Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Process träff 3

121 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Process träff 3

  1. 1. Att använda dokumentationen på olika nivåer<br />Processtödjarutbildning Malmö Stad<br />Mikael Björk, Universitetsadjunkt<br />
  2. 2. Vad säger skollagen?<br />§9<br />Detpedagogiskaarbetetvid en förskoleenhetskaledasochsamordnasav en förskolechef. Dessaskasärskiltverkaförattutbildningenutvecklas.<br />...särskiltverkaförattutbildningenutvecklas.<br />Processtödjarutbildning Malmö Stad<br />Mikael Björk, Universitetsadjunkt<br />
  3. 3. Förskolechefens ansvar (lpfö98 rev 2011)<br />Sompedagogiskledareoch chef […] harförskolechefendetövergripandeansvaretförattverksamhetenbedrivsienlighet med måleniläroplanen […] Förskolechefenharansvaretförförskolanskvalitetochhardärvid, inomgivnaramar, ettsärskiltansvarför…<br />Processtödjarutbildning Malmö Stad<br />Mikael Björk, Universitetsadjunkt<br />
  4. 4.
  5. 5. ? ! ? ! ? !<br />
  6. 6. Förskolechefenhar […] ettsärskiltansvarföratt:<br />systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten,<br />förskolans arbetsformer utvecklas så att barnens aktiva inflytande gynnas,<br />förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande,<br />verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd och den hjälp och de utmaningar de behöver,<br />personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter.<br />Processtödjarutbildning Malmö Stad<br />Mikael Björk, Universitetsadjunkt<br />

×