Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La comunicació

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

La comunicació

  1. 1. Vi TEXTOS O DISCURSOS MANlFESTAClO/ NS VERBALS AMB INTENCIÓ DE COMUNICAR son Les sítuacions comu- nicatives on té lioc ¡’activitat social hu- mana. exempies n ambic literari ámbit periodistíc ámbit academic ambit de ¡’adminis- tració ámbit de ia política 4 LA coMúNijcAció es FA”; mitjancani: són LA FlNALlTAT DEL MlSSATGE és La intenció amb que realitzem un acne comunicatiu. pot ser - informativa - orientadora de Vopinió i de ia con- ducta - reguladora de la vida social - artística o esté- tica PFESEHEEH L’0RGANlTZAClÓ és La forma adoptada per a presentar la informació del mís- satge. pot ser - narrativa descriptiva instructiva argumentativa expositiva en un mateix discurs pot aparéixer més d'una forma. ELS. GÉNERES. són Les formes textuals convencional: reco- negudes socialment. exemples - resums - reportatges - dissertació - article - instancia - comedia recepta llei GRAN VARIETAT I CARACTERÍSTIQUES DIFERENCIADES D’ACORD AMB és La via mitjancant Ia qual es cransmet el missatge. examples oral escrit audiovisual - quinésic o gestual vés una relació comple- xa de carácter prag- mátic en que l'emís- sor ajusta el seu mis- satge a ies caracte- rístiques i sicuacions variables del recep- tor per eficacia comunicativa pot ser el missatge - modalitzat o no modaliaat - amb presencia o abséncia de ¡’emis- sor o del receptor - formal o informal - dialogat o monolo- gac

    Be the first to comment

    Login to see the comments

Views

Total views

140

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×