MEnaxhimi i rrezikut Pyetje pergjigjje te ilir hotit

6,414 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,414
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
89
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

MEnaxhimi i rrezikut Pyetje pergjigjje te ilir hotit

 1. 1. Elementet e komunikimit – <br /><ul><li>Burimi
 2. 2. Marresi
 3. 3. Mesazhi
 4. 4. Kanali i mesazhit
 5. 5. Kodimi
 6. 6. Dekodimi
 7. 7. Pergjigjja ndikuese</li></ul>Metodat e amvisimit te rrezikut – <br /><ul><li>Rendesia e rrezikut
 8. 8. Identifikimi dhe analiza e rrezikut
 9. 9. Kontrolli i rrezikut</li></ul>Metodat e kontrollit te rrezikut –<br /><ul><li>Shmangja e rrezikut
 10. 10. Parandalimi i rrezikut
 11. 11. Transferimi i rrezikut
 12. 12. Sipermarrja e rrezikut</li></ul>Llojet e hazardit –<br /><ul><li>Hazardi fizik
 13. 13. H.moral
 14. 14. H.i moralit
 15. 15. H.ligjor</li></ul>Shoqerit private te sigurimit –<br /><ul><li>Shoqeria e sigurimit te jetes
 16. 16. Sh.jo jetes
 17. 17. Sh.fondet e pensioneve</li></ul>Klasifikimi i shoqerive te sigurimit –<br /><ul><li>Shoqerit e sigurimeve individuale
 18. 18. Sh. E sigurimeve biznesi/tregtare</li></ul>Amvisimi i rrezikut – eshte bashkesia e procedurave,teknikave dhe qasjeve per te identifikuar ekspozimet ndaj humbjes duke matur dhe vleresuar shkallen e ekspozimit ndaj humbjes se nje individi apo subjekti biznesi si dhe masat qe merren per trajtimin e ekspozimit ne fjal.<br />Ekspozimi ndaj humbjes –i referohet qdo ngjarjeje qe mund te qoj deri te ndodhja e nje humbjeje.<br />Stadet e amvisimit te rrezikut –<br /><ul><li>Identifikimi i rrezikut
 19. 19. Vleresimi i rrezikut
 20. 20. Kontrolli i rrezikut
 21. 21. Monitorimi i rrezikut</li></ul>Alternativat e kontrollit te rrezikut –<br /><ul><li>Shmangja e rrezikut
 22. 22. Parandalimi i rezikut
 23. 23. Transferimi i rrezikut
 24. 24. Sipermarrja e rrezikut</li></ul>Objektivat e amvisimit te rrezikut –<br /><ul><li>obj.e parandodhjes se humbjes
 25. 25. obje.e pas ndodhjes se humbjes</li></ul>Procesi i amvisimit te rrezikut – <br /><ul><li>identifikimi i rrezikut te humbjeve te ndryshme
 26. 26. analiza dhe vleresimi i humbjeve te mundshme
 27. 27. zgjedhja e teknikes se duhur per amvisimin e rrezikut</li></ul>Amvisimi i rrezikut vetiak -eshte proces qe konsiston ne identifikimin e rreziqeve te pastera qe ndesh nje individ,familje dhe ne perzgjedhjen e teknikes me te pershtatshme per shmangjen apo uljen e ketij rreziku.<br />Parandalimi i amvisimit te rrezikut 4 stadet :-<br /><ul><li>identifikimi i humbjeve te mundshme
 28. 28. analiza dhe vleresimi i humbjeve te mundshme
 29. 29. zgjedhja e teknikes se duhur per amvisimin e rrezikut
 30. 30. rishikimi periodik i programit</li></ul>Kemi dy grupe te amvisimit<br /><ul><li>amvisimi i rrezikut financiar
 31. 31. am.i rrezikut te firmes</li></ul>Amvisimi i rrezikut financiar Komponentet: -<br /><ul><li>rreziku i humbjeve nga ndryshimi i pafavorshem i qmimeve te mallrave
 32. 32. .........i normave te interesit
 33. 33. ..........i kurseve te kembimit</li></ul>Transaksionet ne amvisimin e rrezikut –<br /><ul><li>Transaksi.mbrojtese
 34. 34. Tra. E opsioneve
 35. 35. T. e te ardhurave
 36. 36. T. e instrumenteve te tregjeve kapitale</li></ul>Cikli i nenshkrimeve per produkte sigurimi – eshte ecuria e shitjes se produkteve te sigurimeve duke perfshir ecurin e primeve te arketuara nga sigurimet.<br />Bondi i katastrofes – eshte zotrim qe ofron nje shoqeri e sigurimit per te mbuluar tersisht ose pjeserisht te siguruarit per humbje te pesuara nga fuqi madhore.<br />Teknikat kryesore per amvisimin e rrezikut jane :-<br /><ul><li>Analiza probabilitare
 37. 37. Analiza e regresionit
 38. 38. Shperndarja e humbjeve</li></ul>Analiza e regresionit -eshte teknik parashikuese statistikore qe bazohet ne metoden e regresionit e cila percakton vleresimin matematikor te lidhjeve mesatare qe hasen ne ndermjjet nje ndryshoreje te varur dhe nje ndryshoreje te pavarur.<br />Shperndarja probabilitare e humbjes - bazohet ne te dhenat faktike te periudhave te kaluara.<br />Parimet themelore te kontratat e sigurimit :<br /><ul><li>Parimi i shperblimit te demit – percaktohet ne baz te shumes se sigurimit dhe nuk mund te jet me i madh se demi i vertet.
 39. 39. Parimi i interesit te sigurueshem –shperblimin e demit mund ta realizoj vetem person ii cili nuk ka interest e ndodh demi.
 40. 40. Parimi i besimit te mire – etika mbi veprimin me vetedije dhe te ndershem.
 41. 41. Parimi i subrogacionit – te drejtat e te siguruarit ndaj personit pergjegjes per demin barten ne siguruesin ne lartesin e shperblimit te paguar te demit nga sigurimi.</li></ul>Llojet e konratave te sigurimit – <br />Sipas percaktueshmeris se objektit te sigurimit<br /><ul><li>Kontartat e veqanta –eshet ajo kontarta ne te cilin saktesohet objekti i sigurimit.
 42. 42. Kontratat e pergjithshme – perfshihen nje ser objektesh .</li></ul>Sipas kohzgjatjes –<br /><ul><li>Kontrata ne koh te caktuar dhe
 43. 43. Ne koh te pacaktuar</li></ul>Faktoret qe ndikojn ne lartesin e premise – <br /><ul><li>Veprimtaria e te siguruarit
 44. 44. Lloji i prodhimit
 45. 45. Eksponimi gjeografik
 46. 46. Reputacioni i firmes
 47. 47. Te dhenat statistikkore mbi demet e meparshme</li></ul>Sigurimet e transportit:<br /><ul><li>Kasko
 48. 48. Kargo
 49. 49. Shpenzimet e transportit
 50. 50. Pergjegjesia</li></ul>Sigurimi jojetesor i personave:<br /><ul><li>Sigurimi nga fatkeqesia
 51. 51. Sigurimi shendetesor</li></ul>Sigurimet rentore –mbulohen pagimet periodike te shumave te caktuara kontraktuese te te siguruarve per nje interval te caktuar apo deri ne fund te jetes.<br />Vleresimi i rrezikut dhe percaktimi i lartesis se premis – <br /><ul><li>Vleresimi i rrezikut
 52. 52. Percaktimi i bazes per llogaritjen e premis
 53. 53. Llogaritja e lartesis se premis
 54. 54. Percaktimi i menyres se pageses se premis
 55. 55. Zbatimi i kushteve te sigurimit</li></ul>Permbajtja e kontrates se sigurimit – <br /><ul><li>Objektin e sigurimit
 56. 56. Vellimin e mbulimit
 57. 57. Kohzgjatjene kontrates se sigurimit
 58. 58. Perjashtimet nga sigurimi
 59. 59. Premin e sigurimit
 60. 60. Kushtet per zbritjen apo rritjen e premis
 61. 61. Menyren per paraqitjen e demit
 62. 62. Percaktimin e shperblimit dhe formen e pagimit te demit
 63. 63. Menyren e zgjidhjes se konflikteve.</li></ul>Qenddra informative – i mbledh te dhenat dhe e udheheq regjistrine te dhenave,mundeson shiqimin e rmbi te dhenate automjeteve ne regjister etj.<br />Likujdimi i demit behet :<br /><ul><li>Sipas kontrates apo vleresimit
 64. 64. Sipas faturave te permiresimit</li></ul>Risigurimi – eshte sigurim i r ii rrezkeve te pranuar nga siguruesi i drejperdrejt,apo shperndarja e rrezikut ne me shume sigurues.<br />Bashksigurimi – ehste bashkpunim id y apo me shume siguruesve ne lidhjen e drejtperdrejt te kontrates te sigurimit ashtu qe secili sigurues pranon pjesen e vet te rrezikut te caktuar me kontrat.<br />Parimet e kontrates se risigurimit – <br /><ul><li>Parimi i vulllnetit maksimalisht te mire
 65. 65. Parimi i demshperblimit
 66. 66. Parimi i fatit te njejt</li></ul>Llojet e kontrates se risigurimit –<br /><ul><li>Kontrata vullnetare
 67. 67. Kontratat automatike</li></ul>Format e risigurimit – <br /><ul><li>Risigurimi fakultativ apo individual
 68. 68. R.Kontraktues ,obligator
 69. 69. Risigurimi fakultativ- kontraktues
 70. 70. Pool-i per sigurim</li></ul>Risigurimi fakultativ –secili rrezik individualisht dorezohet ne risigurim ndersa risiguruesit vendosin cilin rrezik do ta pranojn.<br />Risigurimi kontraktues<br />Risigurimi fakultativ – kontraktues<br />Pooli i sigurimit -paraqet asociacionin e siguruesve ne te cilin sipas qelesit te percaktuar perpara shperndahen rreziket e secilit anetar te poolit.<br />Tipat themelor te kontratave te risigurimit –<br /><ul><li>Kontratat individuale te risigurimit
 71. 71. K. e pergjithshme
 72. 72. Mbulimi i hapur i rrezikeve individual.</li></ul>Reciprociteti ne risigurim – eshte marrveshje me te cilen siguruesi fiton nga risiguruesi per rrezikun qe e ka dorezuar ne risigurim ne mbulim te vet pjesen perkatese te rrezikut. <br />Llojet e risigurimit<br /><ul><li>Risigurmi i shumes
 73. 73. Risigurimi i demit</li></ul>Risigurimi ndahet ne :<br /><ul><li>Risigurim pasiv – tek i cili siguruesi e shet ne risigurim nje pjes te borgjit te vet ted al nga kontrata e sigurimit
 74. 74. Risigurimi aktiv – risiguruiesi e merr ne risigurim obligimin e leshuar nga kontrata e sigurimit.</li></ul>Premit border – i perbejn te dhenat per te cilat jan marr vesh siguruesi dhe risiguruesi me rastin e lidhjes se kontrates.<br />

×