Ghidul bibliotecii Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati

2,799 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,799
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ghidul bibliotecii Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati

 1. 1. Ghidul biblioteciiUniversităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi2013
 2. 2. BINE AŢI VENIT!Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi joacă un rol important în întreagainfrastructură de informaţie a universităţii, ea sprijină cercetarea comunităţii ştiinţificelocale prin popularizarea resurselor sale sau prin acordarea de servicii la cerere.Activitatea bibliotecii este influenţată de schimbările lumii exterioare care au un impactputernic asupra componenţei colecţiilor, accesului la acestea şi asupra serviciilor.Schimbările continue din mediul universitar au repercusiuni în interiorul biblioteciiatrăgând schimbări tehnologice, intelectuale şi sociale. Se impune astfel o revizuire amodului în care biblioteca informează mediul academic, dar şi a modului în carespecialiştii din bibliotecă îşi văd conturat rolul în cadrul învăţământului superior, în cadrulprocesului educaţional şi al procesului de cercetare.Succesul bibliotecii depinde de felul în care se adaptează dinamismului şi complexităţiilumii academice, acestea influenţând structura organizatorică, structura colecţiilor şiserviciile oferite de aceasta.Serviciile biblioteciiMioara VoncilăŞef serviciu bibliotecăwww.lib.ugal.ro/index.htmlBiblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi oferă servicii tradiţionale şi electronice, dintrecare: împrumutul publicaţiilor, consultarea resurselor Internet, referinţe prin e-mail şi cercetarebibliografică. Pentru informaţii legate de serviciile şi colecţiile bibliotecii poate fi apelat serviciul“Întreabă bibliotecarul”, prin intermediul chatului online, disponibil pe pagina web a bibliotecii.Orarul biblioteciiwww.lib.ugal.ro/Filiale.htmlFondul bibliotecii este repartizat pe domenii, după Clasificarea Zecimală Universală, în sediulcentral şi patru filiale şi este accesibil utilizatorilor prin împrumut în regim de sală de lectură şiîmprumut la domiciliu, prin intermediul sălilor de lectură, secţiilor de împrumut şi sălilormultimedia.Colecţiile biblioteciiwww.lib.ugal.ro/Program.htmlBiblioteca este deschisă utilizatorilor săi de luni până vineri, între orele 8-16, iar în timpulsesiunilor de examene şi sâmbăta, între orele 9-13 (numai la sediul central, sălile de lectură).
 3. 3. Istoricul bibliotecii1951 – se înfiinţează Biblioteca Institutului Politeh-nic Galaţi (8520 vol.).1959 – se înfiinţează Biblioteca Institutului Pedago-gic de 3 ani din Galaţi (peste 30000 volume prove-nite din donaţii de la BCU Iaşi şi Liceul de Marină dinGalaţi); activitatea se desfăşoară într-o încăpere, cuun bibliotecar.1963 - Biblioteca Institutului Pedagogic de 3 anifuncţionează cu 7 bibliotecari, în două încăperi, 4depozite, sală de lectură cu 70 de locuri şi depozitde carte.1970 - devin operaţionale cataloagele de bibliotecă:alfabetic, sistematic şi colecţii speciale; sunt ame-najate trei săli de lectură, cu 142 locuri.1974 – serviciul de documentare începe elaborareaunor instrumente de informare uzuale: buletine bib-liografice, repertorii de reviste, cataloage (articolede industrie alimentară, teze de doctorat, reviste);în cadrul bibliotecii funcţionează un serviciu de mul-tiplicare a cursurilor şi îndrumarelor de laborator,atelier de legătorie, atelier foto.1974 – se înfiinţează Biblioteca Universităţii din Ga-laţi, urmare a contopirii fondurilor bibliotecilor Insti-tutului Politehnic şi Pedagogic din Galaţi (> 300000vol.); biblioteca funcţionează în sediul rectoratului,ocupând 44 de săli (birouri, şăli de lectură, depozi-te).1988 - prin dotări de la buget, transfer de la Bibli-oteca Institutului Naţional pentru Informare şi Docu-mentare (14925 volume), schimb cu diferiţi parten-eri din ţară şi străinătate, fondul de publicaţii ajungela 414262 volume de bibliotecă; sunt elaborate oserie de instrumente bibliografice: liste de informare curentă cu cărţi noi intrateîn bibliotecă (lunar) buletinul bibliografic al cărţilor noi intrate înbibliotecă (trimestrial) repertoriul periodicelor intrate în bibliotecă(anual) catalogul cursurilor, manualelor şi îndruma-relor de laborator editate de Universitate catalogul tezelor de doctorat susţinute în Uni-versitate şi primite din ţară catalogul lucrărilor ştiinţifice ale cadrelor di-dactice din Universitate catalogul brevetelor de invenţii catalogul bibliografiilor şi materialelor de re-ferinţăSchimbul interbibliotecar internaţional înregistrează262 parteneri din 44 ţări ale lumii.1990 – înfiinţarea Filialei Facultăţii de Inginerie dinBrăila.1997 - fondul de documente ale Bibliotecii Universi-tăţii "Dunărea de Jos" din Galaţi, (sediul central)http://www.lib.ugal.ro/Istoric.html
 4. 4. ISTORICUL BIBLIOTECIIcuprinde: 494347 volume de bibliotecă (105053titluri cărţi, 2529 titluri periodice, 55142 titluri stand-arde şi brevet) şi 7163 cititori (studenţi şi cadre di-dactice).1998-1999 – biblioteca este implicată în proiectulTempus Library Management System (UDJG în calita-te de coordonator).1998 - începe dezvoltarea unui sistem informaţionalcomputerizat, pentru întreaga gamă de activităţi cese desfăşoară în serviciul Bibliotecă (completareacolecţiilor, circulaţia documentelor etc.).1999 – se achiziţionează sistemul integrat de biblio-tecă TLIB ((activităţile de catalogare, evidenţă sunttranspuse în format electronic prin intermediul Modu-lului Catalogare, iar predarea-primirea publicaţiilorcătre gestiuni se face prin intermediul ModululuiRapoarte).2000 – se reamenajează spaţiile bibliotecii din sediulcentral al bibliotecii: 8 încăperi (săli de lectură, secţiide împrumut, birouri personal) şi 4 depozite de publi-caţii; se reorganizează sectorul relaţii cu publicul întrei sectoare: Biblioteca de ştiinte exacte şi inginere-şti şi Colecţia de periodice (sediul central), FilialaFacultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrative, Fil-iala Facultăţii de Inginerie din Brăila.2001 – devine operaţional împrumutul la domiciliuinformatizat.2002 – se reabilitează Filiala de ştiinţe economice şiumaniste2003—devine operaţional serviciul Personalia(cunoaşterea personalităţilor universităţii noastreprin intermediul paginilor web personale).2004—se transferă cărţile de lingvistică şi literaturăde la Filiala de ştiinţe economice si umaniste, la salade lectură I, din incinta sediului central; seconectează serviciile acestei filiale la sistemul inte-grat al serviciilor bibliotecii, din sediul central.2005 – se înfiinţează Filiala Facultăţii de Medicină şiFarmacie (sunt donate peste 3500 de volume prove-nite de la Biblioteca Spitalului Judeţean “Sf. ApostolAndrei” Galaţi)2005—sunt achiziţionate baze de date de periodiceonline: Proquest, SpringerLink, Oxford Journals,ASME Journals.2007 – este implementat proiectul de referinţe prine-mail REM-RO, biblioteca Universităţii “Dunărea deJos” din Galaţi având ca partenere biblioteci din ţa-ră: BCU Bucureşti, BVAU Galaţi, BNR, Biblioteca Uni-versităţii Tehnice “Gh. Asachi” din Iaşi, BCUTimişoara, Biblioteca Universităţii “Transilvania” dinBraşov ş.a.2008-2011 – biblioteca este implicată în proiectulde cercetare SIPTEH (UDJG în calitate de coordona-tor).2010 – este creat şi începe să se dezvolte depozituldigital ARTHRA.2012—se înfiinţează compartimentului de digitizareal bibliotecii; biblioteca beneficiază de accesul labazele de date online, în cadrul consorţiului ANELiS-+; se înfiinţează Filiala Facultăţii de Litere.http://www.lib.ugal.ro/Istoric.html
 5. 5. Biblioteca în cifreNumăr cataloage de bibliotecă: 9Cataloage tradiţionale: 8Catalog electronic—funcţional din1999Număr total volume de bibliotecă 454489volumeNumăr titluri cărţi 81410 titluriNumăr de reviste (titluri) 3585 titluri:româneşti: 2579 titluristrăine: 1006 titluriNumăr documente electronice (CD-ROM/DVD-ROM) 1437 volume; 1037 titluriNumăr standarde 35785 titluri (volume)Număr brevete de invenţii 18559 titluri(volume)Număr baze de date ştiinţifice, accesibileprin site-ul bibliotecii 8 baze date: Cambridge Journals Online Institute of Physics Oxford Journals Collection PROQUEST Central Science Direct SpringerLink Taylor and Francis Web of KnowledgeColecţiile biblioteciiSpaţiile biblioteciiDin cuprins: Colecţii Spaţii Informatizareîn ianuarie 2013Sediul CentralSală de lectură I – 110 mp (40locuri); depozitul sălii de lec-tură I – 176 mpSală de lectură II - 116 mp(60 locuri); depozitul sălii delectură II – 176 mpSecţie de împrumut - 200 mpSala multimedia – 36 mp (8locuri); 4 calculatoareconectate la InternetFiliala de Ştiinţe Economice şiUmanisteSala de lectură – 140 mp (60locuri); depozitul sălii delectură – 133 mpSecţia de împrumut – 188 mpFiliala Facultăţii de MedicinăSală de lectură şi secţie deîmprumut - 367 mp (36 locuri)Filiala Facultăţii de Inginerie dinBrăilaSală de lectură şi secţie deîmprumut - 113 mp (50 delocuri)Filiala Facultăţii de LitereSală de lectură - 54 mp (20 delocuri).http://www.lib.ugal.ro/Activitatea_bibliotecii.html
 6. 6. InformatizareHardware1. Computere: 59 (funcţionale) din care: Servere: 2 servere Staţii de lucru pentru personalul bibliotecii: 33 computere Staţii de lucru pentru utilizatori: 24 computere18 staţii de lucru cu acces la Internet şi la catalogul electro-nic al bibliotecii (OPAC)6 staţii cu acces la catalogul electronic al bibliotecii (OPAC)2. unităţi HDD externe cu capacitate de 2 TB/unitate3. Imprimante: 8 imprimante dintre care: 4 imprimante de reţea; 4 imprimante de birou.4. Scannere: 4 scannere5. Copiatoare: 3 copiatoare (cu funcţii de imprimantă de reţea)6. Cititoare de barcoduri: 8 cititoare de barcoduri7. Nr. reţele de calculatoare: 3 reţele (sediul central al bibliotecii; Filiala de ştiinţe economice şiumaniste; Filiala Facultăţii de Medicină şi Farmacie).BIBLIOTECA ÎN CIFREhttp://www.lib.ugal.ro/Activitatea_bibliotecii.html
 7. 7. InformatizareSoftwareAplicaţii software destinate personalului bibliotecii Sistem integrat de bibliotecă TINLIB 400 Aplicaţie software rapoarte bibliotecă TGWORD SIVADOC – management documente Ecosoft Premier – gestiune financiar-contabilă Aplicaţie software Evidenţă chitanţiere Aplicaţie software Gestiune standarde Aplicaţie software Inventariere reviste Aplicaţie software Evidenţă împrumuturi publicaţiiAplicaţii software destinate utilizatorilor bibliotecii (accesibile de pe site-ul bibliotecii) Formulare electronice pentru referinţe prin email (REFBIB şi REM-RO) – permiteinteracţiunea cu bibliotecarul privind furnizarea de referinţe depsre colecţiile şi serviciilebibliotecii; formularele sunt disponibile pe site-ul bibliotecii, la secţiunea Servicii – Referinţe prine-mail Actualizare preţ documente - realizează actualizarea preţului pentru orice document dinbibliotecă, conform legislaţiei în vigoare, fiind necesară pentru recuperarea valorii documentelorpierdute, distruse sau deteriorate; aplicaţia este disponibilă pe site-ul bibliotecii, la secţiuneaServicii – Împrumutul publicaţiilor.Înregistrări în bazele de date ale bibliotecii în perioada 1999–2012 31589 titluri cărţi 1805 titluri reviste 1042 titluri documente electronice 236 titluri articole 35785 STAS–uri 18559 brevete de invenţii 141574 volume de bibliotecă 15711 cititori înregistrări în fișierele de autoritate din TLIB:26965 autori11705 vedete de subiect19746 clasificări. înregistrări în depozitul digital ARTHRA:articole științifice: 232 înregistrărirezumate teze doctorat: 104 înregistrăribibliografii și repertorii: 167 înregistrăriBIBLIOTECA ÎN CIFREhttp://www.lib.ugal.ro/Activitatea_bibliotecii.html
 8. 8. Consultă bibliotecarulAchiziţia publicaţiilorLigia Elena PîslaruAchiziţii periodice /baze de date+40 336130133ligia.pislaru@ugal.roGeorgeta SusanuAchiziţii/donaţii cărţi+40 336130133susanugeorgeta@yahoo.comDiana Elena AngheleAchiziţii cărţi (grant)/casare+40 336130133diana.anghele@ugal.roîn legătură cu...Achiziţia de publicaţii se realizează din fonduriledestinate în acest scop din bugetul statului sau dinalte surse de finanţare (granturi, contracte de cer-cetare, sponsorizări etc.).Cadrele didactice întocmesc referate de achiziţie,după modelul din anexa 2. Numărul de exemplarece urmează să fie achiziţionat este în funcţie de ti-pul publicaţiei şi de numărul de studenţi care studi-ază disciplina respectivă: 5 ex. / 25 stud. 10 ex. / 25-50 stud. 15 ex. / 50-80 stud. 20 ex. / 80-120 stud. 25 ex. / 120-125 stud. 30 ex. > 150 stud.În anexa 3 este prezentat algoritmul de procesare aachiziţiei publicaţiilor.Schimbul publicaţiilorMihaela BărbulescuSchimb interbibliotecar+40 336130133mihaela.barbulescu@ugal.roÎn cadrul schimbului interbibliotecar de publica-ţii se expediază revista ştiinţifică a universităţii,Analele Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi(anexa 4), la care se adaugă, ocazional, cursuri alecadrelor didactice editate de editura universităţiiGalati University Press.Digitizarea documentelorAna Maria CrăciunDigitizare documenteInt. 8319ana.craciun@ugal.roAnca Laura GrigorovDigitizare documenteInt. 8319grigorovancalaura@yahoo.comActivitatea din acest sector este orientată, în prin-cipal, pe dezvoltarea depozitului digitalARTHRA, accesibil de pe site-ul bibliotecii laadresa www.lib.ugal.ro/arthraÎn plus, sunt actualizate periodic noutăţile de cărţiintrate în bibliotecă, prin scanarea coperţilor şicompletarea datelor de identificare.Cadrele didactice dispuse să depună conţinut digi-tal în depozitul ARHRA trebuie să completeze uncontract de copyright conform anexei 5.http://www.lib.ugal.ro/Departamente_si_personal.html
 9. 9. Împrumutul interbibliotecarFloricica CristeaÎmprumut interbibliotecarInt. 8319floricica_cristea@yahoo.comUtilizatorii bibliotecii Universităţii "Dunărea de Jos" dinGalaţi pot solicita documente care nu se află în colecţii-le bibliotecii noastre, dar sunt deţinute de alte biblioteciuniversitare din ţară, prin completarea unei cereri tip(anexa 6), adresată compartimentului Împrumutinterbibliotecar.Catalogarea, clasificarea şi indexarea publicaţiilorLenuţa UrsachiReferinţe şi cercetare bibliografică+40 336 130 134lenuta.ursachi@ugal.roNicoleta GavrilăReferinţe şi cercetare bibliografică+40 336 130 134nicoleta.gavrila@ugal.roBibliotecarii din acest sector vin în sprijinul utilizatorilorbibliotecii furnizând informaţii în legătură cu serviciile şicolecţiile bibliotecii. Căile de transmitere sunt: oral, te-lefonic, e-mail, yahoo messenger sau chat online.La adresa http://www.lib.ugal.ro/Referinte_prin_e-mail.html, utilizatorul poate solicita informaţii, comple-tând oricare din cele două tipuri de formulare, disponi-bile online.Referinţele bibliografice furnizate din acest sector suntutile la întocmirea unei bibliografii sau completarea uneidocumentaţii de acreditare a unei specializări dinuniversitate.În anexa 7 sunt prezentate principalele instru-mente de informare elaborate în cadrul acestuicompartiment.În anexa 8 este ilustrat grafic procesul de referin-ţe.Referinţe şi cercetare bibliograficăCecilia BuriceaCatalogare clasificare, indexareInt. 8318ceciliaburicea@yahoo.comAnca Mihaela PopescuCatalogare clasificare, indexareInt. 8318apopescu@ugal.roCatalogarea publicaţiilor constă în descriere bibliogra-fică a acestora, conform unor norme internaţionale(ISBD): autor, titlu, loc publicare, editură, data de pu-blicare, număr de pagini, format, ISBN etc.Clasificarea constă în alocarea pentru publicaţia res-pectivă a unuia sau mai multor indici de clasificare ze-cimală, în diverse combinaţii permise, care faciliteazăregăsirea resursei (metodă mai puţin familiară utiliza-torilor).Indexarea constă în alocarea de descriptori (cuvintecheie, sintagme, etc.), care facilitează regăsirea resur-sei (metoda cea mai practicată de utilizatori).http://www.lib.ugal.ro/Departamente_si_personal.htmlCONSULTĂ BIBLIOTECARUL
 10. 10. Relaţii cu publiculCONSULTĂ BIBLIOTECARULSilvia SoareSala de lectură IInt. 8332silvia_soare@yahoo.comMariana DimaSala de lectură IInt. 8332mariana_dima56@yahoo.comDorina NăstaseSala de lectură IIInt. 8334dorina_nastase@yahoo.comCorina SavaSecţia de împrumutInt. 8333savacorina08@yahoo.comMariana AlexaSecţia de împrumutInt. 8333mariana_alexa08@yahoo.comSergiu ObrejaSala multimedia+40 336 130 134sergiu.obreja@ugal.roSediul central Filiala de ştiinţe economice şi umanisteViorica DicuSala de lectură+40 336 130 137vioricadicu@yahoo.comElena OrheanuSala de lectură/secţie deîmprumutInt. 8320elenaorheanu@yahoo.comFiliala Facultăţii de Medicină şi FarmacieLiliana OneaSecţia de împrumutInt. 8321liliana.onea@ugal.roDoina BaştiureaSala de lectură/secţie deîmprumutInt. 8320bdoina07@yahoo.comFiliala Facultăţii de Inginerie din BrăilaLenuţa IconaruSala de lectură/secţie deîmprumuticonarulenuta@yahoo.comFiliala Facultăţii de LitereCană DobriţaSala de lectură+40 336 130 205http://www.lib.ugal.ro/Departamente_si_personal.html
 11. 11. Filiale şi colecţiiSediul centralstr. Domnească nr. 47, 800008 Galaţitelefon: int. 8332orar: luni-vineri: 8-16publicaţii: periodice româneşti şi străine, teze dedoctorat, lucrări de referinţă (dicţionare, enciclopediietc.)accesul este liber la raftaşezarea publicaţiilor la raft este sistematică (pedomenii)spaţiul destinat lecturii cuprinde 40 locuricalculatoare public: 1 calculator acces OPAC; 4calculatoare acces InternetSala de lectură IIstr. Domnească nr. 47, 800008 Galaţitelefon: int. 8334orar: luni-vineri: 8-16domenii: matematică, fizică, chimie, biologie,informatică, electronică, electrotehnică, mecanică,metalurgie, construcţii de nave, industrie chimică,construcţii civile, hidrotehnică, industrie alimentară,piscicultură, etc.accesul este liber la raftaşezarea publicaţiilor la raft este sistematică (pedomenii)spaţiul destinat lecturii cuprinde 60 locuricalculatoare public: 1 calculator acces OPAC, 4calculatoare acces InternetSala de lectură Istr. Domnească nr. 47, 800008 Galaţitelefon: int. 8333orar: luni-vineri: 8-16domenii: matematică, fizică, chimie, biologie,informatică, electronică, electrotehnică, mecanică,metalurgie, construcţii de nave, industrie chimică,construcţii civile, hidrotehnică, industrie alimentară,piscicultură, etc.accesul este realizat prin împrumut la domiciliuaşezarea publicaţiilor la raft este topografică(după înălţimea cărţii)calculatoare: 1 calculator acces OPACSecţia de împrumuthttp://www.lib.ugal.ro/Filiale.html
 12. 12. str. Gării nr. 63-65, Galaţi, 800003 Galaţitelefon: 0336130137orar: luni-vineri: 8-16domenii: filosofie, psihologie, religie, şti-inţe economice, drept, pedagogie, sport,arte, biografii, geografie, istorie, arheologieaccesul este liber la raftaşezarea publicaţiilor la raft este siste-matică (pe domenii)spaţiul destinat lecturii cuprinde 60 locuricalculatoare public: 1 calculator accesOPAC; 1 calculator acces InternetSediul centralFILIALE ŞI COLECŢIISala Multimedia Sala Internetstr. Domnească nr. 47, 800008 Galaţitelefon: 0336130134orar: luni-vineri: 8-16domenii: matematică, fizică, chimie, infor-matică, electronică, electrotehnică, mecanică,metalurgie, construcţii de nave, construcţiicivile, hidrotehnică, industrie alimentară, pis-cicultură, ştiinţe sociale şi umaniste; sportaccesul este realizat prin împrumut la do-miciliuaşezarea publicaţiilor la raft este sistema-tică (pe domenii)str. Domnească nr. 47, 800008 Galaţitelefon: 0336130134orar: luni-vineri: 8-20accesul la resurse Internet este realizatpe baza permisului Internetresurse: site-ul bibliotecii, baze de dateabonate şi în acces deschis, poşta electro-nică, alte resurse Internetspaţiul destinat studiului cuprinde 4calculatoareFiliala de ştiinţe economice şi umanisteSecţiadeîmprumutSaladelecturăstr. Gării nr. 63-65, Galaţi, 800003 Galaţitelefon: int. 8321orar: luni-vineri: 8-16domenii: filosofie, psihologie, religie, ştiinţeeconomice, drept, pedagogie, sport, arte, litera-tură şi lingvistică, biografii, geografie, istorie,arheologieaccesul este realizat prin împrumut la domici-liuaşezarea publicaţiilor la raft este topografică(după înălţimea cărţii)calculatoare public: 1 calculator acces OPAChttp://www.lib.ugal.ro/Filiale.html
 13. 13. Filiala Facultăţii de Medicină şi FarmacieFILIALE ŞI COLECŢIISala Lectură/Secţia de împrumutSala Internetstr. Oţelarilor, nr. 25, 800649 Galaţitelefon: int. 8320orar: luni-vineri: 8-16publicaţii: cărţi românesti şi străine, publi-caţii periodice, CD-ROM-uri, din domeniulmedicinei, chimiei, biologiei, etc.accesul este realizat prin împrumut la sală şila domiciliuaşezarea publicaţiilor la raft este sistematicăspaţiul destinat lecturii cuprinde 24 locuricalculatoare public: 1 calculator accesOPACstr. Oţelarilor, nr. 35, 800649 Galaţiorar: luni-vineri: 8-16accesul la resurse Internet este realizat pebaza permisului Internetresurse: site-ul bibliotecii, baze de dateabonate şi în acces deschis, poşta electronică,alte resurse Internetcalculatoare public: 5 calculatoare accesInternetFiliala Facultăţii de Inginerie din BrăilaSala de lectură/Secţia de împrumutCalea Călăraşilor, nr. 29, 810017 Brăilaorar: luni-vineri: 8-16domenii: ştiinţe exacte, tehnice, sociale şicu caracter enciclopedicaccesul este realizat prin împrumut la salăşi la domiciliuaşezarea publicaţiilor la raft este topografi-căspaţiul destinat lecturii cuprinde 50 locurihttp://www.lib.ugal.ro/Filiale.html
 14. 14. Accesul la bibliotecăUtilizatorii biblioteciiUtilizatori interniUtilizatori externistudenţicadre didacticepersonal universitatecadre medicalepreoţielevi în ultimul an deliceuImagine preluată de pe: http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-3d-people-partner-image7521479perfecţionarecercetarePermisul biblioteciiActe necesarelegitimaţie student /legitimaţie serviciu /carnet student /adeverinţă secretariatfacultatecarnet elevcarte identitateLa bibliotecăFişa contract utilizatorPermis bibliotecăPermis InternetCont utilizare copiatorValabilitatecadrele didactice şi salariaţii universităţii pentruperioada în care sunt încadraţi la universi-tatecadrele medicale pe o perioadă de 5 ani; per-misul se va viza la începutul fiecărui anuniversitarstudenţii pe toată durata studiilor; permisul seva viza la începutul fiecărui an universitarelevii pe o perioadă de un anutilizatorii externi pe o perioadă de un anpersoanele din alte localităţi (înscrise la docto-rat, definitivat sau pentru cercetare în di-verse domenii), studenţi înscrişi la alte uni-versităţi etc. care vor să apeleze la servicii-le bibliotecii pe o perioadă scurtă, accesulîn sălile de lectură şi la sala multimedia serealizează pe baza cărţii de identitate; nuvor putea împrumuta publicaţii la domiciliu
 15. 15. Sursele de informareCataloagele de bibliotecăSunt primele surse de informare care trebuie consultate atunci când dorim sa aflăm dacă o pu-blicaţie se află în bibliotecă.Accesul în sălile de lectură este liber la raft, publicaţiile fiind aşezate sistematic la raft (pe do-menii), conform normelor Clasificării Zecimale Universale.Accesul publicaţiilor aflate în secţiile de împrumut se face prin împrumut la domiciliu, aşezareaacestora fiind după format (înălţimea cărţii).Până în anul 1999, publicaţiile erau înregistrate pe fişe care erau ordonate alfabetic sau siste-matic şi depozitate în cataloagele tradiţionale ale bibliotecii (alfabetice, sistematice şi analitice,pentru articolele revistelor).După anul 1999, publicaţiile au început să fie înregistrate electronic în softul integrat de biblio-tecă TLIB.În vederea căutării unei anumite publicaţii este necesară consultarea catalogului în formatelectronic al bibliotecii, care poate fi accesat în toate sectoarele destinate relaţiilor cu publicul.Aici sunt amplasate calculatoare, prin intermediul cărora se pot efectua căutări după autor,titlu publicaţie, vedete de subiect sau diferite cuvinte cheie.Pentru publicaţii mai vechi de anul 1999, publicaţia este căutată după autor sau titlu, utilizândcataloagele tradiţionale ale bibliotecii.În vederea identificării la raft a publicaţiilor, utilizatorul bibliotecii va nota cota cărţii(sistematică, pentru sălile de lectură sau topografică, pentru secţiile de împrumut).Instrumentele bibliograficeCompartimentul referinţe şi cercetare bibliografică elaborează periodic instrumente bibliogra-fice, pentru a ţine la curent utilizatorii cu noutăţile intrate în bibliotecă, din diverse domenii.Editate sub formă de buletine/repertorii bibliografice, trimestrial sau anul, în sălile de lecturăale bibliotecii pot fi consultate: Buletinul bibliografic al noutăţilor de cărţi Repertoriul tezelor de doctorat Repertoriul lucrărilor de referinţă Repertoriul revistelor Repertoriul analelor universităţii Repertoriul documentelor electronicePagina web a biblioteciihttp://www.lib.ugal.roPagina web a bibliotecii este o importantă sursă electronică de informare furnizând informaţiiutile despre colecţiile şi serviciile bibliotecii, filialele şi orar, organizare şi locaţie.Din zona colecţiilor bibliotecii semnalăm: baze de date online (abonate sau în acces deschis),reviste online în acces deschis/domenii, lucrări de referinţă (tipărite şi online).Din zona serviciilor bibliotecii semnalăm: achiziţia publicaţiilor, împrumutul interbibliotecar,întreabă bibliotecarul (e-mail, ymess sau chat online).Din zona instrumentelor de informare semnalăm: tutoriale, întrebări frecvent utilizate, depozi-tul digital ARTHRA.ACCESUL LA BIBLIOTECĂ
 16. 16. Serviciile biblioteciiServicii gratuiteConsultarea colecţiilorFolosind permisul de bibliotecă, utilizatorii BUDJGpot consulta colecţiile bibliotecii: în regim de sală de lectură, folosind cota sis-tematică (de raft)ex.: 616.31/T32 în regim de împrumut la domiciliu, folosindcota de formatex.: III 14653Împrumutul publicaţiilor în regim de sală de lec-tură se face completând un buletin de sală.Împrumutul la domiciliu se realizează diferenţiat,funcţie de categoria de utilizatori şi de numărulde exemplare, astfel:studenţii / personal universitatenumăr publicaţii împrumutate: max. 10împrumut pe termen lung: 90 zileprelungire împrumut: 2 x 21 zileîmprumut pe termen scurt: 28 zileprelungire împrumut: 1x 21 zileîmprumut termen f. scurt: 14 zileprelungire împrumut: 1 x 7 zilecadrele didacticenumăr publicaţii împrumutate: max. 20împrumut pe termen lung: 90 zileprelungire împrumut: 2 x 21 zileîmprumut pe termen scurt: 28 zileprelungire împrumut: 1x 21 zileîmprumut termen f. scurt: 14 zileprelungire împrumut: 1 x 7 zilenumăr publicaţii împrumut special (grant): 50perioada de împrumut: 1 anMai multe informaţii despre căutarea şi localizarea pu-blicaţiilor aflaţi consultând pagina de tutorialehttp://www.lib.ugal.ro/Tutoriale.htmlReferinţe punctualeUtilizatorii bibliotecii primesc, de regulă,următoarele tipuri de informaţii: referinţe bibliografice din cataloageletradiţionale şi electronice proprii sau din altesurse de informare ale bibliotecii; răspunsuri la cereri de referinţe punctu-ale (o întrebare), în conformitate cu specifi-cul colecţiilor şi serviciilor puse la dispoziţiede bibliotecă; informaţii generale privind biblioteca(structură, adrese, condiţii de acces, orar,servicii etc.); informaţii de redirecţionare către un altcompartiment/o altă instituţie (bibliotecă,centru de documentare etc.) care ar puteaoferi răspunsul la cererea formulată.Consultarea cataloagelorUtilizatorii bibliotecii pot consulta cataloage-le tradiţionale şi electronic al bibliotecii pen-tru: a identifica existenţa în colecţii a uneipublicaţii; a nota cota, în vederea consultării; a verifica disponibilitatea unei publicaţii(împrumutată/la raft); a identifica locul unde poate fi consulta-tă publicaţia (sediu/filiale); a identifica şi alte publicaţii/alţi autori înrelaţie cu publicaţia căutată; a întocmi o bibliografie pe o anumitătemă etc.
 17. 17. SERVICIILE BIBLIOTECIIConsultarea resurselor electroniceResursele electronice ale bibliotecii fac referi-re la următoarele:Documente electronice—disponibile la salamultimedia; pot fi împrumutate la domiciliutitlurile care sunt în mai mult de două exem-plare, pe o perioadă de maximum o săptă-mână. Noutăţile sunt disponibile la adresa:h t t p : / / w w w . l i b . u g a l . r o /Documente_electronice.htmlBaze de date online—pe pagina web a bi-bliotecii este disponibilă lista bazelor de dateabonate şi free trial, baze de date în accesdeschis, depozite digitale instituţionale, bibli-oteci digitale:http://www.lib.ugal.ro/Baze_de_date.htmlReviste online în acces deschis pe sub-iecte—o colecţie de reviste, în acces deschisla conţinutul integral al articolelor, organizatepe domenii:http://www.lib.ugal.ro/Resurse_gratuite.htmlDepozitul digital ARTHRA—oferă accesul laconţinutul în format digital pentru principale-le tipuri de publicaţii ştiinţifice: articole dinanalele universităţii, teze de doctorat, rezu-mate teze de doctorat, bibliografii pe dome-nii:http://www.lib.ugal.ro/arthra/Lucrări de referinţă online—sunt disponi-bile pagini web ale principalelor categorii delucrări de referinţă: dicţionare, enciclopedii,albume, almanahuri, translatoare:h t t p : / / w w w . l i b . u g a l . r o /BUDJG_REI_lucr_ref.htmlServicii gratuiteConsultarea resurselor InternetResursele Internet puse la dispoziţia utiliza-torilor bibliotecii sunt disponibile pe paginaweb, după cum urmează:Biblioteca istorică— oferă informaţii biobi-bliografice ale celor mai marcante personali-tăţi ale comunităţii academice gălăţene:http://www.lib.ugal.ro/istoric_universitate/pages/index.htmlResurse Internet pe subiecte - reprezintăo colecţie de pagini web, portaluri, resurseeducaţionale şi academice de interes.http://www.lib.ugal.ro/Resurse_internet.htmlBiblioteci din ţară - se regăsesc paginileweb ale principalelor biblioteci din ţară.h t t p : / / w w w . l i b . u g a l . r o /C o n s u l t a r e a _ r e s u r s e l o r _ i n t e r n e t /pag_biblioteci.htmlUniversităţi din ţară - se regăsesc informa-ţii privind programele de şcolarizare, burse,condiţii de accesare, precum şi alte informaţiide interes.h t t p : / / w w w . l i b . u g a l . r o /C o n s u l t a r e a _ r e s u r s e l o r _ i n t e r n e t /pag_universitati.htmlEdituri şi distribuitori—permite accesulutilizatorilor la cele mai noi apariţii editoriale,în vederea propunerii de achiziţie.h t t p : / / w w w . l i b . u g a l . r o /C o n s u l t a r e a _ r e s u r s e l o r _ i n t e r n e t /pag_edituri.htmlMotoare de căutare academice - o colec-ţie de link-uri către motoare de căutare ge-nerale şi academice şi indexuri, pentru do-meniile de interes.h t t p : / / w w w . l i b . u g a l . r o /C o n s u l t a r e a _ r e s u r s e l o r _ i n t e r n e t /pag_motoare.html
 18. 18. SERVICIILE BIBLIOTECIIServicii gratuiteÎmprumutul interbibliotecarUtilizatorii Bibliotecii Universităţii "Dunărea deJos" din Galaţi pot solicita documente care nu seaflă în colecţiile bibliotecii noastre, dar sunt deţi-nute de alte biblioteci universitare din ţară, princompletarea unei cereri adresată Compartimentu-lui Împrumut interbibliotecar.Beneficiarii împrumutului interbibliotecar– studenţii;– cadrele didactice;– cercetătorii;– doctoranzii;– salariaţii Universităţii.Condiţii de împrumut– prezentarea permisului de bibliotecă;– completarea unei cereri de împrumutinterbibliotecar cu datele personale ale solicitantu-lui şi datele bibliografice ale documentelor solicita-te (anexa 6);– documentele se consultă numai în sala de lectu-ră, după achitarea taxelor aferente împrumutuluiinterbibliotecar.Tarife suportate de solicitant– costurile solicitate de biblioteca furnizoare;– contravaloarea taxelor poştale.Informaţii utile– folosiţi catalogul colectiv al principalelor biblio-teci din ţară, ROLiNeST, pentru a identifica o pu-blicaţie pe care nu o găsiţi la BUDJG:http://aleph.edu.ro– pentru un serviciu cât mai prompt, indicaţi încerere biblioteca care deţine în colecţiile sale do-cumentul solicitat de dumneavoastră;– cu cât se cunosc mai multe date bibliografice(autor, titlul publicaţiei, an, pagină), cu atât maiuşoară va fi regăsirea documentului;– fotocopierea documentelor solicitate prin ILL seface doar în incinta bibliotecii;– se pot solicita doar scanări sau fotocopii alearticolelor din publicaţii periodice.Referinţe şi cercetare bibliograficăServiciul de referinţe şi cercetare bibliograficăvine în întâmpinarea utilizatorilor bibliotecii,atunci când aceştia se confruntă cu situaţiadezvoltării unei teme de cercetare.În baza unui interviu de referinţă, care poateavea loc faţă în faţă, telefonic, prin e-mail sauchat online, bibliotecarul obţine de la solicitantinformaţii despre: planul temei, domeniul,cuvintele cheie, limbă, anul apariţiei etc.În baza acestor date trece la etapa de cerce-tare bibliografică utilizând toată gama de do-cumente: tipărite şi electronice.Algoritmul de cercetare bibliografică este pre-zentat grafic în anexa 8.Pe pagina bibliotecii, la adresa http://www.lib.ugal.ro/Referinte_prin_e-mail.htmlsunt disponibile formularele electronice aleserviciului de referinţe prin e-mail.În cadrul acestui compartiment sunt elaborateo serie de instrumente de informare, disponi-bile în anexa 7.Bibliotecarii din acest sector se ocupă şi cuactualizarea periodică, pe pagina web a biblio-tecii, a noutăţilor intrate în bibliotecă: cărţi,teze de doctorat, lucrări de referinţă, rapoartede cercetare, periodice, documente electroni-ce, baze de date etc., disponibile la secţiunea“Colecţii.Prin intermediul paginii “Întreabă biblioteca-rul”, utilizatorul poate interacţiona cu bibliote-carul de referinţe prin intermediul chatuluionline.Bibliotecarul de referinţe a elaborat un set de11 tutoriale în cultura informaţiei, legate dedezvoltarea unei teme de cercetare. Acesteasunt disponibile online, la adresa: http:://www.slideshare.net/lursachi şi rezolvă o seriede probleme legate de subiecte precum: cău-tarea şi localizarea informaţiilor, citarea surse-lor de informare, realizarea unei bibliografiietc.
 19. 19. Serviciile contra-cost practicate de biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi sunt: copi-erea (alb/negru şi color), scanarea, inscripţionarea CD/DVD, întârzieri legate de restituirea pu-blicaţiilor şi cheltuielile de returnare a publicaţiilor provenite de la alte biblioteci (împrumutulinterbibliotecar)Tarifele legate de serviciile contra-cost sunt disponibile în anexele 10 şi 11.Sumele corespunzătoare tarifelor se vor încasa pe bază de dispoziţie de plată de cătrebibliotecarele:la Sediul central al bibliotecii (sala de lectură II)la Filiala de ştiinţe economice şi umaniste (sala de lectură)la Biblioteca Facultăţii de Medicină şi Farmacieşi vor fi depuse la caseria universităţii, la terminarea fiecărui chitanţier, pe bază de borderou.Toate aceste sume vor fi utilizate, conform legislaţiei în vigoare, pentru dezvoltarea colecţiilorsau pentru cheltuielile materiale ale bibliotecii.SERVICIILE BIBLIOTECIIServicii contra-cost
 20. 20. Statistica bibliotecii2005-2012DEZVOLTAREA COLECŢIILORhttp://www.lib.ugal.ro/Activitatea_bibliotecii.html
 21. 21. STATISTICA BIBLIOTECIIhttp://www.lib.ugal.ro/Activitatea_bibliotecii.htmlDEZVOLTAREA COLECŢIILOR
 22. 22. STATISTICA BIBLIOTECIIhttp://www.lib.ugal.ro/Activitatea_bibliotecii.htmlDEZVOLTAREA COLECŢIILOR
 23. 23. STATISTICA BIBLIOTECIIhttp://www.lib.ugal.ro/Activitatea_bibliotecii.htmlDEZVOLTAREA COLECŢIILOR
 24. 24. STATISTICA BIBLIOTECIIhttp://www.lib.ugal.ro/Activitatea_bibliotecii.htmlDEZVOLTAREA COLECŢIILOR
 25. 25. STATISTICA BIBLIOTECIIhttp://www.lib.ugal.ro/Activitatea_bibliotecii.htmlDEZVOLTAREA COLECŢIILOR
 26. 26. UTILIZATORII BIBLIOTECIISTATISTICA BIBLIOTECIIhttp://www.lib.ugal.ro/Activitatea_bibliotecii.html
 27. 27. UTILIZATORII BIBLIOTECIISTATISTICA BIBLIOTECIIhttp://www.lib.ugal.ro/Activitatea_bibliotecii.html
 28. 28. ANEXA 1 Organigrama bibliotecii
 29. 29. UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢIFacultatea/Departamentul/Serviciul:Nr. înreg__________din_____________________APROBAT,RECTOR,Prof.dr.ing. Iulian-Gabriel BîrsanREFERAT DE NECESITATEŞI OPORTUNITATEPrin prezentul referat solicităm achiziţionarea următoarelor produse/servicii/lucrări:Nr.crt.(1)Cod. CPV/ISBN(2)Denumire(prod., serv., lucrare)(3)Poziţiadin listade echip(4)Cant.(set)(5)Pret unit.estimativ (cuTVA) (6)Val. totală(cu TVA)(5*6=7)Articolcontabil(8)ContCM(9)Sursa(10)ElementSDA(11)Nr. SAPMijlocfix(12)1TOTALPoziţiile (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) se vor completa OBLIGATORIU de Directorul/Responsabilul proiectului.Poziţiile (8, 9, 10, 11, 12) se vor completa de Serviciile UDJG.Se va completa obligatoriu poziţia/nr. curent al echipamentului/bunului din lista de echipamente, anexa la contract.Necesitatea, oportunitatea, şi eficacitatea achiziţiei : Asigurarea suportului informaţional al cadrelor didactice şi studenţilorReferatul se va deconta din devizul contractului de cercetare nr.________-______________, capitolul bugetar____________________-___________Etapa ___-____/___-_____Data finalizării etapei:_____________-_________Data finalizării achiziţiei:_______-_______________Numele siprenumeleSemnaturaNecompletarea tuturor poziţiilor va duce la returnarea referatului. Contabil-sef,Ec. Berigic DoinaANEXA 2 Referat achiziţie publicaţii
 30. 30. ANEXA 3 Fluxul documentelor în procesulde achiziţie
 31. 31. Schimbul interbibliotecarAnalele Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi constituie o publicaţie ştiinţifică a Universităţii“Dunărea de Jos” Galaţi cu apariţie anuală sau bianuală, în limbi străine de circulaţie internaţională.Primele fascicole au început să fie publicate începând cu anul 1978 sub denumirea de “Buletinul Uni-versităţii din Galaţi”. În prezent acestea sunt publicate în 24 de fascicole, dintre care o mare partesunt acreditate de către CNCSIS.Fascicola I: Economie şi informaticăaplicată (ISSN 1584-0409)Nr. de parteri externi: 13 (10 ţări)Nr. de parteri interni: 21Online: http://www.eia.feaa.ugal.ro/Revistă în acces deschisRevistă CNCSIS categ B+Indexată în bazele de date:EconLitREPECDOAJEBSCOAcademic Journals DatabaseIndex CopernicusULRICHECONIS, ZBWCambridge Scientific AbstractFascicola II: Matematică. Fizică.Mecanică teoretică (ISSN 1221-4531)începând cu 2007 devine: Matematică.Fizică. Chimie. Informatică (ISSN 1842-6506)2009 revine la titlul inițialNr. de parteneri externi: 34 (19 ţări)Nr. de parteneri interni: 20Online: http://www.phys.ugal.ro/Annals_Fascicle_2/Acces abstracte articoleRevista CNCSIS categ. B+ (2010)Indexată în bazele de date:Cambridge Scientific Abstracts(CSA)EBSCOFascicola III: Electrotehnică.Electronică. Automatică. Informatică(ISSN 1221-454X)Nr. de parteneri externi: 21 (12 ţări)Nr. de parteneri interni: 26Online: http://www.ann.ugal.ro/eeai/index.htmlRevistă în acces deschisIndexată în bazele de date:PROQUEST - CSAUlrich’s Periodicals DirectoryEBSCOFascicola IV: Frigotehnie. Motoare cuardere internă. Cazane şi turbine (ISSN 1221-4558)Nr. de parteneri externi: 14 (10 ţări)Nr. de parteneri interni: 18Online: http://www.tmt.ugal.ro/Items/Annals/Annals.htmAcces abstracte articoleFascicola V: Tehnologia construcţiilor demaşini (ISSN 1221-4566)Nr. de parteneri externi: 16 (10 ţări)Nr. de parteneri interni: 19Online: http://www.cmrs.ugal.ro/TMB/index.htmlAcces abstracte articoleRevistă CNCSIS categ B+ (2010)Indexată în bazele de date:CSAUniversitatsbibliothek HannoverUniversitatsbibliothek StuttgartSCIPIO-ROFascicola VI: Food Technology (ISSN 1843-5157)Nr. de parteneri externi: 12 (9 ţări)Nr. de parteneri interni: 20Online: http://www.ann.ugal.ro/tpa/Revistă în acces deschisRevista CNCSIS categ. B+ (2011)Indexată în bazele de date:ScopusDOAJANEXA 4 Analele universităţii
 32. 32. Schimbul interbibliotecarEBSCOProQuestCSA IlluminaCABIIndex CopernicusChemical AbstractFascicola VII: Fishing and Aquaculture (ISSN1221-6585)Nr. de parteneri externi: 18 (12 ţări)Nr. de parteneri interni: 12Fascicola VIII: Tribologie (ISSN 1221-4590)Nr. de parteneri externi: 15 (10 ţări)Nr. de parteneri interni: 16Online: http://www.om.ugal.ro/AnnalsFasc8Tribology/index.htmRevistă în acces deschisRevistă CNCSIS categ. B+Indexată în bazele de date:CSAFascicola IX: Metalurgie şi ştiinţa materialelor(ISSN 1453-083X)Nr. de parteneri externi: 18 (11 ţări)Nr. de parteneri interni: 15Online: http://www.fimm.ugal.ro/new/index.php/annals/the-journalRevistă în acces deschisRevistă CNCSIS categ. B+ (2011)Indexată în bazele de date:CSAFascicola X: Mecanică aplicată (ISSN 1221-4612)Nr. de parteneri externi: 14 (8 ţări)Nr. de parteneri interni: 20Online: http://www.mrm.ugal.ro/anale.htmAcces abstracte articoleIndexată în bazele de date:CSAIndex CopernicusFascicola XI: Construcţii navale (ISSN 1221-4620)Nr. de parteneri externi: 16 (11 ţări)Nr. de parteneri interni: 12Online: http://www.naoe.ugal.ro/index.php?p=analele_universitatii_fascicola_xiAcces abstracte articoleIndexată în bazele de date:CSAFascicola XII: Utilajul şi tehnologia sudării(ISSN 1221-4639)Nr. de parteneri externi: 14 (11 ţări)Nr. de parteneri interni: 18Online: http://www.cmrs.ugal.ro/AWET.htmAcces abstracte articoleRevistă CNCSIS categ. B+Indexată în bazele de date:CSAEBSCOIndex CopernicusIntuteSCIPIO—ROScopusWelding InstituteFascicola XIII: Limbă şi literatură (ISSN1221-4647)Nr. de parteneri externi: 4 (2 ţări)Nr. de parteneri interni: 20Online: http://www.lit.ugal.ro/docint/CERCETARE/Publicatii/Anale.%20Fascicula%20XIII.%20Limba%20si%20literatura/Home.htmRevistă în acces deschisIndexată în bazele de date:CNCSISFabulaSCIPIO—ROFascicola XIV: Inginerie mecanică (ISSN1224-5615)Nr. de parteneri externi: 14 (10 ţări)Nr. de parteneri interni: 20Fascicola XV: Educaţie fizică şimanagement în sport (ISSN 1454-9832)Nr. de parteneri externi: 5 (4 ţări)ANEXA 4 Analele universităţii
 33. 33. Schimbul interbibliotecarNr. de parteneri interni: 14Online: http://www.efms.ugal.ro/Revistă în acces deschisRevistă CNCSIS categ. B+Indexată în bazele de date:DOAJEBSCOIndex CopernicusSCIPIO-ROFascicola XVII: Medicină (ISSN 1583-2074)Nr. de parteneri externi: 5 (4 ţări)Nr. de parteneri interni: 13Online: http://www.med.ugal.ro/annals.htmRevistă în acces deschisRevistă CNCSIS categ. B+Indexată în bazele de date:DOAJIndex CopernicusFascicola XVIII: Filosofie (ISSN 1583-512X)Nr. de parteneri externi: 2 (1 ţară)Nr. de parteneri interni: 21Online: http://www.filosofie.ugal.ro/anale.htmlRevistă în acces deschisFascicola XIX: Istorie (ISSN 1583-7181)Nr. de parteneri externi: 3 (1 ţară)Nr. de parteneri interni: 20Online: http://www.istorie.ugal.ro/anale.htmRevistă în acces deschisIndexată în bazele de date:DOAJIndex CopernicusFascicola XX: Sociologie (ISSN 1842-6492)Nr. de parteneri externi: 3 (1 ţară)Nr. de parteneri interni: 12Fascicola XXI: Psihologie şi ştiinţeleeducaţiei (ISSN 1842-1318)Nr. de parteneri externi: 3(1 ţară)Nr. de parteneri interni: 12Fascicola XXII: Drept şi administraţiepublică (ISSN 1843-8334)Nr. de parteneri externi: 2(1 țară)Nr. de parteneri interni: 20Online: http://www.drept.ugal.ro/anale.phpRevistă în acces deschisF a s c i c u l e X X I I I : M é l a n g e sFrancophones (ISSN 1843-8539)Online: http://www.lit.ugal.ro/docint/C E R C E T A R E / P u b l i c a t i i / F r a n c e z a /M E L A N G E S % 2 0 F R A N C O P H O N E S /MelangesFrancophones.htmAcces abstracte articoleIndexată în bazele de date:FabulaMLAFascicula XXIV : Lexic comun / LexicSpecializat (ISSN 1844-9476)Online: http://www.lit.ugal.ro/docint/C E R C E T A R E / P u b l i c a t i i / R o m a n a /LEXIC_COMUN-LEXIC_SPECIALIZAT/LexicComunLexicSpecializat.htmRevistă în acces deschisIndexată în bazele de date:FabulaANEXA 4 Analele universităţii
 34. 34. PROPUNERECONTRACT ACORDARE DREPTURI DE DISTRIBUIREÎN ACCES DESCHIS A DOCUMENTELORUNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” este de acord să publice lucrarea cutitlul ..............................................................................................................................................care are ca autor(i).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Luând în considerare prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interespublic, a Recomandării 2011/711/UE din 27 octombrie 2011 adoptată de Comisia Europeană care sereferă la digitizarea şi accesibilitatea online a materialului cultural şi conservarea digitală, prinproiectul SIPTEH, Universitatea „Dunărea de Jos” şi-a propus să pună la dispoziţia publiculuiaccesul la o reţea de depozite digitale de informaţii tehnice digitizate: teze de doctorat, rezumate aletezelor de doctorat, lucrări de licenţă, disertaţii, lucrări în cadrul sesiunilor ştiinţifice studenţeşţi etc.,în scopul creşterii vizibilităţii ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional a comunităţii academicelocale.Gândit ca instrument alternativ de comunicare a rezultatelor ştiinţifice, depozitul digitalinstituţional al Universităţii „Dunărea de Jos” va putea implementa recomandările ComisieiEuropene referitoare la conţinutul digital numai dacă va fi autorizată de către creatorul acestuiapentru a distribui rezultatele cercetărilor sale.Transferul de copyrightPrin prezentul contract, autorul transferă Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi dreptul de adistribui lucrarea depusă în depozitul digital al instituţiei, permiţând accesul deschis, pe termennelimitat, de oriunde şi oricând, la conţinutul integral sau parţial al lucrării. Universitatea „Dunăreade Jos” din Galaţi, la rândul său, va pune la dispoziţia utilizatorilor, prin intermediul depozituluidigital instituţional, conţinutul ştiinţific oferit de autorul acestuia, în condiţiile în care acesta a fostsupus în prealabil unui proces de peer-review.AutorulAutorul garantează că lucrarea este în forma originală, nu a mai fost publicată vreodată şi nici nuexistă o a treia parte care să deţină drepturi care să interfereze cu obligaţiile prezentului contract.Autorul garantează că deţine drepturi exclusive asupra lucrării, iar dacă elaborarea lucrării esterezultatul sprijinului acordat de o altă parte (sponsor), acest lucru este recunoscut clar în lucrare şipoate demonstra cu acte doveditoare.Autorul garantează că lucrarea nu are un conţinut defăimător şi nu lezează imaginea unei altepersoane prin utilizarea ilegală a surselor de informare (menționarea citatelor în cadrul lucrării).Autorul este responsabil de pagubele pe care le-ar putea produce în cazul nerespectării termenelor şicondiţiilor prezentului contract.Autorul îşi păstrează dreptul de a:• face copii (integrale sau parţiale) din lucrare, în scopuri didactice;• promova lucrarea în cadrul unor întâlniri profesionale;• include lucrarea în pagina web personală/departamentului în care lucrează;• utiliza lucrarea în cercetări viitoare care să conducă la elaborarea unor lucrări mai ample(disertaţie, teză de doctorat, carte etc.).ANEXA 5 Contract copyright ARTHRA
 35. 35. Autorul nu este remunerat ca urmare a autorizării Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi privinddreptul de a distribui lucrarea în cadrul depozitului digital instituţional.Autorul îşi rezervă dreptul de a retrage lucrarea din depozitul digital al Universităţii „Dunărea deJos” numai în baza unei notificări făcută cu 10 zile lucrătoare în avans față de momentul retragerii.Universitatea „Dunărea de Jos” din GalaţiUniversitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi garantează că va pune la dispoziţia publicului lucrareacare face obiectul prezentului contract, costurile implicate fiind suportate de Universitate.Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi garantează că lucrarea depusă în depozitul digital nu vafi folosită în scopuri comerciale, iar la accesarea acesteia utilizatorul va fi avertizat de respectareadrepturilor de autor, interzicând reproducerea lucrării.Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi nu este responsabilă de folosirea ilegală a surselor deinformare în elaborarea lucrării şi nici de modul cum utilizatorii folosesc lucrarea (copiere, plagiat,alterarea conţinutului lucrării).Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi îşi rezervă dreptul de a retrage lucrarea din depozituldigital instituţional, urmare a revizuirii strategiei de dezvoltare a conţinutului digital, luându-şiangajamentul că va informa autorul de acest lucru, printr-o notificare.Perioada de valabilitatePrezentul contract este încheiat pe o perioadă nedeterminată şi poate fi reziliat, prin notificareauneia din părţi, cu 20 de zile lucrătoare în avans.Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele exemplareavând valoare de original.RECTOR, AUTOR,Prof. dr. ing. Iulian Gabriel BîrsanData
 36. 36. Universitatea „ Dunărea de Jos” din GalaţiBiblioteca – Împrumut Interbibliotecar de publicaţiiCerere de împrumut interbibliotecarNume solicitant..................................................................................................................................................................................................................................................................Nr. permis ............................................................................................................................Adresa e-mail / telefon................................................................................................Solicitare (Titlul documentului, autorul, editura, loc publicare, an- pentru articole se precizeazătitlul periodic, nr. volum, nr. pag.):1..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Instituţia / Biblioteca de unde se va face împrumutul....................................................................................................................................................................................................................2..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Instituţia / Biblioteca de unde se va face împrumutul....................................................................................................................................................................................................................3..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Instituţia / Biblioteca de unde se va face împrumutul....................................................................................................................................................................................................................4..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Instituţia / Biblioteca de unde se va face împrumutul....................................................................................................................................................................................................................Data, Semnătură solicitant,............................... ............................................Notă :Taxele poştale de restituire a documentelor împrumutate şi taxele percepute pentru xerocopiereadocumentelor solicitate vor fi achitate de către solicitant.ANEXA 6 Cerere împrumut interbibliotecar
 37. 37. Instrumente bibliograficeBuletin bibliografic noutăţicarteformat tipărit, accesibil în sălilede lecturăformat electronic, http://www.lib.ugal.ro/Carti.htmlRepertoriul lucrărilor de re-ferinţăformat tipărit, accesibil în sălilede lecturăformat electronic, http://www.lib.ugal.ro/Lucrari_de_referinta.htmlBibliografia cărţilor Shake-speareformat tipărit, accesibil în sălilede lecturăformat electronic, http://www.lib.ugal.ro/colectii_bib.htmlBibliografia rapoartelor decercetare 2000-2007format tipărit, accesibil în sălilede lecturăformat electronic, http://www.lib.ugal.ro/Instrumente_informare/doc/-00-2007.pdfRepertoriul tezelor de doc-toratformat tipărit, accesibil în sălilede lecturăformat electronic, http://www.lib.ugal.ro/Teze_de_doctorat.htmlRepertoriul publicaţiilor pe-riodice româneşti şi străineformat tipărit, accesibil în sălilede lecturăformat electronic, http://www.lib.ugal.ro/Periodice.htmlRepertoriul Analelor Univer-sităţii „Dunărea de Jos” dinGalaţi intrate în 1978-2009format tipărit, accesibil în sălilede lecturăformat electronic, http://www.lib.ugal.ro/Instrumente_informare/doc/repertoriul_analelor_2009.pdfRepertoriul documentelorelectroniceformat tipărit, accesibil în sălilede lecturăformat electronic, http://www.lib.ugal.ro/Documente_electronice.htmlBibliografii. Repertorii(arhivă digitală)http://www.lib.ugal.ro/arthra/Lucrări de referinţă onlinehttp://www.lib.ugal.ro/BUDJG_REI_lucr_ref.htmlInstrumente de informareMateriale informative onlineBaze de date în acces deschis, http://www.slideshare.net/lursachi/baze-de-date-n-acces-deschisBibliotecarul-formator în cultura informaţiei: o necesitate în societatea cunoaşterii, http://www.slideshare.net/lursachi/bibliotecarul-formator-in-cultura-informatieiInstrumente destinate învăţării pe tot parcursul vieţii utilizând cultura informaţiei, http://www.slideshare.net/lursachi/instrumenteLocul Bibliotecii "Dunărea de Jos" Galaţi în spaţiul Internet, http://www.slideshare.net/lursachi/budjginternetNoi concepte şi tehnici implementate de biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, http://www.slideshare.net/lursachi/new-concepts-and-techniques-implemented-by-dunarea-de-jos-university-library-of-galatiSIPTEH: sistem integrat de conţinut tehnic digital, http://www.slideshare.net/lursachi/sipteh-sistem-integrat-de-continut-tehnic-digitalTehnologiile web 2.0 în biblioteci : model de cercetare bibliografică, http://www.slideshare.net/lursachi/tehnologiile-web-20-in-biblioteci-model-de-cercetare-bibliograficaViziunea unui bibliotecar de referinţe despre cultura informaţiei, http://www.slideshare.net/lursachi/viziunea-bibliotecarului-de-referinte-despre-cultura-informatieiANEXA 7 Instrumente de informare
 38. 38. Tutoriale online cultura informaţieihttp://www.slideshare.net/lursachiDezvoltarea unei teme de cercetarehttp://www.slideshare.net/lursachi/dezvoltarea-unei-teme-de-cercetareCăutarea publicaţiilor în cataloagele tradiţionale ale bibliotecii UDJGhttp://www.slideshare.net/lursachi/cautarea-traditionala-a-publicatiilor-in-bibliotecaCăutarea publicaţiilor în catalogul electronic al bibliotecii UDJGhttp://www.slideshare.net/lursachi/cautare-electronica-a-publicatiilor-in-bibliotecaCitarea surselor de informarehttp://www.slideshare.net/lursachi/citarea-surselor-de-informareDezvoltarea unei teme de cercetarehttp://www.slideshare.net/lursachi/tema-de-cercetare-8385315Elementele redacţionale ale unei lucrări ştiinţificehttp://www.slideshare.net/lursachi/elemente-redactionale-bibliografiaLocalizarea tradiţională a publicaţiilor în biblioteca UDJGhttp://www.slideshare.net/lursachi/localizare-traditionala-a-publicatiilor-in-bibliotecaLocalizarea electronică a publicaţiilor în biblioteca UDJGhttp://www.slideshare.net/lursachi/localizarea-electronica-a-publicatiilor-in-bibliotecaRealizarea unei bibliografiihttp://www.slideshare.net/lursachi/realizarea-unei-bibliografiiUtilizarea resurselor Internethttp://www.slideshare.net/lursachi/utilizarea-resurselor-internetUtilizarea bazelor de date de periodicehttp://www.slideshare.net/lursachi/utilizarea-bazelor-de-dateGhiduri / Pagini webGhidul bibliotecii (format tipărit, accesibil în sălile de lectură)Ghidul utilizatorului biblioteciihttp://www.slideshare.net/lursachi/ghidul-utilizatorului-budjg-2012Site-ul biblioteciihttp://www.lib.ugal.roSite-ul Compartimentului Referinţe şi cercetare Bibliograficăhttp://lursachi.wix.com/budjg_referinteInstrumente de informareANEXA 7 Instrumente de informare
 39. 39. ANEXA 8 Fluxul procesului de referinţe
 40. 40. ANEXA 9 Circuitul utilizatorului în bibliotecă
 41. 41. UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢIB I B L I O T E C ABirou de SenatDin data.................APROBATRECTOR,Prof. dr. ing. Viorel MÎNZUANEXĂ – TARIFENr.crt.Denumire taxă Valoare[lei]1 Taxă eliberare permis cititori interni 103 Taxă eliberare duplicat permis 204 Viză anuală permis studenţi 25 Taxă permis cititori externi pe o perioadă de un an 206 Copii tip xerox:Alb-negru:- pagina A4- pagina A3Color:- pagina A40,10,21,07 Copii documente în format electronic pe CD-ROM (cu suportulutilizatorului)28 Imprimare:- imprimare monocolor pagina A4- imprimare color tip text pagina A4- imprimare color tip fotografie pagina A40,20,419 Scanare documente 1 leu/scanare10. Taxe poştale suportate de beneficiari:- contravaloarea taxelor pentru corespondenţă şi pentru înştiinţări de restituire adocumentelor;11. Taxe pentru împrumutul interbibliotecar naţional şi internaţional:- taxe poştale de returnare a publicaţiilor;− taxe percepute pentru copii ale documentelor împrumutate alte taxe solicitatede către biblioteca de la care se efectuează împrumutul (dacă este cazul)12. Taxe pentru întârziere la restituirea publicaţiilor împrumutate:0,05 RON/ exemplar/ zi aplicat gradual, până se ajunge la suma ce reprezintăANEXA 10 Tarifele serviciilorcontra-cost
 42. 42. 50% din valoarea de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi.13. Recuperarea publicaţiilor pierdute sau deteriorate se va face conform Ordonanței nr.26 din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002 dupa cum urmeaza: ”Art.37 (2) Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuriculturale comune, de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unordocumente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cuaplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de pânăla 5 ori faţă de preţul astfel calculat." si a Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr.4626 din 21 iulie 2005 privind aprobarea “Metodologiei de recuperare a documentelorpierdute, distruse ori deteriorate şi de taxare a serviciilor şi a nerespectării termenelor derestituire a publicaţiilor împrumutate”, care precizeaza urmatoarele:− „ART. 6In cazul documentelor uzuale, bunuri culturale comune, se recupereaza unexemplar identic cu cel pierdut sau distrus ori o editie noua a aceluiasidocument sau se achita valoarea de inventar a documentului, actualizata cuaplicarea coeficientului de inflatie la zi, la care se adauga o suma echivalentacu de 1 - 5 ori fata de pretul astfel calculat.ART. 7In cazul documentelor bunuri culturale comune, din care biblioteca detine unsingur exemplar, recuperarea se face ca si pentru documentele uzuale, darsumele vor fi calculate, dupa caz, la tarif maxim.ART. 8Documentele rare (carti de patrimoniu, editii bibliofile, editii princeps, carticu autograf, manuscrise de orice fel, harti, stampe, carti postale) serecupereaza fizic, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, serecupereaza valoric, la pretul pietei, plus o suma de minimum 10% din cost,pe baza hotararii Comisiei Nationale a Bibliotecilor.ART. 9Pentru documentele deteriorate prin subliniere, sustragere de pagini sau suborice alta forma, utilizatorii vor suporta cheltuielile de reconditionare si dereintegrare in circuitul bibliotecii a documentelor respective.”− Coeficienţii de inflaţie şi modelul de calcul se găsesc în „Anexa2 – Modul deactualizare a valorii de inventar a documentelor prin aplicarea indicelui deinflaţie actualizat la zi”14. Cercetarea documentară (bibliografii şi sinteze documentare):- beneficiari externi3 RON/ 10 semnalări- beneficiari persoane fizice / instituţii din străinătate 5 $ / 10 semnalăriPropunerile de mai sus sunt în conformitate cu: Metodologia de aplicare aOrdonanţei Guvernului României nr. 84/1998 privind constituirea Fondului de susţinere abibliotecilor din învăţământ; HG 1109/1990 cu privire la liberalizarea preţurilor, a OG nr.55/1990 privind majorarea limitelor minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale,Legea nr. 334 din 31 mai 2002 republicată si Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetăriinr. 4626 din 21 iulie 2005 privind aprobarea “Metodologiei de recuperare a documentelorpierdute, distruse ori deteriorate şi de tratarea serviciilor şi a nerespectării termenelor derestituire a publicaţiilor împrumutate”Propunerile au drept scop:- recuperarea publicaţiilor la termen, fără a mai fi blocate de beneficiari- o mai bună circulaţie a publicaţiilor, pentru toate categoriile de beneficiari- realizarea unui fond de susţinere a bibliotecii în vederea asigurării buneidesfăşurări a activităţii permanente cu cititorii .Sumele corespunzătoare tarifelor se vor încasa pe bază de dispoziţie de plată de către
 43. 43. bibliotecarele:− la Sediul central Bibliotecii: Cristea Florica şi Năstase Dorina;− la Filiala de Ştiinţe Economice şi Umaniste: Spiridonescu Cornelia şi DicuViorica,− la Biblioteca Facultății de Medicină: Baștiurea Doina și Orheanu Elenaşi vor fi depuse la Caseria Universităţii, pe bază de borderou.Toate aceste sume vor fi utilizate, conform legislaţiei în vigoare, pentrudezvoltarea colecţiilor sau pentru cheltuielile materiale ale bibliotecii.Şef Serviciu Bibliotecă,Mioara Voncilă
 44. 44. Universitatea ”Dunărea de Jos” din GalațiB I B L I O T E C ANr......................../.....................APROBATRECTOR,Prof. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSANDomnule Rector,Ordinul nr. 3666 din 30 martie 2012 privind aprobarea Codului drepturilor șiobligațiilor studentului, emis de MECTS în MO nr. 225 din 4 aprilie 2012, în cadrularticolului 13, punctul (1) prevede următoarele:”Studenții beneficiază de gratuitate pentru:b) eliberarea actelor de studii și a celor care atestă statutul de student (inclusivsituația școlară/foaia matricolă, diploma de licență, inginer, urbanist, master și doctor,suplimentele la diplomă, adeverințele, carnetele și legitimațiile, inclusiv cele pentru accesulla bibliotecă);”Pentru a respecta prevederile acestui ordin propunem scoaterea taxei de eliberare apermisului pentru bibliotecă din ”Regulamentul serviciilor pentru cititori pentru anuluniversitar 2011-2012”, acesta va fi eliberat gratuit.Vă mulțumim.Șef Serviciu Bibliotecă,Ing. Mioara VoncilăANEXA 11 Tarifele serviciilorcontra-cost
 45. 45. Universitatea „Dunărea de Jos” din GalaţiBibliotecaCompartimentul Referinţe şi cercetare bibliograficăTel.: +40 336 130 134Fax: +40 236 461 353E-mail: refbib@ugal.rowww.lib.ugal.ro/Intreaba_bibliotecarul.htmlwww.facebook.com/biblioteca.udjgalatiwww.slideshare.net/lursachi

×