediska definovat jako „prostor (místo, region),který si host (nebo segment hostů) vybírá jako cíl své cesty. Pro pobyt disponuje všeminezbytnými zařízeními pro bydlení, stravování, zábavu. Tím se stává produktem a jed-notkou hospodářské soutěže, která musí být jako taková strategicky řízena.“1Vystupuje-li určitá oblast pod označením destinace CR, musí splňovat určitá předem vymezenákritéria. V takových oblastech bývá poměrně velké zastoupení atraktivit cestovního ru-chu, za kterými návštěvníci cíleně přijedou. Atraktivity CR můžeme rozdělit na přírodní(přírodní scenérie, léčivé prameny, jeskyně, vodopády, atd.) a společenské (místní tradi-ce, životní styl, kulturní události, atd.). K destinaci také náleží odpovídající síť služeb ainfrastruktury. Sjednocením těchto kritérií dosáhneme dlouhodobé koncentrace ná-vštěvníků.Destinační management V dnešní době silné konkurence a zvyšujících se nároků návštěvníků je těžké zů-stat v ringu tržní ekonomiky, a zvláště pak v oblasti cestovního ruchu, sám. Aktéři ces-tovního ruchu, veřejný i soukromý sektor, by spolu neměli soupeřit, ale naopak spolu-pracovat a rozvíjet tak destinaci, v níž působí. Proto je třeba usilovat o zefektivnění ří-zení v cestovním ruchu. K tomu nám slouží specifická forma řízení a tou je destinačnímanagement. Tento pojem je považován za nejvyzrálejší formu řízení cestovního ruchu, pro-tože zde na rozdíl od klasického managementu, který se zabývá řízením firmy, probíháNEJDL, K. COT Business: Problematika managementu destinace cestovního ruchu. COT BUSINESS.[online]. 2007 [cit. 2013-01-01]. Dostupné z: http://www.cot.cz/index.php?page=200&jazyk=1&id=6975
  3. 3. mnohem komplexnější proces - proces řízení destinace. Hlavní důraz je kladen na koo-peraci mezi jednotlivými subjekty cestovního ruchu, koordinaci v oblasti plánování,organizování a rozhodování v destinaci a komunikaci. Destinační společnosti vznikajícíza tímto účelem koordinují dění mezi jednotlivými aktéry CR s cílem přispět ke kom-plexnímu rozvoji destinace. Úkolem manažerů je vytvářet takové podmínky v destinaci,aby byl uspokojen návštěvník, aby se rozvíjel cestovní ruch za aktivní účasti místníchobyvatel a byla zajištěna ochrana přírodního a kulturního bohatství kraje.Destinační marketing Klasický marketing se od destinačního pojetí liší zejména v cílech. Jeho definiceřeší především uspokojení potřeb zákazníka a profit organizace. Cíle destinačního mar-ketingu však nejsou pouze o přilákání co největšího počtu návštěvníků, kteří v destinaciutratí své peníze, ale také o tom, jak ochránit místní zdroje, a jak řešit otázku udržitel-ného rozvoje. Tady se skrývá hlavní rozdíl v pojetí klasického marketingu a destinační-ho marketingu. Pokud je marketing cestovního ruchu uplatněn na celé destinace, potéhovoříme o destinačním marketingu. Destinaci je potřeba chápat jako produkt, abymohly být vypracovány marketingové studie, plány a strategie.Specifika marketingu cestovního ruchu Marketing v cestovním ruchu pracuje se službami, které (na rozdíl od hmotnýchproduktů) mají svá specifika. Prvním z nich je nehmatatelnost – zákazník nic fyzickéhonezíská, ale je obohacen o cenné zážitky. „V destinaci si zákazníci kupují nejen „pro-dukty“, ale v podstatě i subjektivní pocit uspokojení, který je umocněn efekty vyplýva-jícími ze spotřeby produktů a procesů.“2 Dalším rysem je nedělitelnost – vytvoření a spotřeba služby probíhají současně ajsou vázány na přítomnost zákazníka. Služby jsou závislé na lidském faktoru – jedná seo proměnlivost, protože není snadné poskytnout identickou službu. Figuruje zde takésubjektivita zákazníka – každý vnímá poskytovanou službu jinak; díky tomu je obtížnéslužby standardizovat. Významnou roli hraje také pomíjivost služeb, které nelze vyrábětdo zásoby, a proto služby citlivěji ovlivňují výkyvy nabídky a poptávky.2 VLČEK, J. 2. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu: sborník příspěvků, Pavlov, 15.-16. září2011. Pojetí cestovního ruchu, roč. 2011, č. 1, s. 165. ISSN 978-80-210-5728-9. Dostupné z:http://is.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/3910085/10619195/sbornik-kolokviumCR2011.pdf
  4. 4. Pilíře marketingu K realizaci původní myšlenky vede dlouhá cesta. Pro získání pozice na trhu ne-stačí produktu jen nápad. Chybou je většinou fakt, že za celý marketing je považovánajen propagace. Uvedení produktu do praxe je však mnohem složitější. Důležitou roli hraje marketingový výzkum, který přispěje k identifikaci skupinylidí, na které je třeba produkt cílit. Strategie představuje vytyčení hlavních postupůk dosažení stanovených cílů, které se realizují pomocí marketingových nástrojů, kterévychází podle Zelenky ze základních pilířů marketingu:  Marketingová komunikace – plánovitý kontinuální proces komunikace mezi firmou a potenciálním zákazníkem, vlastními zaměstnanci, zájmovými skupinami a veřejností.  Marketingová strategie – provádí se na základě marketingového výzkumu a je souhrnem aktivit a cílů organizace. Je to ucelený způsob jednání vůči zákazníkům a pomocí nástrojů marketingu cílí na určité segmenty zákazníků.  Segmentace trhu – rozdělení trhu na dostatečně velké sourodé skupiny zákazníků s podobnými potřebami, pro které je možné vytvářet produkt.  Marketingový mix – nástroje k dosažení marketingových cílů na cílovém trhu. Jedná se tzv. 8P – product, people, packaging, programming, place, promotion, partnership, price.33 ZELENKA, J. Marketing cestovního ruchu. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-80-7041-070-7.
  5. 5. Hodnocení zdrojůWebová stránka:NEJDL, K. COT Business: Problematika managementu destinace cestovního ruchu.  COT Business je ekonomický časopis, který poskytuje informace z cestovního ruchu  Je to odborné médium tvořené odborníky  Ing. Karel Nejdl, CSc. je odborníkem na cestovní ruch a vysokoškolským peda- gogem  V článku je destinace cestovního ruchu popsána nejen jako geografický útvar, ale především jako ekonomický subjekt  Autor popisuje fungování destinace z pohledu managementu i marketinguČlánek:VLČEK, J. Pojetí cestovního ruchu.  Autor popisuje cestovní ruch jako proces uspokojování potřeb  Článek je v kontextu se specifickými vlastnostmi služeb cestovního ruchu  Obsahuje analýzu produktu destinace  Sborník byl vydán Masarykovou univerzitou  Článek obsahuje syntézu definice „cestovní ruch“ z několika zdrojůOdborná monografie:ZELENKA, J. Marketing cestovního ruchu.  Základní studijní literatura  Jasná definice pojmů marketingových pilířů  Popis marketingového mixu  Tvorba marketingové strategie  Autor je odborníkem na problematiku cestovního ruchu

×