Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Integrando visiones

4,114 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Integrando visiones

  1. 1. Metodología: – Dinámicas de “Conversaciones Creativas” Somos personas y organizaciones com- prometidas con el futuro de nuestra so- – Implementación del “Código Four Winners” ciedad ¿Por qué necesitamos integrar – Técnicas de “Liderazgo Auto-Transformador” visiones? – Generación de un Proyecto Común Cada persona y cada organización tienen sus – Esta metodología permite: propios fines sociales a los que sirve, y crea • El desarrollo del empoderamiento de las personas proyectos a fin de participar activamente en participantes al implicarlas en un trabajo en equipo y a Integrando la transformación de su sociedad. Estas “vi- través del ejercicio del liderazgo compartido, siones” se expresan de diferentes maneras y toman diferentes formas, de ahí la necesidad • El desarrollo de una visión común que acoge a la de unificarlas y encaminarlas, darles una co- vez que transciende los objetivos particulares de cada participante y cada organización. Visiones herencia solidificada, de modo que produzcan un mayor impacto, tanto nuestros propios pro- • La visibilización y documentación de los aspectos yectos como los que dirigimos a la sociedad a intangibles que potencian o dificultan la colaboración. la que servimos. Rosana Agudo y Adela Innerárity Esto requiere de un rodaje, y sobre todo superar los obstáculos que los seres humanos y cual- quier grupo formado por personas, ponemos al Un proyecto pionero para trabajo en equipo, la mayoría de las veces in- Dirigido a Hombres y Mujeres potenciar la colaboración entre conscientemente. A lo largo de nuestro camino Presentación y Puesta en personas y organizaciones que como asociaciones Mirra y Lur Gozoa venimos observando que se hace necesaria esta integra- Marcha del Proyecto desarrollan proyectos dirigidos ción, de ahí esta propuesta. Jueves día 7 de febrero, 2013 19:30 - 21:30 a la Transformación Social Integrando Visiones se dirige a personas y organizaciones que valoran la colaboración como herramienta para potenciar la eficacia ORGANIZAN de sus acciones hacia la innovación social, así Integrando Visiones como la oportunidad de adquirir práctica tra- Curso de Formación Gratuita, bajando en equipos de líderes y de experimen- Plazas Limitadas tar un proceso de “integración de visiones”. Se ruega confirmar la asistencia, preferentemente por correo electrónico: <asoc_mirra@yahoo.es> Asociación para el Asociación para una Objetivo General: Visibilizar y superar las Liderazgo de la Mujer Ciudadanía Consciente Horario: 19:30 - 21:30 h. Blog: www.asociacionmirra.com Blog: www.lurgozoa.blogspot.com barreras que impiden o limitan la colabora- ción entre diversas entidades, generando un Fechas: 7,14,21,28 de Febrero DISEÑA Y DIRIGE SUBVENCIONA proyecto común que unifique las diferentes Lugar: Gran Vía, 45 - 1ª planta (Edif. Sota) - Bilbao visiones. Más información: 944 441 838Tecnología para la Transformación Interior
  2. 2. Metodologia: – “Elkarrizketa Sortzaileen” dinamikak Gure gizartearen etorkizunarekin kon- prometitutako pertsonak eta erakundeak – “Código Four Winners” ezartzea gara. Zergatik dugu beharrezkoa ikuspe- – “Auto-Eraldaketarako Lidergoa” Teknikak giak bateratzea? – Proiektu Komun baten Sorrera Pertsona bakoitzak eta erakunde bakoitzak – Metodologia honi esker: helburu sozial jakin batzuk lortu nahi izaten ditu, eta bere gizartearen eraldaketan aktiboki • Parte hartzen duten pertsonen ahalduntzea garatu ahal izango da, talde-lan batean murgiltzen direlako Ikuspegiak parte hartzeko xedez hainbat proiektu sortzen ditu. “Ikuspegi” hauek hainbat modutara islat- lidergo partekatuaren, bidez jardunez, zen dira eta hainbat itxura hartzen dituzte, eta • Ikuspegi komun bat garatu daiteke, aldi berean horrexegatik da beharrezkoa horiek bateratzea parte-hartzaile bakoitzaren eta erakunde bakoitzaren eta bideratzea, koherentzia sendo bat ematea, helburu zehatzak gaindituko dituena. Bateratuz eragin handiagoa izan dezaten bai gure proiek- • Lankidetza indartzen edo zailtzen duten alderdi ukiezi- tu propioek eta bai bizi garen gizarteari begira nez jabetu eta horiek dokumentatu ahal izango dira. abiarazten ditugunek ere. Errodaje bat egitea eskatzen du horrek, eta ba- Rosana Agudo eta Adela Innerárity tez ere, gizakiok eta pertsonok osatutako beste edozein taldek talde-lanari –sarritan oharka-Gizarte Eraldaketa xedetzat duten bean– jartzen dizkiogun eragozpenak gainditu behar dira. Elkarte gisa egin dugun bide horre- Gizonei eta Emakumeei Zuzendua proiektuak garatzen dituzten tan, Mirra eta Lur Gozoa erakundeok argi eta Proiektua Aurkeztea eta Abian Jartzea pertsona eta erakundeen artean garbi ikusten ari gara behar-beharrezkoa dugula Osteguna, otsailak 7, 2013 baterakuntza hori, eta horrexegatik, hain zuzen lankidetza sustatzeko proiektu ere, proposamen hau. 19:30 - 21:30 aitzindari bat Ikuspegiak Bateratuz gizarte-berrikuntzaren alde egindako ekintzen eraginkortasuna in- dartzeko tresna gisa lankidetza balioesten du- Ikuspegiak Bateratuz ANTOLATZAILEAK ten pertsonei eta erakundeei zuzendua dago, Doako Heziketa Ikastaroa, eta, halaber, liderren ekipoetan lan eginez eta Plaza Mugatuak “ikuspegiak bateratzeko” prozesu bat ezagutuz Etorriko zaren esatea eskertuko da, ahal bada posta praktika eskuratzeko aukera bat da. elektroniko bidez: <asoc_mirra@yahoo.es> Asociación para el Liderazgo de la Mujer Asociación para una Ciudadanía Consciente Helburu Nagusia: erakunde desberdinen ar- Ordutegia: 19:30 - 21:30 Blog: www.asociacionmirra.com Blog: www.lurgozoa.blogspot.com teko lankidetza eragozten edo mugatzen duten Datak: Otsailak 7, 14, 21, 28 oztopoez jabetzea eta horiek gainditzea, ikus- DISEINATZAILE ETA ZUZENDARIA BABESLEA Lekua: Gran Vía, 45 - 1. solairua pegi desberdinak bateratuko dituen proiektu (Sota Eraik.) - Bilbo komun bat sortuz. Informazio gehiago: 944 441 838Tecnología para la Transformación Interior

×