Bai giang ve quan ly dadtxd 12 5-2008

239 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Nick: dvluanvan ( Hãy add nick yahoo để đươc chúng tôi hỗ trợ ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
239
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai giang ve quan ly dadtxd 12 5-2008

 1. 1. 1 Bé X©y dùngCôc Gi¸m ®Þnh Nhµ níc vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng Trung t©m c«ng nghÖ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng ViÖt nam ------------------------ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh CQM-5/2008 Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 1
 2. 2. 2 qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh Ngêi so¹n : Lª V¨n ThÞnh Trëng phßng Qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng Côc Gi¸m ®Þnh Nhµ níc vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng Bé X©y dùng PhÇn I Nh÷ng vÊn ®Ò chungI. Nh÷ng kh¸i niÖm chung vÒ dù ¸n1. Kh¸i niÖm vÒ Dù ¸n Theo §¹i b¸ch khoa toµn th , tõ “ Project – Dù ¸n” ®îc hiÓu lµ “ §iÒucã ý ®Þnh lµm” hay “ §Æt kÕ ho¹ch cho mét ý ®å, qu¸ tr×nh hµnh®éng”. Nh vËy, dù ¸n cã kh¸i niÖm võa lµ ý tëng, ý ®å, nhu cÇu vïa cã ýn¨ng ®éng, chuuyÓn ®éng hµnh ®éng. ChÝnh v× lÏ ®ã mµ cã kh¸ nhiÒukh¸i niÖm vÒ thuËt ng÷ nµy, cô thÓ nh : Dù ¸n lµ viÖc thùc hiÖn mét môc ®Ých hay nhiÖm vô c«ng viÖc nµo®ã díi sù rµng buéc vÒ yªu cÇu vµ nguån lùc ®· ®Þnh. Th«ng qua viÖcthùc hiÖn dù ¸n ®Ó cuèi cïng ®¹t ®îc môc tiªu nhÊt ®Þnh ®· dÒ ra vµkÕt qu¶ cña nã cã thÓ lµ mét s¶n phÈm hay mét dÞch vô mµ b¹n mongmuèn ( Tæ chøc ®iÒu hµnh dù ¸n -VIM). Dù ¸n lµ tËp hîp c¸c ®Ò xuÊt ®Ó thùc hiÖn mét phÇn hay toµn béc«ng viÖc nh»m ®¹t ®îc môc tiªu hay yªu cÇu nµo ®ã trong mét thêi giannhÊt ®Þnh dùa trªn nguån vèn x¸c ®Þnh ( kho¶n 7 §iÒu 4 –LuËt §ÊuthÇu) Dù ¸n lµ mét qu¸ tr×nh mang ®Æc thï riªng bao gåm mét lo¹t c¸c ho¹t®éng ®îc phèi hîp vµ kiÓm so¸t, cã ®Þnh ngµy khëi ®Çu vµ kÕt thóc, ®-îc thùc hiÖn víi nh÷ng h¹n chÕ vÒ thêi gian, chi phÝ vµ nguån lùc nh»m®¹t ®îc môc tiªu phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu cô thÓ (trêng §¹i häc Qu¶n lýHenley ). Dù ¸n lµ ®èi tîng cña qu¶n lý vµ lµ mét nhiÖm vô mang tÝnh chÊt 1lÇn, cã môc tiªu râ rµng trong ®ã bao gåm chøc n¨ng, sè lîng vµ tiªuchuÈn chÊt lîng), yªu cÇu ph¶i ®îc hoµn thµnh trong mét kho¶ng thêigian quy ®Þnh, cã dù to¸n tµi chÝnh tõ tríc vµ nãi chung kh«ng ®îc vuîtqua dù to¸n ®ã.2. §Æc ®iÓm chñ yÕu cña dù ¸n: 2.1. NhiÖm vô cã tÝnh ®Æc thï riªng, cã tÝnh mét lÇn: kh«ng cãnhiÖm vô nµo kh¸c cã thÓ gièng hoµn toµn víi nhiÖm vô nµy. §iÓm kh¸cbiÖt cña nã ®îc thÓ hiÖn trªn b¶n th©n nhiÖm vô vµ trªn thµnh qu¶ cuèi Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 2
 3. 3. 3cïng. 2.2. Ph¶i ®¸p øng nh÷ng môc tiªu râ rµng.Môc tiªu cña dù ¸n baogåm hai lo¹i: - Môc tiªu mang tÝnh thµnh qu¶ lµ yªu cÇu mang tÝnh chøc n¨ngcña dù ¸n nh: c«ng suÊt , chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt. - Môc tiªu mang tÝnh rµng buéc nh thêi h¹n hoµn thµnh, chi phÝ,chÊt lîng. 2.3. Mang nh÷ng yÕu tè kh«ng ch¾c ch¾n vµ rñi ro. 2.4. ChØ tån t¹i trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. 2.5. Yªu cÇu cã sù kÕt hîp nhiÒu nguån lùc ®a d¹ng. 2.6. Lµ ®èi tîng mang tÝnh tæng thÓ3. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c cña dù ¸n : 3.1. Mét dù ¸n c¸ biÖt cã thÓ lµ mét phÇn cña mét dù ¸n lín 3.2. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn, c¸c môc tiªu vµ ®Æc®iÓm kÕt qu¶ mét sè dù ¸n sÏ ®îc x¸c ®Þnh l¹i. 3.3. KÕt qu¶ cña dù ¸n cã thÓ lµ mét s¶n phÈm hoÆc mét sè ®¬nvÞ cña s¶n phÈm. 3.4. Bé m¸y tæ chøc chØ lµ t¹m thêi vµ ®îc thµnh lËp trong thêigian thùc hiÖn dù ¸n 3.5. Sù t¬ng t¸c gi÷a c¸c ho¹t ®éng dù ¸n cã thÓ phøc t¹p.4. Vßng ®êi cña Dù ¸n 4.1. Kh¸i niÖm vÒ vßng ®êi cña dù ¸n V× cã thêi gian khëi ®Çu vµ kÕt thóc nªn dù ¸n cã mét vßng ®êi.Vßng ®êi cña Dù ¸n bao gåm nhiÒu giai ®o¹n ph¸t triÓn tõ ý tëng ®ÕnviÖc triÓn khai nh»m ®¹t ®îc kÕt qu¶ cña Dù ¸n. Trong vßng ®êi nµy,c«ng t¸c qu¶n lý chó träng vµo ph¬ng thøc kiÓm so¸t nh»m gi¶m thiÓunh÷ng nguån lùc vµ tiÒn cña dµnh cho nh÷ng môc tiªu kh«ng ch¾cch¾n. Kh¸i niÖm vßng ®êi xuÊt ph¸t tõ ba quan ®iÓm sau: • Dù ¸n cã thêi gian khëi ®Çu vµ kÕt thóc • Dù ¸n gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò hoÆc nh»m ®¹t tíi mét nhu cÇu vÒtæ chøc • Qu¸ tr×nh qu¶n lý ®îc thùc hiÖn song song víi vßng ®êi. HÇu hÕt c¸c dù ¸n ph¸t triÓn sö dông vßng ®êi bèn giai ®o¹n: Nh÷ng môc tiªu qu¶n lý Giai ®o¹n Tªn gäi Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 3
 4. 4. 4 • Quy m« vµ môc tiªu H×nh §Ò ¸n vµ khëi xíng • TÝnh kh¶ thi thµnh • ¦íc tÝnh ban ®Çu +/- 30% • §¸nh gi¸ c¸c kh¶ n¨ng • QuyÕt ®Þnh triÓn khai hay kh«ng Ph¸t triÓn ThiÕt kÕ vµ ®¸nh • X©y dùng Dù ¸n gi¸ • KÕ ho¹ch thùc hiÖn vµ ph©n bæ nguån lùc • Dù to¸n +/- 10% • KÕ ho¹ch ban ®Çu • Phª duyÖt Trëng Thùc hiÖn vµ qu¶n • Gi¸o dôc vµ th«ng tin thµnh lý • Qui ho¹ch chi tiÕt vµ thiÕt kÕ • Khèng chÕ ë møc +/- 5% • Bè trÝ c«ng viÖc • Theo dâi tiÕn tr×nh • Qu¶n lý vµ phôc håi KÕt thóc Hoµn c«ng vµ kÕt • Hoµn thµnh c«ng viÖc thóc • Sö dông kÕt qu¶ • §¹t ®îc c¸c môc ®Ých • Gi¶i thÓ nh©n viªn • KiÓm to¸n vµ xem xÐt 4.2. Vßng ®êi cña dù ¸n theo c¸c x¸c ®Þnh cña Ng©n Hµng ThÕ giíi: a) X¸c ®Þnh c¸c néi dung cña dù ¸n b) ChuÈn bÞ d÷ liÖu c) §¸nh gi¸ d÷ liÖu vµ lùa chän gi¶i ph¸p cho dù ¸n d) §µm ph¸n vµ huy ®éng thµnh lËp tæ chøc dù ¸n ®) TriÓn khai bao gåm thiÕt kÕ chi tiÕt vµ x©y dùng dù ¸n e) Thùc hiÖn Dù ¸n g) §¸nh gi¸ tæng kÕt sau dù ¸n5. Ph©n lo¹i c¬ b¶n c¸c dù ¸n trong ®iÒu kiÖn chuyÓn dÞch c¬ cÊukinh tÕ 5.1. Dù ¸n x· héi : C¶i tæ hÖ thèng b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ,b¶o vÖ an ninh trËt tù cho tÊt c¶ c¸c tÇng líp d©n chóng, kh¾c phôcnh÷ng hËu qu¶ thiªn tai 5.2. Dù ¸n kinh tÕ: Cæ phÇn hãa doanh nghiÖp, tæ chøc hÖ thèng®Êu thÇu, b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n, x©y dùng hÖ thèng thuª míi 5.3. Dù ¸n tæ chøc: C¶i tæ bé m¸y qu¶n lý. thùc hiÖn c¬ cÊu s¶nxuÊt kinh doanh míi. tæ chøc c¸c héi nghÞ quèc tÕ, ®æi míi hay thµnhlËp c¸c tæ chøc x· héi, c¸c héi nghÒ nghiÖp kh¸c. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 4
 5. 5. 5 5.4. C¸c dù ¸n nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn: ChÕ t¹o c¸c s¶n phÈm míi,nghiªn cøu chÕ t¹o c¸c kÕt cÊu x©y dùng míi, x©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh.phÇn mÒm tù ®éng hãa 5.5. Dù ¸n ®Çu t x©y dùng: C¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ngnghiÖp, c«ng céng vµ h¹ tÇng kü thuËt.6. Néi dung qu¶n lý Dù ¸n 6.1. Qu¶n lý dù ¸n vµ ®Æc trng cña nã Sù xuÊt hiÖn cña hµng lo¹t c«ng tr×nh kÐm chÊt lîng, c«ng tr×nh dëdang, chóng ta c¶m thÊy ®au lßng. NÕu c¸c nhµ qu¶n lý hiÓu râ ®îckiÕn thøc qu¶n lý lý dù ¸n. n¾m v÷ng ®îc quy luËt vËn ®éng cña dù ¸nthi sÏ tr¸nh ®îc rÊt nhiÒu c¸c hiÖn tîng . Tõ nh÷ng n¨m 50 trë l¹i ®©y, cïng víi sù ph¸t triÓn nh vò b·o cñakhoa häc kü thuËt vµ kinh tÕ x· héi, c¸c níc ®Òu cè g¾ng n©ng cao søcm¹nh tæng hîp cña b¶n th©n nh»m theo kÞp cuéc c¹nh tranh toµn cÇuhãa. ChÝnh trong tiÕn tr×nh nµy, c¸c tËp ®oµn doanh nghiÖp lín hiÖn®¹i hãa kh«ng ngõng x©y dùng nh÷ng dù ¸n c«ng tr×nh cã quy m« lín. küthuËt cao, chÊt lîng tèt. Dù ¸n ®· trë thµnh phÇn c¬ b¶n trong cuéc sèngx· héi. Cïng víi xu thÕ më réng quy m« dù ¸n vµ sù kh«ng ngng n©ng caovÒ tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ, c¸c nhµ ®Çu t dù ¸n còng yªu cÇungµy cµng cao ®èi víi chÊt lîng dù ¸n. V× thÕ, qu¶n lý dù ¸n trë thµnh yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh sùtån t¹i cña dù ¸n. Qu¶n lý dù ¸n lµ sù vËn dông lý luËn, ph¬ng ph¸p, quan®iÓm cã tÝnh hÖ thèng ®Ó tiÕn hµnh qu¶n lý cã hiÖu qu¶ toµn bé c«ngviÖc liªn quan tíi dù ¸n díi sù rµng buéc vÒ nguån lùc cã h¹n. §Ó thùchiÖn môc tiªu dù ¸n, c¸c nhµ ®Çu t ph¶i lªn kÕ ho¹ch tæ chøc, chØ ®¹o,phèi hîp, ®iÒu hµnh, khèng chÕ vµ ®Þnh gi¸ toµn bé qu¸ tr×nh tõ lócb¾t ®Çu ®Õn lóc kÕt thóc dù ¸n. Qu¶n lý dù ¸n bao gåm nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n sau: a) Chñ thÓ cña qu¶n lý dù ¸n chÝnh lµ ngêi qu¶n lý dù ¸n. b) Kh¸ch thÓ cña qu¶n lý dù ¸n liªn quan ®Õn ph¹m vi c«ng viÖccña dù ¸n (tøc lµ toµn bé nhiÖm vô c«ng viÖc cña dù ¸n). Nh÷ng c«ngviÖc nµy t¹o thµnh qu¸ tr×nh vËn ®éng cña hÖ thèng dù ¸n. Qu¸ tr×nhvËn ®éng nµy ®îc gäi lµ chu kú tån t¹i cña dù ¸n. c) Môc ®Ých cña qu¶n lý dù ¸n lµ ®Ó thùc hiÖn môc tiªu cña dù ¸n,tøc lµ s¶n phÈm cuèi cïng ph¶i ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña kh¸ch hµng.B¶n th©n viÖc qu¶n lý kh«ng ph¶i lµ môc ®Ých mµ lµ c¸ch thùc hiÖnmôc ®Ých. d) Chøc n¨ng cña qu¶n lý dù ¸n cã thÓ kh¸i qu¸t thµnh nhiÖm vô lªnkÕ ho¹ch, tæ chøc. chØ ®¹o, ®iÒu tiÕt, khèng chÕ dù ¸n. NÕu t¸ch rêic¸c chøc n¨ng nµy th× dù ¸n kh«ng thÓ vËn hµnh cã hiÖu qu¶ môc tiªuqu¶n lý còng kh«ng ®îc thùc hiÖn. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn mçi dù ¸n ®Òu Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 5
 6. 6. 6cÇn cã tÝnh s¸ng t¹o, v× thÕ chóng ta thêng coi viÖc qu¶n lý dù ¸n lµqu¶n lý s¸ng t¹o. 6.2. Néi dung qu¶n lý dù ¸n Qu¶n lý dù ¸n lµ viÖc gi¸m s¸t, chØ ®¹o, ®iÒu phèi, tæ chøc, lªn kÕho¹ch ®èi víi 4 giai ®o¹n cña vßng ®êi dù ¸n trong khi thùc hiÖn dù ¸n(giai ®o¹n h×nh thµnh, giai ®o¹n ph¸t triÓn, giai ®o¹n trëng thµnh vµ giai®o¹n kÕt thóc). Môc ®Ých cña nã lµ tõ gãc ®é qu¶n lý vµ tæ chøc, ¸pdông c¸c biÖn ph¸p nh»m ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt môc tiªu dù ¸n nh môctiªu vÒ gi¸ thµnh,. môc tiªu thêi gian, môc tiªu chÊt lîng. V× thÕ, lµm tètc«ng t¸c qu¶n lý lµ mét viÖc cã ý nghÜa v« cïng quan träng. a) Qu¶n lý ph¹m vi dù ¸n TiÕn hµnh khèng chÕ qu¸ tr×nh qu¶n lý ®èi víi néi dung c«ng viÖccña dù ¸n nh»m thùc hiÖn môc tiªu dù ¸n. Nã bao gåm viÖc ph©n chiaph¹m vi, quy ho¹ch ph¹m vi, ®iÒu chØnh ph¹m vi dù ¸n … b) Qu¶n lý thêi gian dù ¸n Qu¶n lý thêi gian dù ¸n lµ qu¸ tr×nh qu¶n lý mang tÝnh hÖ thèngnh»m ®¶m b¶o ch¾c ch¾n hoµn thµnh dù ¸n theo ®óng thêi gian ®Ò ra.Nã bao gåm c¸c c«ng viÖc nh x¸c ®Þnh ho¹t ®éng cô thÓ, s¾p xÕptr×nh tù ho¹t ®éng, bè trÝ thêi gian. khèng chÕ thêi gian vµ tiÕn ®é dù¸n. c) Qu¶n lý chi phÝ dù ¸n Qu¶n lý chi phÝ dù ¸n lµ qu¸ tr×nh qu¶n lý chi phÝ, gi¸ thµnh dù ¸nnh»m ®¶m b¶o hoµn thµnh dù ¸n mµ chi phÝ kh«ng vît qu¸ møc trï bÞban ®Çu. Nã bao gåm viÖc bè trÝ nguån lùc, dù tÝnh gi¸ thµnh vµ khèngchÕ chi phÝ. d) Qu¶n lý chÊt lîng dù ¸n Qu¶n lý chÊt lîng dù ¸n lµ qu¸ tr×nh qu¶n lý cã hÖ thèng viÖc thùchiÖn dù ¸n nh»m ®¶m b¶o ®¸p øng ®îc yªu cÇu vÒ chÊt lîng mµ kh¸chhµng ®Æt ra. Nã bao gåm viÖc quy ho¹ch chÊt lîng. khèng chÕ chÊt lîngvµ ®¶m b¶o chÊt lîng … ®) Qu¶n lý nguån nh©n lùc Qu¶n lý nguån nh©n lùc lµ ph¬ng ph¸p qu¶n lý mang tÝnh hÖ thèngnh»m ®¶m b¶o ph¸t huy hÕt n¨ng lùc, tÝnh tÝch cùc, s¸ng t¹o cña mçinguêi trong dù ¸n vµ tËn dông nã mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. Nã baogåm c¸c viÖc nh quy ho¹ch tæ chøc, x©y dùng ®éi ngò, tuyÓn chännh©n viªn vµ x©y dùng c¸c ban qu¶n lý dù ¸n. e) Qu¶n lý viÖc trao ®æi th«ng tin dù ¸n Qu¶n lý viÖc trao ®æi th«ng tin dù ¸n lµ biÖn ph¸p qu¶n lý mangtÝnh hÖ thèng nh»m ®¶m b¶o viÖc truyÒn ®¹t, thu thËp, trao ®æi mét Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 6
 7. 7. 7c¸ch hîp lý c¸c tin tøc cÇn thiÕt cho viÖc thùc hiÖn dù ¸n còng nh viÖctruyÒn ®¹t th«ng tin, b¸o c¸o tiÕn ®é dù ¸n g) Qu¶n lý rñi ro trong dù ¸n Khi thùc hiÖn dù ¸n sÏ gÆp ph¶i nh÷ng nh©n tè rñi ro mµ chóng takh«ng lêng tríc ®îc. Qu¶n lý rñi ro lµ biÖn ph¸p qu¶n lý mang tÝnh hÖthèng nh»m tËn dông tèi ®a nh÷ng nh©n tè cã lîi kh«ng x¸c ®Þnh vµgi¶m thiÓu tèi ®a nh÷ng nh©n tè bÊt lîi kh«ng x¸c ®Þnh cho dù ¸n. Nãbao gåm viÖc nhËn biÕt. ph©n biÖt rñi ro, c©n nh¾c, tÝnh to¸n rñi ro,x©y dùng ®èi s¸ch vµ khèng chÕ rñi ro. h) Qu¶n lý viÖc thu mua cña dù ¸n Qu¶n lý viÖc thu mua cña dù ¸n lµ biÖn ph¸p qu¶n lý mang tÝnh hÖthèng nh»m sö dông nh÷ng hµng hãa, vËt liÖu thu mua ®îc tõ bªn ngoµitæ chøc thùc hiÖn dù ¸n. Nã bao gåm viÖc lªn kÕ ho¹ch thu mua. lùachän viÖc thu mua vµ trng thu c¸c nguån vËt liÖu i) Qu¶n lý viÖc giao nhËn dù ¸n §©y lµ mét néi dung qu¶n lý dù ¸n míi mµ HiÖp héi c¸c nhµ qu¶n lýdù ¸n trªn thÕ giíi ®a ra dùa vµo t×nh h×nh ph¸t triÓn cña qu¶n lý dù ¸n.Mét sè dù ¸n t¬ng ®èi ®éc lËp nªn sau khi thùc hiÖn hoµn thµnh dù ¸n,hîp ®ång còng kÕt thóc cïng víi sù chuyÓn giao kÕt qu¶. Nhng mét sèdù ¸n l¹i kh¸c, san khi dù ¸n hoµn thµnh th× kh¸ch hµng lËp tøc sö dôngkÕt qu¶ dù ¸n nµy vµo viÖc vËn hµnh s¶n xuÊt. Dù ¸n võa bíc vµo giai®o¹n ®Çu vËn hµnh s¶n xuÊt nªn kh¸ch hµng (ngêi tiÕp nhËn dù ¸n) cãthÓ thiÕu nh©n tµi qu¶n lý kinh doanh hoÆc cha n¾m v÷ng ®îc tÝnhn¨ng, kü thuËt cña dù ¸n. V× thÕ cÇn cã sù gióp ®ì cña ®¬n vÞ thi c«ngdù ¸n gióp ®¬n vÞ tiÕp nhËn dù ¸n gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, tõ ®ã mµxuÊt hiÖn kh©u qu¶n lý viÖc giao - nhËn dù ¸n. Qu¶n lý viÖc giao - nhËndù ¸n cÇn cã sù tham gia cña ®¬n vÞ thi c«ng dù ¸n vµ ®¬n vÞ tiÕpnhËn dù ¸n, tøc lµ cÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ gian hai bªn giao vµnhËn, nh vËy míi tr¸nh ®îc t×nh tr¹ng dù ¸n tèt nhng hiÖu qu¶ kÐm,®Çu t cao nhng lîi nhuËn thÊp. Trong rÊt nhiÒu dù ¸n ®Çu t quèc tÕ ®·gÆp ph¶i trêng hîp nµy, do ®ã qu¶n lý viÖc giao - nhËn dù ¸n lµ v« cïngquan träng vµ ph¶i coi ®ã lµ mét néi dung chÝnh trong viÖc qu¶n lý dù¸n. 6.3. ý nghÜa cña qu¶n lý dù ¸n a) Th«ng qua qu¶n lý dù ¸n cã thÓ tr¸nh ®îc nh÷ng sai sãt trongnh÷ng c«ng tr×nh lín, phøc t¹p. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt vµ kh«ng ngõng n©ngcao ®êi sèng nh©n d©n, nhu cÇu x©y dùng c¸c dù ¸n c«ng tr×nh quy m«lín, phøc t¹p còng ngµy cµng nhiÒu. VÝ dô, c«ng tr×nh x©y dùng c¸cdoanh nghiÖp lín, c¸c c«ng tr×nh thñy lîi, c¸c tr¹m ®iÖn vµ c¸c c«ng tr×nhphôc vô ngµnh hµng kh«ng. Cho dï lµ nhµ ®Çu t hay ngêi tiÕp qu¶n dù Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 7
 8. 8. 8¸n ®Òu khã g¸nh v¸c ®îc nh÷ng tæn thÊt to lín do sai lÇm trong qu¶n lýg©y ra. Th«ng qua viÖc ¸p dông ph¬ng ph¸p qu¶n lý dù ¸n khoa häc hiÖn®¹i gióp viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n c«ng tr×nh lín. phøc t¹p ®¹t ®îc môc tiªu®Ò ra mét c¸ch thuËn lîi. b) ¸p dông ph¬ng ph¸p qu¶n lý dù ¸n sÏ cã thÓ khèng chÕ, ®iÒu tiÕthÖ thèng môc tiªu dù ¸n. Nhµ ®Çu t (kh¸ch hµng) lu«n cã rÊt nhiÒu môc tiªu ®èi víi mét dù ¸nc«ng tr×nh, nh÷ng môc tiªu nµy t¹o thµnh hÖ thèng môc tiªu cña dù ¸n.Trong ®ã, mét sæ môc tiªu cã thÓ ph©n tÝch ®Þnh lîng, mét sè l¹ikh«ng thÓ ph©n tÝch ®Þnh lîng. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n, chóngta thêng chó träng ®Õn mét sè môc tiªu ®Þnh lîng mµ coi nhÑ nh÷ngmôc tiªu ®Þnh tÝnh. ChØ khi ¸p dông ph¬ng ph¸p qu¶n lý dù ¸n trong qu¸tr×nh thùc hiÖn dù ¸n míi cã thÓ tiÕn hµnh ®iÒu tiÕt, phèi hîp, khèngchÕ gi¸m s¸t hÖ thèng môc tiªu tæng thÓ mét c¸ch cã hiÖu qu¶ Mét c«ng tnnh dù ¸n cã quy m« lín sÏ liªn quan ®Õn rÊt nhiÒu bªntham gia dù ¸n nh ngêi tiÕp qu¶n dù ¸n, kh¸ch hµng, ®¬n vÞ thiÕt kÕ,nhµ cung øng, c¸c ban ngµnh chñ qu¶n nhµ níc vµ c«ng chóng x· héi.ChØ khi ®iÒu tiÕt tèt c¸c mèi quan hÖ nµy míi cã thÓ tiÕn hµnh thùchiÖn c«ng tr×nh dù ¸n mét c¸ch thuËn lîi. c) Qu¶n lý dù ¸n thóc ®Èy sù trëng thµnh nhanh chãng cña c¸cnh©n tµi chuyªn ngµnh. Mçi dù ¸n kh¸c nhau l¹i ®ßi hái ph¶i cã c¸c nh©n tµi chuyªn ngµnhkh¸c nhau. TÝnh chuyªn ngµnh dù ¸n ®ßi hái tÝnh chuyªn ngµnh cñanh©n tµi. V× thÕ, qu¶n lý dù ¸n thóc ®Èy viÖc sö dông vµ ph¸t triÓnnh©n tµi, gióp c¸ nh©n tµi cã ®Êt ®Ó dông vâ. Tãm l¹i, qu¶n lý dù ¸n ngµy cµng trë nªn quan träng vµ cã nghÜatrong ®êi sèng kinh tÕ. Trong x· héi hiÖn ®¹i, nÕu kh«ng n¾m v÷ng ph-¬ng ph¸p qu¶n lý dù ¸n sÏ g©y ra nh÷ng tæn thÊt lín. §Ó tr¸nh ®îc nh÷ngtæn thÊt nµy vµ giµnh ®îc nh÷ng thµnh c«ng trong viÖc qu¶n lý dù ¸nth× tríc khi thùc hiÖn dù ¸n. chóng ta ph¶i lªn kÕ ho¹ch mét c¸ch tØ mØ,chu ®¸o.7. B¶y yÕu tè ¶nh hëng ®Õn qu¶n lý dù ¸n: B¶y yÕu tè ¶nh hëng ®Õn qu¶n lý dù ¸n Hai yÕu tè do t¸c 1. Nguån tµi trî vµ ch¬ng tr×nh: nguån ®éng bªn ngoµi tµi chÝnh do nhµ tµi trî vµ chñ dù ¸n cung cÊp, kÕt qu¶ mong ®îi vµ thêi gian "hoµn " vèn. 2. ¶nh hëng bªn ngoµi nh t¸c ®éng vÒ Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 8
 9. 9. 9 chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi, ph¸p lý, m«i trêng. Hai yÕu tè ph¸t 3. Th¸i ®é: thÓ hiÖn tÇm quan träng cña sinh tõ chiÕn lîc dù ¸n vµ sù hç trî cña c¸c bªn liªn quan. cña dù ¸n 4. X¸c ®Þnh: dù ¸n cÇn x¸c ®Þnh râ ph¶i lµm g×, ph¬ng ph¸p tiÕp cËn thiÕt kÕ dù ¸n vµ chiÕn lîc thùc hiÖn. Ba yÕu tè xuÊt 5. Con ngêi: sù qu¶n lý vµ l·nh ®¹o ph¸t tõ bªn trong 6. HÖ thèng: kÕ ho¹ch, chÕ ®é b¸o c¸o tæ chøc dù ¸n vµ kiÓm so¸t ®Ó ®o lêng tiÕn ®é cña dù ¸n 7. Tæ chøc: vai trß, tr¸ch nhiÖm vµ quan hÖ gi÷a c¸c bªn tham gia.II. Nh÷ng kh¸i niÖm vÒ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh1. Dù ¸n ®Çu t x©y dùng ( 17 §iÒu 3- LuËt X©y dùng) Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh lµ tËp hîp c¸c ®Ò xuÊt cã liªnquan ®Õn viÖc bá vèn ®Ó x©y dùng míi, më réng hoÆc c¶i t¹o nh÷ngc«ng tr×nh x©y dùng nh»m môc ®Ých ph¸t triÓn, duy tr×, n©ng cao chÊtlîng c«ng tr×nh hoÆc s¶n phÈm, dÞch vô trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh.Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm phÇn thuyÕt minh vµ phÇnthiÕt kÕ c¬ së. Dù ¸n ®Çu t x©y dùng lµ mét lo¹i c«ng viÖc mang tÝnh chÊt métlÇn, cÇn cã mét lîng ®Çu t nhÊt ®Þnh, tr¶i qua mét lo¹t c¸c tr×nh tù . Dù¸n ®Çu t x©y dùng cã nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n sau : - §îc cÊu thµnh bëi mét hoÆc nhiÒu c«ng tr×nh thµnh phÇn cã mèiliªn hÖ néi t¹i chÞu sù qu¶n lý thèng nhÊt trong qu¸ tr×nh ®Çu t x©ydùng. - Hoµn thµnh c«ng tr×nh lµ mét môc tiªu ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖnrµng buéc nhÊt ®Þnh vÒ thêi gian, vÒ nguån lùc, vÒ chÊt lîng, vÒ chiphÝ ®Çu t vµ vÒ hiÖu qu¶ ®Çu t. - Ph¶i tu©n theo tr×nh tù ®Çu t x©y dùng cÇn thiÕt tõ lóc ®a ra ý t-ëng ®Õn khi c«ng tr×nh hoµn thµnh ®a vµo sö dông. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 9
 10. 10. 10 - Mäi c«ng viÖc chØ thùc hiÖn mét lÇn : ®Çu t mét lÇn, ®Þa ®iÓmx©y dùng cè ®Þnh mét lÇn, thiÕt kÕ vµ thi c«ng ®¬n nhÊt.2. C¸c yªu cÇu chñ yÕu cña Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 2-NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP): 2.1.Phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, quy ho¹ch ph¸ttriÓn ngµnh vµ quy ho¹ch x©y dùng; b) B¶o ®¶m an ninh, an toµn x· héi vµ an toµn m«i trêng, c) B¶o ®¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi cña dù ¸n. d) Phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai vµ ph¸p luËtkh¸c cã liªn quan.3. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ( kho¶n 1 §iÒu 45 LuËtX©y dùng) Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm : qu¶n lý chÊt l-îng x©y dùng, qu¶n lý tiÕn ®é x©y dùng, qu¶n lý khèi lîng thi c«ng x©ydùng c«ng tr×nh, qu¶n lý an toµn lao ®éng trªn c«ng trêng x©y dùng,qu¶n lý m«i trêng x©y dùng.4. Ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 2- NghÞ ®Þnh16/2005/N§-CP) 4.1. Theo quy m« vµ tÝnh chÊt: dù ¸n quan träng quèc gia do Quèchéi th«ng qua chñ tr¬ng vµ cho phÐp ®Çu t; c¸c dù ¸n cßn l¹i ®îc ph©nthµnh 3 nhãm A, B, C theo quy ®Þnh t¹i Phô lôc 1 cña NghÞ ®Þnh nµy; 4.2. Theo nguån vèn ®Çu t: a) Dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc; b) Dù ¸n sö dông vèn tÝn dông do Nhµ níc b¶o l·nh, vèn tÝn dông®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc; c) Dù ¸n sö dông vèn ®Çu t ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nhµ níc; d) Dù ¸n sö dông vèn kh¸c bao gåm c¶ vèn t nh©n hoÆc sö dônghçn hîp nhiÒu nguån vèn.5. Qu¶n lý nhµ níc ®èi víi dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 2-NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) Ngoµi quy ®Þnh t¹i môc 2 th× tuú theo nguån vèn sö dông cho dù¸n, nhµ níc cßn qu¶n lý theo quy ®Þnh sau ®©y : 5.1. §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc kÓ c¶ c¸c dù ¸nthµnh phÇn, Nhµ níc qu¶n lý toµn bé qu¸ tr×nh ®Çu t x©y dùng tõ viÖcx¸c ®Þnh chñ tr¬ng ®Çu t, lËp dù ¸n, quyÕt ®Þnh ®Çu t, lËp thiÕt kÕ,tæng dù to¸n, lùa chän nhµ thÇu, thi c«ng x©y dùng ®Õn khi nghiÖmthu, bµn giao vµ ®a c«ng tr×nh vµo khai th¸c sö dông. Ngêi quyÕt ®Þnh Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 10
 11. 11. 11®Çu t cã tr¸ch nhiÖm bè trÝ ®ñ vèn theo tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n, nhngkh«ng qu¸ 2 n¨m ®èi víi dù ¸n nhãm C, 4 n¨m ®èi víi dù ¸n nhãm B. C¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc do c¬ quan qu¶n lý nhµ n-íc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh theo ph©n cÊp, phï hîp víi quy ®Þnh cñaph¸p luËt vÒ ng©n s¸ch nhµ níc; 5.2. §èi víi dù ¸n cña doanh nghiÖp sö dông vèn tÝn dông do Nhµ n-íc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña nhµ níc vµ vèn ®Çu t ph¸ttriÓn cña doanh nghiÖp Nhµ níc th× Nhµ níc chØ qu¶n lý vÒ chñ tr¬ngvµ quy m« ®Çu t. Doanh nghiÖp cã dù ¸n tù chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøcthùc hiÖn vµ qu¶n lý dù ¸n theo c¸c quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy vµc¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan; 5.3. §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn kh¸c bao gåm c¶ vèn t nh©n, chñ®Çu t tù quyÕt ®Þnh h×nh thøc vµ néi dung qu¶n lý dù ¸n. §èi víi c¸c dù¸n sö dông hçn hîp nhiÒu nguån vèn kh¸c nhau th× c¸c bªn gãp vèn tho¶thuËn vÒ ph¬ng thøc qu¶n lý hoÆc qu¶n lý theo quy ®Þnh ®èi víinguån vèn cã tû lÖ % lín nhÊt trong tæng møc ®Çu t. 5.4. §èi víi dù ¸n do Quèc héi th«ng qua chñ tr¬ng ®Çu t vµ dù ¸nnhãm A gåm nhiÒu dù ¸n thµnh phÇn, nÕu tõng dù ¸n thµnh phÇn cãthÓ ®éc lËp vËn hµnh, khai th¸c hoÆc thùc hiÖn theo ph©n kú ®Çu t®îc ghi trong v¨n b¶n phª duyÖt B¸o c¸o ®Çu t th× mçi dù ¸n thµnh phÇn®îc qu¶n lý, thùc hiÖn nh mét dù ¸n ®éc lËp.6. X¸c ®Þnh Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 3-NghÞ ®Þnh16/2005/N§-CP) 6.1. Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh lµ ngêi së h÷u vèn hoÆc lµngêi ®îc giao qu¶n lý vµ sö dông vèn ®Ó ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. 6.2. §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ níc th× chñ ®Çu tx©y dùng c«ng tr×nh do ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t quyÕt ®Þnh tríc khi lËpdù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh phï hîp víi quy ®Þnh cña LuËt Ng©ns¸ch Nhµ níc (Kho¶n1 §iÒu 1-NghÞ ®Þnh 112/2006/N§-CP) a) §èi víi dù ¸n do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®Çu t th× chñ®Çu t lµ mét trong c¸c c¬ quan, tæ chøc sau: Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬quan thuéc ChÝnh phñ, c¬ quan kh¸c ë Trung ¬ng (gäi chung lµ c¬ quancÊp Bé), Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng (gäichung lµ UBND cÊp tØnh) vµ doanh nghiÖp nhµ níc. b) §èi víi dù ¸n do Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan cÊp Bé, Chñ tÞchUBND c¸c cÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t th× ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t giao cho®¬n vÞ qu¶n lý, sö dông c«ng tr×nh lµm chñ ®Çu t. Trêng hîp ®¬n vÞ qu¶n lý, sö dông c«ng tr×nh kh«ng ®ñ ®iÒukiÖn vÒ tæ chøc, nh©n lùc, thêi gian vµ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt kh¸c®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña chñ ®Çu t hoÆc cha x¸c®Þnh ®îc ®¬n vÞ qu¶n lý, sö dông c«ng tr×nh th× ngêi quyÕt ®Þnh Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 11
 12. 12. 12®Çu t giao cho ®¬n vÞ cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn nªu trªn lµm chñ ®Çu t vµthùc hiÖn nh sau: §èi víi trêng hîp ®¬n vÞ qu¶n lý, sö dông c«ng tr×nh kh«ng ®îcgiao lµm chñ ®Çu t th× ®¬n vÞ qu¶n lý, sö dông c«ng tr×nh ph¶i cã v¨nb¶n cö ngêi tham gia víi chñ ®Çu t ®Ó qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng vµtæ chøc tiÕp nhËn c«ng tr×nh ®a vµo khai th¸c sö dông. Chñ ®Çu t cãtr¸ch nhiÖm bè trÝ ngêi cña ®¬n vÞ qu¶n lý, sö dông c«ng tr×nh vµo vÞtrÝ phï hîp ®Ó ®îc tham gia qu¶n lý ngay tõ kh©u lËp dù ¸n ®Õn khi bµngiao ®a c«ng tr×nh vµo sö dông ®¶m b¶o hiÖu qu¶ vµ môc tiªu cña dù¸n. Trêng hîp chñ ®Çu t thµnh lËp Ban qu¶n lý dù ¸n th× mét trong c¸cphã gi¸m ®èc Ban qu¶n lý dù ¸n ph¶i lµ ngêi cña ®¬n vÞ qu¶n lý, södông c«ng tr×nh. §èi víi trêng hîp cha x¸c ®Þnh ®îc ®¬n vÞ qu¶n lý, sö dông c«ngtr×nh th× trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n ph¶i x¸c ®Þnh ®îc®¬n vÞ qu¶n lý, sö dông c«ng tr×nh ®Ó tham gia cïng víi chñ ®Çu ttrong viÖc nghiÖm thu vµ tiÕp nhËn c«ng tr×nh ®a vµo khai th¸c södông ( Th«ng t 02/2007/TT-BXD ngµy 14/02/2007 ). 6.3 C¸c dù ¸n sö dông vèn tÝn dông th× ngêi vay vèn lµ chñ ®Çu t. 6.4. C¸c dù ¸n sö dông vèn kh¸c th× chñ ®Çu t lµ chñ së h÷u vènhoÆc lµ ngêi ®¹i diÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 6.5. §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn hçn hîp th× chñ ®Çu t do c¸c thµnhviªn gãp vèn tho¶ thuËn cö ra hoÆc lµ ngêi cã tû lÖ gãp vèn cao nhÊt.7. Tr×nh tù lËp vµ thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t x©y dùng 7.1. Kh¶o s¸t x©y dùng phôc vô cho viÖc t×m kiÕm ®Þa ®iÓm x©ydùng vµ thi tuyÓn kiÕn tróc; 7.2. Lùa chän nhµ thÇu lËp b¸o c¸o ®Çu t x©y dùng; 7.3. LËp b¸o c¸o ®Çu t x©y dùng; 7.4. Tr×nh b¸o c¸o ®Çu t x©y dùng ®Ó xin phÐp ®Çu t x©y dùng ; 7.5. Tæ chøc thi tuyÓn kiÕn tróc : chän ph¬ng ¸n ®îc chän ®Ó triÓnkhai TKCS; 7.6. Lùa chän nhµ thÇu lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng; 7.7. LËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng ( trong ®ã ®· cã thiÕt kÕ c¬ së ); 7.8. Tr×nh thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n ®Çu t x©y dùng; 7.9. Thµnh lËp BQLDA hoÆc thuª t vÊn QLDA; 7.10. Xin GiÊy phÐp x©y dùng; 7.11. Lùa chän nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng, nhà thÇu thiÕt kÕ, nhàthÇu thÈm tra thiÕt kÕ; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 12
 13. 13. 13 7.12. LËp thiÕt kÕ c¸c bíc tiÕp theo ( thiÕt kÕ kü thuËt vµ thiÕt kÕb¶n vÏ thi c«ng ); 7.13. Tæ chøc thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt vµ thiÕtkÕ b¶n vÏ thi c«ng; 7.14. Lùa chän nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; 7.15. Lùa chän t vÊn gi¸m s¸t, T vÊn chøng nhËn chÊt lîng c«ngtr×nh x©y dùng quy ®Þnh t¹i §iÒu 28 cña NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP; 7.16. Thi c«ng x©y dùng; 7.17. NghiÖm thu c«ng tr×nh hoµn thµnh ®a vµo sö dông ; 7.18. Thanh to¸n vµ quyÕt to¸n víi nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; 7.19. QuyÕt to¸n vèn ®Çu t x©y dùng ; 7.20. Bµn giao c«ng tr×nh; 7.21. Theo dâi, ®«n ®èc nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng b¶o hµnhc«ng tr×nh; 7.22. Thùc hiÖn b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng.8. HÖ thèng tiªu chuÈn x©y dùng ( §iÒu 2-NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP) 8.1. HÖ thèng tiªu chuÈn x©y dùng cña ViÖt Nam bao gåm quychuÈn x©y dùng vµ tiªu chuÈn x©y dùng. 8.2. Quy chuÈn x©y dùng lµ c¬ së ®Ó qu¶n lý ho¹t ®éng x©y dùngvµ lµ c¨n cø ®Ó ban hµnh tiªu chuÈn x©y dùng. 8.3. Bé X©y dùng ban hµnh quy chuÈn x©y dùng; tiªu chuÈn x©ydùng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông bao gåm c«ng tr×nhc«ng céng vµ nhµ ë, c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇngkü thuËt ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP. C¸c Bé cã qu¶n lý c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh c¨n cø vµoquy chuÈn x©y dùng, ban hµnh tiªu chuÈn x©y dùng c«ng tr×nh chuyªnngµnh thuéc chøc n¨ng qu¶n lý cña m×nh. 8.4. Nh÷ng tiªu chuÈn x©y dùng cña ViÖt Nam thuéc c¸c lÜnh vùcsau ®©y b¾t buéc ¸p dông: a) §iÒu kiÖn khÝ hËu x©y dùng; b) §iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy v¨n, khÝ tîng thñy v¨n; c) Ph©n vïng ®éng ®Êt; d) Phßng chèng ch¸y, næ; ®) B¶o vÖ m«i trêng; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 13
 14. 14. 14 e) An toµn lao ®éng. Trong trêng hîp néi dung thuéc c¸c ®iÓm d, ®, e cña kho¶n nµy mµtiªu chuÈn ViÖt Nam cha cã hoÆc cha ®Çy ®ñ th× ®îc phÐp ¸p dôngtiªu chuÈn níc ngoµi sau khi ®îc Bé qu¶n lý ngµnh chÊp thuËn b»ng v¨nb¶n. 8.5. Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 cña Quy chÕ ¸p dông tiªu chuÈnx©y dùng níc ngoµi trong ho¹t ®éng x©y dùng ë ViÖt Nam ®îc ban hµnhkÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 09 /2005 /Q§-BXD ngµy 07 th¸ng 4 n¨m2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng th× " C¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong níc vµníc ngoµi ho¹t ®éng x©y dùng trªn l·nh thæ ViÖt Nam khi ¸p dông c¸c tiªuchuÈn x©y dùng níc ngoµi vµo ho¹t ®éng x©y dùng ph¶i tu©n thñ QuychÕ nµy " .9. Ph©n lo¹i vµ ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng ( kho¶n 1 §iÒu 1 NghÞ®inh 49/2008/N§-CP) 1. C«ng tr×nh x©y dùng ®îc ph©n thµnh c¸c lo¹i nh sau: a) C«ng tr×nh d©n dông; b) C«ng tr×nh c«ng nghiÖp; c) C«ng tr×nh giao th«ng; d) C«ng tr×nh thñy lîi; ®) C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt. 2. CÊp c«ng tr×nh x©y dùng ®îc x¸c ®Þnh theo tõng lo¹i c«ng tr×nh,c¨n cø vµo tÇm quan träng vµ quy m« cña c«ng tr×nh. 3. Bé X©y dùng quy ®Þnh cô thÓ lo¹i vµ cÊp c«ng tr×nh x©y dùngtrong Quy chuÈn kü thuËt vÒ x©y dùng.III. lùa chän nhµ thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng1. Lùa chän nhµ thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng Kho¶n 2 §iÒu 4 cña LuËt §Êu thÇu ®· nªu : “ §Êu thÇu lµ qu¸ tr×nhlùa chän nhµ thÇu ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña bªn mêi thÇu ®Ó thùc hiÖngãi thÇu thuéc c¸c dù ¸n quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña LuËt nµy trªn c¬ së b¶o®¶m tÝnh c¹nh tranh, c«ng b»ng, minh b¹ch vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ ”, bëivËy trong viÖc lùa chän nhµ thÇu chñ ®Çu t cÇn ph¶i chó ý ®Õn ®iÒukiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng cña c¸c nhµ thÇu x©y dùng. §Ó chän ®îc nhµ thÇu chñ ®Çu t cÇn thùc hiÖn theo LuËt §ÊuthÇu, NghÞ ®Þnh 111/2006/N§-CP vµ Th«ng t sè /2007/TT-BXD ngµy //2007 cña Bé X©y dùng “Híng dÉn vÒ lùa chän nhµ thÇu trong ho¹t®éng x©y dùng”. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 14
 15. 15. 152. Quy ®Þnh chung vÒ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc cña tæ chøc, c¸ nh©n ( §iÒu48-NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) 2.1. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n khi tham gia ho¹t ®éng x©y dùng ph¶i cã®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc phï hîp víi lo¹i dù ¸n; lo¹i, cÊp c«ng tr×nh vµ c«ngviÖc theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy. 2.2. C¸ nh©n tham gia ho¹t ®éng x©y dùng ph¶i cã v¨n b»ng, chøngchØ ®µo t¹o phï hîp víi c«ng viÖc ®¶m nhËn do c¸c c¬ së ®µo t¹o hîpph¸p cÊp. 2.3. C¸ nh©n ®¶m nhËn chøc danh chñ nhiÖm ®å ¸n thiÕt kÕ quyho¹ch x©y dùng, thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh; chñ tr× c¸c ®å ¸n thiÕtkÕ; chñ nhiÖm kh¶o s¸t x©y dùng; gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng vµ c¸ nh©nhµnh nghÒ ®éc lËp thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc thiÕt kÕ quy ho¹ch x©ydùng, thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng ph¶i cãchøng chØ hµnh nghÒ theo quy ®Þnh. 2.4. C¸ nh©n ®¶m nhËn chøc danh gi¸m ®èc t vÊn qu¶n lý dù ¸n,chØ huy trëng c«ng trêng, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng kh«ng ®îc ®ångthêi ®¶m nhËn qu¸ mét c«ng viÖc theo chøc danh trong cïng mét thêigian. C¸ nh©n ®¶m nhËn c¸c chøc danh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 vµ 4§iÒu nµy chØ ®îc ký hîp ®ång lao ®éng dµi h¹n víi mét tæ chøc theo quy®Þnh cña ph¸p luËt. 2.5. N¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng cña tæ chøc ®îc x¸c ®Þnh theocÊp bËc trªn c¬ së n¨ng lùc hµnh nghÒ x©y dùng cña c¸c c¸ nh©n trongtæ chøc, kinh nghiÖm ho¹t ®éng x©y dùng, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, thiÕt bÞvµ n¨ng lùc qu¶n lý cña tæ chøc. 2.6. Mét tæ chøc t vÊn ®îc thùc hiÖn mét, mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸cc«ng viÖc vÒ lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, qu¶n lý dù ¸n, kh¶os¸t x©y dùng, thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùngc«ng tr×nh nÕu cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc theo quy ®Þnh cña NghÞ®Þnh nµy. C¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc, vèn tÝn dông donhµ níc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña nhµ níc, nhµ thÇuthiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh kh«ng ®îc ký hîp ®ång t vÊn gi¸m s¸t víichñ ®Çu t ®èi víi c«ng tr×nh do m×nh thiÕt kÕ; nhµ thÇu gi¸m s¸t thic«ng x©y dùng kh«ng ®îc ký hîp ®ång víi nhµ thÇu thi c«ng x©y dùngthùc hiÖn kiÓm ®Þnh chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng ®èi víi c«ng tr×nhdo m×nh gi¸m s¸t. Tæ chøc t vÊn khi thùc hiÖn c«ng viÖc t vÊn nµo th× ®îc xÕp h¹ngtheo c«ng viÖc t vÊn ®ã. 2.7. Khi lùa chän nhµ thÇu ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc trong ho¹t®éng x©y dùng, chñ ®Çu t ph¶i c¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖnn¨ng lùc t¹i NghÞ ®Þnh nµy vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 15
 16. 16. 16nh÷ng thiÖt h¹i do viÖc lùa chän nhµ thÇu kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùcphï hîp víi c«ng viÖc.3. Chøng chØ hµnh nghÒ ( §iÒu 49-NghÞ ®Þnh 16/2004/N§-CP) 3.1. Chøng chØ hµnh nghÒ lµ giÊy x¸c nhËn n¨ng lùc hµnh nghÒcÊp cho kü s, kiÕn tróc s cã ®ñ tr×nh ®é chuyªn m«n vµ kinh nghiÖmnghÒ nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc thiÕt kÕ quy ho¹ch x©y dùng,kh¶o s¸t x©y dùng, thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh, gi¸m s¸t thi c«ng x©ydùng. 3.2. Chøng chØ hµnh nghÒ ®îc quy ®Þnh theo mÉu thèng nhÊt vµcã gi¸ trÞ trong ph¹m vi c¶ níc. Chøng chØ hµnh nghÒ ph¶i nªu râ ph¹m vivµ lÜnh vùc ®îc phÐp hµnh nghÒ. 3.3. Chøng chØ hµnh nghÒ do Bé trëng Bé X©y dùng cÊp. Bé trëngBé X©y dùng quyÕt ®Þnh thµnh lËp Héi ®ång t vÊn gióp Bé trëng cÊpchøng chØ hµnh nghÒ. 3.4. Bé X©y dùng híng dÉn cô thÓ viÖc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ;quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quy chÕ ho¹t ®éng cña Héi ®ång t vÊn.4. §iÒu kiÖn cÊp Chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s ( §iÒu 50-NghÞ ®Þnh16/2005/N§-CP) Ngêi ®îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s ph¶i cã tr×nh ®é®¹i häc trë lªn thuéc chuyªn ngµnh kiÕn tróc hoÆc quy ho¹ch x©y dùng,cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c thiÕt kÕ tèi thiÓu 5 n¨m vµ ®· tham giathiÕt kÕ kiÕn tróc Ýt nhÊt 5 c«ng tr×nh hoÆc 5 ®å ¸n quy ho¹ch x©ydùng ®îc phª duyÖt.5. §iÒu kiÖn cÊp Chøng chØ hµnh nghÒ kü s ( §iÒu 51 -NghÞ ®Þnh16/2005/N§-CP) Ngêi ®îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kü s ph¶i cã tr×nh ®é ®¹i häctrë lªn thuéc chuyªn ngµnh phï hîp víi lÜnh vùc hµnh nghÒ xin ®¨ng ký,cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc ®¨ng ký hµnh nghÒ Ýt nhÊt 5 n¨m vµ ®·tham gia thùc hiÖn thiÕt kÕ hoÆc kh¶o s¸t Ýt nhÊt 5 c«ng tr×nh.6. §iÒu kiÖn cÊp Chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ngtr×nh ( §iÒu 52 -NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) 6.1. Ngêi ®îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùngc«ng tr×nh ph¶i cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn thuéc chuyªn ngµnh phï hîpvíi lÜnh vùc hµnh nghÒ xin ®¨ng ký; ®· trùc tiÕp tham gia thiÕt kÕ, thic«ng x©y dùng hoÆc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh Ýt nhÊt 5n¨m; ®· qua líp båi dìng nghiÖp vô gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng. 6.2. §èi víi vïng s©u, vïng xa, nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é cao ®¼ng,trung cÊp thuéc chuyªn ngµnh x©y dùng phï hîp; ®· trùc tiÕp tham giathiÕt kÕ hoÆc thi c«ng x©y dùng hoÆc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ngtr×nh Ýt nhÊt 5 n¨m; ®· qua líp båi dìng nghiÖp vô gi¸m s¸t thi c«ng x©y Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 16
 17. 17. 17dùng. Chøng chØ nµy chØ ®îc sö dông hµnh nghÒ trong ph¹m vi vïngs©u, vïng xa. 6.3. C¸ nh©n ®¨ng ký cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ngx©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) Cã quyÒn c«ng d©n vµ cã ®ñ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù theo quy®Þnh cña ph¸p luËt; b) Cã tr×nh ®é chuyªn m«n tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn thuéc chuyªnngµnh phï hîp; c) §· trùc tiÕp tham gia thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng hoÆc gi¸m s¸tthi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh Ýt nhÊt 5 n¨m; d) Cã chøng nhËn båi dìng nghiÖp vô gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùngc«ng tr×nh do c¬ së ®µo t¹o ®îc Bé X©y dùng c«ng nhËn; ®) §¹o ®øc nghÒ nghiÖp tèt, cha cã hµnh vi g©y ra sù cè, h háng,lµm gi¶m chÊt lîng c«ng tr×nh trong c«ng t¸c gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng; e) Cã søc khoÎ ®¶m nhËn ®îc c«ng t¸c gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùngc«ng tr×nh trªn hiÖn trêng. 6.4. §èi víi c¸ nh©n ho¹t ®éng gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nht¹i vïng s©u vïng xa, riªng vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n cho phÐp chÊpthuËn v¨n b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng, trung cÊp thuéc chuyªn ngµnhx©y dùng phï hîp. Chøng chØ nµy chØ cã gi¸ trÞ ho¹t ®éng hµnh nghÒt¹i vïng s©u, vïng xa ®èi víi c¸c c«ng tr×nh cÊp IV theo NghÞ ®Þnhqu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng sè 209/2004/N§-CP ngµy16/12/2004 cña ChÝnh phñ; 6.5. Trêng hîp c¸ nh©n ®· cã chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc shoÆc kü s khi ®¨ng ký cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©ydùng c«ng tr×nh chØ cÇn cã thªm chøng nhËn båi dìng nghiÖp vô gi¸ms¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu6 cña Quy chÕ cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùngc«ng tr×nh ®îc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 12/2005/Q§-BXDngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng. 6.6. Chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nhcÊp cho c¸ nh©n lµ c«ng d©n ViÖt Nam, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë nícngoµi, ngêi níc ngoµi ho¹t ®éng x©y dùng hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam cãnhu cÇu ®îc cÊp chøng chØ, cã ®ñ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 vµhå s¬ quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña Quy chÕ nµy; C¸ nh©n gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t hoÆccña c¸c tæ chøc t vÊn gi¸m s¸t ®îc chñ ®Çu t thuª vµ c¸ nh©n hµnh nghÒgi¸m s¸t ®éc lËp b¾t buéc ph¶i cã chøng chØ khi hµnh nghÒ gi¸m s¸t thic«ng x©y dùng c«ng tr×nh. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 17
 18. 18. 18 6.7. C¸ nh©n lµ ngêi níc ngoµi, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµinÕu ®· cã chøng chØ hµnh nghÒ do tæ chøc, chÝnh quyÒn níc ngoµicÊp ®îc c«ng nhËn ®Ó hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ngtr×nh ë ViÖt Nam. Tæ chøc thuª hoÆc qu¶n lý trùc tiÕp c¸c c¸ nh©n nµycã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra chøng chØ hµnh nghÒ cña hä khi ho¹t ®éngx©y dùng trªn l·nh thæ ViÖt Nam; C¸ nh©n lµ ngêi níc ngoµi, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi hµnhnghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh t¹i ViÖt Nam nÕu cha cãchøng chØ hµnh nghÒ ph¶i xin cÊp theo qui ®Þnh cña Quy chÕ12/2005/Q§-BXD . 6.8. C¸ nh©n ®ang lµ c«ng chøc lµm viÖc trong c¸c c¬ quan hµnhchÝnh nhµ níc kh«ng ®îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ngx©y dùng c«ng tr×nh theo Quy chÕ 12/2005/Q§-BXD .7. §iÒu kiÖn cÊp chøng chØ hµnh nghÒ ®èi víi c¸ nh©n hµnh nghÒ ®éclËp thiÕt kÕ, kh¶o s¸t, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. ( §iÒu 65-NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) 7.1. §iÒu kiÖn cña c¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp thiÕt kÕ, kh¶o s¸tx©y dùng, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh nh sau: a) Cã chøng chØ hµnh nghÒ phï hîp víi lÜnh vùc hµnh nghÒ; b) Cã ®¨ng ký kinh doanh ho¹t ®éng hµnh nghÒ thiÕt kÕ, kh¶o s¸t,gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 7.2. Ph¹m vi ho¹t ®éng: a) C¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp kh¶o s¸t x©y dùng chØ ®îc t vÊncho chñ ®Çu t vÒ viÖc lËp nhiÖm vô kh¶o s¸t, thÈm ®Þnh ®Ó phªduyÖt kÕt qu¶ tõng lo¹i kh¶o s¸t phï hîp víi chøng chØ; b) C¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ®îcthiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh cÊp IV cïng lo¹i vµ nhµ ë riªng lÎ; c) C¸ nh©n hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng ®éc lËp ®îc gi¸ms¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cÊp IV cïng lo¹i vµ nhµ ë riªng lÎ. 7.3. C¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp khi ho¹t ®éng ph¶i thùc hiÖn theoc¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt.8. §iÒu kiÖn cña c¸ nh©n, tæ chøc níc ngoµi lËp dù ¸n, qu¶n lý dù ¸n,kh¶o s¸t x©y dùng, thiÕt kÕ x©y dùng, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng t¹iViÖt Nam (§iÒu 66-NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi khi hµnh nghÒ lËp dù ¸n, qu¶n lý dù ¸n,kh¶o s¸t x©y dùng, thiÕt kÕ x©y dùng, thi c«ng x©y dùng, gi¸m s¸t thic«ng x©y dùng t¹i ViÖt Nam ph¶i ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc theo quy ®Þnhcña NghÞ ®Þnh nµy vµ híng dÉn cña Bé X©y dùng vÒ cÊp chøngchØ hµnh nghÒ. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 18
 19. 19. 199. Mét sè néi dung cÇn thèng nhÊt vÒ chøng chØ hµnh nghÒ ( V¨n b¶nsè 2646 /BXD-XL ngµy 23/12/2005 cña Bé X©y dùng vÒ cÊp chøng chØhµnh nghÒ ho¹t ®éng x©y dùng ) 9.1. VÒ néi dung hµnh nghÒ Chøng chØ hµnh nghÒ ho¹t ®éng x©y dùng theo QuyÕt ®Þnh sè12/2005/Q§-BXD vµ QuyÕt ®Þnh sè 15/2005/Q§-BXD lµ chØ cÊp choc¸c c¸ nh©n cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp thamgia ho¹t ®éng x©y dùng víi nguyªn t¾c nÕu c¸ nh©n ®îc ®µo t¹o theo c¸cchuyªn ngµnh t¬ng tù th× néi dung hµnh nghÒ ®îc xem xÐt chñ yÕu c¨ncø vµo thùc tÕ kinh nghiÖm ho¹t ®éng x©y dùng cña c¸ nh©n ®ã, cô thÓ®èi víi tõng trêng hîp nh sau: a) §èi víi chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s: CÊp cho c¸ nh©n cãtr×nh ®é ®¹i häc thuéc chuyªn ngµnh kiÕn tróc c«ng tr×nh hoÆc quyho¹ch x©y dùng. Néi dung ®îc phÐp hµnh nghÒ kh«ng nhÊt thiÕt c¨n cøvµo chuyªn ngµnh ngêi ®ã ®· ®îc ®µo t¹o mµ c¨n cø chñ yÕu vµo thêigian vµ kinh nghiÖm thùc tÕ mµ c¸ nh©n ®ã ®· tham gia thiÕt kÕ kiÕntróc c«ng tr×nh hay thiÕt kÕ quy ho¹ch x©y dùng. Trêng hîp nÕu ngêi®ã ®· cã ®ñ thêi gian vµ kinh nghiÖm thùc tÕ thùc hiÖn c¶ thiÕt kÕkiÕn tróc c«ng tr×nh vµ thiÕt kÕ quy ho¹ch x©y dùng theo quy ®Þnh th×®îc phÐp hµnh nghÒ c¶ hai lÜnh vùc nµy. b) §èi víi chøng chØ hµnh nghÒ kü s: CÊp cho c¸ nh©n cã tr×nh ®é®¹i häc thuéc c¸c chuyªn ngµnh cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c kh¶o s¸t x©ydùng, thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng. Néi dung ®îc phÐp hµnh nghÒ nhsau: - §èi víi c¸ nh©n cã tr×nh ®é ®¹i häc thuéc c¸c chuyªn ngµnh kh¶os¸t x©y dùng (kh¶o s¸t ®Þa h×nh, kh¶o s¸t ®Þa chÊt, kh¶o s¸t ®Þa chÊtthuû v¨n): néi dung ®îc phÐp hµnh nghÒ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i c¨n cøvµo chuyªn ngµnh kh¶o s¸t ngêi ®ã ®· ®îc ®µo t¹o mµ chñ yÕu c¨n cøvµo thêi gian vµ kinh nghiÖm thùc tÕ theo quy ®Þnh mµ c¸ nh©n ®ã ®·tham gia thùc hiÖn lo¹i h×nh kh¶o s¸t nµo ®Ó xÐt cÊp chøng chØ hµnhnghÒ. - §èi víi c¸ nh©n cã tr×nh ®é ®¹i häc thuéc c¸c chuyªn ngµnh x©ydùng (nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp, x©y dùng giao th«ng,x©y dùng thuû lîi): néi dung ®îc phÐp hµnh nghÒ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶ic¨n cø vµo chuyªn ngµnh x©y dùng ngêi ®ã ®· ®îc ®µo t¹o mµ chñ yÕuc¨n cø vµo thêi gian vµ kinh nghiÖm thùc tÕ theo quy ®Þnh mµ c¸ nh©n®ã ®· tham gia thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giaoth«ng hay thuû lîi. VÝ dô c¸ nh©n cã b»ng ®¹i häc thuéc chuyªn ngµnhx©y dùng thuû lîi, nhng ®· tham gia thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh d©n dông víithêi gian tõ 5 n¨m trë lªn, thùc hiÖn Ýt nhÊt 5 c«ng tr×nh th× ®îc xem xÐtcÊp chøng chØ hµnh nghÒ kü s víi néi dung hµnh nghÒ lµ thiÕt kÕ c¸cc«ng tr×nh d©n dông. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 19
 20. 20. 20 - §èi víi c¸ nh©n cã tr×nh ®é ®¹i häc thuéc c¸c chuyªn ngµnh kh¸c cãliªn quan ®Õn thiÕt kÕ c«ng tr×nh (nh cÊp tho¸t níc, c¬ - ®iÖn c«ngtr×nh, cÊp nhiÖt, th«ng giã, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, th«ng tin liªn l¹c,phßng ch¸y-ch÷a ch¸y..): néi dung ®îc phÐp hµnh nghÒ ph¶i phï hîp víichuyªn ngµnh ®îc ®µo t¹o, vµ c¨n cø vµo theo thêi gian, kinh nghiÖmthùc tÕ mµ c¸ nh©n ®ã ®· tham gia thiÕt kÕ. VÝ dô c¸ nh©n cã b»ng ®¹ihäc thuéc chuyªn ngµnh c¬ khÝ hoÆc ®iÖn th× chØ ®îc cÊp chøng chØhµnh nghÒ kü s víi néi dung hµnh nghÒ lµ thiÕt kÕ c¬ - ®iÖn c«ng tr×nhnÕu ®· cã thêi gian tham gia thiÕt kÕ trong lÜnh vùc nµy Ýt nhÊt 5 n¨m,thùc hiÖn Ýt nhÊt 5 c«ng tr×nh. c) §èi víi chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ngtr×nh: Nh÷ng c¸ nh©n cã tr×nh ®é ®¹i häc thuéc c¸c chuyªn ngµnh x©ydùng ( nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp; x©y dùng giao th«ng;x©y dùng thuû lîi) nÕu ®· tham gia thiÕt kÕ hoÆc thi c«ng x©y dùnghoÆc gi¸m s¸t thi c«ng 5 n¨m trë lªn thuéc lo¹i c«ng tr×nh nµo th× ®îchµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng “ x©y dùng vµ hoµn thiÖn” ®èi víi lo¹i c«ngtr×nh ®ã. VÝ dô c¸ nh©n cã b»ng ®¹i häc thuéc chuyªn ngµnh x©y dùngd©n dông vµ c«ng nghiÖp, nhng ®· tham gia thiÕt kÕ, thi c«ng hoÆcgi¸m s¸t thi c«ng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi tõ 5 n¨m trë lªn th× ®îc xem xÐtcÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, lÜnhvùc chuyªn m«n gi¸m s¸t lµ “x©y dùng vµ hoµn thiÖn”, lo¹i c«ng tr×nh lµc«ng tr×nh thuû lîi. Trêng hîp nh÷ng c¸ nh©n ®· hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùngtríc ngµy LuËt X©y dùng cã hiÖu lùc, nhng kh«ng phï víi chuyªn ngµnh®îc ®µo t¹o th× c¨n cø vµo thêi gian vµ kinh nghiÖm thùc tÕ mµ ngêi ®ã®· tham gia thiÕt kÕ, thi c«ng hoÆc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng lo¹i c«ngtr×nh nµo ®Ó xem xÐt cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng “x©ydùng vµ hoµn thiÖn” lo¹i c«ng tr×nh ®ã cho c¸ nh©n. §èi víi c¸c lÜnh vùc hµnh nghÒ gi¸m s¸t “l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ngtr×nh” vµ “l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng nghÖ” chØ cÊp cho c¸ nh©n thuéc c¸cchuyªn ngµnh nh (®iÖn, c¬ khÝ, cÊp nhiÖt, th«ng giã, ®iÒu hoµ kh«ngkhÝ, th«ng tin liªn l¹c, phßng ch¸y – ch÷a ch¸y…) nÕu ngêi ®ã ®· thamgia thiÕt kÕ, thi c«ng hoÆc gi¸m s¸t thi c«ng c¸c c«ng viÖc thuéc c¸cchuyªn ngµnh nµy tõ 5 n¨m trë lªn th× néi dung ®îc phÐp hµnh nghÒ lµgi¸m s¸t “l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng tr×nh” hoÆc “l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ngnghÖ” hoÆc c¶ hai néi dung nµy nÕu c¸ nh©n ®ã ®· cã ®ñ thêi gian vµkinh nghiÖm theo quy ®Þnh ®èi víi c¶ hai lÜnh vùc nµy. 9.2. VÒ cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng cho c¸ nh©n cãtr×nh ®é cao ®¼ng, trung cÊp: HiÖn nay ë mét sè ®Þa ph¬ng cã nhu cÇu ®Çu t x©y dùng rÊt lín,nhng thiÕu ngêi cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh ®Ó gi¸m s¸t thi c«ng.Do vËy, ®Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng nµy, ngoµi nh÷ng khu vùc vïng s©u,vïng xa, c¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ cña mçi ®Þa ph¬ng cã thÓ xem xÐt Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 20
 21. 21. 21cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng cho nh÷ng c¸ nh©n cã tr×nh®é cao ®¼ng, trung cÊp nÕu cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh t¹iQuyÕt ®Þnh 12/2005/Q§-BXD. Néi dung ®îc phÐp hµnh nghÒ gi¸m s¸ttheo híng dÉn t¹i ®iÓm 2.c nªu trªn. Chøng chØ hµnh nghÒ cÊp chonh÷ng c¸ nh©n nµy cã mµu hång, ph¹m vi ho¹t ®éng chØ ®èi víi c¸c c«ngtr×nh cÊp IV. 9.3. VÒ x¸c ®Þnh thêi gian cã kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp ®Ó xÐtcÊp chøng chØ hµnh nghÒ: §èi víi c¸c c¸ nh©n cã thêi gian tham gia ho¹t ®éng x©y dùng kÓ tõngµy tèt nghiÖp ®¹i häc cha ®ñ 5 n¨m, nhng tríc ®ã ®· cã b»ng cao®¼ng, trung cÊp vµ ®· tham gia thiÕt kÕ, thi c«ng hoÆc gi¸m s¸t thic«ng x©y dùng th× thêi gian ®ã ®îc tÝnh lµ thêi gian cã kinh nghiÖm ®ÓxÐt cÊp chøng chØ hµnh nghÒ.10. §iÒu kiÖn n¨ng lùc ®èi víi Gi¸m ®èc t vÊn qu¶n lý dù ¸n ( §iÒu 55-NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP). 10.1. N¨ng lùc cña Gi¸m ®èc t vÊn qu¶n lý dù ¸n ®îc ph©n thµnh 2h¹ng theo lo¹i dù ¸n. Gi¸m ®èc t vÊn qu¶n lý dù ¸n ph¶i cã tr×nh ®é ®¹ihäc thuéc chuyªn ngµnh x©y dùng phï hîp víi yªu cÇu cña dù ¸n vµ ®¸pøng c¸c ®iÒu kiÖn t¬ng øng víi mçi h¹ng díi ®©y: a) Gi¸m ®èc t vÊn qu¶n lý dù ¸n h¹ng 1: - Cã thêi gian liªn tôc lµm c«ng t¸c thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng tèithiÓu 7 n¨m, ®· lµ gi¸m ®èc hoÆc phã gi¸m ®èc t vÊn qu¶n lý dù¸n cña 1 dù ¸n nhãm hoÆc 2 dù ¸n nhãm B cïng lo¹i hoÆc ®· lµ chØ huytrëng c«ng trêng h¹ng 1 hoÆc chñ nhiÖm thiÕt kÕ h¹ng 1. b) Gi¸m ®èc t vÊn qu¶n lý dù ¸n h¹ng 2: - Cã thêi gian liªn tôc lµm c«ng t¸c thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng tèithiÓu 5 n¨m, ®· lµ Gi¸m ®èc hoÆc Phã gi¸m ®èc t vÊn qu¶n lý dù¸n cña 1 dù ¸n nhãm B hoÆc 2 dù ¸n nhãm C cïng lo¹i hoÆc ®· lµ chØhuy trëng c«ng trêng h¹ng 2 hoÆc chñ nhiÖm thiÕt kÕ h¹ng 2. c) §èi víi vïng s©u, vïng xa, nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é cao ®¼nghoÆc trung cÊp thuéc chuyªn ngµnh x©y dùng phï hîp víi lo¹i c«ng tr×nh,cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c lËp dù ¸n hoÆc thiÕt kÕ hoÆc thi c«ngx©y dùng tèi thiÓu 5 n¨m ®îc gi÷ chøc danh Gi¸m ®èc t vÊn qu¶n lý dù¸n h¹ng 2. 10.2. Trêng hîp chñ ®Çu t thµnh lËp Ban qu¶n lý dù ¸n th× gi¸m®èc qu¶n lý dù ¸n ph¶i cã n¨ng lùc t¬ng øng víi gi¸m ®èc t vÊn qu¶n lýdù ¸n. 10.3. Ph¹m vi ho¹t ®éng: a) H¹ng 1: ®îc qu¶n lý dù ¸n quan träng quèc gia, dù ¸n nhãm A, B,C; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 21
 22. 22. 22 b) H¹ng 2: ®îc qu¶n lý dù ¸n nhãm B, C.11. §iÒu kiÖn n¨ng lùc ®èi víi tæ chøc t vÊn khi lµm t vÊn qu¶n lý dù ¸n( §iÒu 56-NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP). 11.1. N¨ng lùc cña tæ chøc t vÊn qu¶n lý dù ¸n ®îc ph©n thµnh 2h¹ng nh sau: a) H¹ng 1: - Cã gi¸m ®èc t vÊn qu¶n lý dù ¸n h¹ng 1 phï hîp víi lo¹i dù ¸n; - Cã tèi thiÓu 30 kiÕn tróc s, kü s, kü s kinh tÕ phï hîp víi yªu cÇucña dù ¸n trong ®ã cã Ýt nhÊt 3 kü s kinh tÕ; - §· thùc hiÖn qu¶n lý Ýt nhÊt 1 dù ¸n nhãm A hoÆc 2 dù ¸n nhãm Bcïng lo¹i. b) H¹ng 2: - Cã gi¸m ®èc t vÊn qu¶n lý dù ¸n h¹ng 2 phï hîp víi lo¹i dù ¸n; - Cã tèi thiÓu 20 kiÕn tróc s, kü s, kü s kinh tÕ phï hîp víi yªu cÇucña dù ¸n trong ®ã cã Ýt nhÊt 2 kü s kinh tÕ; - §· thùc hiÖn qu¶n lý Ýt nhÊt 1 dù ¸n nhãm B hoÆc 2 dù ¸n nhãm Ccïng lo¹i. 11.2. Ph¹m vi ho¹t ®éng: a) H¹ng 1: ®îc qu¶n lý dù ¸n quan träng quèc gia, dù ¸n nhãm A, B,C; b) H¹ng 2: ®îc qu¶n lý dù ¸n nhãm B, C; c) C¸c tæ chøc cha ®ñ ®iÒu kiÖn xÕp h¹ng ®îc thùc hiÖn qu¶n lýdù ¸n ®èi víi c¸c dù ¸n chØ yªu cÇu B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùngc«ng tr×nh. d) §èi víi tæ chøc qu¶n lý dù ¸n cha ®ñ ®iÒu kiÖn xÕp h¹ng, nÕu®· thùc hiÖn qu¶n lý dù ¸n Ýt nhÊt 5 dù ¸n thuéc lo¹i chØ yªu cÇu lËp B¸oc¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh th× ®îc thùc hiÖn qu¶n lý dù¸n nhãm C ( kho¶n 4 môc IV Th«ng t sè 12/2005/TT-BXD).12. §iÒu kiÖn n¨ng lùc cña chñ nhiÖm kh¶o s¸t x©y dùng ( §iÒu 57-NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) 12.1. N¨ng lùc cña chñ nhiÖm kh¶o s¸t ®îc ph©n thµnh 2 h¹ng nhsau : a) H¹ng 1: cã chøng chØ hµnh nghÒ kü s, ®· lµ chñ nhiÖm kh¶o s¸th¹ng 2 vµ ®· chñ nhiÖm 5 nhiÖm vô kh¶o s¸t c«ng tr×nh cÊp II; b) H¹ng 2: cã chøng chØ hµnh nghÒ kü s, ®· tham gia 3 nhiÖm vôkh¶o s¸t cña c«ng tr×nh cÊp II hoÆc 4 nhiÖm vô kh¶o s¸t cña c«ng tr×nhcÊp III, kÓ tõ khi cã chøng chØ hµnh nghÒ kü s. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 22
 23. 23. 23 12.2. Ph¹m vi ho¹t ®éng: a) H¹ng 1: ®îc lµm chñ nhiÖm kh¶o s¸t cïng lo¹i c«ng tr×nh cÊp®Æc biÖt, cÊp I, cÊp II, cÊp III vµ cÊp IV; b) H¹ng 2: ®îc lµm chñ nhiÖm kh¶o s¸t cïng lo¹i c«ng tr×nh cÊp II,cÊp III vµ cÊp IV; c) §èi víi kh¶o s¸t ®Þa h×nh, c¸c chñ nhiÖm kh¶o s¸t ®îc lµm chñnhiÖm kh¶o s¸t c¸c lo¹i quy m«.13. §iÒu kiÖn n¨ng lùc cña tæ chøc t vÊn khi kh¶o s¸t x©y dùng ( §iÒu58- NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) 13.1. N¨ng lùc cña tæ chøc kh¶o s¸t x©y dùng ®îc ph©n thµnh 2 h¹ngnh sau: a) H¹ng 1: - Cã Ýt nhÊt 20 ngêi lµ kü s phï hîp víi yªu cÇu cña nhiÖm vô kh¶os¸t, trong ®ã cã ngêi cã ®ñ ®iÒu kiÖn lµm chñ nhiÖm kh¶o s¸t h¹ng 1; - Cã ®ñ thiÕt bÞ phï hîp víi tõng lo¹i kh¶o s¸t vµ phßng thÝ nghiÖm hîpchuÈn; - §· thùc hiÖn Ýt nhÊt 1 nhiÖm vô kh¶o s¸t cïng lo¹i cña c«ng tr×nhcÊp ®Æc biÖt hoÆc cÊp I, hoÆc 2 nhiÖm vô kh¶o s¸t cïng lo¹i cña c«ngtr×nh cÊp II. b) H¹ng 2: - Cã Ýt nhÊt 10 ngêi lµ kü s phï hîp víi yªu cÇu cña nhiÖm vô kh¶os¸t trong ®ã cã ngêi cã ®ñ ®iÒu kiÖn lµm chñ nhiÖm kh¶o s¸t h¹ng 2; - Cã ®ñ thiÕt bÞ kh¶o s¸t ®Ó thùc hiÖn tõng lo¹i kh¶o s¸t; - §· thùc hiÖn Ýt nhÊt 1 nhiÖm vô kh¶o s¸t cïng lo¹i cña c«ng tr×nhcÊp II hoÆc 2 nhiÖm vô kh¶o s¸t cïng lo¹i cña c«ng tr×nh cÊp III. 13.2. Ph¹m vi ho¹t ®éng: a) H¹ng 1: ®îc thùc hiÖn nhiÖm vô kh¶o s¸t cïng lo¹i c«ng tr×nh cÊp®Æc biÖt, cÊp I, cÊp II, cÊp III vµ cÊp IV; b) H¹ng 2: ®îc thùc hiÖn nhiÖm vô kh¶o s¸t cïng lo¹i c«ng tr×nh cÊpII, cÊp III vµ cÊp IV; c) §èi víi kh¶o s¸t ®Þa h×nh, chØ c¸c tæ chøc kh¶o s¸t h¹ng 1 vµ 2míi ®îc thùc hiÖn kh¶o s¸t ®Þa h×nh c¸c lo¹i quy m«. d) §èi víi tæ chøc kh¶o s¸t x©y dùng cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó xÕph¹ng, nÕu ®· thùc hiÖn Ýt nhÊt 5 nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng cña c«ngtr×nh cÊp IV th× ®îc thùc hiÖn nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng cïng lo¹i cñac«ng tr×nh cÊp III ( kho¶n 2 môc IV Th«ng t sè 12/2005/TT-BXD). Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 23
 24. 24. 2414. §iÒu kiÖn n¨ng lùc ®èi víi chñ nhiÖm lËp dù ¸n ( §iÒu 53- NghÞ ®Þnh16/2005/N§-CP) 14.1. N¨ng lùc cña Chñ nhiÖm lËp dù ¸n ®îc ph©n thµnh 2 h¹ng theolo¹i c«ng tr×nh. Chñ nhiÖm lËp dù ¸n ph¶i cã tr×nh ®é ®¹i häc thuécchuyªn ngµnh phï hîp víi tÝnh chÊt, yªu cÇu cña dù ¸n vµ ®¸p øng c¸c®iÒu kiÖn t¬ng øng víi mçi h¹ng díi ®©y: a) H¹ng 1: Cã thêi gian liªn tôc lµm c«ng t¸c lËp dù ¸n tèi thiÓu 7 n¨m, ®· lµ chñnhiÖm lËp 1 dù ¸n nhãm A hoÆc 2 dù ¸n nhãm B cïng lo¹i hoÆc lµ chñnhiÖm thiÕt kÕ h¹ng 1 ®èi víi c«ng tr×nh cïng lo¹i dù ¸n. b) H¹ng 2: Cã thêi gian liªn tôc lµm c«ng t¸c lËp dù ¸n tèi thiÓu 5 n¨m, ®· lµchñ nhiÖm lËp 1 dù ¸n nhãm B hoÆc 2 dù ¸n nhãm C cïng lo¹i hoÆc ®·lµ chñ nhiÖm thiÕt kÕ h¹ng 2 trë lªn ®èi víi c«ng tr×nh cïng lo¹i dù ¸n. c) Riªng ®èi víi vïng s©u, vïng xa, nh÷ng c¸ nh©n cã b»ng cao®¼ng, trung cÊp thuéc chuyªn ngµnh phï hîp víi lo¹i dù ¸n, cã thêi gianliªn tôc lµm c«ng t¸c lËp dù ¸n, thiÕt kÕ tèi thiÓu 5 n¨m th× ®îc c«ngnhËn lµ chñ nhiÖm lËp dù ¸n h¹ng 2. 14.2. Ph¹m vi ho¹t ®éng: a) H¹ng 1: ®îc lµm chñ nhiÖm lËp dù ¸n ®èi víi dù ¸n quan trängquèc gia, dù ¸n nhãm A, B, C cïng lo¹i; b) H¹ng 2: ®îc lµm chñ nhiÖm lËp dù ¸n ®èi víi dù ¸n nhãm B, C cïnglo¹i; c) §èi víi c¸ nh©n cha xÕp h¹ng ®îc lµm chñ nhiÖm lËp dù ¸n ®èi víidù ¸n chØ yªu cÇu lËp B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nhcïng lo¹i.15. §iÒu kiÖn n¨ng lùc ®èi víi tæ chøc t vÊn khi lËp dù ¸n ( §iÒu 54-NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) 15.1. N¨ng lùc cña tæ chøc lËp dù ¸n ®îc ph©n thµnh 2 h¹ng theo lo¹idù ¸n nh sau: a) H¹ng 1: Cã Ýt nhÊt 20 ngêi lµ kiÕn tróc s, kü s, kü s kinh tÕ phï hîp víi yªucÇu cña dù ¸n; trong ®ã cã ngêi cã ®ñ ®iÒu kiÖn lµm chñ nhiÖm lËp dù¸n h¹ng 1 hoÆc chñ nhiÖm thiÕt kÕ h¹ng 1 c«ng tr×nh cïng lo¹i. b) H¹ng 2: Cã Ýt nhÊt 10 ngêi lµ kiÕn tróc s, kü s, kü s kinh tÕ phï hîp víi yªucÇu cña dù ¸n; trong ®ã cã ngêi ®ñ ®iÒu kiÖn lµm chñ nhiÖm lËp dù ¸nh¹ng 2 hoÆc chñ nhiÖm thiÕt kÕ h¹ng 2 c«ng tr×nh cïng lo¹i. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 24
 25. 25. 25 15.2. Ph¹m vi ho¹t ®éng: a) H¹ng 1: ®îc lËp dù ¸n quan träng quèc gia, dù ¸n nhãm A, B, Ccïng lo¹i; b) H¹ng 2: ®îc lËp dù ¸n nhãm B, C cïng lo¹i; c) §èi víi tæ chøc cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó xÕp h¹ng chØ ®îc lËp B¸oc¸o kinh tÕ - kü thuËt cña c«ng tr×nh cïng lo¹i.16. §iÒu kiÖn n¨ng lùc cña chñ nhiÖm thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh (§iÒu 59-NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) 16.1. Chñ nhiÖm thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ®îc ph©n thµnh 2h¹ng nh sau: a) H¹ng 1: - Cã chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s phï hîp víi c«ng viÖc®¶m nhËn; - §· lµ chñ nhiÖm thiÕt kÕ Ýt nhÊt 1 c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖthoÆc cÊp I hoÆc 2 c«ng tr×nh cÊp II cïng lo¹i hoÆc ®· lµm chñ tr×thiÕt kÕ 1 lÜnh vùc chuyªn m«n chÝnh cña 3 c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖthoÆc cÊp I cïng lo¹i. b) H¹ng 2: - Cã chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s phï hîp víi c«ng viÖc®¶m nhËn; - §· lµ chñ nhiÖm thiÕt kÕ Ýt nhÊt 1 c«ng tr×nh cÊp II hoÆc 2 c«ngtr×nh cÊp III cïng lo¹i hoÆc ®· lµm chñ tr× thiÕt kÕ 1 lÜnh vùc chuyªnm«n chÝnh cña 3 c«ng tr×nh cÊp II cïng lo¹i. 16.2. Ph¹m vi ho¹t ®éng: a) H¹ng 1: ®îc lµm chñ nhiÖm thiÕt kÕ c«ng tr×nh cïng lo¹i cÊp®Æc biÖt, cÊp I, cÊp II, cÊp III vµ cÊp IV vµ lµm chñ nhiÖm lËp dù ¸nnhãm A, B, C cïng lo¹i; b) H¹ng 2: ®îc lµm chñ nhiÖm thiÕt kÕ c«ng tr×nh cïng lo¹i cÊp II,cÊp III vµ cÊp IV vµ ®îc lµm chñ nhiÖm lËp dù ¸n nhãm B, C cïng lo¹i.17. §iÒu kiÖn n¨ng lùc chñ tr× thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 60-NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) 17.1. Chñ tr× thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ®îc ph©n thµnh 2 h¹ngnh sau: a) H¹ng 1: - Cã chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s phï hîp víi c«ng viÖc®¶m nhËn; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 25
 26. 26. 26 - §· lµm chñ tr× thiÕt kÕ chuyªn m«n cña Ýt nhÊt 1 c«ng tr×nh cÊp®Æc biÖt hoÆc cÊp I hoÆc 2 c«ng tr×nh cÊp II cïng lo¹i. b) H¹ng 2: - Cã chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s phï hîp víi c«ng viÖc®¶m nhËn; - §· lµm chñ tr× thiÕt kÕ chuyªn m«n cña Ýt nhÊt 1 c«ng tr×nh cÊp IIhoÆc 2 c«ng tr×nh cÊp III cïng lo¹i hoÆc ®· tham gia thiÕt kÕ 5 c«ngtr×nh cïng lo¹i. c) Riªng ®èi víi vïng s©u, vïng xa, nh÷ng c¸ nh©n cã tr×nh ®é cao®¼ng, trung cÊp thuéc chuyªn ngµnh phï hîp víi lo¹i c«ng tr×nh, cã thêigian liªn tôc lµm c«ng t¸c thiÕt kÕ tèi thiÓu 5 n¨m th× ®îc lµm chñ tr×thiÕt kÕ c«ng tr×nh cÊp III, cÊp IV, trõ c¸c c«ng tr×nh quy ®Þnh t¹i §iÒu28 cña NghÞ ®Þnh qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng. 17.2. Ph¹m vi ho¹t ®éng: a) H¹ng 1: ®îc lµm chñ tr× thiÕt kÕ cïng lÜnh vùc chuyªn m«n c«ngtr×nh cÊp ®Æc biÖt, cÊp I, cÊp II, cÊp III vµ cÊp IV; b) H¹ng 2: ®îc lµm chñ tr× thiÕt kÕ cïng lÜnh vùc chuyªn m«n c«ngtr×nh cÊp II, cÊp III vµ cÊp IV.18. §iÒu kiÖn n¨ng lùc ®èi víi tæ chøc t vÊn khi thiÕt kÕ x©y dùng c«ngtr×nh ( §iÒu 61-NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) 18.1. N¨ng lùc cña tæ chøc t vÊn thiÕt kÕ x©y dùng ®îc ph©n thµnh2 h¹ng theo lo¹i c«ng tr×nh nh sau: a) H¹ng 1: - Cã Ýt nhÊt 20 ngêi lµ kiÕn tróc s, kü s thuéc c¸c chuyªn ngµnh phïhîp trong ®ã cã ngêi cã ®ñ ®iÒu kiÖn lµm chñ nhiÖm thiÕt kÕ x©y dùngc«ng tr×nh h¹ng 1; - Cã ®ñ chñ tr× thiÕt kÕ h¹ng 1 vÒ c¸c bé m«n thuéc c«ng tr×nhcïng lo¹i; - §· thiÕt kÕ Ýt nhÊt 1 c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖt hoÆc cÊp I hoÆc2 c«ng tr×nh cÊp II cïng lo¹i. b) H¹ng 2: - Cã Ýt nhÊt 10 ngêi lµ kiÕn tróc s, kü s thuéc c¸c chuyªn ngµnhphï hîp trong ®ã cã ngêi cã ®ñ ®iÒu kiÖn lµm chñ nhiÖm thiÕt kÕ x©ydùng c«ng tr×nh h¹ng 2; - Cã ®ñ chñ tr× thiÕt kÕ h¹ng 2 vÒ c¸c bé m«n thuéc c«ng tr×nhcïng lo¹i; - §· thiÕt kÕ Ýt nhÊt 1 c«ng tr×nh cÊp II hoÆc 2 c«ng tr×nh cÊp IIIcïng lo¹i. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 26
 27. 27. 27 18.2. Ph¹m vi ho¹t ®éng: a) H¹ng 1: ®îc thiÕt kÕ c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖt, cÊp I , cÊp II, cÊpIII vµ cÊp IV cïng lo¹i; lËp dù ¸n quan träng quèc gia, dù ¸n nhãm A, B, Ccïng lo¹i; b) H¹ng 2: ®îc thiÕt kÕ c«ng tr×nh cÊp II, cÊp III vµ cÊp IV cïng lo¹i;lËp dù ¸n nhãm B, C cïng lo¹i; c) §èi víi tæ chøc cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó xÕp h¹ng ®îc thiÕt kÕ c«ngtr×nh cÊp IV cïng lo¹i, lËp B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nhcña c«ngtr×nh cïng lo¹i. d) §èi víi tæ chøc t vÊn thiÕt kÕ cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó xÕp h¹ng,nÕu ®· thiÕt kÕ Ýt nhÊt 5 c«ng tr×nh cÊp IV th× ®îc thiÕt kÕ c«ng tr×nhcÊp III cïng lo¹i ( kho¶n 3 Môc IV Th«ng t sè 12/2005/TT-BXD).19. §iÒu kiÖn n¨ng lùc ®èi víi chØ huy trëng c«ng trêng ( §iÒu 63-LuËtX©y dùng) 19.1. N¨ng lùc cña chØ huy trëng c«ng trêng ®îc ph©n thµnh 2 h¹ng.ChØ huy trëng c«ng trêng ph¶i cã b»ng ®¹i häc trë lªn thuéc chuyªn ngµnhphï hîp víi lo¹i c«ng tr×nh vµ ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn t¬ng øng víi mçi h¹ngdíi ®©y: a) H¹ng 1: - Cã thêi gian liªn tôc lµm c«ng t¸c thi c«ng x©y dùng tèi thiÓu 7 n¨m; - §· lµ chØ huy trëng c«ng trêng cña c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖthoÆc cÊp I hoÆc 2 c«ng tr×nh cÊp II cïng lo¹i. b) H¹ng 2: - Cã thêi gian liªn tôc lµm c«ng t¸c thi c«ng x©y dùng tèi thiÓu 5 n¨m; - §· lµ chØ huy trëng c«ng trêng cña c«ng tr×nh cÊp II hoÆc 2 c«ngtr×nh cÊp III cïng lo¹i. c) §èi víi vïng s©u, vïng xa, nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é cao ®¼nghoÆc trung cÊp thuéc chuyªn ngµnh x©y dùng phï hîp víi lo¹i c«ng tr×nh,cã kinh nghiÖm thi c«ng tèi thiÓu 5 n¨m ®îc gi÷ chøc danh chØ huy tr-ëng h¹ng 2. 19.2. Ph¹m vi ho¹t ®éng: a) H¹ng 1: ®îc lµm chØ huy trëng c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖt, cÊp I,II, III vµ IV cïng lo¹i; b) H¹ng 2: ®îc lµm chØ huy trëng c«ng tr×nh tõ cÊp II, III vµ IV cïnglo¹i. c) §èi víi c¸ nh©n cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó lµm chØ huy trëng c«ng tr-êng, nÕu ®· thi c«ng c¶i t¹o 3 c«ng tr×nh th× ®îc lµm chØ huy trëng Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 27
 28. 28. 28c«ng trêng cña c«ng tr×nh cÊp IV vµ tiÕp sau ®ã nÕu ®· lµm chØ huytrëng c«ng trêng cña Ýt nhÊt 2 c«ng tr×nh cÊp IV th× ®îc lµm chØ huytrëng c«ng trêng cña c«ng tr×nh cÊp III cïng lo¹i.20. §iÒu kiÖn n¨ng lùc ®èi víi tæ chøc thi c«ng x©y dùng khi thi c«ngx©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 64-NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) 20.1. N¨ng lùc cña tæ chøc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®îc ph©nthµnh 2 h¹ng theo lo¹i c«ng tr×nh nh sau: a) H¹ng 1: - Cã chØ huy trëng h¹ng 1 cïng lo¹i c«ng tr×nh; - Cã ®ñ kiÕn tróc s, kü s thuéc chuyªn ngµnh phï hîp víi lo¹i c«ngtr×nh thi c«ng x©y dùng; - Cã ®ñ c«ng nh©n kü thuËt cã chøng chØ ®µo t¹o phï hîp víi c«ngviÖc ®¶m nhËn; - Cã thiÕt bÞ thi c«ng chñ yÕu ®Ó thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; - §· thi c«ng x©y dùng Ýt nhÊt 1 c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖt, cÊp IhoÆc 2 c«ng tr×nh cÊp II cïng lo¹i. b) H¹ng 2: - Cã chØ huy trëng h¹ng 2 trë lªn cïng lo¹i c«ng tr×nh; - Cã ®ñ kiÕn tróc s, kü s thuéc chuyªn ngµnh phï hîp víi lo¹i c«ngtr×nh thi c«ng x©y dùng; - Cã ®ñ c«ng nh©n kü thuËt cã chøng chØ ®µo t¹o phï hîp víi c«ngviÖc ®¶m nhËn; - Cã thiÕt bÞ thi c«ng chñ yÕu ®Ó thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; - §· thi c«ng x©y dùng Ýt nhÊt 1 c«ng tr×nh cÊp II hoÆc 2 c«ngtr×nh cÊp III cïng lo¹i. 20.2. Ph¹m vi ho¹t ®éng: a) H¹ng 1: ®îc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖt, cÊp I,cÊp II, cÊp III vµ cÊp IV cïng lo¹i; b) H¹ng 2: ®îc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh tõ cÊp II, cÊp III vµ cÊpIV cïng lo¹i; c) §èi víi tæ chøc cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó xÕp h¹ng ®îc thi c«ng c«ngtr×nh c¶i t¹o, söa ch÷a cã tæng møc ®Çu t díi 3 tû ®ång, nhµ ë riªng lÎ. d) §èi víi tæ chøc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cha ®ñ ®iÒu kiÖnxÕp h¹ng, nÕu ®· thi c«ng c¶i t¹o 3 c«ng tr×nh th× ®îc thi c«ng c«ngtr×nh cÊp IV vµ tiÕp sau ®ã nÕu ®· thi c«ng x©y dùng Ýt nhÊt 5 c«ngtr×nh cÊp IV th× ®îc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cÊp III cïng lo¹i (kho¶n 5 môc IV Th«ng t sè 12/2005/TT-BXD). Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 28
 29. 29. 2921. §iÒu kiÖn n¨ng lùc ®èi víi tæ chøc t vÊn khi gi¸m s¸t thi c«ng x©ydùng c«ng tr×nh ( §iÒu 62- NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP) 21.1. N¨ng lùc cña tæ chøc gi¸m s¸t c«ng tr×nh ®îc ph©n thµnh 2h¹ng theo lo¹i c«ng tr×nh nh sau: a) H¹ng 1: - Cã Ýt nhÊt 20 ngêi cã chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©ydùng c«ng tr×nh thuéc c¸c chuyªn ngµnh phï hîp; - §· gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng Ýt nhÊt 1 c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖthoÆc cÊp I, hoÆc 2 c«ng tr×nh cÊp II cïng lo¹i. b) H¹ng 2: - Cã Ýt nhÊt 10 ngêi cã chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©ydùng c«ng tr×nh thuéc c¸c chuyªn ngµnh phï hîp; - §· gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng Ýt nhÊt 1 c«ng tr×nh cÊp II, hoÆc 2c«ng tr×nh cÊp III cïng lo¹i. 21.2. Ph¹m vi ho¹t ®éng: a) H¹ng 1: ®îc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖt,cÊp I, II, III vµ IV cïng lo¹i; b) H¹ng 2: ®îc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh tõ cÊp II, III vµIV cïng lo¹i; c) §èi víi tæ chøc cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó xÕp h¹ng th× ®îc gi¸m s¸tthi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cÊp IV cïng lo¹i. d) §èi víi tæ chøc t vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cha®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó xÕp h¹ng, nÕu ®· gi¸m s¸t thi c«ng Ýt nhÊt 5 c«ngtr×nh cÊp IV th× ®îc gi¸m s¸t thi c«ng c«ng tr×nh cÊp III cïng lo¹i ( kho¶n4 môc IV Th«ng t sè 12/2005/TT-BXD).22. VÒ chuyÓn tiÕp ®iÒu kiÖn n¨ng lùc trong ho¹t ®éng x©y dùng (phÇn II-Th«ng t 08/2005/TT-BXD ngµy 06/5/2005 ): 22.1. §iÒu kiÖn n¨ng lùc cña tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t ®éng x©y dùng®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña N§ 16/2005/N§-CP. §èi víi c¸c ®Þa ph-¬ng thuéc vïng s©u, vïng xa, c¸c ban qu¶n lý dù ¸n, c¸c nhµ thÇu cha cã®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc theo quy ®Þnh cña N§ 16/CP th× chñ ®Çu t lËpb¸o c¸o tr×nh ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t xem xÐt, xö lý vµ tæng hîp göi vÒBé X©y dùng. 22.2. C¸c c¸ nh©n khi ho¹t ®éng x©y dùng yªu cÇu ph¶i cã chøngchØ hµnh nghÒ ®îc thùc hiÖn theo Quy chÕ cÊp chøng chØ hµnh nghÒgi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè12/2005/Q§-BXD ngµy 18/4/2005 vµ Quy chÕ cÊp chøng chØ hµnhnghÒ kiÕn tróc s, kü s ho¹t ®éng x©y dùng ban hµnh theo QuyÕt ®Þnhsè 15/2005/Q§-BXD ngµy 25/4/2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 29
 30. 30. 30IV. QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c chñ thÓ trong ho¹t ®éng x©y dùng1. QuyÒn vµ nghÜa vô cña chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖckh¶o s¸t x©y dùng ( §iÒu 50-LuËt X©y dùng) 1. Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖc kh¶o s¸t x©y dùng cãc¸c quyÒn sau ®©y: a) §îc tù thùc hiÖn khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc kh¶o s¸t x©y dùng; b) §µm ph¸n, ký kÕt, gi¸m s¸t thùc hiÖn hîp ®ång; c) §iÒu chØnh nhiÖm vô kh¶o s¸t theo yªu cÇu hîp lý cña nhµ thiÕtkÕ; d) §×nh chØ thùc hiÖn hoÆc chÊm døt hîp ®ång theo quy ®Þnhcña ph¸p luËt; ®) C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 1.2. Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖc kh¶o s¸t x©y dùngcã c¸c nghÜa vô sau ®©y: a) Phª duyÖt nhiÖm vô kh¶o s¸t do nhµ thiÕt kÕ hoÆc do nhµ thÇukh¶o s¸t lËp vµ giao nhiÖm vô kh¶o s¸t cho nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng;Tríc khi phª duyÖt, khi cÇn thiÕt chñ ®Çu t cã thÓ thuª tæ chøc, c¸ nh©ncã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc vÒ kh¶o s¸t x©y dùng thÈm tra nhiÖm vô kh¶os¸t x©y dùng, ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng b) Lùa chän nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng trong trêng hîp kh«ng ®ñ®iÒu kiÖn n¨ng lùc kh¶o s¸t x©y dùng ®Ó tù thùc hiÖn; c) Cung cÊp cho nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng c¸c th«ng tin, tµi liÖucã liªn quan ®Õn c«ng t¸c kh¶o s¸t; d) X¸c ®Þnh ph¹m vi kh¶o s¸t vµ b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn cho nhµ thÇukh¶o s¸t x©y dùng thùc hiÖn hîp ®ång; ®) Thùc hiÖn theo ®óng hîp ®ång ®· ký kÕt; e) Tæ chøc nghiÖm thu vµ lu tr÷ kÕt qu¶ kh¶o s¸t; g) Båi thêng thiÖt h¹i khi cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu kh«ng phï hîp,x¸c ®Þnh sai nhiÖm vô kh¶o s¸t vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c g©y thiÖt h¹ido lçi cña m×nh g©y ra; h) C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.2. Tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Çu t trong viÖc qu¶n lý chÊt lîng kh¶o s¸t x©ydùng ( Th«ng t 12/2005/TT-BXD) 2.1. Chñ ®Çu t phª duyÖt nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng, ph¬ng ¸n küthuËt kh¶o s¸t x©y dùng vµ nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng bæ sung ®îclËp theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 6,7,9 cña NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 30
 31. 31. 31 2.2. Chñ ®Çu t cö ngêi cã chuyªn m«n phï hîp ®Ó gi¸m s¸t c«ng t¸ckh¶o s¸t x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 cña NghÞ ®Þnh209/2004/N§-CP . Trêng hîp kh«ng cã ngêi cã chuyªn m«n phï hîp th×thuª ngêi cã chuyªn m«n phï hîp thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t. 2.3. Chñ ®Çu t tæ chøc nghiÖm thu b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©ydùng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 cña NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP vµmêi c¸c chuyªn gia, tæ chøc chuyªn m«n tham gia khi cÇn thiÕt.3. QuyÒn vµ nghÜa vô cña nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng ( §iÒu 51-LuËtX©y dùng) 3.1. Nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng cã c¸c quyÒn sau ®©y: a) Yªu cÇu chñ ®Çu t cung cÊp sè liÖu, th«ng tin liªn quan ®ÕnnhiÖm vô kh¶o s¸t; b) Tõ chèi thùc hiÖn c¸c yªu cÇu ngoµi nhiÖm vô kh¶o s¸t; c) C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.2. Nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng cã c¸c nghÜa vô sau ®©y: a) ChØ ®îc ký kÕt hîp ®ång thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¶o s¸t phïhîp víi ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng vµ thùc hiÖn ®óng hîp ®ång ®· kýkÕt; b) Thùc hiÖn ®óng nhiÖm vô kh¶o s¸t ®îc giao, b¶o ®¶m chÊt lîngvµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kh¶o s¸t; c) §Ò xuÊt, bæ sung nhiÖm vô kh¶o s¸t khi ph¸t hiÖn c¸c yÕu tè ¶nhhëng trùc tiÕp ®Õn gi¶i ph¸p thiÕt kÕ; d) B¶o vÖ m«i trêng trong khu vùc kh¶o s¸t; ®) Mua b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp; e) Båi thêng thiÖt h¹i khi thùc hiÖn kh«ng ®óng nhiÖm vô kh¶o s¸t,ph¸t sinh khèi lîng do viÖc kh¶o s¸t sai thùc tÕ, sö dông c¸c th«ng tin, tµiliÖu, quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng kh«ng phï hîp vµ c¸c hµnh vi viph¹m kh¸c g©y thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra; g) C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. h) C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.4. QuyÒn vµ nghÜa vô cña nhµ thÇu t vÊn lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùngc«ng tr×nh 4.1. Nhµ thÇu t vÊn lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh cã c¸cquyÒn sau ®©y: a) Yªu cÇu chñ ®Çu t cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu liªn quan ®ÕnviÖc lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; b) Tõ chèi thùc hiÖn c¸c yªu cÇu tr¸i ph¸p luËt cña chñ ®Çu t; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 31
 32. 32. 32 c) C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4.2. Nhµ thÇu t vÊn lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh cã c¸cnghÜa vô sau ®©y: a) ChØ ®îc nhËn lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh phï hîp víin¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng cña m×nh; b) Thùc hiÖn ®óng c«ng viÖc theo hîp ®ång ®· ký kÕt; c) ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt lîng dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh®îc lËp; d) Kh«ng ®îc tiÕt lé th«ng tin, tµi liÖu cã liªn quan ®Õn viÖc lËp dù¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh do m×nh ®¶m nhËn khi cha ®îc phÐp cñabªn thuª hoÆc ngêi cã thÈm quyÒn; ®) Båi thêng thiÖt h¹i khi sö dông c¸c th«ng tin, tµi liÖu, quy chuÈn,tiªu chuÈn x©y dùng, c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt kh«ng phï hîp vµ c¸c hµnh vivi ph¹m kh¸c g©y thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra; e) C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.5. QuyÒn vµ nghÜa vô cña chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖclËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ( ®iÒu 41 LuËt X©y dùng) 5.1. Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖc lËp dù ¸n ®Çu tx©y dùng c«ng tr×nh cã c¸c quyÒn sau ®©y: a) §îc tù thùc hiÖn lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh khi cã ®ñ®iÒu kiÖn n¨ng lùc lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; b) §µm ph¸n, ký kÕt, gi¸m s¸t thùc hiÖn hîp ®ång; c) Yªu cÇu c¸c tæ chøc cã liªn quan cung cÊp th«ng tin, tµi liÖuphôc vô cho viÖc lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; d) §×nh chØ thùc hiÖn hoÆc chÊm døt hîp ®ång khi nhµ thÇu tvÊn lËp dù ¸n vi ph¹m hîp ®ång; ®) C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5.2. Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖc lËp dù ¸n ®Çu tx©y dùng c«ng tr×nh cã c¸c nghÜa vô sau ®©y: a) Thuª t vÊn lËp dù ¸n trong trêng hîp kh«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖnn¨ng lùc lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó tù thùc hiÖn; b) X¸c ®Þnh néi dung nhiÖm vô cña dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ngtr×nh; c) Cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu liªn quan ®Õn dù ¸n ®Çu t x©y dùngc«ng tr×nh cho t vÊn lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; d) Tæ chøc nghiÖm thu, thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n ®Çu t x©ydùng c«ng tr×nh theo thÈm quyÒn hoÆc tr×nh cÊp cã thÈm quyÒnthÈm ®Þnh, phª duyÖt; Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 32
 33. 33. 33 ®) Thùc hiÖn ®óng hîp ®ång ®· ký kÕt; e) Lu tr÷ hå s¬ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; g) Båi thêng thiÖt h¹i do sö dông t vÊn kh«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖnn¨ng lùc lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, cung cÊp th«ng tin sailÖch; thÈm ®Þnh, nghiÖm thu kh«ng theo ®óng quy ®Þnh vµ nh÷nghµnh vi vi ph¹m kh¸c g©y thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra;6. QuyÒn vµ nghÜa vô cña chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖcthiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 57 –LuËt X©y dùng) 6.1. Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖc thiÕt kÕ x©y dùngc«ng tr×nh cã c¸c quyÒn sau ®©y: a) §îc tù thùc hiÖn thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh khi cã ®ñ ®iÒukiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh, n¨ng lùc hµnhnghÒ phï hîp víi lo¹i, cÊp c«ng tr×nh; b) §µm ph¸n, ký kÕt vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn hîp ®ång thiÕt kÕ; c) Yªu cÇu nhµ thÇu thiÕt kÕ thùc hiÖn ®óng hîp ®ång ®· ký kÕt; d) Yªu cÇu söa ®æi, bæ sung thiÕt kÕ; ®) §×nh chØ thùc hiÖn hoÆc chÊm døt hîp ®ång thiÕt kÕ x©ydùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; e) C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 6.2. Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖc thiÕt kÕ x©y dùngc«ng tr×nh cã c¸c nghÜa vô sau ®©y: a) Lùa chän nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh trong trêng hîpkh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng thiÕt kÕ x©y dùng c«ngtr×nh, n¨ng lùc hµnh nghÒ phï hîp ®Ó tù thùc hiÖn; b) X¸c ®Þnh nhiÖm vô thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh; c) Cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin, tµi liÖu cho nhµ thÇu thiÕt kÕ; d) Thùc hiÖn ®óng hîp ®ång ®· ký kÕt; ®) ThÈm ®Þnh, phª duyÖt hoÆc tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒnthÈm ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ theo quy ®Þnh cña LuËt nµy; e) Tæ chøc nghiÖm thu hå s¬ thiÕt kÕ; g) Lu tr÷ hå s¬ thiÕt kÕ; h) Båi thêng thiÖt h¹i khi ®Ò ra nhiÖm vô thiÕt kÕ, cung cÊp th«ngtin, tµi liÖu, nghiÖm thu hå s¬ thiÕt kÕ kh«ng ®óng quy ®Þnh vµ c¸chµnh vi vi ph¹m kh¸c g©y thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra; i) C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 33
 34. 34. 347. VÒ qu¶n lý chÊt lîng thiÕt kÕ ®îc quy ®Þnh t¹i ch¬ng IV cña NghÞ®Þnh 209/2004/N§-CP ( kho¶n 2 môc II Th«ng t 12/2005/TT-BXD) 7.1. Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm lËp hoÆc thuª t vÊn lËp nhiÖm vôthiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ®· nªu t¹i ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu 7 cñaNghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP vµ t¹i ®iÓm a kho¶n 1 c¸c §iÒu 13,14 cñaNghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP. NhiÖm vô thiÕt kÕ ph¶i nªu râ c¸c yªucÇu vµ ®iÒu kiÖn ®Ó nhµ thÇu thiÕt kÕ thùc hiÖn. T¹i c¸c bíc thiÕt kÕ,nhiÖm vô thiÕt kÕ cã thÓ ®îc bæ sung phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ ®Ó®¶m b¶o hiÖu qu¶ cho dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. 7.2. NhiÖm vô thiÕt kÕ ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt lµ c¨n cø ®Ó nhµthÇu thiÕt kÕ thùc hiÖn. Tríc khi phª duyÖt, chñ ®Çu t mêi chuyªn giagãp ý nhiÖm vô thiÕt kÕ khi thÊy cÇn thiÕt. Chñ ®Çu t ph¶i b¸o c¸o ngêiquyÕt ®Þnh ®Çu t sau khi phª duyÖt nhiÖm vô thiÕt kÕ. §èi víi c«ng tr×nh ph¶i thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc th× chñ ®Çu t cãtr¸ch nhiÖm lËp nhiÖm vô thiÕt kÕ ®Ó ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t phªduyÖt theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm b, c kho¶n 1 môc II Th«ng t sè05/2005/TT-BXD ngµy 12/4/2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng híng dÉnthi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc c«ng tr×nh x©y dùng . 7.3. C¨n cø ®iÒu kiÖn cô thÓ cña dù ¸n ®Çu t x©y dùng, cÊp c«ngtr×nh vµ h×nh thøc thùc hiÖn hîp ®ång khi chñ ®Çu t ký hîp ®ång víimét hoÆc nhiÒu tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn thiÕt kÕ th× chñ ®Çu tchÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm so¸t vµ khíp nèi toµn bé thiÕt kÕ hoÆc cã thÓgiao cho tæng thÇu thiÕt kÕ thùc hiÖn nh»m ®¶m b¶o sù ®ång bé,thèng nhÊt, xö lý kÞp thêi c¸c ph¸t sinh ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cña dù ¸n . 7.4. Chñ ®Çu t tù tæ chøc viÖc thÈm ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ küthuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, dù to¸n, tæng dù to¸n ®èi víi nh÷ng c«ngtr×nh x©y dùng ph¶i lËp dù ¸n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 16 cña NghÞ®Þnh 16/2005/N§-CP. QuyÕt ®Þnh phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕtkÕ b¶n vÏ thi c«ng, dù to¸n vµ tæng dù to¸n ®îc lËp theo mÉu Phô lôc 1A, Phô lôc 1B vµ Phô lôc 1C cña Th«ng t 12/2005/TT-BXD. Trêng hîp chñ ®Çu t kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc thÈm ®Þnh th×®îc phÐp thuª c¸c tæ chøc, c¸ nh©n t vÊn cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ®ÓthÈm tra thiÕt kÕ, dù to¸n c«ng tr×nh ®èi víi toµn bé hoÆc mét phÇn c¸cnéi dung quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 cña §iÒu 16 cña NghÞ ®Þnh16/2005/N§-CP lµm c¬ së cho viÖc thÈm ®Þnh, phª duyÖt. Tæ chøc tvÊn thÈm tra thiÕt kÕ ph¶i cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc thiÕt kÕ ®èi víi lo¹ivµ cÊp víi c«ng tr×nh nhËn thÈm tra. Ngêi chñ tr× thÈm tra thiÕt kÕ ph¶icã ®iÒu kiÖn n¨ng lùc nh cña ngêi chñ tr× thiÕt kÕ c«ng tr×nh mµ chñ®Çu t yªu cÇu thÈm tra thiÕt kÕ. 7.5. Chñ ®Çu t ph¶i x¸c lËp tÝnh ph¸p lý cña s¶n phÈm thiÕt kÕ tríckhi ®a ra thi c«ng th«ng qua viÖc x¸c nhËn b»ng ch÷ ký vµ dÊu x¸c nhËn®· phª duyÖt cña chñ ®Çu t theo mÉu Phô lôc 1D cña Th«ng t Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 34
 35. 35. 3512/2005/TT-BXD vµ mÉu trong c«ng v¨n sè 1078 BXD/KSTK ngµy06/6/2006 cña Bé X©y dùng vµo b¶n vÏ thiÕt kÕ .8. QuyÒn vµ nghÜa vô cña nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh (§iÒu 58 –LuËt X©y dùng) 8.1. Nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh cã c¸c quyÒn sau ®©y: a) Tõ chèi thùc hiÖn c¸c yªu cÇu ngoµi nhiÖm vô thiÕt kÕ; b) Yªu cÇu cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu phôc vô cho c«ng t¸c thiÕtkÕ; c) QuyÒn t¸c gi¶ ®èi víi thiÕt kÕ c«ng tr×nh; d) C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 8.2. Nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh cã c¸c nghÜa vô sau®©y: a) ChØ ®îc nhËn thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh phï hîp víi®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh, n¨ng lùchµnh nghÒ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh; b) Thùc hiÖn ®óng nhiÖm vô thiÕt kÕ, b¶o ®¶m tiÕn ®é vµ chÊt l-îng; c) ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt lîng thiÕt kÕ do m×nh ®¶m nhËn; d) Gi¸m s¸t t¸c gi¶ trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng; ®) LËp nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng phôc vô cho c«ng t¸c thiÕt kÕphï hîp víi yªu cÇu cña tõng bíc thiÕt kÕ; e) Kh«ng ®îc chØ ®Þnh nhµ s¶n xuÊt vËt liÖu, vËt t vµ thiÕt bÞx©y dùng c«ng tr×nh; g) Mua b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp; h) Båi thêng thiÖt h¹i khi ®Ò ra nhiÖm vô kh¶o s¸t, sö dông th«ngtin, tµi liÖu, tiªu chuÈn, quy chuÈn x©y dùng, gi¶i ph¸p kü thuËt, c«ngnghÖ kh«ng phï hîp g©y ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng c«ng tr×nh vµ c¸c hµnhvi vi ph¹m kh¸c g©y thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra; i) Nhµ thÇu thiÕt kÕ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc chñ ®Çu t vµ ph¸p luËtvÒ chÊt lîng hå s¬ thiÕt kÕ vµ ph¶i båi thêng thiÖt h¹i khi sö dông th«ngtin, tµi liÖu, tiªu chuÈn, quy chuÈn x©y dùng, gi¶i ph¸p kü thuËt, c«ngnghÖ kh«ng phï hîp g©y ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng c«ng tr×nh vµ c¸c hµnhvi vi ph¹m kh¸c g©y thiÖth¹i do lçi cña m×nh g©y ra. k) C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 35
 36. 36. 369. QuyÒn vµ nghÜa vô cña chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖcthi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh( §iÒu 75- LuËt X©y dùng) 9.1. Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖc thi c«ng x©y dùngc«ng tr×nh cã c¸c quyÒn sau ®©y: a) §îc tù thùc hiÖn thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh khi cã ®ñ n¨ng lùcho¹t ®éng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh phï hîp; b) §µm ph¸n, ký kÕt, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn hîp ®ång; c) §×nh chØ thùc hiÖn hoÆc chÊm døt hîp ®ång víi nhµ thÇu thic«ng x©y dùng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; d) Dõng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ yªu cÇu kh¾c phôc hËuqu¶ khi nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒchÊt lîng c«ng tr×nh, an toµn vµ vÖ sinh m«i trêng; ®) Yªu cÇu tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan phèi hîp ®Ó thùc hiÖn c¸cc«ng viÖc trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; e) Kh«ng thanh to¸n gi¸ trÞ khèi lîng kh«ng b¶o ®¶m chÊt lîng hoÆckhèi lîng ph¸t sinh kh«ng hîp lý; g) C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 9.2. Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖc thi c«ng x©y dùngc«ng tr×nh cã c¸c nghÜa vô sau ®©y: a) Lùa chän nhµ thÇu cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng thi c«ngx©y dùng c«ng tr×nh phï hîp ®Ó thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; b) Tham gia víi ñy ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn hoÆc chñ tr×phèi hîp víi ñy ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn gi¶i phãng mÆt b»ngx©y dùng ®Ó giao cho nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; c) Tæ chøc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; d) KiÓm tra biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn, vÖ sinh m«i trêng; ®) Tæ chøc nghiÖm thu, thanh to¸n, quyÕt to¸n c«ng tr×nh; e) Thuª tæ chøc t vÊn cã ®ñ n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng ®ÓkiÓm ®Þnh chÊt lîng c«ng tr×nh khi cÇn thiÕt; g) Xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh c¸c ®Ò xuÊt liªn quan ®Õn thiÕt kÕ cñanhµ thÇu trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; h) T«n träng quyÒn t¸c gi¶ thiÕt kÕ c«ng tr×nh; i) Mua b¶o hiÓm c«ng tr×nh; k) Lu tr÷ hå s¬ c«ng tr×nh; l) Båi thêng thiÖt h¹i do vi ph¹m hîp ®ång lµm thiÖt h¹i cho nhµ thÇuthi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, nghiÖm thu kh«ng b¶o ®¶m chÊt lîng lµm Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -12/5/2008 36

×