Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Surse de informare utilizate in activitatea de cercetare

Surse de informare utilizate în activitatea de cercetare de Lenuţa Ursachi este licenţiat printr-o Licenţă Creative Commons Atribuire 3.0 Ne-adaptată

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Surse de informare utilizate in activitatea de cercetare

 1. 1. Tutoriale Cultura Informaţiei SURSE DE INFORMARE UTILIZATE ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE Bibliotecar, Lenuţa URSACHI
 2. 2. CUPRINS  Tipologia informaţiilor  Tipologia surselor de informare  Surse de informare tipărite  Surse de informare electronice 2 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 3. 3. TIPOLOGIA INFORMAŢIILOR după tipul surselor ficţiune/non-ficţiune tipărite/media cărţi/reviste/ multimedia INFORMAŢIILE după provenienţă primare (originale) secundare (interpretate) terţiare (ex: indexuri) Sursa: http://www.webs.uidaho.edu/info_literacy după adresabilitate populare ştiinţifice comerciale după format tipărite digitale audio / video multimedia microformate umane (orale sau scrise) Imagine preluată de pe: http://www.charteo.com/en/PowerPoint/Concept-Charts/Cubes/Circle-Cubes-1.html 3 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 4. 4. TIPOLOGIA SURSELOR DE INFORMARE Surse secundare Sinteze documentare Bibliografii Buletine şi repertorii bibliografice Tabla de materie anuală Surse terţiare Rezumate Lucrări referinţă Adnotări Bibliografii de bibliografii Indicele revistelor Surse primare Monografii Articole reviste Brevete Teze doctorat Rapoarte Standarde SURSE DE INFORMARE TIPĂRITE Imagine preluată de pe: http://www.charteo.com/en/PowerPoint/Concept-Charts/3D-Arrows-14.html 4 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 5. 5. TIPOLOGIA SURSELOR DE INFORMARE Materiale audiovideo Discuri Casete audio Casete video CD/DVD Documente electronice SURSE DE INFORMARE ELECTRONICE Baze de date Internet Portaluri Motoare căutare Metamotoare E-mail Second Life 5 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 6. 6. SURSE DE INFORMARE TIPĂRITE lucrări de referinţă definiţii sinonime informaţii generale reviste / magazine articole profesioniste studii de cercetare analize financiare ghiduri informaţii despre persoane sau organizaţii ziare ştiri evenimente studii de caz interviuri poze, grafice cărţi mai multe informaţii informaţii istorice context mai larg bibliografii titluri pe o temă titluri pe un subiect titluri pe o disciplină 6 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 7. 7. SURSE DE INFORMARE TIPĂRITE SURSE DE INFORMARE PRIMARE Documentele legislative sunt surse de informare primare, cu caracter periodic, care au un caracter oficial şi obligatoriu şi conţin norme de aplicare a unui proces, fenomen etc. Din această categorie fac parte: legi, hotărâri, decrete, ordonanţe. Rapoartele de cercetare sunt surse de informare care conţin relatări oficiale privind activitatea unei persoane sau a unui colectiv [DEX, p. 885] în legătură cu o anumită problemă de cercetare. Brevetele (de invenţii) sunt surse de informare atestate de organul de stat competent care este eliberat inventatorului sau persoanei căreia acesta i-a transmis drepturile sale și prin care se recunoaște dreptul acestuia de a exploata exclusiv invenția un anumit timp [DEX, p. 112]. Monografiile sunt publicaţii neseriale care conţin text şi/sau imagini, în formă lizibilă cu ochiul liber, tratând în mod aprofundat anumite teme sau probleme şi care sunt prezentate într-unul sau mai multe volume. Din această categorie fac parte cursurile, manualele, studii ştiinţifice, cărţi de popularizare. Tezele de doctorat sunt surse de informare cu un valoros conţinut ştiinţific, prin care autorul dezvoltă şi demonstrează o idee sau concepţie în urma unei cercetări aprofundate pe o perioadă de timp şi care este susţinută public în vederea obţinerii unui grad științific [DEX, p. 1090] . Culegerile şi antologiile sunt surse de informare care cuprind selecţii de articole, reproduse din reviste, ziare sau broşuri în legătura cu un anumit subiect. Acestea pot fi editate cu ocazia aniversării unei personalităţi sau ca volum omagial [Popa, p. 22]. 7 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 8. 8. SURSE DE INFORMARE TIPĂRITE SURSE DE INFORMARE PRIMARE Tratatele, manualele sau compendiile sunt surse de informaţii ştiintifice, bine coordonate care “tratează problemele de bază ale unei discipline, ale unei arte sau ale unei științe”. Sunt lucrări de sinteză care “expun totalitatea cunoştinţelor verificate şi definitiv dobândite” în legătură cu o anumită problemă. Acest tip de lucrări sintetice pot fi editate şi sub formă de manual sau curs. Periodicele sunt surse “majore de informare şi documentare” [Popa, p. 22] care conţin date valoroase şi de actualitate. Aceste tipuri de informaţii se regăsesc în revistele de specialitate şi cotidiane (ziare). Standardele sunt surse de informare primare, cu caracter periodic, care conţin “un ansamblu de norme care reglementează calitatea, caracteristicile, forma etc. unui produs”, adoptate oficial şi care stau la baza bunei funcţionări a unei întreprinderi sau organizaţii economice [DEX, p. 1015]. Interviurile sunt surse primare de informare folosite pentru a obţine informaţii de la persoane care au o slujbă sau un hobby interesant (rude, persoane care stârnesc admiraţie) sau specialişti într-un anumit domeniu (bibliotecari, profesori etc.). 8 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 9. 9. SURSE DE INFORMARE TIPĂRITE SURSE DE INFORMARE SECUNDARE Studiile de sinteză sau sintezele documentare sunt surse secundare de informare prezentate sub forma unor lucrări ştiinţifice care reunesc toate informaţiile esenţiale legate de o problemă, disciplină, fenomen cu scopul de a oferi o imagine de ansamblu [Bălan, p. 46]. Bibliografiile – lucrări de informare bibliografică legate de o temă ştiinţifică, un subiect sau un autor [Simionescu, p. 40]. Buletinele şi repertoriile bibliografice – lucrări de informare bibliografică legate de fondurile unei biblioteci şi care cuprind descrierile bibliografice ale cărţilor, revistelor sau documentelor electronice, grupate pe domenii, intrate într-o anumită perioadă de timp. Tabla de materie anuală a unei reviste – indică sumarul numerelor revistei respective pe un an de zile; informaţiile sunt prezentate în ordinea succesiunii paginilor sau pe problemele din revistă, în ordinea alfabetică a autorilor. Rezumatele sunt surse de informare care facilitează identificarea conţinutului unei lucrări şi aprecierea dacă aceasta corespunde nevoii de informare [Ghidul bibliografic, p. 218]. Adnotările sunt surse de informare care cuprind “descrierea bibliografică a cărţii, urmată de o scurtă caracterizare a acesteia, cu indicarea tematicii şi a categoriei de cititori căreia i se adresează” [Simionescu, p. 30] 9 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 10. 10. SURSE DE INFORMARE TERŢIARE Lucrările de referinţă – sunt surse de informare care conţin informaţii rezultate din prelucrarea surselor de informare primare şi secundare; ele sunt elaborate, de regulă, la iniţiativa unei persoane sau instituţii, şi ca rezultat al colaborării unui grup de specialişti [Simionescu, p. 55]. Bibliografiile bibliografiilor - surse terţiare de informare care cuprind titlurile lucrărilor bibliografice, însumând, după regulile bibliografice, toate titlurile operelor recomandate pentru diferite probleme, specialităţi sau discipline [Simionescu, p. 68]. Principalele tipuri de lucrări de referinţă sunt [Simionescu, p. 56]:  enciclopediile  dicţionarele  atlasele  almanahurile  lexicoanele  albumele  calendarele  ghidurile  anuarele. Indexul de publicaţii este o sursă de informare care se prezintă sub forma unei “liste a subiectelor, a numelor de persoane, a denumirilor geografice şi de locuri, a evenimentelor şi a altor materii tratate” cu indicarea locului unde acestea pot fi identificate. Sunt întâlnite mai multe tipuri de indexuri: index de autori citaţi în lucrare (în ordine alfabetică); index de subiecte (în ordine alfabetică a vedetelor de subiecte); index general (de nume si subiecte); index de edituri; index de tipografii; index cronologic; index de limbă [Ghidul bibliografic, p. 170]. 10
 11. 11. SURSE DE INFORMARE TIPĂRITE SURSE DE INFORMARE TERŢIARE: LUCRĂRILE DE REFERINŢĂ ENCICLOPEDIILE  lucrări de mare întindere;  editate într-un volum sau în mai multe volume;  conţin informaţii dintr-un domeniu / din toate domeniile;  informaţiile sunt grupate după: domenii alfabetic problematici de specialitate  pot fi generale sau specializate;  sunt folosite atunci când se caută informaţii despre locuri, persoane sau lucruri importante. DICŢIONARELE  lucrări de mare întindere;  editate într-un volum sau în mai multe volume;  conţin informaţii privind cele mai uzuale cuvinte, cu ortografia, definiţiile acestora; organizarea conţinutului este alfabetică;  pot fi în monolingve sau polilingve, enciclopedice sau specializate şi biografice;  sunt folosite pentru a identifica semnificaţia, pronunţia sau etimologia (istoria) unui cuvânt. 11 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 12. 12. SURSE DE INFORMARE TIPĂRITE SURSE DE INFORMARE TERŢIARE: LUCRĂRILE DE REFERINŢĂ ATLASELE  lucrări de referinţă în cuprinsul cărora se află desene, planşe sau grafice, sistematizate după anumite criterii, folosite ca materiale ilustrative pentru un anumit domeniu ştiinţific;  organizarea informaţiilor se face cu ajutorul indexului, codurilor şi simbolurilor, plasate în prima parte;  pot fi: geografice, tehnice sau specializate pe domenii de studiu: botanică, istorie etc. ALMANAHURILE  lucrări de referinţă ce conţin informaţii legate de date statistice curente sau dintr-un domeniu;  se publică anual;  conţin liste statistice actualizate, diagrame, tabele cu informaţii din multe domenii, hărţi sau steagurile naţionale ale diferitelor ţări;  sunt organizate, în general, după domeniu/problematică/subiecte;  cuprind table de conţinut sau indexuri pentru localizarea informaţiilor necesare; plasarea lor este la început;  sunt folosite pentru informaţii de tipul: steagul unei ţări, personalităţi academice, compararea unor forme de relief etc. 12 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 13. 13. SURSE DE INFORMARE TIPĂRITE SURSE DE INFORMARE TERŢIARE: LUCRĂRILE DE REFERINŢĂ Albumele Anuarele Calendarele Ghidurile  lucrări de referinţă  lucrări de referinţă ce  lucrări de referinţă cu  lucrări de referinţă ce de dimensiuni mari;  pot conţine figuri,  desene şi imagini;  organizarea informaţiilor este tematică;  sunt elaborate de instituţii specializate. conţin date statistice legate de activitatea unei instituţii sau întreprinderi;  se publică anual. caracter variat;  au apariţie anuală;  conţin materiale informative;  sunt organizate cronologic. conţin informaţii despre persoane sau organizaţii;  sunt organizate alfabetic. 13 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 14. 14. SURSE DE INFORMARE ELECTRONICE Materiale audio-video Muzică Piese de teatru Filme Interviuri Documente electronice Discuri vinil Benzi magnetofon Casete audio Casete video (VHS) CD-uri/DVD-uri Materiale însoţitoare la cărţi/reviste Cursuri Teze doctorat Dicţionare Enciclopedii Imagine schemă preluată de pe: http://www.charteo.com/en/PowerPoint/Concept-Charts/2D-Arrows-25.html 14 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 15. 15. SURSE DE INFORMARE ELECTRONICE BAZELE DE DATE - colecţii de informaţii stocate pentru a fi accesate prin intermediul computerului; - informaţiile sunt indexate pentru a permite regăsirea; - au ca principale funcţii căutarea şi răsfoirea; - bazele de date ştiinţifice sunt valoroase surse de informare pentru cercetare. Exemple: Science Direct: http://www.sciencedirect.com SpringerLink: http://www.springerlink.com 15 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 16. 16. SURSE DE INFORMARE ELECTRONICE PORTALURI DIRECTOARE RESURSE INTERNET METAMOTOARE MOTOARE DE CĂUTARE Imagine prelută de pe: http://www.google.ro/search?q=arrows+pictures 16 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 17. 17. SURSE DE INFORMARE ELECTRONICE DIRECTOARELE - pagini web organizate pe diverse subiecte; - pagini web care permit: - citire/descărcare de cărţi; - audiere muzică; - vizionare filme online etc. - sunt axate pe site-uri de calitate. Exemple: Internet Public Library: http://www.ipl.org/ Open Directory Project: http://www.dmoz.org/ Yahoo! Directory: http://dir.yahoo.com/ 17 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 18. 18. SURSE DE INFORMARE ELECTRONICE PORTALURILE - oferă cele mai populare tipuri de informaţii; - sunt create pentru oricine; - includ un motor de căutare de bază şi un director. Exemple: Europa: http://europa.eu/index_ro.htm Europeana: http://www.europeana.eu/portal/ Portal SEI: http://portal.edu.ro/ ŞcoalaOnline http://www.e-scoala.ro 18 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 19. 19. SURSE DE INFORMARE ELECTRONICE MOTOARE DE CĂUTARE ALTAVISTA http://www.altavista.com ASK http://www.ask.com BING http://www.bing.com GOOGLE http://www.google.ro Hotbot http://www.hotbot.com Infoseek http://www.infoseek.com Lycos http://www.lycos.com My Excite http://www.excite.com MOTOARE DE CĂUTARE care conduc la rezultate cu caracter ştiinţific ATHENUS http://www.athenus.com/ Google Academic http://scholar.google.ro/ Online Journals Search Engine http://www.ojose.com/ Scientific Web Plus http://scientific.thomsonwebplus.com/BasicSearc h.aspx? SCIRUS http://www.scirus.com/ 19 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 20. 20. SURSE DE INFORMARE ELECTRONICE METAMOTOARELE - căutarea se face după cuvinte cheie complicate; - se obţine o căutare combinată utilizând motoare de căutare diferite. Exemple: DogPile: http://www.dogpile.com/ Metacrawler: http://www.metacrawler.com/ Mamma: http://www.mamma.com/ 20 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 21. 21. SURSE DE INFORMARE ELECTRONICE ALTE SURSE DE INFORMARE ELECTRONICE Pagini web instituţionale Poşta electronică ministere asociaţii/societăţi profesionale universităţi biblioteci Forumurile educaţionale Imagine preluată de pe: http://www.charteo.com/en/PowerPoint/Concept-Charts/Impossible-Triangle-7.html 21 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 22. 22. SURSE DE INFORMARE ELECTRONICE pagina web a Asociaţiei Bibliotecarilor din România forumul educaţional SEI lista de discuţii biblos ALTE SURSE DE INFORMARE ELECTRONICE Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică 22
 23. 23. BIBLIOGRAFIE  ALEXANDRU, Sebastian. Cercetarea bibliografică: informatică şi tehnici documentare [online]. [citat 23 august 2010]. Disponibil pe Internet: http://bibliotecari.blogspot.com/2006/11/cercetarea-bibliografica.html  BĂLAN, Ileana. Cercetare şi informare documentară în bibliotecă. În: Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, an 3, nr. 4, 2007, p. 44-46.  DEX: Dicţionarul explicativ al limbii române. Coord.: Ion Coteanu, Luiza Seche, Mircea Seche. ed. a 2-a. Bucureşti: Univers Enciclopedic, 1998.  Ghid bibliografic de muncă intelectuală. Un model cultural: Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” din Bucureşti. Red. Anca Podgoreanu; colab.: Elena Bulgaru, Şerban Şubă. Bucureşti: Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” din Bucureşti, 2010.  ENACHE, Ionel; MAFTEI, Mihaela. Marketing în bibliotecă [online]. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2003. [citat 23 august 2010]. Disponibil pe Internet: http://ebooks.unibuc.ro/filologie/enache-market/cuprins.htm  MORARIU, Elena ; LATEŞ, Magdalena ; MATYAS, Maria. Lucrările de referinţe - tradiţie şi continuitate în utilizarea lor în serviciile bibliografice de informare şi documentare tehnică. În: Buletin ABIR, vol. 14, 2003, nr. 4, p. 23-26.  Oregon School Library Information System. The Research Process: [a step-by step tutorial]. [online]. [citat 1 februarie 2010]. Disponibil pe Internet: http://www.oslis.org/front-page  POPA, Lucian. Produse informaţionale şi de documentare oferite de Biblioteca Naţională a României. În: Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, an 3, nr. 4, 2007, p. 17-23.  SIMIONESCU, Dan. Teoria bibliografiei. Bucureşti : Academia “Ştefan Gheorghiu”, 1976.  TÎRZIMAN, Elena. Biblioteca digitală – o încercare de definire (I). În: Biblioteca, 2005, nr. 6, p. 175-176.  TÎRZIMAN, Elena. Biblioteca contemporană şi activitatea de informare şi documentare. În: Biblioteca, septembrie-octombrie 2009, p. 247-251.  University of Idaho. Information Literacy [online]. [citat 1 februarie 2010]. Disponibil pe Internet: http://www.webs.uidaho.edu/info_literacy/ 23 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 24. 24. AVEŢI ÎNTREBĂRI? CONTACTAŢI-MĂ! Lenuţa URSACHI Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică Str. Domnească nr. 47, cod 800008, Galaţi, România Telefon: +40 336 130 134 Fax: +40 236 461 353 www.lib.ugal.ro E-mail: lenuta.ursache@ugal.ro www.wix.com/lursachi/budjg_referinte

×