Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ortografia de les consonants oclusives

Ortografia de les consonants oclusives

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Ortografia de les consonants oclusives

  1. 1. Ortografia catalana Dossier de teoria lurdes.saavedra1@gmail.com 1 EL CONSONANTISME 1. Les consonants dels sons oclusives: /p/, /b/; /t/, /d/; /k/,/g/  Inici de síl·laba: Distingim fàcilment p/ b, t/d i c/g: pell/bell, teu/déu, vaca/vaga.  Final de síl·laba: Aquestes parelles de sons es confonen: llop/cub, set /verd, sac/llarg. L’ortografia assenyala la grafia correcta. A fi de mot Exemples Excepcions Darrere vocal tònica o diftong: p, t, c. rap, foc, cap, set, nit, ruc, buit… club, tub, fred, fluid, sud, mag, pedagog substantius femenins acabats en – etud i –itud: quietud, solitud Darrere vocal àtona o consonant: p, t, c/b, d, g segons derivats. serp (serpentina) corb (encorbar) 1ª pers. sing. present indicatiu de verbs de la 2a. conj: aprenc, tinc...sort (sortejar) sord (sordesa) blanc (blanquet) càstig (castigar) ànec, mànec, fàstic A l’interior de mot Exemples Excepcions cap- capficar, capgirar, capgròs... cabdal, cabdell, cabdill ab-, ob-, sub- abdomen, objecte, submergir... apte, optar, òptim, òptica ad- adjacent atles, atleta, atzar S’escriu g davant de d, g, m i n. magdalena, suggerir, cognom, sagnar... anècdota, acne, aràcnid, pícnic S’escriu c en altres casos. acció, escacs, facsímil, factura, èczema... Atenció:  No hi ha cap forma verbal que acabi en -b (o bs); totes acaben en –p (o ps): rep, saps...  Els gerundis i els participis acaben en –t: cantant, perdent, partit...  No hi ha cap forma verbal que acabi en –g; totes acaben en –c: aparec, vinc... Recordem: g/gu/gü c/qu/qü g + a/o/u: gas, gos, gust c + a/o/u: cas, cos, cus gu + e/i (la u no sona): guerra, guineu qu +e/i (la u no sona): que, qui gü + e/i (la u sona): aigües, pingüí qü + e/i (la u sona): qüestió, obliqüitat
  2. 2. Ortografia catalana Dossier de teoria lurdes.saavedra1@gmail.com 2 Actualment les lletres be (b) i ve baixa (v) es pronuncien igual: bol i vol. L’ortografia en regula l’escriptura: S’escriu b S’escriu v Davant de l/r semblar/sembrar Darrere de m combinació Excepcions: tramvia, circumval·lació, triumvir Darrere de n canvi Alterna amb p saber (sap) estrebada (estrep) Alterna amb u nevar (neu) escrivint (escriu) Imperfet d’indicatiu de la 1a. conj. cantava, cantaves, cantava, cantaves, cantàveu, cantaven Verb anar vaig, va... Verb haver havia, havien... . Atenció als pseudoderivats: primitius derivats pseudoderivat avortar calb cervell corb corb (ocell) deure escriu llavi moure provar avortament calbejar cervellet corba corbera devia escrivent llaviejar movia, moviment aprovar, emprovador abortiu calvície cerebral, cerebel curvatura, curvilini còrvids dèbit escriba labial mòbil , automòbil, mobilitzar probable (=possible), probabilitat

×