instrukcja obs³ugidefro duo pellet        lipiec 2010        wydanie VII
www.defro.pl                                                    biuro@...
Szanowny u¿ytkowniku kot³a!                        Przypominamy, ¿e warunkiem prawid³owego i bezpie...
Spis treœci:  1.PODSTAWOWE INFORMACJE......................................................................................
I. PODSTAWOWE INFORMACJE                      przez u¿ytkownika na sterowniku temperatury.      ...
malowanej proszkowo. Standardowe wyposa¿enie kot³a            2. PRZEZNACZENIE KOT£ÓW  przedstawione jest w t...
3. DANE TECHNICZNE             Rys.2. Podstawowe wymiary kot³ów typu DEFRO DUO PELLET z osprzêtem:      ...
D                                C                            A...
11                                 7                           ...
4.DOBÓR KOT£ÓW DO INSTALACJI                  5.3. USTAWIENIE KOT£A W POMIESZCZENIU           ...
5.4. PO£¥CZENIE KOT£A Z INSTALACJ¥ GRZE-                 W przypadku umieszczenia naczynia wzbiorczego wW...
Aby prawid³owo po³¹czyæ kocio³ z instalacj¹ grzewcz¹                 woda zasilaj¹ca nale¿y zachowaæ poni¿...
8            3          2                                       ...
Komin powinien byæ wyprowadzony minimum 150 cm                        P.W. DEFRO -serwis ponad powi...
W trakcie normalnej eksploatacji kot³a proces obs³ugi             Stosowanie innych paliw jak w/w przyspiesza...
•sprawdziæ nagromadzenie siê pozosta³oœci ¿u¿la w retorcie,     6.8. POSTÊPOWANIE W PRZYPADKU WYST¥- ewentualnie wyga...
7. UWAGI DOTYCZ¥CE U¯YTKOWANIA KOT£A               8. LIKWIDACJA KOT£A PO UP£YWIE ¯YWO-           ...
DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła
DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła
DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła
DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła
DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła
DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła
DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła
DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła
DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła
DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła
DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła
DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła
DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła
DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła
DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła
DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła
DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła
DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła
DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła
DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła
DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła
DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła
DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła
DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła
DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła
DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła
DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła
DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła
DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła
DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła
DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła

3,386 views

Published on

więcej www.luskar.pl

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DEFRO DUO PELLET - Instrukcja obsługi kotła

 1. 1. instrukcja obs³ugidefro duo pellet lipiec 2010 wydanie VII
 2. 2. www.defro.pl biuro@defro.pl PRODUCENT KOT£ÓW C.O. I BETONIAREK DEKLARACJA ZGODNOŒCI WE nr 08/A4-1/00/2010 Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe DEFRO Robert Dziube³a 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyñska 103A deklaruje na wy³¹czn¹ odpowiedzialnoœæ, ¿e produkowany przez nas wyrób Kocio³ grzewczy z automatycznym zasypem paliwa DEFRO DUO PELLET o mocy cieplnej 15-75kW odpowiada przepisom bezpieczeñstwa i jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 98/37/WE Dyrektywy 2006/95/WE (Dz.U. nr 259/2005, poz. 2170) (Dz.U. nr 155/2007, poz. 1089) MAD Bezpieczeñstwo maszyn LVD Urz¹dzenia elektryczne niskonapiêciowe Dyrektywy 97/23/WE Dyrektywy 2004/108/WE (Dz.U. nr 263/2005, poz. 2200) (Dz.U. nr 82/2007, poz. 556) PED Urz¹dzenia ciœnieniowe EMC Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna Dyrektywy 89/106/WE (Dz.U. nr 22/2004, poz. 881) CPD Wyroby budowlane normy i dokumenty odniesienia PN-EN 303-5:2002 PN-EN 12809:2002+A1:2006 PN-EN 60335-2-102:2006 dokumentacja techniczna Potwierdzeniem tego jest znak umieszczony na urz¹dzeniuProcedury oceny zgodnoœci w procesie badania projektu WE - modu³ B1 z wymogami Dyrektywy 97/23/WE zosta³y wykonanez udzia³em Jednostki Notyfikowanej Urz¹d Dozoru Technicznego Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433 (CertyfikatBadania Projektu WE NR 20991/JN/002/04; Nr protoko³u badañ 20991/JN/002/02).Ta deklaracja zgodnoœci traci sw¹ wa¿noœæ, je¿eli w kotle DEFRO DUO PELLET wprowadzono zmiany, zosta³ przebudowany beznaszej zgody lub jest u¿ytkowany niezgodnie z instrukcj¹ obs³ugi.Niniejsza deklaracja musi byæ przekazana wraz z kot³em w przypadku odst¹pienia w³asnoœci innej osobie.Automatyczny Kocio³ c.o. DEFRO DUO PELLET jest wykonywany zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹ przechowywan¹ przez:Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe DEFRO Robert Dziube³a26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyñska 103aImiê i nazwisko osoby upowa¿nionej do przygotowania dokumentacji technicznej:Mariusz Dziube³aImiê i nazwisko oraz podpis osoby upowa¿nionej do sporz¹dzenia deklaracji zgodnoœci w imieniu producenta:Robert Dziube³aDwie ostatnie cyfry roku, w którym oznakowanie zosta³o naniesione: 09. Robert Dziube³a w³aœciciel PW DEFRORuda Strawczyñska, dn. 17.10.2010r. Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe DEFRO Robert Dziube³a •26-067 Strawczyn•Ruda Strawczyñska 103A•tel. 041 303 80 85•fax 041 303 91 31•biuro@defro.pl•www.defro.pl•
 3. 3. Szanowny u¿ytkowniku kot³a! Przypominamy, ¿e warunkiem prawid³owego i bezpiecznego funkcjono- wania kot³ów typu DEFRO DUO PELLET jest dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi, w której zawarte s¹ informacje dotycz¹ce budowy, instalacji i sposobu ich u¿ytkowania. Przed przyst¹pieniem do instalowania kot³a oraz jego eksploatacji nale¿y: • dok³adnie zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi, • sprawdziæ kompletnoœæ dostawy, • porównaæ dane z tabliczki znamionowej z kart¹ gwarancyjn¹ Szanowny • sprawdziæ czy kocio³ w czasie transportu nie uleg³ uszkodzeniu, u¿ytkowniku • przed uruchomieniem kot³a nale¿y sprawdziæ czy pod³¹czenie do instalacji CO oraz przewodu kominowego jest zgodne z zaleceniami kot³a Podczas eksploatacji kot³ów nale¿y przestrzegaæ podstawowych zasad u¿ytkowania kot³a: grzewczego • nie otwieraæ drzwiczek podczas pracy kot³a, • pokrywa zbiornika paliwa podczas pracy kot³a powinna byæ szczelnie DEFRO zamkniêta, • nie nale¿y dopuszczaæ do zupe³nego opró¿nienia zbiornika paliwa. Znaki ostrzegawcze i ich znaczenie: Korzystaj¹c z okazji dziê-kujemy Pañstwu za wybranie kot³a znak znak ostrze¿enie przed ostrze¿enie przedgrzewczego DEFRO typu DEFRO informuj¹cy ostrzegawczy pora¿eniem pr¹dem zagro¿eniem zdrowiaDUO PELLET z szerokiej oferty wyro- Piktogramy umieszczone na kotle i ich znaczenie: lub ¿yciabów dostêpnych na rynku. Mi³o nam . Wszelkie przy³¹czeniapoinformowaæ Pañstwa, ¿e dok³a- instalacji elektrycznej Uwaga! mog¹ byæ wykonywanedamy wszelkich starañ, aby jakoœæ Gor¹ca powierzchnia! jedynie przez elektrykanaszych wyrobów spe³nia³a restry- Grozi poparzeniem! posiadaj¹cegokcyjne normy i gwarantowa³a bezpie- stosowne uprawnienia /SEP do 1kV/czeñstwo u¿ytkowania. Wyci¹gn¹æ wtykê z Przed uruchomieniem urz¹dzenia przeczytaæ gniazda przed rozpo- Nasze cele koncentruj¹ siê instrukcjê obs³ugi czêciem czynnoœcina najwy¿szej jakoœci produktów na obs³ugowych lub naprawco dzieñ i realizowane zawsze z myœl¹ Zabrania siê staæ na Nie w³¹czaæ urz¹dzeniao przysz³oœci. Bædziemy wdziæczni za wprost kot³a podczas do sieci w przypadkuwszelkie uwagi i propozycje z Pañ- otwierania drzwiczek. uszkodzenia przy³¹cza istwa strony dotyczàce produkowa- Grozi poparzeniem! gniazda.nych przez nas urz¹dzeñ oraz sposo- Nie wk³adaæ rêki do W czasie pracy kot³a,bu obsùugi przez naszych Partnerów przestrzeni roboczej pokrywa zbiornika musioraz Serwis. œlimaka w czasie byæ szczelnie pracy kot³a Grozi zamkniêta. Grozi trwa³ym cofniêciem p³omienia Firma uszkodzeniem do zasobnika i DEFRO powstaniem po¿aru. Zabrania siê zdejmowania pokryw sterownika lub wentylatora oraz jakiejkolwiek ingerencji lub przeróbek po³¹czeñ elektrycznych Dla Pañstwa bezpieczeñstwa i komfortu u¿ytkowania kot³a prosimy o zapoznanie siê z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi oraz odes³anie prawid³owo wype³nionej kopii Karty Gwarancyjnej na adres: P.W. DEFRO -serwis fax 041 303 91 31 Ruda Strawczyñska 103a 26-067 Strawczyn serwis@defro.pl Odes³anie karty gwarancyjnej pozwoli nam zarejestrowaæ Pañstwa w naszej bazie u¿ytkowników kot³ów DEFRO DUO PELLET oraz zapewniæ szybk¹, solidn¹ obs³ugê serwisow¹. INFORMUJEMY, ¯E NIE ODES£ANIE LUB ODES£ANIE NIEPRAWID£OWO WYPE£NIONEJ KARTY GWARANCYJNEJ I POŒWIADCZENIA O JAKOŒCI I KOMPLETNOŒCI KOT£A W TERMINIE: DO DWÓCH TYGODNI OD DATY INSTALACJI KOT£A LECZ NIE D£U¯SZYM NI¯ SZEŒÆ MIESIÊCY OD DATY ZAKUPU, SKUTKUJE UTRAT¥ GWARANCJI NA WYMIENNIK I WSZYSTKIE PODZESPO£Y KOT£A. UTRATA GWARANCJI SPOWODUJE OPÓ NIENIE W WYKONANIU NAPRAW ORAZ KONIECZNOŒÆ POKRYCIA PRZEZ U¯YTKOWNIKA KOT£A KOSZTÓW WSZYSTKICH NAPRAW WRAZ Z KOSZTAMI DOJAZDU SERWISANTA. Dziêkujemy za zrozumienie.Z wyrazami szacunku. PW DEFRO defro duo pellet 2
 4. 4. Spis treœci: 1.PODSTAWOWE INFORMACJE................................................................................................................. 4 1.1.Opis budowy kot³a....................................................................................................................................... 4 1.2.Parametry paliwa........................................................................................................................................ 4 1.3.Wyposa¿enie kot³a...................................................................................................................................... 4 1.4.Korozja niskotemperaturowa...................................................................................................................... 5 2.PRZEZNACZENIE KOT£ÓW DEFRO DUO PELLET......................................................................................... 5 3.DANE TECHNICZNE................................................................................................................................. 6 4.DOBÓR KOT£ÓW DO INSTALACJI............................................................................................................. 9 5.INSTALACJA KOT£ÓW............................................................................................................................. 9 5.1.Transport i przechowywanie........................................................................................................................ 9 5.2.Wymagania dotycz¹ce kot³owni.................................................................................................................. 9 5.3.Ustawienie kot³a w pomieszczeniu kot³owni................................................................................................ 9 5.4.Po³¹czenie kot³a z instalacj¹ grzewcz¹.........................................................................................................10 5.5.Po³¹czenie z instalacj¹ elektryczn¹..............................................................................................................12 5.6.Pod³¹czenie kot³a do komina.......................................................................................................................12 6. OBS£UGA I EKSPLOATACJA.....................................................................................................................13 6.1.Nape³nianie instalacji c.o. wod¹..................................................................................................................13 6.2.Rozruch zerowy kot³a /instrukcja dla serwisu/.............................................................................................13 6.3.Uruchomienie kot³a i eksploatacja kot³a /instrukcja dla u¿ytkownika/.........................................................13 6.4.Eksploatacja kot³a w trybie rêcznym............................................................................................................14 6.5.Osprzêt zabezpieczaj¹cy do kot³a................................................................................................................14 6.6.Obs³uga okresowa kot³a czyszczenie i konserwacja......................................................................................14 6.7.Zatrzymanie awaryjne kot³a........................................................................................................................15 6.8.Postêpowanie w przypadku wyst¹pienia po¿aru przewodu kominowego ...................................................15 6.9.Wy³¹czenie kot³a z pracy..............................................................................................................................15 7.UWAGI DOTYCZ¥CE U¯YTKOWANIA KOT£A.............................................................................................16 8.LIKWIDACJA KOT£A PO UP£YWIE ¯YWOTNOŒCI.......................................................................................16 9.PRZYK£ADY AWARII URZ¥DZENIA I SPOSOBY ICH USUWANIA..................................................................17 10.BEZPIECZEÑSTWO U¯YTKOWANIA........................................................................................................19 11.WARUNKI GWARANCJI.........................................................................................................................20 12.PRZEPROWADZONE NAPRAWY GWARANCYJNE ORAZ KONSERWACJE...................................................21 12.1.US£UGI POGWARANCYJNE................................................................................................................22 13.OBOWI¥ZKI INSTALATORA PODCZAS PIERWSZEGO URUCHOMIENIA.....................................................22 14.OBOWI¥ZKI SERWISANTA....................................................................................................................22 15.PROTOKÓ£ STANU TECHNICZNEGO KOT£OWNI I WYKONANIA UK£ADU C.O. ..........................................23 16.OBOWI¥ZKI INSTALATORA PODCZAS PIERWSZEGO URUCHOMIENIA /kopia do odes³ania/.....................24 17.PROTOKÓ£ STANU TECHNICZNEGO KOT£OWNI I WYKONANIA UK£ADU C.O. /kopia do odes³ania/..........25 18.KARTA GWARANCYJNA........................................................................................................................26 19.KARTA GWARANCYJNA /kopia do odes³ania/........................................................................................38 20.PROTOKÓ£ REKLAMACYJNY..................................................................................................................30 21.PROTOKÓ£ REKLAMACYJNY..................................................................................................................32 22.PROTOKÓ£ REKLAMACYJNY..................................................................................................................343
 5. 5. I. PODSTAWOWE INFORMACJE przez u¿ytkownika na sterowniku temperatury. Sterownik dokonuje ci¹g³ych pomiarów temperatury1.1. OPIS BUDOWY KOT£A wody w kotle i odpowiednio dostosowuje pracê podajnika paliwa i wentylatora. Kot³y typu DEFRO DUO PELLET to nowatorska konstru-kcja przystosowana do wysokoefektywnego spalania bioma-sy w postaci granulatu /pellet/. Paliwo z biomasy jest pali-wem nieszkodliwym dla œrodowiska. Praktycznie iloœæ dwu- SZCZEGÓ£OWY OPIS BUDOWY, PRACY I EKSPLOATACJI STEROWNIKA ORAZtlenku wêgla jaka jest emitowana do atmosfery jest równo- WENTYLATORA ZNAJDUJE SIÊ W DO£¥CZONYCH DO NINIEJSZEJ DOKU-wa¿na z iloœci¹ poch³anian¹ przez roœliny w procesie fotosyn- MENTACJI INSTRUKCJACH OBS£UGI. NALE¯Y BEZWZGLÊDNIE PRZESTRZE-tezy, nie wydzielaj¹ siê za to szkodliwe dla przyrody gazy z za- GAÆ ZALECEÑ INSTRUKCJI OBS£UGI STEROWNIKA I WENTYLATORAwartoœci¹ siarki, chloru czy rtêci. KOT£Y TYPU DEFRO DUO PELLET PRZEZNACZONE S¥ DO PRACY WY£¥- CZNIE Z NACZYNIEM WZBIORCZYM TYPU OTWARTEGO INSTALOWANE Kocio³ DEFRO DUO PELLET wykonany jest w postaci ZGODNIE Z PN-91/B-02413: OGRZEWNICTWO I CIEP£OWNICTWO.prostopad³oœcianu zamkniêtego z zewn¹trz p³aszczem wod- ZABEZPIECZENIE INSTALACJI OGRZEWAÑ WODNYCH SYSTEMU OTWAR-nym, wzmocnionym zespórkami Wymiennik kot³a, o budo- TEGO (WYMAGANIA)wie opartej o trzyciagow¹ konstrukcjê kana³u spalinowego,wykonany jest z atestowanych blach kot³owych stalowych 1.2. PARAMETRY PALIWA(P265GH) o gruboœci 6mm jako konstrukcja spawana. Komo-ra paleniskowa wyposa¿ona jest w dwa niezale¿ne paleniska Bezproblemowa eksploatacja kot³a z typu DEFRO DUO– automatyczne przystosowane do spalania biomasy oraz PELLET z automatycznym palnikiem oraz podajnikiem paliwasta³y ruszt ch³odzony wod¹ o okreœlonym przekroju umiesz- zale¿y od zastosowania odpowiedniego paliwa lub dostoso-czony w po³owie wysokoœci komory paleniskowej, w p³asz- wania sposobu eksploatacji kot³a do rodzaju paliwa.czyŸnie lekko wznosz¹cej siê w kierunku tylnej œciany komory W³aúciwy dobór typu biomasy gwarantuje oszczê-paleniskowej. Nad rusztem wodnym znajduj¹ siê przegrody dnoœæ opa³u, efektywnoœæ procesu spalania oraz znaczniewodne w postaci wystêpów p³aszcza wodnego odpowiednio skraca czas obs³ugi kot³a. Rodzaj biopaliwa oraz jego wilgo-z tylnej i przedniej przestrzeni wodnej kot³a. Nad przegroda- tnoúã ma znaczenie dla uzyskania efektu grzewczego kot³a.mi wodnymi znajduj¹ siê rury spalinowe ³¹cz¹ce komorê spa- Podstawowym paliwem dla kot³a DEFRO DUO PELLET jestlania z przewodem wylotu spalin. Rury umieszczone s¹ w granulat z trocin (pellets) wykonany zgodnie z DIN 51731:p³aszczyŸnie poziomej. • œrednica granulatu Ø 5-8 mm • d³ugoœæ granulatu 10-30 mm •wartoœæ opa³owa 17,5–19,5 MJ/kg •zawartoœæ siarki maks. 0,1% •wilgotnoœæ maks. 12%KOT£Y DEFRO DUO PELLET S¥ PRODUKOWANE W WERSJI UNIWERSALNEJ,PRZYSTOSOWANE DO PRZEK£ADANIA ZASOBNIKA WRAZ Z PODAJNIKIEM •zapopielenie maks. 1,5% 3WED£UG POTRZEB NA LEW¥ LUB PRAW¥ STRONÊ. •ciê¿ar w³aœciwy 1,0–1,4 kg/dm Paliwo do procesu spalania transportowane jest samo- Przy wyborze paliwa nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagêczynnie z usytuowanego obok kot³a zasobnika paliwa za po- na paliwo pochodz¹ce z niepewnych Ÿróde³, na ewentualn¹moc¹ podajnika zsypowo-œlimakowego. Na ruszcie komory zawartoœæ w paliwie zanieczyszczeñ mechanicznych w posta-paleniskowej nastæpujà wszystkie procesy prowadzàce do ci kamieni lub innych wtr¹ceñ pogarszaj¹cych jakoœæ spalaniaspalenia podawanego paliwa z udzia³em powietrza oraz awaryjnoœæ podajnika.dostarczanego wentylatorem nadmuchowym znajdujàcym Niedopuszczalne jest stosowanie materia³ów z two-siæ pod obudowà palnika. T³oczone powietrze zostaje roz- rzyw sztucznych do rozpalania na ruszcie paleniska nadmu-dzielone w komorze powietrznej. Powietrze pierwotne zo- chowego!staje doprowadzone pod ruszt, natomiast powietrze wt³o- W przypadku palenia w kotle na górnym ruszcie wod-czone jest poprzez uk³ad dysz znajdujàcych siæ w panelach nym „palenia tradycyjnego” zaleca siê stosowaæ wêgiel ka-ceramicznych w strefæ spalania paliwa. Strumieñ powietrza mienny do celów energetycznych sortymentu orzech (klasydostarczanego przez wentylator nadmuchowy regulowany 24/12 ) wg PN – 91/G – 04510 ). Na górnych rusztach mo¿najest przez elektroniczny modu³. Dodatkowo dla wygody eks- równie¿ spalaæ z dobrym skutkiem paliwa d³ugop³omienioweploatacyjnej kocio³ wyposa¿ony jest w grza³kæ ceramicznà za takie jak: wêgiel brunatny i drewno w ró¿nych postaciach tj.pomocà której nastæpuje rozpalenie paliwa w etapie uru- zrzynki, zrêbki, wióry itp. Drewno powinno byæ przynajmniejchomienia kot³a (samoczynne rozpalenie paliwa). Automaty- rok sezonowane! Palenie mokrym drewnem obni¿a spraw-czny zap³on paliwa oraz system podtrzymania ognia po osià- noœæ i niekorzystnie wp³ywa na ¿ywotnoœæ kot³a.gniæciu ¿¹danej temperatury sprawia, i¿ kocio³ mo¿e w pe³nisprawnie pracowaã nawet przy niewielkim zapotrzebowaniuna moc cieplnà. Nieznaczna czæúã niepalna paliwa popió³ pozostaj¹cy ZASOBNIK OPA£U POWINIEN BYÆ ZASYPYWANY PALIWEM WOLNYM ODpo spalaniu biomasy w koñcowej fazie spalania zostaje od- WODY, NIE ZAWIERAJ¥CYM NADMIERNYCH ILOŒCI DROBNYCH FRAKCJIprowadzona do komory popielnika, w której znajduje siê wy- LUB CIA£ OBCYCH. ZASOBNIK OPA£U POWINIEN BYÆ ZAWSZE SZCZELNIEci¹gana szuflada popielnikowa, któr¹ nale¿y okresowo ZAMKNIÊTY. NIE NALE¯Y DOPUSZCZAÆ DO ZUPE£NEGO OPRÓ¯NIENIAopró¿niã (popió³ powsta³y w procesie spalania biomasy mo¿- ZBIORNIKA PALIWAna wykorzystaã jako pe³nowartoúciowy, ekologiczny nawóz KOCIO£ TYPU DEFRO DUO PELLET NIE JEST PIECEM DO SPALANIA ODPAD- KÓW I NIE MOG¥ BYÆ W NIM SPALANE ZABRONIONE PALIWA.do uszlachetniania gleby). Spaliny odprowadzane s¹ do komina poprzez czopuch P.W. DEFRO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŒCI ZA USZKODZENIA LUB NIE- PRAWID£OWE SPALANIE POWSTA£E WSKUTEK U¯YTKOWANIA NIEW£AŒ-usytuowany w tylnej czêœci kot³a. Czopuch ma zamontowan¹ CIWEGO PALIWA.przepustnicê spalin, która w przypadku zbyt wysokiego ci¹gukominowego, umo¿liwia jego przyd³awienie. Rozmieszczeniedrzwiczek oraz otworów wyczystnych umo¿liwia ³atwy dos- 1.3.WYPOSA¯ENIE KOT£Atêp do kot³a w celu okresowego czyszczenia. Kocio³ centralnego ogrzewania typu DEFRO DUO PEL- Przestrzeñ miêdzy wymiennikiem kot³a a jego obudo- LET dostarczany jest w stanie zmontowanym, wraz z zaso-w¹ wype³niona jest materia³em izolacyjnym w postaci we³ny bnikiem paliwa, drzwiczkami zasypowymi, paleniskowymi imineralnej. Sprawne palenisko kot³a pozwala na spalanie ta- popielnikowymi oraz izolacj¹ termiczn¹ wykonan¹ z we³nykiej iloœci paliwa, jaka niezbêdna jest do utrzymania zadanej mineralnej, pokryt¹ p³aszczem ochronnym z blachy stalowej defro duo pellet 4
 6. 6. malowanej proszkowo. Standardowe wyposa¿enie kot³a 2. PRZEZNACZENIE KOT£ÓW przedstawione jest w tabeli nr 1. Kot³y grzewcze typu DEFRO DUO PELLET przeznaczone Do³¹czone s¹ równie¿ instrukcja obs³ugi, karty gwaran- s¹ do podgrzewania wody w uk³adzie centralnego ogrzewa- cyjne oraz narzêdzia do obs³ugi i czyszczenia kot³a. nia do temperatury na wyjœciu z kot³a nie przekraczaj¹cej Tabela 1. Standardowe wyposa¿enie kot³a. 90°C oraz ciœnieniu roboczym nie wiêkszym ni¿ 0,15 MPa. Standardowe wyposa¿enie kot³a j.m. iloœæ Stosowane s¹ w instalacjach centralnego ogrzewania i ciep³ej wody, zarówno grawitacyjnych jak i pompowych. Instrukcja obs³ugi szt. 1 Przeznaczone s¹ g³ównie do ogrzewania obiektów mie- Sterownik mikroprocesorowy szt. 1 szkalnych jednorodzinnych. Kot³y te mog¹ wspó³pracowaæ równie¿ z instalacj¹ ciep³ej wody za poœrednictwem Wentylator nadmuchowy szt. 1 wymiennika ciep³a. Kot³y typu DEFRO DUO PELLET instalowa- Uk³ad podawania paliwa z palnikiem kpl. 1 ne zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji obs³ugi nie Kosz zasypowy szt. 1 podlegaj¹ odbiorowi przez Urz¹d Dozoru Technicznego. Rolê kontroli przebiegu procesu spalania w kot³ach Termometr analogowy szt. 1 typu DEFRO DUO PELLET przejmuje sterownik, dziêki czemu Zestaw do czyszczenia kot³a kpl. 1 nie wymagaj¹ one sta³ej obs³ugi oraz bezpoœredniej obserwacji. Jednak¿e, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, Szuflada popielnicowa szt. 1 wymagany jest nadzór nad kot³em, w szczególnoœci w Stopka do kot³a szt. 4 sytuacji braku pr¹du - efektem zatrzymania pomp obiego- wych mo¿e byæ brak odbioru ciep³a, co w konsekwencji mo¿e Klapka miarkownika ci¹gu* szt. 1 doprowadziæ do gwa³townego wzrostu temperatury w kotle. *instalacja we w³asnym zakresie wg za³¹czonej instrukcji. Z tego powodu nale¿y wykonaæ obejœcie grawitacyjne, Uwaga! najlepiej na zaworze ró¿nicowym, który w przypadku braku Szuflada popielnikowa traktowana jest jako czêœæ szybko pr¹du automatycznie odprowadzi nadmiar ciep³ej wody z zu¿ywaj¹ca siê i nie jest objêta gwarancj¹. kot³a. 1.4. KOROZJA NISKOTEMPERATUROWA Podczas eksploatacji przy temperaturze wody zasi- laj¹cej instalacjê centralnego ogrzewania poni¿ej 60°C para wodna zawarta w spalinach wykrapla siê na œciankach kot³a. ZE WZGLÊDU NA SPECYFIKÊ PRACY KOT£A C.O. NA PALIWO STA£E WYMA- W pocz¹tkowym okresie u¿ytkowania mo¿e dojœæ do wycieku GANY JEST NADZÓR NAD URZ¥DZENIEM W POSTACI CODZIENNEJ KON- w/w kondensatu z kot³a na posadzkê kot³owni. D³u¿sze TROLI PARAMETRÓW PRACY. W SYTUACJI BRAKU PR¥DU WYMAGANY u¿ytkowanie w ni¿szych temperaturach mo¿e spowodowaæ JEST STA£Y NADZÓR NAD KOT£EM. korozjê, a co za tym idzie skrócenie ¿ywotnoœci kot³a. Dlatego nie zaleca siê eksploatacji kot³a przy temperaturze wody zasilaj¹cej instalacjê centralnego ogrzewania poni¿ej 60°C. EKSPLOATACJA KOT£A PRZY TEMPERATURZE WODY ZASILAJ¥CEJ INSTALACJÊ C.O. PONI¯EJ 60°C POWODUJE INTENSYFIKACJÊ WYTR¥CANIA SUB- STANCJI SMOLISTYCH ZE SPALANEGO PALIWA, A CO ZA TYM IDZIE ZARASTANIE WYMIENNIKA KOT£A I PRZEWODU KOMINOWEGO Z£OGAMI SMO£Y, CO STWARZA NIEBEZPIECZEÑSTWO ZAP£ONU SADZY W KOMINIE. 5 4 2 3 5 1 Rys. 1. Wykonanie obejœcia grawitacyjnego: 1-kocio³; 2-pompa obiegowa;3-grzejnik;4-zawór ró¿nicowy; 5-zawory odcinaj¹ce; 6-otwarte naczynie wzbiorcze5
 7. 7. 3. DANE TECHNICZNE Rys.2. Podstawowe wymiary kot³ów typu DEFRO DUO PELLET z osprzêtem: C D* E* B* A* L F G J I H K Tabela 2. Podstawowe wymiary kot³ów typu DEFRO DUO PELLET A* B* C D* E* F G H I J K L pellet 15 115 1257 Ø159 1712 1539 498 535 1800 533 210 945 732 defro duo 25 115 1247 Ø179 1712 1539 548 535 1900 641 210 1053 732 35 115 1270 Ø194 1759 1591 598 775 2400 641 240 1083 865 UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyj- 50 115 1267 Ø194 1759 1591 598 775 2400 865 240 1307 865 nych oraz dokumentacji kot- ³a zwi¹zanych z jego sta³¹ modernizacj¹ i udoskonala- 75 115 1364 Ø245 1898 1591 718 775 2550 865 250 1317 865 niem. * W przypadku zastosowania stopek regulacyjnych wymiar zwiêksza siê od min. 38 do max. 50 mm6
 8. 8. D C A Tabela 3. Wymiary zastêpczej komory spalania/AxBxC/ oraz otworu zasypowego /D/kot³ów DEFRO DUO PELLET. B A B C D szerokoœæ g³êbokoœæ wysokoœæ szer. x wys. 15 310 370 310 310x190 22 360 480 310 360x190 Rys. 3. Wymiary zastêpczej komory spalania/AxBxC/ oraz otworu zasypowego /D/kot³ów DEFRO DUO PELLET 30 405 480 360 405x190 40 405 700 360 405x190 50 500 700 410 500x235 Tabela 4. Podstawowe dane techniczne kot³ów typu DEFRO DUO PELLET Wyszczególnienie / typ kot³a J.m. 15 25 35 50 75 Zakres mocy kW 8-24 10-31 13-42 16-53 23-75 Powierzchnia grzewcza m2 2,1 2,8 3,8 4,8 6,7 Powierzchnia ogrz. pomieszczeñ m2 do 150 do 250 do 330 do 460 do 700 Pojemnoœæ zbiornika kg paliwa 180 180 350 350 400 Optymalna sprawnoœæ cieplna % ~90 ~90 ~90 ~90 ~90 Max dopuszczalne bar 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 ciœnienie robocze Wymagany ci¹g spalin Pa 20 25 30 35 38 Temp. wody na zasilaniu °C 55/85 55/85 55/85 55/85 55/85 min/max. Masa kot³a kg480-526 550-603 580-650 835 960 Pojemnoœæ wodna kot³a l 76 99 110 122 197 Przekrój komina cm x cm 14x14 16x16 19x19 21x21 25x25 Ømm 160 180 210 230 280 Minimalna wysokoœæ komina m 6 6 7 9 10 Zasilanie V/Hz ~230V/50Hz ~230V/50Hz ~230V/50Hz ~230V/50Hz ~230V/50Hz Pobór mocy W 174 174 204 204 264 Szerokoœæ mm 1800 1900 2400 2400 2550 G³êbokoœæ mm 945 1053 1083 1307 1317 Wysokoœæ* mm 1712 1712 1759 1759 1898 Œrednica zasilania mm G 1½” G 1½” G 1½” G 1½” G 2” i powrotu Dn Œrednica czopucha mm Ø159 Ø179 Ø194 Ø194 Ø245 Temperatura spalin °C 186 186 186 186 186 *Wysokoœæ kot³a mo¿na dodatkowo regulowaæ stosuj¹c do³¹czone stopki. Stopki posiadaj¹ zakres regulacji 38-50mm7
 9. 9. 11 7 19 17 1 16 20 10 2 3 12 15 5 4 6 8 14 9 pellet defro duo 13 18 Rys. 4. Podstawowe elementy kot³ów DEFRO DUO PELLET z osprzêtem: 1-korpus stalowy z izolacj¹ termiczn¹; 2-drzwi wyczystne; 3-drzwi zasypowe /zaœlepione/; 4-drzwi paleniskowe; 5-drzwi popielnikowe; 6-klapa miarkownika ci¹gu /zaœlepiona/; 7-króciec zasilaj¹cy; 8-króciec powrotny; 9-króciec spustowy 10-czopuch; 11-sterownik; 12-rura podawcza podajnika paliwa z motoreduktorem;13 - palnik do spalania biomasy; 14- rura elastyczna ³¹cz¹ca rurê podawcz¹ z palnikiem, 15- ciêgno /³añcuch/ podtrzymuj¹ce rurê podawcz¹; 16-zasobnik paliwa;17-termometr analogowy; 18-stopka; 19 - króciec czujnika zaworu termostatu 1 ”*; 20 - króciec zaworu lub zespo³u bezpieczeñstwa 1 ”*. * króæce przeznaczone do instalacji w uk³adzie zamkniêtym. ZABRANIA SIÊ INSTALACJI KOT£A W UK£ADZIE ZAMKNIÊTYM BEZ OFICJALNEJ INSTRUKCJI MONTA¯U PRODUCENTA.8
 10. 10. 4.DOBÓR KOT£ÓW DO INSTALACJI 5.3. USTAWIENIE KOT£A W POMIESZCZENIU KOT£OWNI Kocio³ typu DEFRO DUO PELLET nie wymaga specjalnych fundamentów, nale¿y jednak pamiêtaæ o dok³adnym wypoziomowaniu kot³a. Zaleca siê ustawienie PODSTAW¥ PRAWID£OWEGO DOBORU KOT£A JEST BILANS CIEPLNY kot³a na betonowym podeœcie o wysokoœci 20 mm. W OBIEKTU, SPORZ¥DZONY ZGODNIE Z NORM¥ OCHRONY CIEPLNEJ BUDYN- przypadku umieszczenia kot³a w piwnicy zaleca siê postawiæ KÓW. go na podmurówce o wysokoœci minimum 50 mm. Poziomowanie kot³a u³atwiaj¹ regulowane stopki. Monta¿ Dobór jednostek grzewczych do ogrzewania obiektów stopek zgodnie z rysunkiem 12 na stronie 34. wielobudynkowych, przeprowadza siê na podstawie bilansu Dopuszczone jest bezpoœrednie ustawienie kot³a na cieplnego budynków, ze szczególnym uwzglêdnieniem strat niepalnej posadzce, w przypadku gdy nie ma zagro¿enia wynikaj¹cych z przesy³u ciep³a do obiektów. nap³ywu wód gruntowych. Przy ustawianiu kot³a nale¿y braæ W tablicy nr 4 zawarto dane techniczne umo¿liwiaj¹ce pod uwagê wytrzyma³oœæ pod³o¿a, jak równie¿ warunki przybli¿ony dobór kot³a. Moc kot³a nale¿y dobraæ z zapasem ochrony ppo¿.: 10% w stosunku do faktycznego zapotrzebowania, •podczas instalacji i eksploatacji kot³a nale¿y utrzymywaæ wynikaj¹cego z bilansu cieplnego budynku. bezpieczn¹ odleg³oœæ 200mm od materia³ów ³atwopalnych, •dla materia³ów ³atwopalnych o stopniu ³atwopalnoœci C3, 5.INSTALACJA KOT£ÓW które szybko i ³atwo siê pal¹ nawet po usuniêciu Ÿród³a za- palenia, odleg³oœæ ta wzrasta dwukrotnie, tzn. do 400 mm, Kot³y dostarczane s¹ w stanie zmontowanym na palecie •je¿eli stopieñ palnoœci nie jest znany, bezpieczn¹ odleg³oœæ w opakowaniu foliowym. Uk³ad nadmuchu oraz sterowania równie¿ nale¿y podwoiæ. jest od³¹czany na czas transportu. Monta¿u elementów elektrycznych dokonuje uprawniony elektryk. Pozosta³e podzespo³y montuje u¿ytkownik wg za³¹czonych instrukcji. Przed instalacj¹ nale¿y sprawdziæ kompletnoœæ dostawy i jej stan techniczny. NALE¯Y WYKONAÆ UZIEMIENIE OCHRONNE - UZIEMIENIE KOT£A W MIEJSCU OZNACZONYM PIKTOGRAMEM INFORMUJ¥CYM. PO£¥CZENIE MO¯E WYKONAÆ WY£¥CZNIE UPRAWNIONY ELEKTRYK 5.1.TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE Schemat instalacji uziemienia korpusu kot³a przedstawia rys. 13 na Kot³y nale¿y przechowywaæ w pomieszczeniach nie- stronie35. ogrzewanych, koniecznie zadaszonych i wentylowanych. Tabela 5. Stopnie palnoœci mas i materia³ów budowlanych. Do podnoszenia i opuszczania kot³a nale¿y u¿ywaæ Stopieñ palnoœci odpowiednich podnoœników. Przed przewo¿eniem kot³a po- mas budowlanych Masy budowlane i produkty i produktów winno siê zabezpieczyæ go przed przesuniêciami i przechy³a- piaskowiec, beton, ceg³y, tynk przeciwpo¿arowy, mi na platformie pojazdu za pomoc¹ pasów, klinów lub klo- A-niepal¹ce siê zaprawa murarska, p³ytki ceramiczne, granit ców drewnianych. deski drewniano-cementowe, w³ókno szklane, B-trudno pal¹ce siê izolacja mineralna C1-trudno pal¹ce siê bukowe drzewo, dêbowe drzewo, sklejki C2-œrednio pal¹ce siê sosnowe, modrzewiowe i œwierkowe drzewo, korek, deski z drzewa tartego, gumowe pokrycia pod³óg KOT£Y NALE¯Y TRANSPORTOWAÆ W POZYCJI PIONOWEJ! sklejka asfaltowa, masy celuloidowe, poliuretan, C3-³atwo pal¹ce siê polistyren, polietylen, plastik, PCV 5.2.WYMAGANIA DOTYCZ¥CE KOT£OWNI Absolutnie niedopuszczalne jest nara¿anie kot³ów na Zaleca siê, aby kot³ownia centralnego ogrzewania spe³- przebywanie w mokrych lub wilgotnych pomieszczeniach, co nia³a wymagania normy PN-87/B-0241 w szczególnoœci: przyspiesza zjawisko korozji, doprowadzaj¹c w bardzo •kot³ownia powinna byæ zlokalizowana mo¿liwie centralnie krótkim czasie do zupe³nego zniszczenia kot³a. w stosunku do ogrzewanych pomieszczeñ, a kocio³ jak najbli¿ej komina, •drzwi wejœciowe do kot³owni powinny otwieraæ siê na zewn¹trz pomieszczenia i musz¹ byæ wykonane z materia³ów niepalnych, min. •kot³ownia powinna mieæ wentylacjê nawiewn¹ w postaci 250 mm kana³u o przekroju nie mniejszym ni¿ 50% przekroju komina, lecz nie mniej ni¿ 21x21 cm, z wylotem w tylnej czêœci kot³owni, •kot³ownia powinna mieæ wentylacjê wywiewn¹ pod min. min. stropem pomieszczenia o przekroju nie mniejszym ni¿ 25% 300 mm 500 mm przekroju komina, lecz nie mniej ni¿ 14x14 cm, •otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej powinny byæ zabezpieczone siatk¹ stalow¹. min. 2000 mm Rys.5. Ustawienie kot³a w pomieszczeniu kot³owni. ZABRANIA SIÊ STOSOWANIA W POMIESZCZENIU KOT£OWNI MECHANI- CZNEJ WENTYLACJI WYCI¥GOWEJ. Ustawienie kot³a powinno uwzglêdniaæ mo¿liwoœæ swobod- KOT£OWNIA POWINNA MIEÆ ZAPEWNIONE OŒWIETLENIE DZIENNE ORAZ nego dokonywania czyszczenia oraz bezpoœredni dostêp z ka¿dej SZTUCZNE. strony. Odleg³oœæ przodu kot³a od przeciwleg³ej œciany nie powinna byæ mniejsza ni¿ 2m, a boków kot³a od œcian nie mniejsza ni¿ 0,3- 0,5m.9
 11. 11. 5.4. PO£¥CZENIE KOT£A Z INSTALACJ¥ GRZE- W przypadku umieszczenia naczynia wzbiorczego wWCZ¥ przestrzeni budynku gdzie temperatura spada poni¿ej 0°C nale¿y stosowaæ rury cyrkulacyjne i rury bezpieczeñstwa, ³¹cz¹ce naczynie wzbiorcze z kot³em oraz izolacj¹ ciepln¹ zgodnie z PN-91/B-02413 (p.2.11.). Zadaniem izolacji cieplnej urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych jest ochrona przedWYKONANA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA MUSI SPE£NIAÆ zamarzniêciem tylko w czasie krótkotrwa³ych przerw wWYMAGANIA POLSKICH NORM PN-91/B02413 I BN-71/886427 DOTYCZ¥- dzia³aniu ogrzewania.CYCH ZABEZPIECZENIA URZ¥DZEÑ OGRZEWAÑ WODNYCH SYSTEMUOTWARTEGO ORAZ NACZYÑ WZBIORCZYCH. W celu prawid³owego po³¹czenia kot³a z instalacj¹grzewcz¹ nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:1)po³¹czyæ rurê zasilania (rys. 4 poz. 7) z instalacj¹ grzewcz¹ w NACZYNIE WZBIORCZE, RURY BEZPIECZEÑSTWA, RURA WZBIORCZA, SY-miejscu do tego przeznaczonym, GNALIZACYJNA I PRZELEWOWA MUSZA BYÆ UMIESZCZONE W PRZE-2)po³¹czyæ rurê powrotu (rys. 4 poz. 8) j.w., STRZENI, W KTÓREJ TEMPERATURA JEST WY¯SZA NI¯ 0°C.3)pod³¹czyæ rury uk³adu bezpieczeñstwa zgodnie z PN(rys. 6), STWIERDZENIE BRAKU IZOLACJI CIEPLNEJ ORAZ USYTUOWANIE NACZY-4)nape³niæ instalacje c.o wod¹, a¿ do momentu uzyskania NIA WZBIORCZEGO NIEZGODNIE Z PN-91/B-02413 PRZY REKLAMACJACH GWARANCYJNYCH NA PRZECIEKI W OKRESIE SPADKU TEMPERATURYci¹g³ego przelewu z rury sygnalizacyjnej, PONI¯EJ 0°C MO¯E BYÆ PODSTAW¥ DO NIE UZNANIA REKLAMACJI I OD-5)sprawdziæ dzia³anie urz¹dzenia steruj¹cego i prawid³owe MOWY WYKONANIA NAPRAWY LUB WYMIANY KOT£A C.O.wykonanie instalacji elektrycznej,6)sprawdziæ stan izolacji ciep³ochronnej uk³adu bezpieczeñ-stwa, Przyk³adowy schemat zabezpieczeñ kot³a przedstawiono na rys. 6.7)wykonaæ przy³¹cze kot³a do przewodu kominowego,8)w przypadku zastosowania pompy obiegowej centralnegoogrzewania (zalecenie producenta poprawiaj¹ce sprawnoœæca³ego uk³adu grzewczego), wykonaæ przy³¹czenie pompy itzw. “obejœcie grawitacyjne”, umo¿liwiaj¹ce korzystanie zinstalacji grzewczej w momencie ewentualnej awarii pompy,9)w celu zwiêkszenia trwa³oœci kot³a zaleca siê zastosowanieuk³adów mieszaj¹cych dla uzyskania minimalnej temperatu-ry na kotle 55°C, a w uk³adzie wody powrotnej nie mniej ni¿45°C.10)do instalacji grzewczej kocio³ powinien byæ pod³¹czony zapomoc¹ z³¹czy gwintowanych lub ko³nierzowych, ZAINSTALOWANIE KOT£A POPRZEZ WSPAWANIE POWODUJE UTRATÊ GWARANCJI!!!11)monta¿ kot³a nale¿y powierzyæ osobie /firmie/ o w³aœci-wych kwalifikacjach i uprawnieniach. W interesie u¿ytkow-nika le¿y dopilnowanie, by monta¿ kot³a dokonano zgodnie zobowi¹zuj¹cymi przepisami, a tak¿e by firma montuj¹caudzieli³a gwarancji na prawid³owoœæ i dobra jakoœæ wykona-nych robót, co powinno zostaæ potwierdzone pieczêci¹ i pod-pisem na karcie gwarancyjnej kot³a. Rys.6. Przyk³adowy schemat zabezpieczeñ instalacji ogrzewania wodnego wyposa¿onej w jeden kocio³ lub wymiennik ciep³a,ZABRANIA SIÊ INSTALACJI KOT£A W UK£ADZIE ZAMKNIÊTYM BEZOFICJALNEJ INSTRUKCJI MONTA¯U PRODUCENTA rozdzia³ górny, pompa zamontowana na powrocie.Najwa¿niejsze wymagania dotycz¹ce urz¹dzeñ za-bezpieczaj¹cych W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA W KOT£OWNI DWÓCH LUB WIÊCEJ KO- T£ÓW GRZEWCZYCH, KA¯DY Z NICH MUSI POSIADAÆ ZABEZPIECZENIE1)naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemnoœci min. ZGODNE Z NORM¥ PN-91/B-02413, PRZY JEDNOCZESNYM BEZWZGLÊ- DNYM PRZESTRZEGANIU ZASADY CIEP£OCHRONNOŒCI UK£ADU BEZPIE-4-7% ca³ej objêtoœci instalacji grzewczej; CZEÑSTWA2)rura bezpieczeñstwa o œrednicy uzale¿nionej od mocycieplnej kot³a ; Tabela 6. Œrednice nominalne i wewnêtrzne rur:bezpieczeñstwa i3)naczynie musi byæ po³¹czone z rurami: wzbiorcz¹, sygna- wzbiorczejlizacyjn¹, przelewow¹ i odpowietrzaj¹c¹;4)maksymalna wysokoœæ zamontowania naczynia wzbior- Moc cieplna kot³a Rura bezpieczeñstwa Rura wzbiorcza lub wymiennika [kW] [mm] [mm]czego 12-15m. Œrednica Œrednica Œrednica Œrednica Powy¿ej Do nominalna wewnêtrzna nominalna wewnêtrzna - 40 25 27,2 25 27,2NA RURACH BEZPIECZEÑSTWA NIEDOPUSZCZALNE JEST ZASTOSOWANIE 40 80 32 35,9 25 27,2ZAWORÓW I ZASUW, RURA TA POWINNA BYÆ NA CA£EJ D£UGOŒCI WOLNA Dla rury wzbiorczej - moc cieplna Ÿród³aOD PRZEWʯEÑ I OSTRYCH ZA£AMAÑ, SPOSÓB ICH PROWADZENIA JAKRÓWNIE¯ ŒREDNICA MUSZA BYÆ ZGODNE Z PN-91/B-02413. defro duo pellet 10
 12. 12. Aby prawid³owo po³¹czyæ kocio³ z instalacj¹ grzewcz¹ woda zasilaj¹ca nale¿y zachowaæ poni¿sze warunki: temperatura na kotle nie instalacjê powinna byæ ni¿sza ni¿ 55°C, zaœ temperatura wody na pow- rocie nie ni¿sza ni¿ 45°C. Zwi¹zane jest to z faktem wykra- plania pary wodnej na zimnych œcianach kot³a (tzw. pocenie siê kot³a), które to zjawisko powoduje zmniejszenie ¿ywot- noœci. Mo¿na zapobiegaæ temu zjawisku ustawiaj¹c wy¿sz¹ temperaturê wody w kotle oraz reguluj¹c temperaturê w poszczególnych pomieszczeniach zaworami termostatycz- woda woda nymi lub stosuj¹c uk³ady mieszaj¹ce, np. w postaci mostka zasilaj¹ca powrotna obejœciowego (rys. 7.), pompy dozujaco-mieszajacej (rys. 8.), z kot³a z instalacji sprzêg³a wodnego szczególnie w du¿ych obiegach c.o. z du¿¹ iloœci¹ wody (rys. 9.) lub zawory czterodro¿ne (rys. 10., 11.). Dobór urz¹dzeñ dla danego uk³adu grzewczego powinien przeprowadziæ uprawniony projektant. woda powrotna do kot³a a) instalacja zamkniêta- woda zasilaj¹ca z kot³a nie miesza siê z wod¹ w instalacji CO. woda zasilaj¹ca instalacjê woda woda zasilaj¹ca powrotna z kot³a z instalacji Rys.7.Schemat po³¹czenia kot³a z instalacj¹ grzewcz¹ przy zastosowaniu mostka obejœciowego. woda powrotna do kot³a b) instalacja czêœciowo zamkniêta - woda zasilaj¹ca z kot³a w niewielkim stopniu miesza siê z wod¹ w instalacji CO. woda zasilaj¹ca instalacjê Rys. 8. Schemat po³¹czenia kot³a z instalacj¹ grzewcz¹ z wykorzystaniem pompy dozuj¹co-mieszaj¹cej. woda woda zasilaj¹ca powrotna z kot³a z instalacji woda powrotna do kot³a c) instalacja czêœciowo otwarta- woda zasilaj¹ca z kot³a miesza siê z wod¹ w instalacji CO Rys. 9. Schemat po³¹czenia kot³a z instalacja grzewcz¹ z Rys.10 a)-c)Schemat dzia³ania zaworu czterodro¿nego wykorzystaniem sprzêg³a wodnego.11
 13. 13. 8 3 2 6 4 6 5 7 1Rys. 11. Schemat ogólnego pod³¹czenia mieszacza czterodro¿nego do systemu grzewczego:1 - kocio³, 2 - naczynie wzbiorcze otwarte, 3 - zbiornik ciep³ej wody u¿ytkowej, 4 - pompa c.o., 5 - pompa c.w.u, 6 - zawór ró¿nicowy,7 - zawór czterodro¿ny, 8 - grzejnik.5.5. PO£¥CZENIE Z INSTALACJ¥ ELEKTRYCZN¥ 5.6. POD£¥CZENIE KOT£A DO KOMINA Instalacja elektryczna i sterownicza kot³a przeznaczo- Aby pod³¹czyæ czopuch kot³a do komina nale¿y zastoso-na jest do zasilania napiêciem sieciowym 230V/50Hz. Po- waæ profil stalowy o odpowiednim przekroju i kszta³cie. Gru-mieszczenie kot³owni, w której zainstalowany jest kocio³ po- boœæ blachy, z której wykonano pod³¹czenie kot³a nie powin-winno byæ wyposa¿one w instalacjê elektryczn¹ 230 V/50 Hz na byæ mniejsza ni¿ 3 mm. Po³¹czenie powinno mieæ spadekwykonan¹ w uk³adzie TN-C lub TN-S (z przewodem ochron- w kierunku kot³a. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na szczel-nym lub ochrono-neutralnym) zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w noœæ po³¹czeñ przewodu kominowego i czopucha. Zastoso-tym zakresie przepisami. Instalacja elektryczna (bez wzglêdu wana izolacja termiczna uk³adu odprowadzania spalin ma nana rodzaj wykonanej instalacji) powinna byæ zakoñczona celu poprawê ci¹gu kominowego.gniazdem wtykowym wyposa¿onym w styk ochronny. Znacz¹cy wp³yw na pracê kot³a lub zespo³u kot³ów ma w³aœciw¹ wysokoœæ i przekrój przewodu kominowego. Nie- w³aœciwe wymiary przewodu kominowego mog¹ byæ przy- czyn¹ zaburzeñ pracy kot³a. Wielkoœci przekroju komina podano w tablicy nr 7.STOSOWANIE GNIAZDA BEZ POD£¥CZONEGO ZACISKU OCHRONNEGO Tab. 7. Dobór wysokoœci i przekroju komina.GROZI PORA¯ENIEM PR¥DEM ELEKTRYCZNYM! Moc kot³a [kW] 15 50 75 25 35 Powierzchnia grzewcza [m2] 2,1 2,8 3,8 4,8 6,7 Gniazdo wtykowe powinno byæ zlokalizowane w Minimalna wysokoœæ komina [m] 6 6 7 9 10bezpiecznej odleg³oœci od Ÿróde³ emisji ciep³a. Wskazane Minimalny przekrój komina [cmxcm] 14x14 16x16 19x19 21x21 25x25jest, aby do zasilania kolta poprowadzony by³ odrêbny obwód [ Ø mm] 160 180 210 230 280instalacji elektrycznej. Poni¿szy wzór u³atwia dobór wymaganego przekroju komina. gdzie : F – przekrój komina [ m2 ] Q – moc cieplna 1-go lub zespo³u kot³ów pod³¹czonych do jednego przewodu kominowego [ kW ] h – wysokoœæ komina mierzona od poziomu rusztu do wylotu [ m ]WSZELKIE PRZY£¥CZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ MOG¥ BYÆ WYKO-NYWANE JEDYNIE PRZEZ ELEKTRYKA POSIADAJ¥CEGO STOSOWNEUPRAWNIENIA /SEP do 1kV/.ZABRANIA SIÊ U¯YTKOWNIKOWI ZDEJMOWANIA POKRYW STEROWNIKALUB WENTYLATORA ORAZ JAKIEJKOLWIEK INGERENCJI LUB PRZERÓBEKPO£¥CZEÑ ELEKTRYCZNYCH. W CELU POD£¥CZENIA KOT£A DO KOMINA NALE¯Y STOSOWAÆ PRZED£U- ¯ACZE WYLOTU SPALIN ZALECANE PRZEZ PRODUCENTA. ZASTOSOWANIE INNYCH NI¯ ORYGINALNE CZÊŒCI GROZI UTRAT¥ GWARANCJI NA URZ¥- DZENIE defro duo pellet 12
 14. 14. Komin powinien byæ wyprowadzony minimum 150 cm P.W. DEFRO -serwis ponad powierzchniê dachu. Œciany kana³u kominowego Ruda Strawczyñska 103a powinny byæ g³adkie, szczelne, bez przewê¿eñ i za³amañ oraz 26-067 Strawczyn wolne od innych pod³¹czeñ. Nowy komin nale¿y osuszyæ oraz wygrzaæ przed rozpaleniem kot³a. W przypadku w¹tpliwoœci, fax 041 303 91 31 stan techniczny ocenia kominiarz. Kominy z rur stalowych powinny byæ wy¿sze o 15-20% od kominów murowanych. serwis@defro.pl Uwaga! Ze wzglêdu na wysok¹ sprawnoœæ, dla kot³ów typu DEFRO DUO PELLET zaleca siê stosowaæ wk³ad kominowy ze 6.3. URUCHOMIENIE I EKSPLOATACJA KOT£A stali nierdzewnej ¿aroodpornej. (INSTRUKCJA DLA U¯YTKOWNIKA) Przed przyst¹pieniem do rozpalenia kot³a nale¿y sprawdziæ: 6. OBS£UGA I EKSPLOATACJA • dro¿noœæ instalacji, 6.1. NAPE£NIANIE WOD¥ • prawid³owoœæ nape³nienia instalacji wod¹, Przed przyst¹pieniem do rozpalania ognia w kotle, • stan wody w uk³adzie zabezpieczenia kot³a. nale¿y nape³niæ instalacjê wod¹. Nape³nianie kot³a i ca³ej Kocio³ pracuje w trybie ci¹g³ym - bez wygaszania - tote¿ instalacji powinno odbywaæ siê przez króciec spustowy kot³a. jego rozpalanie odbywa siê stosunkowo rzadko. Przed roz- Czynnoœæ tê nale¿y prowadziæ powoli, aby zapewniæ usuniê- paleniem kot³a nale¿y zasypaæ zasobnik opa³u, tak aby mo¿- cie powietrza z instalacji. Woda do zasilania kot³ów powinna liwe by³o zamkniêcie pokrywy. Przy za³adunku opa³u do kosza byæ wolna od zanieczyszczeñ mechanicznych i organicznych zasypowego nale¿y sprawdziæ, aby w zasypywanym paliwie oraz spe³niaæ wymagania PN-85/C-04601. W przypadku wy- nie znajdowa³y siê kamienie, elementy metalowe itp. stêpowania sta³ych ubytków wody w instalacji mo¿liwe jest Rozpalanie palnika w kotle typu DEFRO DUO PELLET dopuszczanie wody o twardoœci <4°n. W nowych instalacjach nastæpuje samoczynnie za pomocà wbudowanej spirali pierwsza woda jest wod¹ tzw. surow¹, a twardoœæ wody grzejnej. Uruchomienie kot³a /rozpalenie paleniska/ uzupe³niaj¹cej powinna byæ na poziomie poni¿ej 4°n. sprowadza siæ zatem do aktywowania funkcji ROZPALANIE Aby sprawdziæ, czy instalacja zosta³a w ca³oœci nape³niona w menu sterownika. wod¹, nale¿y na kilka sekund odkrêciæ zawór przelotowy na W trybie rozpalania kot³a regulator automatycznie ste- rurze sygnalizacyjnej. Sta³y, nieprzerwany wyp³yw wody ruje pracà podajnika paliwa - paliwo zostaje dostarczone na œwiadczy o ca³kowitym prawid³owym nape³nieniu instalacji. ruszt - jednoczeœnie uruchomiony zostaje zap³on elektry- Ewentualne uzupe³nienie wody w instalacji powinno czny. W czasie rozpalania sterownik kontroluje stan procesu odbywaæ siê w czasie przerw pracy kot³a. Gdy zachodzi rozpalania poprzez sta³y pomiar temperatury spalin. Po potrzeba, spuszcza siê wodê po jej uprzednim ostudzeniu stwierdzeniu obecnoúci p³omienia w palenisku wy³àczona przez króciec spustowy kot³a, do zlewu lub kratki œciekowej. zostaje grza³ka elektryczna, natomiast kocio³ zostaje samo- NIEDOPUSZCZALNE I ZABRONIONE JEST czynnie prze³¹czony do trybu pracy. Iloúã powietrza dostar- UZUPE£NIANIE WODY W INSTALACJI W CZASIE czanego przez wentylator nadmuchowy oraz stopieñ PRACY KOT£A, ZW£ASZCZA GDY KOCIO£ JEST SILNIE zasilania paleniska paliwem regulowany jest automatycznie ROZGRZANY, PONIEWA¯ W TEN SPOSÓB MO¯NA SPOWODOWAÆ JEGO USZKODZENIE LUB PÊKNIÊCIE. wg uprzednio zdefiniowanych, optymalnych parametrów okreúlonych dla danego typu paliwa /parametry UZUPE£NIANIE WODY W INSTALACJI JEST WY£¥CZNIE KONSEKWENCJ¥ serwisowe/. STRAT PRZEZ WYPAROWANIE; INNE UBYTKI NP.: NIESZCZELNOŒÆ INSTALACJI S¥ NIEDOPUSZCZALNE, GRO¯¥ WYTWARZANIEM KAMIENIA Po jednorazowym rozpaleniu kocio³ pracuje w zasadzie KOT£OWEGO, CO W EFEKCIE PROWADZI DO TRWA£EGO USZKODZENIA bezobs³ugowo a proces spalania odbywa siæ w sposób ciàg³y. KOT£A. Dalsza obs³uga kot³a ogranicza siæ do uzupe³niania zasobnika paliwa i opró¿niania szuflady popielnikowej z nagromadzo- 6.2. ROZRUCH ZEROWY KOT£A /INSTRUKCJA nego popio³u. DLA SERWISU/. Nastawy sterownika nale¿y wyregulowaã w zale¿noúci ROZRUCH ZEROWY KOT£A MO¯E BYÆ od aktualnych temperatur zewnætrznych oraz jakoúci spala- P R Z E P ROWA DZO N Y W Y £ ¥C Z N I E P R Z E Z nego paliwa zgodnie z instrukcjà obs³ugi sterownika do³à- PRZESZKOLONY SERWIS PRODUCENTA czonà do niniejszej instrukcji obs³ugi. Przed rozruchem kot³a nale¿y sprawdziæ: •czy system c.o. jest nape³niony wod¹; •szczelnoœæ systemu grzewczego; NALE¯Y REGULARNIE – PRZYNAJMNIEJ RAZ NA DOBÊ OTWIERAÆ DRZWI •poprawnoœæ pod³¹czenia do komina; PALENISKA I SPRAWDZAÆ STAN P£OMIENIA, EWENTUALNIE PRZY •szczelnoœci obudowy paleniska retortowego oraz ROZPOZNANIU STANÓW NIENORMALNYCH NALE¯Y WYREGULOWAÆ PRAWID£OWO OBRAZ OGNIA. NALE¯Y RÓWNIE¯ USUN¥Æ ¯U¯EL W powierzchni stycznych wentylatora i otworu PRZYPADKU STWIERDZENIA OBECNOŒCI W PALENISKU KOT£A – wyczystnego; STALOWYM RUSZCIE. •sposób pod³¹czenia do sieci elektrycznej Rozruch kot³a przeprowadziæ nastêpuj¹co: W czasie rozpalania mo¿e wyst¹piæ dymienie do po- •uruchomiæ kocio³ /rozpaliæ palenisko/ poprzez mieszczenia kot³owni lub roszenie (pocenie) kot³a. Po roz- aktywowanie funkcji ROZPALANIE w menu grzaniu siê kot³a i przewodu kominowego powy¿sze nieko- sterownika; rzystne zjawiska powinny ust¹piæ. •ogrzaæ kocio³ do odpowiedniej temperatury roboczej, zalecana temperatura wody grzewczej na wyjœciu wynosi minimum 60oC; •skontrolowaæ ponownie szczelnoœæ kot³a; •przeprowadziæ próbê grzewcz¹ wg norm; EKSPLOATACJA KOT£A PRZY TEMPERATURZE POWY¯EJ 60°C SKUTECZNIE •zapoznaæ u¿ytkownika z obs³ug¹ ZAPOBIEGA TWORZENIU SIÊ KONDENSATU ORAZ PRZYSPIESZONEJ KOROZJI KOT£A •zanotowaæ dane w Karcie Gwarancyjnej Zakoñczenie monta¿u i przeprowadzenie próby grzewczej musi byæ zanotowane w Karcie Gwarancyjnej. Wype³niona Karta Gwarancyjna powinna zostaæ przes³ana na adres producenta przez u¿ytkownika w celu zarejestro- wania u¿ytkownika w systemie firmy.13
 15. 15. W trakcie normalnej eksploatacji kot³a proces obs³ugi Stosowanie innych paliw jak w/w przyspiesza procespolega na okresowym uzupe³nianiu paliwa w zasobniku oraz zanieczyszczenia kot³a i skrócenie jego ¿ywotnoœci, a ponad-wybrania popio³u. Czas obs³ugi nie przekracza /w zale¿noœci to proces palenia nie spe³nia wymagañ ekologicznych.od wielkoœci kot³a/ od 15 do 30 minut. Jednorazowy zasyp Z chwil¹ powrotu do palenia w cyklu automatycznympaliwa podstawowego wystarcza na 1-3 dni pracy kot³a z nale¿y usun¹æ ruszt awaryjny i ca³y kocio³ starannie oczyœciæ.moc¹ znamionowa. Zatrzymanie pracy kot³a mo¿e nast¹piæ w wyniku braku 6.5. OSPRZÊT ZABEZPIECZAJ¥CY DO KOT£A.opa³u w koszu zasypowym, b¹dŸ zablokowania podajnika naskutek obecnoœci niepo¿¹danych, twardych przedmiotów, Kot³y typu DEFRO DUO PELLET mog¹ byækamieni, itp. dodatkowo wyposa¿one w system „STRA¯AK”. Jest ono realizowane niezale¿nie od zasilania energi¹ elektryczn¹, w PODCZAS OTWIERANIA DRZWICZEK NIE NALE¯Y NIGDY oparciu o zawór termostatyczny. Wzrost temperatury w STAÆ NA WPROST KOT£A. GROZI TO POPARZENIEM. rurze podawczej powy¿ej 99oC powoduje otwarcie zaworu i zalanie paliwa strumieniem wody z umieszczonego obok W instalacji centralnego ogrzewania zapotrzebowanie kot³a zbiornika. Ze wzgl¹dów bezpieczeñstwa zaleca siêciep³a zmienia siê wraz ze zmian¹ warunków zewnêtrznych, zainstalowanie dodatkowego systemu gaszenia „STRA¯AK”tj. pory dnia i zmiany temperatury zewnêtrznej. Wartoœæ zasilanego z sieci wodoci¹gowej. Dodatkowy systemtemperatury wody opuszczaj¹cej kocio³ zale¿y równie¿ od gaszenia „STRA¯AK” jest wyposa¿eniem ponad standardo-charakterystyki cieplnej budynku - u¿ytych materia³ów bu- wym p³atnym wg cennika.dowlanych oraz izolacyjnych. W poni¿szej tabeli podano war-toœci temperatury opuszczaj¹cej kocio³ w zale¿noœci od tem-peratury zewnêtrznej dla typowego domku jednorodzin-nego. NALE¯Y CODZIENNIE KONTROLOWAÆ POZIOM WODY W ZBIORNIKU AWA-Tabela 8. Dobór temperatury na kotle w zale¿noœci od temperatury RYJNEGO GASZENIA, A EWENTUALNE NIEDOBORY WODY NIEZW£OCZNIEpanuj¹cej na zewn¹trz UZUPE£NIÆ.Temperatura zewnêtrzna [°C] -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10Temperatura wody w kotle [°C] 92~93 89~90 81~82 73~74 65~66 57~58 ~55 ~55 W PRZYPADKU ZADZIA£ANIA SYSTEMU STRA¯AK PONOWNY ROZRUCH KOT£A MO¯E PRZEPROWADZIÆ WY£¥CZNIE AUTORYOWANY SERWIS PRO- DUCENTA. US£UGA WI¥¯E SIE Z KONIECZNOŒCI¥ WYMIANY CZÊŒCI I JEST P£ATNA WG CENNIKA 6.6.OBS£UGA OKRESOWA KOT£A - CZYSZCZE-PRZY ROZPALANIU ZIMNEGO KOT£A MO¯E WYST¥PIÆ ZJAWISKO SKRA- NIE I KONSERWACJAPLANIA SIÊ PARY WODNEJ NA ŒCIANACH KOT£A, TZW. „POCENIE”, DAJ¥CEZ£UDZENIE, ¯E KOCIO£ PRZECIEKA. JEST TO ZJAWISKO NATURALNE, KTÓRE W CELU UZYSKANIA POPRAWNEJ EFEKTYWNOŒCI SPALANIAUSTÊPUJE PO ROZGRZANIU SIÊ KOT£A POWY¯EJ 60°C. NALE¯Y UTRZYMYWAÆ KANA£Y KONWEKCYJNE ORAZ BLACHYW PRZYPADKU NOWEGO KOT£A, W ZALE¯NOŒCI OD WARUNKÓW WEWN¥TRZ PALENISKA W NALE¯YTEJ CZYSTOŒCI. SADZA, PY£ IATMOSFERYCZNYCH I TEMPERATURY WODY W KOTLE, ZJAWISKO TO MO¯E POPIÓ£ POWSTA£Y ZE SPALANIA POWODUJ¥ OBNI¯ENIETRWAÆ NAWET KILKA DNI. EFEKTYWNOŒCI I SPRAWNOŒCI PROCESU SPALANIA. obs³uga codzienna •w zale¿noœci od stosowanego paliwa nale¿y regularnie kon-NALE¯Y STOSOWAÆ WY£¥CZNIE ORYGINALNE CZÊŒCI ZAMIENNE trolowaæ poziom paliwa z zasobniku. Minimalny poziom pa-ZAKUPIONE W PW DEFRO. FIRMA PW DEFRO NIE PONOSI liwa wynosi 25% objêtoœci zbiornika. Nale¿y szczelnie zam-ODPOWIEDZIALNOŒCI ZA NIEPRAWID£OW¥ PRACÊ KOT£ÓW POWSTA£¥ kn¹æ zasobnik po dope³nieniu paliwa!W SKUTEK NIEW£AŒCIWYCH CZÊŒCI •podczas przeciêtnego spalania popielnik wystarczy opró¿-6.4. EKSPLOATACJA KOT£A W TRYBIE RÊCZNYM niaæ co drugi dzieñ. Nale¿y pamiêtaæ o za³o¿eniu rêkawic ochronnych./AWARYJNA KOMORA SPALANIA/ obs³uga cotygodniowa •otworzyæ drzwiczki paleniskowe i sprawdziæ stan p³omienia. W przypadku rozpoznania stanów nienormalnych nale¿y skorygowaæ nastawy. •usun¹æ ¿u¿el; je¿eli pojawia siê obficie w palenisku kot³aW PRZYPADKU BRAKU NAPIÊCIA ELEKTRYCZNEGO, KOCIO£ MO¯E PRACO- nale¿y wyregulowaæ proporcjê masy wêgla i nadmuchu po-WAÆ BEZ STEROWNIKA, NA CI¥GU NATURALNYM, POD WARUNKIEMGRAWITACYJNEGO ODBIORU CIEP£A. W TYM CELU NALE¯Y UCHYLIÆ wietrza. W przypadku permanentnego pojawiania siê ¿u¿laDRZWICZKI DOLNE, ZDJ¥Æ DEFLEKTOR, A ROZPALANIE PROWADZIÆ OD sprawdziæ, czy typ wêgla jest zgodny z zalecan¹ charakte-DO£U, STOPNIOWO DOSYPUJ¥C PALIWA rystyk¹. obs³uga comiesiêczna W takim przypadku nale¿y wy³¹czyæ sterownik oraz Wykonaæ czynnoœci obs³ugi cotygodniowej, a ponadto:wtyczkê zasilania z gniazda wtykowego, otworzyæ drzwiczki •wyczyœciæ p³aszczyznê wymiany ciep³a - kana³y spalinowe,popielnikowe i obs³ugowe, i oczyœciæ powierzchniê palenis- œciany boczne komory spalania. Zaleca siê czyszczenie razka zasypowego. Nastêpnie w komorze spalania poni¿ej pale- w tygodniu, co znacznie zmniejsza zu¿ycie paliwa. Na oko-niska zasadniczego, umieœciæ ruszt awaryjny na specjalnych ³o godzinê przed czyszczeniem, nale¿y kocio³ wy³¹czyæ nawspornikach. Na awaryjnym ruszcie u³o¿yæ papier wraz z wy³¹czniku g³ównym. Przed czyszczeniem nale¿y zabez-drobnymi kawa³kami drewna i rozpaliæ, dok³adaj¹c stopnio- pieczyæ palnik przed zanieczyszczeniami mog¹cymi dostaæwo wêgiel a¿ do chwili powstania ¿aru. siê do jego wnêtrza. Czyszczenie nale¿y przeprowadzaæ Z chwil¹ uzyskania ¿aru przez drzwiczki obs³ugowe za- przez drzwiczki wyczystne za pomoc¹ narzêdzi obs³ugowychsypaæ komorê spalania wêglem sortymentu groszek lub wê- dostarczanych wraz z kot³em.glem kawa³kowym. Palenie w kotle przebiegaæ bêdzie samo-czynnie z wydajnoœci¹ zale¿n¹ od iloœci dostarczonego po-wietrza przez odpowiednio uchylone drzwiczki popielniko-we. Przez drzwiczki obs³ugowe nale¿y kontrolowaæ procespalenia i uzupe³niaæ paliwo, wczeœniej wzruszaj¹c ¿ar na rusz- CZYSZCZENIE KOT£A NALE¯Y WYKONYWAÆ W CZASIE POSTOJU I PRZY OD-cie hakiem. £¥CZONEJ WTYCZCE Z INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. defro duo pellet 14
 16. 16. •sprawdziæ nagromadzenie siê pozosta³oœci ¿u¿la w retorcie, 6.8. POSTÊPOWANIE W PRZYPADKU WYST¥- ewentualnie wygasiæ kocio³ i wyczyœciæ retortê. PIENIA PO¯ARU PRZEWODU KOMINOWEGO - •sprawdziæ czy w zbiorniku paliwa i rurze os³onowej podajni- ZAPALENIA SIÊ SADZY W KOMINIE. ka wêgla nie wyst¹pi³a akumulacja py³u wêglowego lub in- nych odpadów i usun¹æ je. •sprawdziæ stan dysz powietrza i dro¿noœæ otworów wyloto- wych powietrza. UWAGA! Powy¿sze czynnoœci nale¿y równie¿ wykonaæ bez- 1.Wygasiæ palenisko, poprzez ostro¿ne wybranie mater- wzglêdnie po zakoñczeniu sezonu grzewczego. Kocio³ nale- ia³u palnego, szczelne zamkniêcie pieca. ¿y tak¿e oczyœciæ, a zasobnik paliwa oraz uk³ad podawania opró¿niæ z paliwa w przypadku postojów w pracy trwaj¹- 2.U¿yæ sita kominowego - jest to metalowa siatka o wy- cych d³u¿ej ni¿ 2 dni. miarach oczek oko³o 2 x 10 mm, najlepiej miedziana, rozpiêta na ramie o wymiarach 60 x 60 cm, z dwoma metalowymi Pe³ne przegl¹dy nale¿y wykonaæ raz w roku w czasie uchwytami. Zabezpieczenie wylotu komina sitem oraz ob- postoju kot³a. Stwierdzone usterki kot³a np. awaria napêdu serwowanie ni¿szych czêœci komina, czy nie powstaj¹ pê- podajnika, naturalne zu¿ycie czêœci nale¿y zg³osiæ do autory- kniêcia, którymi mo¿e wydostaæ siê p³omieñ, zapobiega roz- zowanego serwisu. szerzeniu siê ognia. Ponadto rozgrzane sito zmniejsza ci¹g w kominie, a tym samym intensywnoœæ palenia siê sadzy. 3.Sito mo¿na zast¹piæ mokr¹ p³acht¹, któr¹ w czasie po- W PRZYPADKU SPALANIA PELLETU NALE¯Y PO ZAKOÑCZONYM SEZONIE ¿aru nakrywa siê wylot przewodu kominowego. P³achtê na- GRZEWCZYM WYCZYŒCIÆ PODAJNIK ORAZ RURÊ PODAWCZ¥. PÊCZNIENIE le¿y zlewaæ wod¹, a¿ do czasu wypalenia siê sadzy, po czym PELLETU POD WP£YWEM WILGOCI MO¯E SPOWODOWAÆ USZKODZENIE po¿ar sam wygaœnie. ELEMENTÓW UK£ADU PODAJ¥CEGO PALIWO. 6.7. ZATRZYMANIE AWARYJNE KOT£A PO¯ARÓW KOMINOWYCH, NIE NALE¯Y GASIÆ WOD¥, GDY¯ GWA£TO- W przypadkach awaryjnych lub stanach awaryjnych, WNE OZIÊBIENIE KOMINA I PAROWANIE WODY MO¯E SPOWODOWAÆ PÊ- takich jak: KNIÊCIA KOMINA I ROZPRZESTRZENIENIE SIÊ PO¯ARU. • przekroczenie temperatury 100°C • wzrost ciœnienia, 4. Wsypanie w wylot kominowy soli kuchennej na pal¹c¹ • stwierdzenie nag³ego, du¿ego wycieku wody w siê sadzê. kotle lub instalacji, • pêkniêcia rur, grzejników, armatury towarzysz¹cej (zawory, zasuwy, pompy), •innych zagro¿eñ dla dalszej bezpiecznej ABY ZAPOBIEC TEGO TYPU ZDARZENIOM NALE¯Y ZADBAÆ O SYSTEMA- eksploatacji kot³a TYCZNE CZYSZCZENIE PRZEWODÓW DYMOWYCH. Nale¿y zastosowaæ siê do ni¿ej wymienionych zaleceñ: 1) usun¹æ paliwo z komory paleniskowej do blaszanego pojemnika, dbaj¹c o to, aby nie ulec poparzeniu b¹dŸ 6.9.WY£¥CZENIE KOT£A Z PRACY zaczadzeniu (nale¿y stosowaæ krótkie okresy przebywania w pomieszczeniu kot³owni, w miarê mo¿liwoœci otworzyæ drzwi Po zakoñczonym sezonie grzewczym lub w innych lub otwory wentylacyjne). Usuwanie ¿aru z komory przypadkach planowanego wy³¹czenia kot³a z eksploatacji, paleniskowej nale¿y przeprowadzaæ wy³¹cznie przy nale¿y pozwoliæ na ca³kowite wypalenie siê wsypanej do asekuracji drugiej osoby. W przypadku silnego zadymienia w paleniska dawki opa³u, a nastêpnie usun¹æ popió³ i ¿u¿el z pomieszczeniu kot³owni, nie pozwalaj¹cego na sprawne komory paleniskowej i popielnikowej. Kocio³ nale¿y usuniecie ¿aru, nale¿y wezwaæ pomoc stra¿y po¿arnej. dok³adnie oczyœciæ, pamiêtaj¹c bezwzglêdnie o komorze Dopuszczone jest zasypywanie komory paleniskowej suchym paleniskowej, popielnikowej i ci¹gu konwekcyjnym. piaskiem. W sposób bezwzglêdny zabronione jest zalewanie Na czas postoju kot³a woda z instalacji centralnego ¿aru w palenisku woda. Zalewanie takie mo¿e odbywaæ siê ogrzewania mo¿e byæ spuszczona jedynie w przypadku prac wy³¹cznie poza pomieszczeniami kot³owni, na œwie¿ym remontowych lub monta¿owych. Aby zabezpieczyæ kocio³ po powietrzu, z odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 3 m; sezonie grzewczym, nale¿y go dok³adnie oczyœciæ z popio³ów i 2) stwierdziæ przyczynê awarii, a po jej usuniêciu i nagarów zawieraj¹cych najwiêcej siarki oraz przeprowadziæ stwierdzeniu, ¿e kocio³ i instalacja s¹ sprawne technicznie, konserwacjê. przyst¹piæ do czyszczenia i rozruchu kot³owni. W przypadku zainstalowania kot³a w ch³odnych i wilgotnych kot³owniach, w okresie letnim nale¿y kocio³ zabezpieczyæ przed wilgoci¹ poprzez wstawienie do jego wnêtrza materia³u absorbuj¹cego wilgoæ, np. wapna palonego nie hydratyzowanego, Silica Gel. W CZASIE AWARYJNEGO ZATRZYMANIA KOT£A NALE¯Y BEZWZGLÊDNIE DBAÆ O BEZPIECZEÑSTWO LUDZI ORAZ PRZESTRZEGAÆ PRZEPISÓW PPO¯. W PRZYPADKU ZADZIA£ANIA SYSTEMU GASZENIA „STRA¯AK” PONOWNY ROZRUCH KOT£A MO¯E PRZEPROWADZIÆ WY£¥CZNIE AUTORYZOWANY SERWIS PRODUCENTA. US£UGA WI¥¯E SIÊ Z KONIECZNOŒCI¥ WYMIANY CZÊŒCI I JEST P£ATNA WG CENNIKA.15
 17. 17. 7. UWAGI DOTYCZ¥CE U¯YTKOWANIA KOT£A 8. LIKWIDACJA KOT£A PO UP£YWIE ¯YWO- TNOŒCI. Kocio³ z osprzêtem elektrycznym podlega Dyrektywie Europejskiej 2002/96/E dotycz¹cej zu¿ytego sprzêtu 1.Kocio³ mog¹ obs³ugiwaæ tylko osoby doros³e, które elektrycznego i elektronicznego, w zwi¹zku z tym: zapozna³y siê z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi i przeszkolone •na tabliczce znamionowej umieszczone jest oznaczenie w zakresie obs³ugi. zgodne z w/w dyrektyw¹ (przekreœlony kosz) w sprawie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, 2.Zabrania siê przebywania dzieci w pobli¿u kot³a bez •dokonaæ demonta¿u czêœci po³¹czonych œrubami poprzez obecnoœci doros³ych. ich odkrêcenie a spawane poprzez ciêcie •przed z³omowaniem kot³a nale¿y od³¹czyæ sterownik oraz 3.Do rozpalania paliwa nie wolno u¿ywaæ cieczy motoreduktor wraz z przewodami , które podlegaj¹ ³atwopalnych nale¿y stosowaæ paliwo sta³e (np. selektywnej zbiórce zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i turystyczne), drewno ¿ywiczne, papier itp. elektronicznego w celu utylizacji. Czêœci tych nie wolno umieszczaæ razem z innymi ogólnymi odpadami. Miejsce ich4.Je¿eli dojdzie do przedostania siê ³atwopalnych gazów czy zbiórki powinno byæ okreœlone przez s³u¿by miejskie lub gminne. Pozosta³e elementy kot³a podlegaj¹ normalnej oparów do kot³owni lub podczas prac, w czasie których zbiórce odpadów, g³ównie jako z³om stalowy. podwy¿szone jest ryzyko powstania po¿aru lub wybuchu •zachowaæ œrodki ostro¿noœci i bezpieczeñstwa przy (klejenie, lakierowanie itp.), kocio³ nale¿y przed demonta¿u kot³a poprzez stosowanie odpowiednich rozpoczêciem tych prac wy³¹czyæ. narzêdzi rêcznych i mechanicznych jak i œrodków ochrony osobistej / rêkawice, ubranie robocze, fartuch, okulary itp. / 5.W czasie pracy kot³a temperatura wody grzewczej nie powinna przekraczaæ 90oC. Przy przegrzaniu kot³a nale¿y otworzyæ wszystkie dot¹d zamkniête odbiorniki ciep³a i szczelnie zamkn¹æ drzwi kot³a oraz wy³¹czyæ wentylator. 6.Na kotle i w jego bliskim otoczeniu nie wolno umieszczaæ materia³ów ³atwopalnych. 7.Przewód zasilaj¹cy i przy³¹czeniowy do pompy i ciep³ej wody u¿ytkowej nale¿y prowadziæ z dala od Ÿróde³ ciep³a drzwiczki, czopuch kot³a. 8.Zabroniona jest ingerencja i manipulacja w czêœci elektrycznej lub konstrukcyjnej kot³a. 9.Nale¿y stosowaæ paliwo zalecane przez producenta od koncesjonowanych dostawców (najlepiej z atestem).10.Podczas wybierania popio³u z kot³a nie mog¹ siê znajdowaæ w odleg³oœci mniejszej ni¿ 1500 mm od kot³a materia³y ³atwopalne. Popió³ nale¿y przek³adaæ do naczyñ ¿aroodpornych z pokryw¹.11. Po zakoñczeniu sezonu grzewczego kocio³ oraz przewód dymny nale¿y dok³adnie wyczyœciæ. Kot³ownia powinna byæ utrzymywana w stanie czystym i suchym. Wyj¹æ paliwo z kot³a, rury podajnika i zasobnika paliwa oraz pozostawiæ kocio³ oraz zasobnik paliwa z uchylonymi drzwiami i pokrywami. defro duo pellet 16

×