Di Se Li 22

611 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
611
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Di Se Li 22

 1. 1. DiSeLi<br /> COPETENCIAS BÁSICAS E COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS<br />Reunión Grupo<br />22 de xaneiro<br />Seminario B. FacultadeFiloloxía<br />
 2. 2. COMPETENCIAS BÁSICAS<br />Capacidade de poñer en práctica de forma integrada, en contextos e situacións diversos, os coñecementos, as habilidades e as actitudes persoais adquiridas. <br />O concepto de competencia inclúe:<br />Saberes, habilidades e actitudes<br />A inclusión das competencias básicas no currículo ten varias finalidades:<br />- integrar as diferentes aprendizaxes, incorporadas ásdiferentes áreas ou materias,<br />- permitirllea todo o alumnado integrar as súasaprendizaxes, poñelasen relación con distintos tipos de contidose utilizalas de xeito efectivo cando lleresulten necesarias en diferentes situacións e contextos,<br />- orientar o ensino, ao permitir identificar os contidose os criterios de avaliación que teñen carácter imprescindible<br />
 3. 3. COMPETENCIAS NO MARCO EUROPEO<br />No marco da proposta realizada pola Unión Europea, identificáronseoito competencias básicas:<br />1. Competencia en comunicación lingüística.<br />2. Competencia matemática.<br />3. Competencia no coñecemento e na interacción co<br />mundo físico.<br />4. Tratamento da información e competencia dixital.<br />5. Competencia social e cidadá.<br />6. Competencia cultural e artística.<br />7. Competencia para aprender a aprender.<br />8. Autonomía e iniciativa persoal<br />
 4. 4. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA<br />Refíreseá utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade,<br />de construción e comunicación do coñecemento<br />e de organización e autorregulación do pensamento das emocións e da conducta.<br />
 5. 5. Ler e escribir<br />Lere escribir son accións que supoñen e reforzanas habilidades que permiten buscar, recompilar e procesar información, e ser competente á hora de <br />comprender, compoñere utilizar distintos tipos de textos con intenciónscomunicativas ou creativas diversas<br />
 6. 6. Comprender e saber comunicar<br />Comprender e saber comunicar son saberes prácticos que se deben apoiar no coñecementoreflexivo sobre o funcionamento da linguae as súas normas de uso, e implican a capacidade de tomar a linguacomo obxectode observación e de análise. <br />
 7. 7. Linguasestranxeiras<br /> Con distinto nivel de dominio e de formalización -especialmente en lingua escrita- esta competencia significa, no caso das linguasestranxeiras, poder comunicarse nalgunhasdelas e, con iso, enriquecer as relaciónssociaise desenvolverse en contextos distintos ao propio. <br />
 8. 8. COMPETENCIAS GALEGO<br />1. Comprender discursos orais e escritos nos diversoscontextosda actividade social, cultural e académica.<br />2. Expresarse oralmente de xeito correcto, coherente,creativoe adecuado aos distintos contextos da actividade social, laboral e cultural, adoptando mediante o diálogo actitudes de respecto e de colaboración cosdemais.<br />3. Expresarse por escrito de xeito correcto, coherente,creativoe adecuado aos distintos contextos da actividade social, laboral e cultural.<br />
 9. 9. COMPETENCIAS GALEGO<br />4. Utilizar eficazmente a linguanaactividadeescolar para buscar, procesar e analizar información e mais para redactar ouexpoñer textos propios do ámbitoacadémico.<br />5. Utilizar criticamente e con progresiva autonomía as bibliotecas, os medios de comunicación social e as TIC para obter, interpretar, elaborar e valorar informacións de diversos tipos e opinións diferentes<br />
 10. 10. Competencias galego<br />6. Aplicar con certa autonomía os coñecementos sobre a lingua e as normas de uso lingüístico para comprender textos orais e escritos e mais para escribir e falar con adecuación, coherencia e corrección.<br />7. Comprender as circunstancias que condicionaron a historia social da lingua galega, afirmándoacomo propia de Galicia, así como as que hoxe condicionan o seuuso, de xeito que se estea en disposición de superar as que supoñen obstáculos para a súautilización.<br />
 11. 11. Competencias galego<br />8. Coñecer e respectar a realidade plurilingüe e pluricultural do Estado español, de Europa e do mundo actual, facerse consciente da riqueza que representa e entender as situacións que provoca o contacto de linguas.<br />9. Analizar os diferentes usos sociais das linguas para evitar os estereotipos que supoñenxuízos de valor e prexuízos clasistas, racistas ou sexistas.<br />10. Ler con fluidez, consolidar o hábito lector e facer da lectura fonte de pracer, de enriquecementopersoal e de coñecemento do mundo.<br />
 12. 12. Competencias galego<br />11. Comprender textos literarios utilizando os coñecementos sobre as convencións de cada xénero, os temas e motivos da tradición literaria e os recursos estilísticos.<br />12. Aproximarse aocoñecemento do patrimonio literario e valoralo como un xeito de simbolizar a experiencia individual e colectiva en diferentes contextos histórico-culturais.<br />
 13. 13. IMPORTANTE<br />Uso das TIC para elaborar textos escritos ben presentados e correctos, aproveitando as posibilidades dos procesadores de textos, correctores ortográficos.<br />

×