Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Հաշվետվություն

Գեղարվեստի դպրոց-պարտեզ
1-ին դասարան
Դասվար' Լուսինե Բարսեղյան

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Հաշվետվություն

 1. 1. «ՄխիթարՍեբաստացի» կրթահամալիր2010-2011ուս. տարվա1-ին կիսամյակիհաշվետվություն<br />Գեղարվեստիդպրոց-պարտեզ<br /> 1-ին դասարան<br />դասվար` ԼուսինեԲարսեղյան<br />
 2. 2. 1-ին դասարանի ուսումնական ծրագիր<br />Ծրագիրն ընդգրկված է «Իմացումի հրճվանք» ծրագրում, որը մայրենի լեզու, մաթեմատիկա, երգեցողություն, մարմնակրթություն, օտար լեզուներ /անգլերեն, ռուսերեն`միկրոդասերիձևով/, տեխնոլոգիա, ես և շրջակա աշխարհը, շախմատ, համակարգչային գրագիտություն առարկաների ինտեգրված ուսուցումն է: <br />Այնհամապատասխանումէ պետական կրթակարգին և առարկայական պետական չափորոշիչներին,իսկնպատակն է սովորողի ուսումնառության, ստեղծագործական.հետազոտական ակտիվ գործունեության արդյունքում տարիքային առանձնահատկություններին համապատասխան ձեռք բերած գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների, ինչպես նաև արժեքային համակարգի ձևավորումն ու զարգացումը:<br />1-ին կիսամյակի ընթացքում ծրագիրը որոշմշակումներիև փոփոխությունների էենթարկվել` նկատի առնվելով սովորող երեխաների առանձնահատկությունները` նյութն ընկալելու աստիճանը:<br /> 1-ին կիսամյակումիրագործվել են ներքոնշյալ ծրագրային առարկայական խնդիրները, որոնց մի մասը, իհարկե, դեռ շարունակական բնույթ ունի: <br />
 3. 3. Մայրենի լեզու`<br />Մտքերը հստակ, հասկանալի ձևակերպելու և բանավոր արտահայտելու կարողությունների ձևավորում<br />Ազատ, անկաշկանդ մտածելու, երևակայելու, հաղորդակցվելու կարողությունների ձևավորում<br />Գրական ստեղծագործություննունկնդրելու, բովանդակությունը /միտքը/ համառոտ վերարտադրելու, դեպքերի հաջորդականությունը պահպանելով` այն պատմելու կարողության ձևավորում և զարգացում<br />Տեսածի կամ լսածի շուրջ խոսելու կարողության ձևավորում և զարգացում<br />Պատմություն-հատված-նախադասություն-բառ-վանկ-հնչյուն շղթայում յուրաքանչյուր բաղկացուցիչ տարրի հասկացության տարբերակում և ընկալում<br />Համապատասխան աշխատանքային նախագծերով /սար, տուն, շուն, կատու, մուկ, լուսին,հասկ,ցորեն, ես, նոր օր, Ամանոր /Նոր տարի/` ձմեռ, ձյուն, փաթիլ, Ձմեռ պապ,տոնածառ/ ծանոթացում ս, ա, ր, հ,կ, տ, ու, շ, ն, մ, լ, ի, ե, ձ, յ, ռ, փ, թ, պ, ց, օ, ո, ծ տառերին<br />Կարդալ և գրել 2-3 վանկ ունեցող բառեր, բառակապակցություններ<br />Նախադասություններ կազմել և գրի առնել: Հորինել փոքրիկ պատմություններ, հանելուկներ և գրի առնել /բառ- պատկերների, անցած տառերի օգնությամբ/<br />Շարունակել կիսատ թողած միտքը<br />Նկարչական կարողությունների ձևավորում` իբրև պատկերային խոսքի ինքնատիպ եղանակ<br />Մանր և մեծ մոտորիկայի զարգացում<br />
 4. 4. Առարկայիընդհանուրխնդիրները`<br />Լեզվատրամաբանական մտածողության ձևավորում<br />Ստեղծագործական-երևակայական, սիմվոլիկմտածողությանզարգացում<br />Կռահելու և վելուծելու<br />կարողությունների ձևավորում<br />և զարգացում<br />Հիշողության, ուշադրության և դիտողականության զարգացում<br />Ձեռք բերած գիտելիքներն ու կարողությունները գործնականում կիրառելու հմտությունների ձևավորում<br />
 5. 5. Մաթեմատիկա`<br />Համեմատելև խմբավորել առարկաներն ըստ գույնի, ձևի, չափի, նյութի<br />Պատկերացում կազմել առարկաների տարածական առնչությունների մասին`վերև-ներքև, աջ-ձախ, մոտ-հեռու, ներս դուրս և այլն<br />Տարբերել երկրաչափական պատկերները<br />Պատկերացում կազմել թվի, թվանշանի և թվերի կազմության մասին<br />Բանավոր ուղիղ և հետ հաշվել 20-ի սահմանում` 1- ական, 2-ական, 5-ական, 10-ական<br />Գաղափարկազմելզույգ և կենտթվերիմասին<br />Գաղափարկազմելնաև տասնյակի մասին<br />Գումարել և հանել15-ի սահմանում `ոչ կարգային անցումով<br />Գրել, կարդալ և համեմատել թվերը`գրանցելելովմեծ, փոքր, հավասար հարաբերությունները<br />Թվերն օգտագործել հաշվում, համարակալումպահանջող կիրառական խնդիրներկազմելիս /լուծելիս/ և գործնական առաջադրանքներ կատարելիս<br />Օգտվել պարզ աղյուսակներից/աղյուսակենքկազմելերեխաներիբերած` մրգերիամանորյաառևտրիցուցակներով/<br />
 6. 6. Շախմատ և տրամաբանական խնդիրներ`<br />Ձևավորել և զարգացնել տրամաբանական-վերլուծական մտածողությունը<br />Ծանոթացումշախմատիպատմությանը, խաղատախտակին, խաղաքարերին, նրանցիցյուրաքանչյուրիհնարավորքայլերին<br />Հետաքրքրաշարժ, տրամաբանական խնդիրներ լուծելուկարողությանձևավորում և զարգացում<br />
 7. 7. Ես և շրջակաաշխարհ<br />Պատմել իր, իր ընտանիքի, իրեն շրջապատող մարդկանց, իր հետ կապված դեպքերի և իրադարձությունների մասին<br />Անվանել և տարբերել տարվա եղանակաները<br />Ծանոթլինելհիգիենայիտարրականկանոններին<br />Ճանաչել օրվա մասերը<br />Տարբերելվայրի և ընտանիկենդանիներին<br />Աշնանացան /ցորեն, հասկ, հինավանդույթներ/<br />Բնագիտականփորձեր /հրթիռ<br />փուչիկը, լողացողձվիկը, հրաբուխ, <br />անձրև/ <br />
 8. 8. Մարմնակրթություն`<br />Շարային վարժությունների/շարային հրամանների/ կատարում<br />Շարժական, ազգային, էստաֆետայինխաղեր<br />Համակարգչային գրագիտություն`<br /><ul><li>Ճիշտ միացնել և անջատել համակարգիչը
 9. 9. Բացել Paint և SMART Notebook ծրագրերը
 10. 10. Ձևավորել Paint ծրագրովաշխատելու, նկարելուկարողություն
 11. 11. Ճանաչել և գործածել</li></ul>«SMART Notebook»<br />ծրագրի գործիքները<br />
 12. 12. Տեխնոլոգիա`<br />Ուրախձեռնոց-տիկնիկներիպատրաստում<br />Աշխատանքմկրատով, սոսնձով, վրձնով, ջրաներկով<br />Ապլիկացիա, աշխատանքգունավոր թղթերով, այլնյութերով /փրփրապլաստ, թափոններ, կոճակներ, թելեր, ուլունքներև այլն/ <br />Ծննդյան, տոնականբացիկներիպատրաստում<br />Թխվածքաբլիթութոտնուկներիպատրաստում<br />Ամանորյաիրերիպատրաստում /անսովորտոնածառ, խաղալիքներ, շղթաներ, փաթիլներ, օրացույց, ձմեռպապ, դիմակներ.../<br />Ամանորյատարեգաթայիպատրաստում<br />Ծեփագործում / կավով, պլաստիրինով, խմորով/<br />
 13. 13. Ուսումնական գրականություն<br />Ծուղրուղու<br />Ոսկեփորիկ, Ա. Պետրոսյան<br />Թվաբանություն, մաթեմատիկայի գիրք-տետրեր 1-ին դասարանցիների համար,առաջին և երկրորդ մասերը, Ա. Արնաուդյան, հր.«Շաղիկ» , Երևան 1995թ.<br />Այբբենարան, գիրք-տետր, Ա. Արնաուդյան<br />Այբբենարան, 1-ինդասարան, Վ.Ա.Սարգսյան<br />Մաթեմատիկա, 1-ինդասարան, 1-ինմաս, Վ. Ա. Հովհաննիսյան<br />Համացանց<br />Անհատական աշխատանքային թերթիկներ <br />Notebook ծրագրով ստեղծված էլ. նյութեր<br />
 14. 14. Մեդիամիջոցների` ժամանակակից տեխնիկական միջոցներիգործածություն<br />Էլ. կրիչ<br />բջջային հեռախոս<br />թվային ֆոտոխցիկ<br />տեսախցիկ<br />ձայնագրիչ<br />ինտերնետին միացված համակարգիչ<br />էլեկտրոնային գրատախտակ<br />համացանց` կրթահամալիրի կայքը<br />
 15. 15. Սովորողի ուսումնական գործունեության ձևերը<br />լեզվագործունեություն/նաևօտարլեզվով/<br />մաթեմատիկա, տրամաբանություն<br />մարմնակրթություն<br />բնագիտական<br />թատերական<br />երաժշտական<br />տեխնոլոգիական /նաև<br />թվային տեխնոլոգիական/<br />գեղագիտական /նկարչություն,<br />ձեռարվեստ/<br />
 16. 16. Մասնակցությունկրթահամալիրյանմիջոցառումներին<br />Կրթահամալիրյանմարզատոն<br />Տիկնիկների շքերթ<br />Հոկտեմբերյանբացդռներիօրեր<br />Աշնանացանիծես<br />Թթուդրիկ<br />Թթու էքսպո<br />Ձմեռայինճամբար<br />Ամանորյածես<br />
 17. 17. Ուսումնական ճամփորդություններ<br />Ջրաշխարհ<br />Բուսաբանականայգի<br />Օշական, Աշտարակիձոր` ջրաղաց<br />Տիկնիկայինթատրոն<br />
 18. 18. Հետազոտական աշխատանքներ<br />Ուսումնականնյութեր, տեսանյութեր<br />Դասարանական թատերական ներկայացումներ<br />Էլեկտրոնային առաջադրանքների փաթեթներ<br />Էլեկտրոնային այբբենարանի էջեր<br />Կրթահամալիրիկայքիսպասարկում /ուս. նյութերիտեղադրում/<br />
 19. 19. Սովորողի գիտելիքների ստուգման ձևեր եղելեն`<br />Անհատական ուսումնական թղթապանակի կազմումը<br />Ինքնաստուգման թերթիկների լրացումը<br />Կրթահամալիրյան միջոցառումների մասնակցությունը<br />Սովորողիանհատականաճիբնութագիրը<br />
 20. 20. Մասնակցություն մասնագիտական սեմինարներին /ինքնազարգացում/<br />Էլեկտրոնային գրատախտակը`ուսումնական գործիք<br />Հատուկկարիքովերեխաներին վերաբերող սեմինար<br />Չորեքշաբթիօրերիդասվարականսեմինարներ<br />Ամիսը մեկ անգամ կազմակերպվել ենծնողական<br />սեմինարներ:Անընդհատապահովվելէ<br />սովորող - ուսուցիչ - ծնողհամագործակցային<br />կապը, քննարկվել և ներկայացվելեննրանց<br />hետաքրքրողծրագրայինև սովորողներիհետ<br />կապվածբոլորհուզողհարցերը:<br /> <br />
 21. 21. Լուսինե Բարսեղյան և չարաճճի ընկերներ<br />mskh.am<br />

×