Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3º eso

430 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3º eso

 1. 1. 3º ESO: ORIENTACIÓN ACADÉMICA IES Poeta Añón Curso 2013/2014
 2. 2. ORGANIZACIÓN DO SISTEMA EDUCATIVO
 3. 3. E DESPOIS DE 3º DA E.S.O. ¿QUE?... A elección das materias non pode vir determinada polo que escollan os teus amigos ou para evitar a algún profesor. ¡É unha decisión que pode condicionar o teu futuro académico e profesional!
 4. 4. PROMOCIÓN EN 3º DA ESO
 5. 5. PROMOCIÓN NA ESO Só se pode repetir 2 veces na Etapa Só se pode repetir un curso unha vez.
 6. 6. OPCIÓNS Ó REMATAR 3ºESO • Pasar a 4º de ESO TODO APROBADO • Repetir 3º ESO • Pasar a 4º coas materias pendentes de 3ºESO • Pasar a 4º por imperativo legal. • Cursar Formación Profesional Básica (FPB) para acceder a un ciclo de FP de grao medio. • Ensinanzas de Adultos (EPA) CON ALGUNHA MATERIA SUSPENSA
 7. 7. •Se estás cursando 3º ESO por primeira vez e suspendes 3 ou máis materias, terás que permanecer un ano máis en 3º ESO. REPETIR 3º ESO
 8. 8. •Se en 3º da ESO, despois de facer os exames de setembro, che quedan supensas 1 ou 2 materias, promocionas a 4º ESO pero tés que recuperar en 4º as materias pendentes de 3º (Os profesores da materia prepararanche un programa de recuperación) •Ten en conta que se segues tendo una materia pendente de 3º no poderás aprobar esa materia en 4º. PASAR A 4º ESO COAS MATERIAS PENDENTES DE 3º ESO
 9. 9. •Se xa estás repetindo 3º da ESO e suspendes 3 ou máis materias, NON podes volver a repetir 3º da ESO. •Pasas a 4º ESO e deberás recuperar as materias pendentes que levas de 3º ESO. PASAR A 4º POR IMPERATIVO LEGAL
 10. 10. • Ter 15 anos (ou cumplinos no ano natural en curso) e non superar os 17. • Ter cursado o 1º ciclo da ESO ou excepcionalmente, 2º ESO. • Ser propostos polo equipo docente. • OBXECTIVO: Acceso a ciclos formativos de grao medio. CURSAR FP BÁSICA.
 11. 11. • Ter 18 anos ou 16 anos e un contrato de traballo /deportista de alto rendemento. • 1 curso académico: Módulos III e IV. Accedese con tódalas materias de 2º da ESO aprobadas. • OBXECTIVO: Acadar o Título de Graduado en ESO. ENSINANZAS DE ADULTOS (EPA)
 12. 12. EN CONCLUSIÓN CO CURSO APROBADO: Pasar a 4º ESO para conseguir o Título de Graduado en ESO. CO CURSO NON APROBADO: Se non repetiches 3º o non repetiches duas veces na Etapa REPETIR 3º ESO Para pasar a 4º e obter o TGESO. Se repetiches 3º ou repetiches duas veces na Etapa CURSAR 4º COAS MATERIAS PENDENTES Para recuperar as materias de 3º e obter o TGESO. Se non desexas seguir na ESO FP BÁSICA -Para acceder a un CF de Grao Medio. CURSAR EPA * Para obter o TGESO
 13. 13. ¿QUÉ MATERIAS ESTUDIAREI EN 4º ESO? MATERIAS OBRIGATORIAS Lingua Castelá e Literatura Educación Física Lingua Galega e Literatura Educación Ético-cívica Lingua Estranxeira Matemáticas Ciencias sociais, Xeografía e Historia Relixión -Alternativa Titoría
 14. 14. DEBES ELEXIR 4 OPTATIVAS (3+1) 3 MATERIAS A ELEXIR ENTRE: Bioloxía e Xeoloxía Informática Educación Plástica e Visual Latín Física e Química Música Francés Tecnoloxía
 15. 15. 1 MATERIA OPTATIVA A ELEXIR ENTRE: Cultura Clásica Iniciación profesional á electricidade e electrónica Obradoiro de Iniciativas emprendedoras *ou calquera das vista no cadro anterior.
 16. 16. FAMILIAS PROFESIONAIS E GRAOS ASOCIADOS A CADA BACHARELATO 4º ESO Bioloxía e Xeoloxía Física e Química Física e Química Tecnoloxía EPV BACHARELATO: CIENCIAS E TECNOLOXÍA CIENCIAS E CC DA SAÚDE TECNOLÓXICO ENSINANZAS SUPERIORES GRAOS E CFGS RELACIONADOS ITINERARIO DE CIENCIAS GRAOS E CFGS RELACIONADOS ITINERARIO DE TECNOLOXÍA
 17. 17. FAMILIAS PROFESIONAIS E GRAOS ASOCIADOS A CADA BACHARELATO 4º ESO Latín Francés Informática BACHARELATO: HUMANIDADES E CC SOCIAIS HUMANIDADES CC SOCIAIS ENSINANZAS SUPERIORES GRAOS E CFGS RELACIONADOS ITINERARIO DE HUMANIDADES GRAOS E CFGS RELACIONADOS ITINERARIO DE CC. SOCIAIS
 18. 18. BACHARELATO DE ARTES 4º ESO EPV Música EPV Música BACHARELATO:ARTES ARTES PLÁSTICAS, DESEÑO E IMAXE ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA E DANZA ENSINANZAS SUPERIORES GRAOS E CFGS RELACIONADOS GRAOS E CFGS RELACIONADOS
 19. 19. ITINERARIOS ITINERARIO A ITINERARIO B ITINERARIO C -Física e Química -Bioloxía e Xeoloxía Música Latín Francés EPV E. Plástica e Visual F e Q/ Tecnoloxía/ EPV Música Informática/Francés BACHARELAT O DE CIENCIAS E TECNOLOXÍA BACHARELATO DE HUMANIDADES E CC. SOCIAIS BACHARELA TO DE ARTES
 20. 20. MATRÍCULA PARA 4º DA ESO
 21. 21. PÁXINA WEB DO IES http://www.edu.xunta.es/centros/iespoetaanon/ http://www.orientacioniespoeta.blogspot.com.es/
 22. 22. AXENDAS ESCOLARES 2014/2015

×