พศาล เชอชาตไชย
Project Manager – Marvelic Engine Co.,Ltd

        #
เลขาธการสมาคมศกษาและพ(ฒนาโอเพ-นซอร/ส
Joomla La...
บลอก คออะไร ?
Blog มาจาก Weblog
เปนรปแบบเวบไซตประเภทหน"#ง ส&วนใหญ&จะแสดง
ข+อมลท,#เข,ยนล&าส-ดไว+แรกส-ด
โดยปกตจะประกอบด+วย ข+อความ ภาพ ลงก...
จ-ดท,#แตกต&างของบลอกก/บเวบไซต
บลอกจะเปดให+ผ+เข+ามาอ&านข+อมล สามารถ
แสดงความคดเหนต&อท+ายข+อความท,เจ+าของ
         ...
ประโยชนของ Blog
 - เปนส#อท,#ใช+ในการแสดงความคดเหน ความร+ส"กของผ+เข,ยน
เก,ยวก/บเร#องต&างๆ เพ#อเสนอให+ผ+คน สาธารณะได+ร/บร+
 ...
Blog ม,อะไรให+ใช+
            Tag
 ม,ระบบค+นหา           เข,ยนเนอหาได+ง&าย           ...
ต/วอย&างการใช+งาน Blog
เร#มด+วย Free Blog

www.blogger.com
www.wordpress.com
www.exteen.com
www.bloggang.com
www.oknation.net/blog
www.gotoknow.o...
www.marvelic.co.th
www.oseda.or.th
www.lungkao.com
รู้จัก Blog
รู้จัก Blog
รู้จัก Blog
รู้จัก Blog
รู้จัก Blog
รู้จัก Blog
รู้จัก Blog
รู้จัก Blog
รู้จัก Blog
รู้จัก Blog
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รู้จัก Blog

1,314 views

Published on

รู้จัก Blog

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,314
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
113
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รู้จัก Blog

 1. 1. พศาล เชอชาตไชย Project Manager – Marvelic Engine Co.,Ltd # เลขาธการสมาคมศกษาและพ(ฒนาโอเพ-นซอร/ส Joomla LaiThai Team Former Translation Team – Mambo Foundation Translation Team – Joomla.org Nok-Keaw Developer
 2. 2. บลอก คออะไร ?
 3. 3. Blog มาจาก Weblog เปนรปแบบเวบไซตประเภทหน"#ง ส&วนใหญ&จะแสดง ข+อมลท,#เข,ยนล&าส-ดไว+แรกส-ด โดยปกตจะประกอบด+วย ข+อความ ภาพ ลงก ซ"#งบางคร/ง จะรวมส#อต&างๆ ไม&ว&า เพลง หรอวด,โอในหลายรปแบบได+
 4. 4. จ-ดท,#แตกต&างของบลอกก/บเวบไซต บลอกจะเปดให+ผ+เข+ามาอ&านข+อมล สามารถ แสดงความคดเหนต&อท+ายข+อความท,เจ+าของ # บลอกเปนคนเข,ยน
 5. 5. ประโยชนของ Blog - เปนส#อท,#ใช+ในการแสดงความคดเหน ความร+ส"กของผ+เข,ยน เก,ยวก/บเร#องต&างๆ เพ#อเสนอให+ผ+คน สาธารณะได+ร/บร+ # - เปนเคร#องมอช&วยในการโฆษณา ประชาส/มพ/นธ การเสนอ ข&าวสารความเคล#อนไหวขององคกร - เปน แหล&งความร+ใหม&ๆ ท,#ถ กต+องและช/ดเจน จากผ+ม,ความร+ เฉพาะด+านๆ น/น
 6. 6. Blog ม,อะไรให+ใช+ Tag ม,ระบบค+นหา เข,ยนเนอหาได+ง&าย ใส&รปและท9าม,เด,ย เข,ยนความคดเหนได+ แบ&งป/นเนอหาผ&าน RSS
 7. 7. ต/วอย&างการใช+งาน Blog
 8. 8. เร#มด+วย Free Blog www.blogger.com www.wordpress.com www.exteen.com www.bloggang.com www.oknation.net/blog www.gotoknow.org
 9. 9. www.marvelic.co.th www.oseda.or.th www.lungkao.com

×