Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metoda Kërkimi Shkencor - Kapitulli 2 - Formulimi i problemit të kërkimit

9,408 views

Published on

 • Be the first to comment

Metoda Kërkimi Shkencor - Kapitulli 2 - Formulimi i problemit të kërkimit

 1. 1. KAPITULLI 2 FORMULIMI I PROBLEMIT TË KËRKIMITM.Sc. Sokol Luzi Lënda: Metoda Kërkimi Shkencor
 2. 2. Përmbatja 1 Formulimi i problemit të kërkimit (Nevojat) 2 Kushtet për ekzistencën e problemit të kërkimit 3 Kur nuk nevojitet realizimi i kërkimit 4 Vendim-marrësi dhe problemi i kërkimit 5 Hapat e formulimit të një problemi kërkimit 6 Diagnostifikimi i problemeve të kërkimit
 3. 3. Formulimi i problemit të kërkimit (Nevojat) Roli i pjesëmarrësveSituatat dhe Natyra e Problemeve Sqarimi i teknikave Qartësimi i kushteve Përcaktimi i objektivave
 4. 4. Kushtet për ekzistencën e problemit të kërkimit Vështirësitë që hasen në gjetjen e një zgjidhjeje Gjetja e zgjidhjes më të mirë Kursi i veprimit për arritjen e objektivave
 5. 5. Kushtet për ekzistencën e problemit të kërkimit subjekti me problem objektivi objektivi rrugët rrugët
 6. 6. Kur nuk nevojitet realizimi i kërkimit Informacioni Koha e tashmë pamjaftueshme në dispozicion Burime të Raport i zhdrejtë pamjaftueshme kosto-përfitim
 7. 7. Natyra e problemit të kërkimit Lloji i informacionit Kufizimet kohore Natyra e problemit Kërkesa për burime Vlefshmëria e të dhënave Analiza kosto-përfitime
 8. 8. Vendim-marrësi dhe problemi i kërkimit Vlerësimi i proçesitKompleksiteti i problemit Analiza kosto-përfitim pozitive Ndikimi në vendimin Kuptimi i tregut përfundimtar Hulumtimi real Arritja e objektivave Masa e zbatimit Rritja e zhvillimitPërdorimi si provë ligjore Ndihmesa në qartësim problemi Arsyet e
 9. 9. Pjesëmarrësit në proçesin e kërkimit Pjesmarrësit në proçesin e kërkimit Porositësi i Realizuesi i kërkimit Përdoruesi i kërkimit kërkimit Aspektet e bashkëpunimit evidentimi i problemit çështjet e kërkimit perceptimi i qartësimi i pyetjeve hipotezat e kërkimit problemit
 10. 10. Kritikat në lidhje me kërkimin shkencor vështirësia në parashikim intuita manaxheriale mosprekja nga shumë duar nevoja për kërkime të rregullta
 11. 11. Hapat e formulimit të një problemi kërkimit Përcaktimi i problemit në një mënyrë të përgjithshme Krijimi i natyrës së problemit Shqyrtimi i literaturës në dispozicion Zhvillimi i ideve përmes diskutimeve Copëzimi i problemit kërkimor
 12. 12. Përfundimet e kërkimit Informuese apo Ndihmëse në Ndihmëse për ndihmëse për interpretimin e afrimin e marrjen e rezultateve marrëdhënieve vendimeve porositës-realizues
 13. 13. Diagnostifikimi i problemeve të kërkimit Elementët e diagnostifikimitFormulimi i problemit Rradhitja e shkaqeve të Formulimi i problemeve manaxherial supozuara të kërkimit Sjellja e klientit Forca e shitjes Organizimi Konkurrenca Pozicionimi Produktit Imazhi Shkaqet
 14. 14. Faleminderit

×