Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ortografia de les consonants africades

Ortografia de les consonants africades

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Ortografia de les consonants africades

  1. 1. Ortografia catalana Dossier de teoria lurdes.saavedra1@gmail.com 1 EL CONSONANTISME 3. Les consonants africades /tʃ /, /dʒ / Els dígrafs tx i ig /tʃ /: S'escriu tx S'escriu ig A començament de mot: txec (Txèquia) Entre vocals: cotxe A fi de mot quan alterna amb tx en mots de la mateixa família: despatx (despatxar) A fi de mot quan alterna amb g/j/tg/tj en mots de la mateixa família: passeig (passejar); raig (rajar); mig (mitges); desig (desitjar) Els dígrafs tg i tj /dʒ/: Apareixen sempre entre vocals, S'escriu tg S'escriu tj Davant de e/i: metge; trepitgis Davant de a/o/u: platja; trepitjo

×