Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fjalori Ekonomik

 • Be the first to comment

Fjalori Ekonomik

 1. 1. AUTOR ZYHDI AXHEMI ENGLISH - ALBANIAN -SERBIAN VOKABULAR I FJALËVE DHE VOCABULARY TERMEVE NGA LËMI I SHERBIMIT WORDS & IDIOMS DOGANOR FROM THE FIELD OF ANGLISHT-SHQIP- SERBISHT CUSTOMS SERVICE RECENSENT: PROF. DR. PARTIZAN SHUPERKA PROF. DR. MURTEZA SHLLAKU PROF. ABDYL ZHAVELI LEKTYRA: PROF. BURHAN GJERQEKU PROF. ANDREJ SEVER DIZAJNI I BALLINËS: FATLUM HALITI TEKNIKA:ECC.I DIPLOMUAR VAHEDIN QERIMI
 2. 2. P A R A T H Ë N J E Përvoja ime e gjatë 3o vjeçare dhe dashuria ndaj profesionit të doganierit ishin shkas dhe inspirim për qasje të përkushtuar të përzgjedhjes dhe grumbullimit në një vend, të termeve, nocioneve, shprehjeve dhe instituteve juridike doganore, tregtisë së jashtme dhe të transportit ndërkombëtar të mallrave, pa pretendim se e kam përmbyllur këtë koleksionim në tërësi. Në ligjëratat që kisha fat t'iu mbaj gjeneratave të reja të doganierëve, pos tjerash, ata i kam përgëzuar për pozitën e tyre të rëndësishme në organet e administratës shtetërore dhe të privilegjit të tyre, duke u shprehur figurativisht "të ambasadoreve" në kufijtë e territorit doganor të Kosovës,kufinjë jo të ndarjes, por të afrimit dhe të bashkimit me botën e progresit. Njohja e termeve dhe e shprehjeve nga fusha e këtij trajtimi mendoj që është imperativ për sajimin e një gjuhe profesionale, të kuptueshme dhe decidive, çfarë e përdorë ligjdhënësi në hartimin e dispozitave ligjore, por të një stili të standardizuar që ngërthen në veti specifikat gjuhësore të Kodit doganor si "Legs Specialis" (Ligj Special) dhe të dispozitave të tjera që pasojnë. Komunikimi gojor dhe me shkrim me fjalor profesional e të kuptuar mirë i jep shërbimit imazhin dhe kulturën e artit gjuhësor. Duke ushtruar punët dhe detyrat, në dokumentacionin që e përcjell mallin, doganierët shpesh ndeshen me terma dhe nocione të panjohura,andaj njohja solide gjuhëve të huaja, e sidomos e gjuhës angleze, i eviton barierat procedurale duke mundësuar qarkullimin më të shpejtë të vlerave materiale dhe shpirtërore, në njërën anë,e në anën tjetër atribuon në afrinë e njerëzve të racave,kombeve dhe të konfesioneve të tjera. Synim kryesor imi është që përmes këtij fjalorthi t’i paraqes në mënyrë sa më besnike idiomat e cekura më lartë, si dhe përcaktimin e tyre sa më me vend e autentik. Këtu janë kapur mbi 4ooo fjalë e shprehje, duke konsultuar literaturë dhe fjalore të ndryshëm, nga të cilët do ta veçoja atë të kolegut tim të vyer, Silvester Varga. Është kënaqësia ime t'iu shpreh mirënjohje dhe falendërim kolegeve te punës: Lulëzim Rafunës, Arben Spahiut, Blerim Halimit, Dardan Shales dhe Lumnije Ahmetit si dhe birit tim, Virgjil Axhemit, për përkrahje në literaturë, kurajo dhe inspirim. Me gjuhë të pastër profesionale, shpresoj që edhe Shërbimi ynë i kontribuon një çik periudhës së rëndë të transicionit dhe të afrimit më të shpejtë kah Evropa dhe në përgjithësi kah globalizimi. Bota me të vërtetë po bëhet një " Fshat i Madh". Të gjitha vërejtjet dhe plotësimet e arsyeshme e qëllimmira nga lexuesit e nderuar i mirëpres, dhe ato do zënë vend në ndonjë ribotim eventual të mëvonshëm. Autori PREFACE My experience for more than thirty years and the passion for the profession of the customs officer were the reason and inspiration for one dedicated approach on gathering and electing in one place the words, notions and institutional idioms from the field of Customs service, international trade and international transport, not pretending that I have over closed the collection as whole. I had the honor to give lectures to the new generations of the customs officers, except other, I expressed my congratulations for their very important position within the administration and their privilege, figuratively saying to be ambassadors at the borders of Kosova territories, borders which do not separate but bring it close to the civilized world.
 3. 3. The knowledge of terms and idioms from this field of mind treatment which is binding for creating a professional language, decisive and understandable, which is preferred by the authorities on compiling the regulations.That means of a standardized style which over helms within it the language specifics of Custom Code as "Legs Specials" and other dispositions which follow. The oral and writing communication, with a professional vocabulary which is well understood gives to the service the image and the culture of language art. While in works and duties, in the papers by which the goods are followed, the custom officers often meet unknown terms and notions, so a good knowledge of foreign languages and especially of English, excludes the procedural bars enabling quick circulation of spiritual and material values in one side, and at the other confessions. The main aim of this dictionary is to give as more identically as possible the idioms given above, and giving their meaning as authentically as possible. This modest dictionary which in one version of translation contains more than 4000 words and idioms i compiled, consulting different literature and dictionaries from which I can stress the one published by my hard working colleague from this field, Silvester Varga. I must express my appreciation and thanks to my work colleagues: Lulzim Rafuna, Arben Spahiu, Blerim Halimi, Dardan Shala, Lumnije Ahmeti and my son Virgjil Axhemi for their support at the literature field as for encouraging and giving me inspiration. With a clear and professional language I hope our Service gives a small contribution to a difficult transitional period and to an accelerating leaning towards Europe and globalization process. The world is really becoming a Big Village. All the objections and additions from the honored readers are welcome with the aim of completion for an eventual republishing. The Author
 4. 4. ENGLISH SHQIP SRPSKI A abalienation tjetërsim,shitje otuÿivanje, prodaja abandon braktisje,heqje dorë ostavljanje, ustupanje ustupanje u korist abandon free of expences to braktisje,(ofertë)ne dobi të shtetit pa të drzave bez prava na the revenue drejtë në kundërvlerë naknadu abatement(tax) pakësim,zvogëlim,ulje tatimi umanjivanje (poreza) abbreviation shkurtesë skraüenica abduct rrëmbej kidnapovati abduction rrëmbim kidnapovanje navesti, podstaüi, abet nxitje,bindje,mbush mendje sauþestvovati abetment pjesëmarrje sauþesništvo abetment in crime pjesëmarrje në krim sauþesništvo u zloþinu ability zotësi,aftësi,shkathtësi sposobnost, moguünost ability aftësi,zotësi(juridike) pravna sposobnost ability of judgement zotësi për të gjykuar sposobnost rasuÿivanja able i aftë,i zoti sposoban, kadar aboard në kuvertë të anijes,aeroplanit u prevoznom sredstvu abolish heq,anuloj ukidanje, abolicija abolition of a low anuloj ligjin ukidanje zakona abolition of free zone heqje,anulim i zonës së lirë ukidanje slobodne zone aborigines paraardhës starosedeoc above par mbi paritet iznad pariteta abroad jashtë vendit inostranstvo absent që mungon,jo i pranishëm odsutan absolute absolut,i përkryer apsolutan,savršen absolute liability përgjegjësi absolute apsolutna odgovornost absolute rights të drejta absolute apsolutna prava absolute decree aktgjykim i plotëfuqishëm punopravna presuda absolute discharge shkarkim absolut punopravno oslobaÿanje absolute discretion diskrecion i plotë potpuna diskrecija absolute rent rentë absolute apsolutna renta absolute value vlerë absolute apsolutna vrednost absolve shfajësoj,ndjej,fal opraštanje
 5. 5. tërheqje(vetëpërmbajtje nga konsumimi i abstinence drogës) uzdržavanje abundance of goods lepezë(asortiment)i gjerë i mallrave širok asortiman robe abuse keqpërdorim zloupotreba,zlostavljanje abutting fqinjë,kufitar komšija, graniþar acceptance pranim,miratim prijem, odobrenje acceptance of the declaration pranim i deklaratës prijem deklaracije access afrim,qasje,leje afrimi pristup accession bashkangjitje,shoqërim pristupanje accessory plotësues,i shtuar,ndihmës oprema, pribor, prikljuþci nezgoda, nesreüa, accident fatkeqësi,aksident,avari havarija accidental i rastësishëm,i papritur sluþajno, neoþekivano accommodation përshtatje,marrëveshje,ujdi prilagoÿavanje, smeštaj accompany përcjell,shoqëroj propratni accompanying document dokument shoqërues, fletëpërcjellëse propratni dokument accomplice ndihmës,bashkëfajtor saradnik, sauþesnik accomplicity(in crime) pjesëmarrje në vepër penale sauþesništvo u zloþinu accomplish i plotëson,i përmbush ispuniti, ostvariti ostvaren, ispunjen, accomplished i kryer završen accord pajtohem,dakortohem sporazum, saglasnost accordance compliance përmbushje e kërkesës udovoljavanje (zahtevu) according to the law në pajtim me ligjin u skladu sa zakonom account llogari,hesap raþun accountancy,bookkeeping mbajtje e librave afariste(kontimi) raþunododstvo accreditation akreditim akreditacija prispeti, accrue (me,të,i)lidhet,shtohet,kthehet) gomilati,narastiti preciznost, taþnost, accuracy saktësi ispravnost accuracy of the particulars of përmirësim i shënimeve në deklaratën ispravnost podataka the decelaration (doganore) udeklaraciji acknowledge receipt of pranim i marrjes potvrÿivanje prijema acquire fitoj,përvetësoj steþi, nabaviti, zadobiti acquired right e drejtë e fituar steþeno pravo acquisition përfitimi,furnizimi dobijanje, nabavka dobijanje statusa acquisition of origin përfitimi i statusit të origjinës porekla
 6. 6. acquisition of prefential përfitimi i lehtësive preferenciale sticanje preferencijala act akt,veprim þin, þiniti, delovati act in one’s own name and delovati u svoje ime i na on one’s own behalf vepron në emër dhe llogari të vet svoj racun viša sila (prirodna act of God (force major) fuqija madhore nepogoda) action akcion,veprim,padi akcija, radnja, delovanje tužba za osporavanje action for denial of rights padi për kontestimin e të drejtave prava actual exportation eksportimi real,i vërtetë stvarni, realni izvoz actual net weight pesha netto reale realna neto težina stvarno plaüena actually paid e paguar realisht(vlera) (vrednost) acusation charge akuza,ngritje e padisë podizanje optužbe za datu priliku, ad hoc,occasional ikohëpaskohshëm,ndonjëher povremeno ad interim(lat.) përkohësisht,gjatë kohës që privremeno ad valorem duty dogana sipas vlerës carina po vrednosti add shtesë,plotësim dodati, dopuniti added value vlera shtesë dodatna vrednost addict. .i varur(ves i lig) zavistan addiction dependence varësi(psh.nga narkotikët) posveüenost zavisnosti additional quota kontingjent plotësues dodatna kvota additional security garancioni plotësues dopunska garancija address adresa adresa adjoing the boundary përbri kufirit,fqinjësor graniþi se, pograniþni adjudge gjykoj,dënoj osuditi, doneti presudu adjustment rregullim,ndreqje,përshtatje podesiti, usaglasiti administration administratë,udhëheqje administracija, uprava administration procedures procedura administrative upravni postupak administrative cooperation bashkëpunim administrativ administrativna saradnja administrative customs administrativna carinska control kontrolli administrativ kontrola administrativni administrative document dokument administrative dokument administrativne administrative formalities formalitetet administrative propisane forme, administrativna administrative inspection inspektimi administrativ inspekcija administrative law e drejtë administrative administrativni zakon administrative measures masa administrative administrativne mere
 7. 7. administrative power pushteti administrativ administrativna vlast administrative temporaire/temporary ATA karnet (privremeni admission karneti ATA(import i përkohshëm) uvoz) dopuštenje, prijem, admission leje ulazak admission of goods free of ulazak robe bez duty importimi i mallit pa doganë carinjenja admission entry leje për hyrje dozvola za ulazak odobrava skladištenje admit goods into warehouse lejon magazinimin e mallit robe adolescencija, adolescence moshë e mitur maloletnost adulteration falsifikim falsifikovanje advance shkoj përpara,avansoj unapred, avansiram advance payment pagesë avansi plaüanje unapred, transport unapred advanced freight transporti i paguar paraprakisht plaüen advertising goods material reklamues reklamna roba advertisement shpallje, lajmërim reklama, oglas advertising sample mostrat reklamuese reklamni uzorak advice këshillë savet advisable i rekomanduar koristan, preporuþljiv advised i informuar obavešten advisor,adviser këshillëdhënës savetnik advocate avokat zastupnik affix ngjis,shtoj dodati,pripojiti affiliate filialë e bashkangjitur pripojiti filijalu, podržnicu affirm dëshmoj tvrditi, svedoþiti affixed vendosja e plombës (plumcës) postavljanje plombe postavljanje oznake na affixing marks on goods ngjitja e markës në mallra robu postavljanje carinske affixing of customs seals vendosja e plombes doganore plombe afford jam në gjendje,i lejoj veti priuštiti, biti situiran affranchise cliroj,shpengoj osloboditi se after date pas afatit nakon roka after date payment pagesë e sërishme naknadno plaüanje against all risks kundër të gjitha rreziqeve protiv svih rizika protiv svih rizika against all risks one’s will kundër të gjitha rreziqeve arbitrarisht samovoljno age mosha životno doba agency agjenci agencija
 8. 8. agenda rendi i ditës dnevni red agent zyrtar i agjencisë (agjent) zastupnik agent’s commission provizion i agjentit provizija zastupnika aggravating circumstance rrethanë rënduese otežavajuüa okolnost agreed i përcaktuar,i kontraktuar odreÿen, ugovoren agreement marrëveshtje ugovor agricultural levies taksa bujqësore poljoprivredni porez aid ndihmë pomoü aimed synoj,marr në shënjestër usmeren,nišanim air ajror vazdušni air border kufi ajror vazdušna granica klimatizovano air conditioned plant aparat klimatizimi postrojenje air mail posta me avion avionska pošta air transport transport ajror vazdušni saobraüaj aircraft carrier aeroplan bartës nosaþ aviona aircraft components pjesë të aeroplanit delovi aviona airlaw e drejta ajrore vazdušno pravo airlift bartje ajrore vazdušni prevoz tereta airline vijë ajrore vazdušna linija airport aeroport aerodrom airport of destination aeroport destinimi odredišni aerodrom carinska kancelarija na airport customs office zyra doganore e aeroportit aerodromu airport of departure aeroport i nisjes aerodrom polaska airport of entry aeroport i hyrjes aerodrom ulaska airport of loading aeroport i ngarkimit aerodrom utovara airship aeroanije avion airspace hapësirë ajrore vazdušni prostor alcohol alkool alkohol alcohol beverages pije alkoolike alkoholna piüa koliþina alkohola u alcohol by volume sasia e alkooolit në vëllim volumu alias pseudonim pseudonim alibi provë e mungesës alibi lice koje se odriþe alienator person që heq dorë nga prona vlasništva aliquot përpjestuar pa mbetje deljenje bez ostatka all told e thënë e tërë sve reþeno allow lejon dozvoliti allowance (reduction rabate) zbritje,rabat popust, rabat almost thuajse,gati,për një qik skoro sve
 9. 9. also edhe,si dhe takoÿe alter ndërroj, ndryshoj menjati, izmeniti alternativna alternative percentage rules rregullat alternative të përqindjes procentualna pravila ambassador ambasador ambasador ambivalent dyvlerësi dvostruke vrednosti amend korrigjon,ndryshon ispraviti, promeniti amend decision korrigjim i vendimit promenti odluku amercement gjobë globa, kazna ammunition municion municija amnesty ndjesë e përgjithshme pomilovanje among ndërmjet,pranë izmeÿu, amorphous pa trajtë,pa veti, pa rregull bezobliþni amortization amortizim amortizacija, otplata amortization depreciation zvogëlim i vlerës umanjenje vrednosti amount shuma iznos amount of deducted sasi e zvogëluar iznos umanjenja amount of the guarantee shumë e garancionit iznos garancije amount of customs duties shumë e tagrave doganore iznos carinskih dažbina amount of the premium shumë e premisë iznos premije amount of the quota sasi e kuotës iznos kvote amount of the refund shumë e kthimit iznos povraüaja amplification zgjerim,zmadhim pojaþanje analysis analizë analiza analytic analizues analitiþan anatocism kamatë mbi kamatë kamata na kamatu animal disease sëmundje të kafshëve bolesti kod životinja annex,enclosure shtojcë dodatak announce lajmëroj shpall najaviti, objaviti annual tariff quota kuotë tarifore vjetore godišnja tarifna kvota annulled decision nullim,prishje e vendimit ukidanje odluke anomaly parregullsi,përjashtim anomalija, nepravilnost antedate daton përpara datirati unapred anticonstitutional antikushtetues protivustavni anti-dumping masë recesive në import pooštrene mere uvoza antinomian kontradiktor,i kundërligjshëm protiv moralnog zakona antiquites antikuitete,sende të vjetra antikvitet, starina apparent i dukshëm,i kjartë oþigledno, oþevidno
 10. 10. appeal kundërshtim žalba, prigovor appear duket pojaviti, istupiti appearance dukuri pojava appellant ushtrues i kundërshtimit podnosilac žalbe appendix shtojcë,aneks prilog, dodatak applicant parashtrues I kërkesës podnosilac zahteva application kërkesë,lutje prijava, zahtev application of highest primena najviše customs duty aplikim i taksës më të lartë doganore carinske dažbine apply ushtroj lutje,kërkesë primeniti, podneti zahtev prijaviti se, konkurisati apply for drejtohet për diç za appoint emëroj,caktoj odrediti, imenovati apportion përpjestoj razdeliti apportionment,division shpërndarja raspodela, podela appraisement estimation vlerësimi procena vrednosti appreciate vlerëson proceniti, ceniti apprehend dyshoj,frikësohem,arrest privesti,strahovati approval leje odobrenje approve lejon odobriti odobren carinski approved customs procedure procedura e lejuar doganore postupak approved export eksport i lejuar odobren izvoz approved import import i lejuar odobren uvoz approximate pak a shumë,përafërsisht približno, otprilike arbitrage arbitrazha arbitraža arbitrarily me vetëgjyqësi pristrasno, svojevoljno presuditi u sluþaju arbitration of disputes zgjidhje e kontestit me arbitrazhe neslaganja,arbitrirati procena fiktivne arbitrary or fictitous value vlerësim me hamendje ,fiktiv vrednosti archives arkiv arhiva area hapësirë ,territor oblast, podruþje obrazloženje, argument(reasoning) arsyetim,shtjellim dokazivanje arise ngrihet,del,rrjedh,rezulton diüi se, podizati arm armë oružje oznaka na ramenu, armband lenta në krah traka army ushtri,ushtarak vojska aromatic substances lëndë,substancë aromatike aromatiþna supstanca, arrangement, measure masat,veprimi mera, akcija
 11. 11. arrears borxhe të papaguara neplaüeni dugovi uhapsiti, pritvoriti, arrest privim nga liria odgoda arrestee i privuar nga liria pritvorenik, uhapšenik arrival ardhja,kthimi dolazak, povratak arrival note lajmërim për arritjen objava dolaska arrival records, arrival podaci, poruke o messages paraqitja-paralajmërim i arritjeve dolasku article nen,paragraf.dispozitë þlan, stav, propis article in short supply artikull që mungon në treg manjak proizvoda articles imported proizvodi uveženi disassembled or mallra të importuar në gjendje të rasklopljeni ili unassembled demontuar të jokomponuar nesastavljeni propisi iz ugovora o articles of partnership dispozita të kontratës për shoqëri te lirë slobodnoj asocijaciji artificial flavouring aromë artificiale veštaþka aroma ascertain vërtetoj, caktoj potvrditi, odrediti aspect këndvështrim,aspect vid, aspekt assembling komponim,bashkim sastavljanje, spajanje asses vlerësim,logaritje vrednovati, procenjiti assessment përcaktim i vlerës procena vrednosti assets rezervat,stoqet aktiva, rezerva, sredstva assistance ofrim i ndihmës pruižanje pomoüi association shoqatë,ligë,organizatë udruženje, savez assortment zgjedhje,asortiment asortiman, izbor preuzeti (kontrolu), zauzeti (stav), assume ngarkohem,marr përsipër,pranoj pretpostaviti assurance,insurance sigurim osiguranje assured i siguruari osigurani ATA carnet karneti ATA ATA karnet ATA carnet convention konventa ATA ATA konvencija atomska, nuklearna atomic energy,nuclear power enerxhi atomike,forcë nukleare energija atonement shlyerje e fajit brisanje krivice attach ngjitje,lidhje spojiti, propratiti attaché përfaqesues,atashe ataše attached i lidhur(me dike) vezan(sa nekim) attachment ngjis,lidh,bashkoj vezujem,prilažem attempt tentim,mundim,përpjekie pokušaj, napad attention vërejtje,vëmendje,kujdes pažnja, opomena attest dëshmim svedoþiti, overiti
 12. 12. attestation of eye witnesses deklaratat mbi vrojtimet e dëshmitarëve izjava oþevica attorney prokurori javni tužilac attribute cilësi,vecori svojstva, karakteristike attrition tretje,ronitje rastvaranje,odronjavanje attune përshtas,pajtoj prilagoditi, uskladiti auction licitim,shitje publike licitacija, javna prodaja audit shqyrtim,kontroll kontrola,revizija audition dëgjim,provë,selektim saslušanje, selektiranje auditor revizor,kontrollor revizor, kontrolor authenticate,certify,verify vërteton potvrditi, overiti authenticated(document) dokument autentik autentiþan dokument authentication vërtetim,autenticitet potvrda, autentiþnost verodostojnost i authenticity and correctness autenticiteti dhe korrektësia e ispravnost transportnih of movement certificates çertifikatave të transportit uverenja verodostojnost authenticity of document identitet i dokumentave dokumenta ovlašüenje za postupak authorization for inward lejim i procedurës së përpunimit të unutrašnjeg processing procedure brendshëm(aktiv) oplemenjivanja authorization to use the autward processing lejimi i procedurës së përpunimit të ovlašüenje za postupak procedure jashtëm (pasiv) spoljneg oplemenjivanja authorize lejoj,miratoj ovlastiti, odobriti authorized consignee adresanti i pranuar ovlašüeni primalac authorized destruction lejimi i asgjësimit odobreno uništavanje authorized representative of ovlašüeni izvozni the exporter përfaqsues i lejuar i eksportimit predstavnik authorized ovlašüeni potpis, signature,authentic sign nënshkrim i verifikuar verodostojan znak authorized warehouse ovlašüeni držalac keeper pronar i autorizuar i depos skladišta automatska obrada automatc data processing përpunimi automatik i të dhënave podataka automatski sistem automated control system sistemi automatik i kontrollit kontrole autonomous suspensive nezavisne suspenzivne measures masa të pavarura suspensive mere auxiliary ndihmës pomoüni raspolaganje, availability vlerë e kapshme dostupnost average mesatare proseþni average price çmimi mesatar proseþna cena average volume of trade vëllimi mesatar i tregtisë proseþni trgovinski obim
 13. 13. avoid shmangem nga, ruhem nga izbeüi avoidance of law mospërfillje e ligjit izbegavanje zakona þinjenica, osnovno axiom i,e,vërtetë naþelo axis bosht osovina axle load ngarkesa e boshtit osovinska nosivost azote azot azot azure kaltërsi plavetnilo B background prapaskenë,sfond pozadina,poreklo bacon mish derri,proshutë slanina bacteria mikrobe,bakterie bakterija bag thes,strajcë,valixhe vreüa, torba, tašna baggage plaçka personale liþni prtljag baggage of travelers plaçka të udhëtarve liþni prtljag putnika baggage, luggage paketa (bagazh) liþni prtljag, prtljag bail kaucion kaucija balance bilanc,saldo bilans, izjednaþiti balance of account bilanci pagesor bilans raþuna balance of account baraspeshë e logarisë izravnanje raþuna balance sheet footing vërtetim mbi gjendjen e bilansit potvrda o stanju bilansa denþana roba, roba u bales top.rulo,deng balama balkan route transverzala (rruga) ballkanike balkanska transverzala ball bearing kushinetë me sacma kugliþni ležaj ball race kushinetë prsten kugliþnog ležaja ban ndalesë zabrana bandage lidhëse,fashë zavoj bandbox kuti e lehtë për tesha lak sanduk za robu bandit cub,pirat bandit bank bankë banka bank account logaria bankare bankovni raþun bank branch filial i bankës bankarska filijala bank commission provizion i bankës bankarska provizija bank credit kredi bankare bankarski kredit bank deposit pjesëmarrja bankare bankarsko uþešüe bank guarantee garancioni bankar bankarska garancija bank of circulation,bank of issue,central bank banka qëndrore centralna banka bank of deposit banka depozitare banka depozita
 14. 14. bank share aksione bankare bankarske akcije prenos bankarskih bank transfer kalimi i mjeteve pagesore sredstava banking data shënimet bankare bankarski zapisi bank-note apoen i parasë prej letres(bankënotë) banknota, novþanica bankrupt bankrotim,falimentim bankrot, pod steþajem bar(of iron) shufer hekuri gvozdena šipka bar code bar-kod,shifër bar kod barbed wire tel me xhemba bodljikava žica bargain blerje e lirë povoljna kupovina barge lundër,maunë dereglija, teretna laÿa bearm brum testo bure, baþva, mera za barrel bucele,fuqi zapreminu barricade pritë,pengesë prepreka barrier pengesë barijera, smetnja barter ndërrim mallrash trampa barter agreement marrëveshtje barteri sporazum o trampi barter transaction punë me kompenzim kompenzacioni posao barter transaction afarizëm në ndërrim të mallrave transakcija u trampi bases to determine the baza për caktimin e shumës së tagrave osnovica za utvrÿivanje amount of import duties importuese iznosa uvoznih dažbina basic amount shumë themelore osnovni iznos basic principle parim themelor osnovni princip basic producte prodhime bazike osnovni proizvod basic provisions masat themelore osnovne mere basic regulation rregulativa themelore osnovna ragulativa basic text teksti themelor osnovni tekst basis bazë,themel osnova, temelj osnova za raþunanje basis for calculating quotas baza për logaritje të kontingjentit kvota basket of currencies shporta valutore valutna korpa be processed,undergo prolazi kroz proces processing operations kalon në operimet e përpunimit obrade battery batare,bateri elektrike akumularor, baterija pijaca, dobrotvorna bazaar,(charity bazaar) pazar,treg (shitje bëmirëse) prodaja beaker qelq,gotë þaša bean fasule pasulj beast bishë,shtazë,kafshë zver bee bletë pþela
 15. 15. beef mish gjedhi govedina beer birra pivo beet rrepë e kuqe repa, šeþerna repa behaviour qëndrim,sjellje ponašanje, vladanje beneficiary i privilegjuari privilegovan, povlašüen benefit përparësi,dobi prednost, korist benefiting countries and povlašüene države i territories shtetet dhe territoret e privilegjuara teritorije benefit(derive benefit from customs) privilegj doganor carinska povlastica best before(end) afati i përdorimit deri… rok upotrebe do... bilateral agreement marrëveshtje dypalëshe ( bilaterale) bilateralni sporazum bilateral quota kontingjent i ndërsjelltë,reciprok bilateralne kvote bill fletëngarkesë tovarni list billo f exchange,draft kambial menica bill of loading fletëngarkesë e anijes brodska teretnica bill of sale,invoice faturë e shitjes prodajna faktura, raþun bill of weight listë,fletë e peshës teretni list bill draft law,proposal projekt i ligjit nacrt zakona, predlog binding obliguese,detyruese obavezujuüi informim i obligueshëm mbi tarifën obavezna informacija o binding tariff information(bti) doganore carinskoj tarifi biological material materie biologjike biološki materijal biological weapon armë biologjike biološko oružje black market treg i zi siva ekonomija blackmail shantazh ucena blank i zbrazët,i bardhë blanko blank cheque çek i paplotësuar blanko þek ulazak u brod, avion, board hyrje në anije,aeroplan,autobus etj. autobus board of directors bord (këshill)i drejtorëve upravni odbor body trup,organ telo, organ bona fide i sinqertë,nikoqir i mirë istinski, pošten obveznica, stavljen u bond, bonded letër shtetërore me vlerë,mall i deponuar carinski magacin roba u carinskom bonded goods mallra në depon doganore magacinu bonded goods warehouse depo doganore carinski magacin bonded goods free slobodni carinski warehouse depo e lirë doganore magacin bond – note,transit bond fletudhëzimi doganor carinska propratnica
 16. 16. border kufiri granica border control kontroll kufitar graniþna kontrola carinska kancelarija za border control crossing kontrolu na graniþnom customs office zyra e kalimit doganor prelazu pograniþne propisane border formalities formalitetet kufitare forme border guard garda kufitare pograniþna straža prepreke za zaštitu border guard obstacles pengesat kufitare granice border guard police polici kufitare pograniþna policija pograniþna policijska border guard police service shërbimi policor kufitar služba borderline vijë kufitare graniþna linija borrow huazuar pozajmiti boundary kufiri granica box kuti,arkë pregrada, kutija boycott bojkotim bojkot branch(of business) degë e biznesit grana delatnosti branch(of business) line, siding degëzim linje razgranata veza brand(trade mark) markë,shenjë,stigmë marka, zaštitni znak ime marke, zaštitnog brand(trade mark) name emërtimi i markës znaka verodostojnost zaštitnog brand(trade mark) fidelity besnikëria ndaj shenjës mbrojtëse znaka branded goods mallra me markë proizvodi sa markom brandy konjak rakija, konjak Braile letters shkresë e personave të verbër Brajevo pismo breadth gjerësi širina nasilno ukljanjanje break of customs seal heqja me dhunë e plombës doganore carinske plombe breach kundërvajtje prekršiti, kršenje bribery,corruption mitosje,koruptim podmiüivanje, korupcija brigadier general gjeneral brigade brigadni general broke pa para bez para, švorc posrednika na berzi, broker ndërmjëtesues në bursë (aksionesh) broker brokerage kompenzim për ndërmjetësim posredniþka provizija bucketshop tregtizë aksionesh mala berza budged revenues të hyra buxhetore budžetski prihodi budged buxhet budžet budged deficit deficit buxhetor deficit budžeta budged year vit buxhetor budžetska godina
 17. 17. budgetary buxhetor budžetski budgetary institution organ buxhetor budžetska institucija bulk cargo ngarkesë me mallra të shkapërderdhur tovar sa rasutom robom bulk goods mallra vëllimor (gabarit) kabasta roba bundle deng mallrash denþana pošiljka bureau,office zyre,shkrimtore biro, kancelarija business punë veprimtari delatnost business activity aktivitet afarist poslovna aktivnost business community bashkësi afariste poslovna zajednica business co-operation bashkëpunim afarist poslovna saradnja business organization organizim afarist poslovna organizacija businesstransaction transaksion afarist poslovna transakcija businessman person afarist poslovno lice buy,purchase blej,blerje kupiti buyer,consumer blerësi kupac buying commission provizion i blerjes kupovna provizija by air nëpër vijë ajrore avionski by land nëpër tokë drumski by sea nëpër det pomorski by product nus- prodhim nus proizvod C cabin baggage, luggage plaçka personale liþni prtljag cabotage lundrim,kabotazh plovidba, kabotaža calamity fatkeqësi nesreüa calculate bërje hesap,kalkulim raþunanje calculate value vlerë e llogaritur obraþunska vrednost vrednosni obraþunski calculate value metodë e kalkulimit të vlerës metod calculation logaritje,kalkulim obraþun calculation of tax kalkulim i taksave obraþun poreza calendar year viti kalendarik kalendarska godina call for payment vërejtje për pagesë opomena za plaüanje camouflage maskim,tebdil prerušavanje, kamuflaža cancel nulim,pezullim ukidanje, otkazivanje cancellation of decision prishje e vendimit ukidanje odluke cancellation of decision fshirje e garancionit ukidanje garancije canon rregull,ligj,kanun pravilo, zakon, zakonik capacity kapacitet(I vëllimit veprues etj.) kapacitet, nadležnost capacity building ngritje dhe zhvillim i aftësive izgradnja potencijala
 18. 18. capital pasuri,kapital kapital capital assets mjetet prodhuese proizvodna sredstva capital assets efikasitet I kapitalit efikasnost kapitala capital flow,capital lëvizje dhe rrjedhje ose derdhje e protok, pomeranje movement kapitalit kapitala capital market treg i kapitalit tržište kapitala porez po glavi capitation tatim për person stanovnika captain kapiten kapetan caption burgosje arrestim pritvor car automobil automobil car accident aksidend komunikacioni (trafiku) saobraüajna nesreüa car insurance sigurim i automjetit auto osiguranje cargo manifest fletëngarkesë tovarni list carriage charges shpenzimet e transportit transportni troškovi plaüanje pre carriage forward on delivery pagesa para dorëzimit preuzimanja carriage of goods by air transport ajror vazdušni transport carriage by pipeline transport me tubacion prenos cevovodom carriage of goods by rail transport hekurudhor i mallrave prevoz robe železnicom prekomorski prevoz carriage of goods by sea transport detar i mallrave robe carriage of goods on waterways transport ujor i mallrave slatkovodni prevoz robe carriage of goods,shipment of goods transport i mallrave prevoz robe carrier transportues prevoznik carrier ,shipper,transporter transportues,furnizues prevoznik carrier’ s risk në rrezik të transportuesit na rizik prevoznika carrying charges shpenzimet e transportit transportni troškovi carry,deliver,forward transporton prevoz carrying out kryej,zbatoj obavljati carton of cigarettes boks i cigareve boks cigareta cartel marrevështje kufizuese kartel, limitni sporazum case study shqyrtimi i lëndëve razmatranje predmeta predmet, studija, case ngjarje,rast, çështje dogaÿaj cash and carry paguaj dhe bart plati i nosi cash pagesë e gatshme gotovinsko plaüanje cash book defter shpenzimesh knjiga izdataka cash deposit deposit me para të gatshme gotovinsko deponovanje cash flow qarkullim monetar promet novca
 19. 19. cashier inkasant,arkatar blagajnik cause shkaktoj uzrokovati cautioner garantues garant cease to apply pushojnë së aplikuari prestaje da važi ceiling price çmimi më i lartë najveüa cena central administration drejtorija qëndrore centralna uprava central bank bankë qëndrore centralna banka central customs administration administratë qëndrore e doganave centralna uprava carina central customs authority autoritet qëndror I doganave centralni carinski organ uverenje o certification of authenticity çertifikatë mbi autenticitetin verodostojnosti certain i sigurt,sigurisht siguran certificate vërtetim,çertifikatë uverenje, potvrda certificate of competence vertetim mbi aftësinë potvrda o merodavnosti certificate of exemption vërtetim mbi përjashtimin potvrda izuzeüa certificate of export çertifikatë eksporti potvrda o izvozu certificate of origin çertifikatë e origjinës potvrda porekla certification,verification vërtetim,verifikim potvrÿivanje, overavanje certify vërteton potvrditi chain zingjir,rrjetë lanac predsedavajuüi, chairman kryesues,kryetar predsednik chancellor of the exchequer ministër I financave ministar finansija change ndërrim,këmbim razmena, zamena change money para e imët sitan novac change transfer transfer i parasë transfer novca changeable i këmbyeshëm razmenljiv changing the tariff ndryshimi në tarifë izmene u tarifi chapter kaptinë glava, poglavlje characteristics of the goods vecoritë ,tiparet e mallrave karakteristike robe charge shpërblim,ngarkesë dužnost, naplata charges shpenzimet takse, naplate troškovi u momentu charges forward shpenzimet në momentin e pranimit prijema charges incurred during transit shpenzimet gjatë transitit troškovi tokom prevoza charging of maximum rate shuma më e lartë e inkasimit najveüi iznos naplate charing,collection inkasimi,vjelja naplata, prikupljanje charter airline fluturimi çarter þarter linija
 20. 20. ugovor o zakupu broda charter party kontratë për çesimin e anijes (aviona) chassis number numri i shtratit te automjetit broj šasije cheap i lirë jeftin check on leaving customs carinska kontrola na territory kontrolla doganore në dalje izlazu cheque çeku þek chemical weapons armë kimike hemijsko oružje cheque forgery falsifikim i çekut falsifikovanje þeka cease i jap fund,pushoj prestati, zakljuþiti cycle cikel krug cigarette cigare cigareta cigarette smuggling kontrabandë,trafikim me cigare krijumþarenje cigareta circular capital,working capital kapital qarkullues obrtni kapital circulation turnover qarkullim,xhiro obrt opticaja circumstance rrethanë,rast,ndodhi okolnost, sticaj, dogaÿaj citizen shtetas graÿanin claim kërkesë,pretendim zahtev,pretenzija claim kërkon borxhin potraživati claim kërkesë për kompensim të dëmit zahtev za naknadu štete clandestine trade trafikim me njerëz ilegalna trgovina classification klasifikim,zgjedhje klasifikacija, izbor classification of goods zgjedhje e mallrave klasifikacija roba classification opinion mendimi i klasifikuesve mišljenje razvrstioca classify vlerëson,klasifikon,përzgjedh procena, klasifikacija clause klauzolë,dispozitë,nen klauzula, propis, þlan clear the goods zhdoganim i mallrave carinjenje robe clearance for home use zhdoganimi në import uvozno carinjenje clearance for transit procedura doganore në transit carinjenje u tranzitu carinjenje u turistiþkom clearance tourist traffic zhdoganimi në qarkullimin e udhëtarëve saobraüaju clearance on export,outward clearance zhdoganim në eksport izvozno carinjenje bezgotovinski platni clearing qarkullim me pagesë jo të gatshme promet client pala,klienti stranka, klijent clientele klientela klijentela code kodi,shifra kod, šifra code number numri i kodit broj koda
 21. 21. coin monedhat metalike metalni novac coincidence bashkëndodhje sluþajnost collect(tax) grumbullim,vjelje e taksave prikupljane poreza collision konflikt në mes dispozitave sukob propisa collaborator bashkëpunëtor saradnik collateral sekondar,i dorës së dytë,dytësor sekundaran, indirektni collection mbledhje,grumbullim i parasë prikupljanje collection aposteriori mbledhje e mëvonshme naknadno prikupljanje collection of charges after due inkasim i mëvonshëm naknadna naplata collection of duties mbledhja e tagrave doganore prikupljanje dažbina collection of statistical prikupljanje statistiükih information mbledhje e informatave statistikore informacija colonel kolonel (officer i lartë) pukovnik kombinovana combined nomenclature emërtim i kombinuar nomenklatura kombinovana tarifska combined tariff nomenclature nomenklatura e kombinuar tarifore nomenklatura commerce,trade tregtija trgovina commercial tregtar trgovaþki, komercijalan commercial attaché atashe tregtar-perfaqësues trgovinski predstavnik commercial bank bankë komerciale komercijalna banka commercial contract price çmim i kontraktuar tregtar trgovinska cena ugovora commercial counselor këshilltar në tregti trgovaþki savetnik commercial credit kredi komerciale komercijalni kredit commercial description of goods përshkrimi tregtar I mallrave komercijalan opis robe commercial document dokument tregtar trgovinska isprava commercial fraud mashtrim në tregti trgovinska prevara commercial invoice faturë komerciale trgovinska faktura commercial level nivel tregtar trgovinski nivo commercial means of komercijalna prevozna transports mjete komerciale të transportit sredstva mere u trgovinskoj commercial policy measures masat në politikën tregtare politici commercial practice praksa,përvoja tregtare trgovinska praksa commercial vehicle automjet komercial komercijalno vozilo come into force hyn në fuqi(ligji) stupiti na snagu
 22. 22. commission premium premia e ndërmjetësuesit premija provizije commission percentage përqindja e ndërmjetësuesit në shitblerje procenat provizije commission komision provizija, komisija conveyance bartje,transport prevoz conveyance of narcotic drugs trafikim me drogë krijumþarenje droge commissioner ndermjetësues tregtar zastupnik, punomoünik committee komision,këshill komisija, veüe committee a crime kryes i krimit izvršilac zloþina committee procedure komision procedural komisija za postupke committee on origin komiteti për origjinë të mallit komitet za poreklo robe commodity mall,artikull malli roba, artikal commodity exchange bursa e mallit robna berza commodity loan kredi mallrash robni kredit common(community)custom procedura doganore në kuadër të carinski postupak s procedure komunitetit evropian Evropske unije common agricultural poljoprivredna politika policy(cap) politika agrare e BE EU common border kufiri i perbashkët opšta granica common quota kontingjenti i përbashkët uobiþajene kvote common price system,single jedinstveni, zajedniþki price system sistem unik i cmimeve sistem cena common transit transitimi i përbashkët uobiþajeni tranzit community bashkësia,unioni zajednica, unija community ceiling price çmime tavan në BE plafonske cene u EU community Customs Code Kodi Doganor i BE Carinski zakon EU community market Tregu i BE-se tržište EU community processors përpunuesit në BE preraÿivaþi EU community product prodhimet e BE-së prizvod EU community supervision mbikqyrja në BE nadzor EU commutable i nderruar,i krahasuar razmenjljiv, uplatljiv company ndërmarrja preduzeüe comparable i barazuar i krahasuar uporedan, izjednaþen compensating products produktet kompensuese dobijeni proizvod compensation kompensim,reparacion kompenzacija, ošteta compensation transaction punë kompensuese kompenzacioni posao kompensim për tejkalim të afatit të compensation for dellay dërgesës nadoknada za kašnjenje compensatory interest kamatë kompenzuese zatezna kamata
 23. 23. competence kompetencë nadležnost competent authority organi kompetent nadležni organ nadležna carinska competent customs office zyra doganore kompetente ispostava competing goods mall konkurent konkurentna roba competition vrapim,garim konkurencija, takmiþenje competitive konkurues,komparativ konkuretan, takmiþarski competitive advantage përparësi në garë konkurentska prednost competitive market treg komparativ konkurentno tržište complainant paditësi tužitelj complainer i ankuari podnosilac žalbe complaint padi,ankesë žalba compliance assessment tim za usaglašavanje team ekipi për harmonizimin e përmbarimit izvršenja kategorije rizika kod compliance risk categories kategoritë e rrezikut te përshtatjet usaglašavanja poboljšanje compliance improvement përmirësim i pershtatur usaglašavanja compliance measurement matje e përmbarimit mere usaglašavanja compliance rate shpejtësia e përmbarimit stopa usaglašavanja comply with(customs u skladu sa (carinskim formalities) i plotëson formalitetet doganore propisanim formama) complicity bashkfajësi sauþesništvo component element i një tërësie komponenta composition tërësi e bashkuar kompozicija compound i përbër složen compound product prodhim i gatitur složeni proizvod comprehend (include) prodhim i përbër,sajuar sastavni proizvod sveobuhvatno comprehensive participation duke perfshirë uþestvovanje comprehensive security,general security garancion gjeneral sveobuhvatna garancija compromise kompromis,ujdi kompromis, slaganje compulsory insurance sigurim i obligueshëm obavezno osiguranje compulsory provision obavezna mera security obligim i paraqitjes së garancionit garancije compute logaris,numëroj obraþunati, brojati computer kompjuter raþunar computer technology teknologjia logaritëse raþunarska tehnologija computerized customs kompjuterizovani procedure procedurë e kompjuterizuar doganore carinski postupak kompjuterizovana baza computerized data base shënimet kompjuterike podataka conclude a convention lidh marrëveshtjen postiüi dogovor concavo-convex gropë-gungë udubljen, izdubljen
 24. 24. concealment mëshefje(e mallit) skrivanje (robe) concentration n’trashje,dendësim koncentracija, zgusnuüe concept mendim,ide koncept,ideja concern ndërmarrje firma, briga concession (working rights) koncesion,leshim ustupak (radna prava) conclusion mbarim, fund kraj, završetak concord marrëveshtje sporazum concordat marrëveshtje miqësore mirovni sporazum osuÿivanje, condemnation dënim rashodovanje condensation lëngëzim n'trashje kondenzacija condition konditë,kusht uslov connect lidh,bashkoj povezati, sjediniti confer dhuroj,fal pokloniti, dozvoliti sprovoditi, rukovoditi, conduct udhëheq,shoqëroj ponašanje confidence besueshmëri,secret pouzdanje, poverljivo confirm vërtetoj,konfirmoj potvrditi confirmation vërtetim potvrda confiscate marrje,konfiskim oduzeti, konfiskovati conflict mospajtim,kundërshtim sukob, protivreþnost conform i përshtatëm saobrazno,podesan saobraznost, conformity përshtatje,pajtim povinovanje conquer sundoj,pushtoj osvojiti, doseüi consensus of opinion mendim i përbashkët zajedniþko mišljenje consent pranim,miratim pristanak, odobrenje consider marrë parasysh,përfill smatrati, razmatrati consist përbehet prej sastojati se od consequence pasojë,përfundim posledica, završetak consignee pranues i mallit primalac consignment by letter post,letter-post items shkresë postare poštansko pismo consignment by parcel post paketë postare,dërgesë postare poštanski paket, pošiljka consignment note fletëngarkesë tovarni list consignment note,delivery note fleta e ngarkesës spisak tovara consignment subjected to pošiljka pod carinskim customs control dergesë nën kontrollin doganor nadzorom consignment transactions dërgesa transaktive transakcione pošiljke consignment shipment ngarkesa tovar consignor dërgues pošiljaoc constitution kushtetutë ustav
 25. 25. constitution ,charter,basic ustav, osnovni legal instrument kushtetutë, dokument themelor dokument constitutional kushtetues ustavno constraint,limitation,restrictio zabrana, ograniþenje, n,barrier përkufizime,pengesa sputavanje, prepreka construction konstrukt,aparat konstrukcija, gradnja consumable goods mall i përshtatshëm për konsum potrošna roba consumer shpenzues,konsumator potrošaþ consumer basket shporta konzumuese potrošaþka korpa consumer goods artikuj shpenzues potrošaþki artikli consumer price çmimi shpenzues potrošaþka cena consumer society bashkësi konsumi potrošaþko društvo consumption shpenzimi potrošnja porez na potrošnju, consumption tax,excise duty tatimi në konsum akcizna dažbina consul konzull konzul contain mbajtës,arkë,kuti sadržati container load ngarkesë në kontejner kontejnerski teret contents përbërje sadržaj, sastav continuation sheet fletëza vijuese dodatni list continuation sheet of single administrativ document faqja BIS e deklaratës unike doganore dodatni list JCI (BIS) continuing guarantee garancion i përhershëm stalna garancija contract kontratë ugovor contract of importation kontratë mbi importimin ugovor o uvozu contract of carriage kontratë mbi transportin ugovor o prevozu contract of guarantee kontratë mbi sigurimin ugovor o osiguranju contract of lease kontratë mbi qesimin ugovor o zakupu contract of purchase kontratë mbi blerjen ugovor o kupovini contract price çmimi kontraktues ugovorna cena contracting party palë kontraktuese ugovorna stranka odgovornost prema contracting liability përgjegjësi kontraktuese ugovoru contracting obligation obligim kontraktues ugovorna obaveza contravene shkelje ligjore kršenje zakona dejstvovanje protiv, contravention kundërvajtje prekršaj contribution ndihmë,kontribut doprinos contribution to trade doprinos tržišnim facilitation kontribut për lehtësimin tregtar olakšicama contribut rate shkallë e kontributit stepen doprinosa control kontroll kontrola
 26. 26. control aposteriori of the naknadna kontrola declaration kontroll i sërishëm i deklaratës deklaracije control based on accounts kontroll i kontabilitetit kontrola knjigovodstva control by customs kontrola carinskih authorities kontroll nga autoritetet doganore organa kontrola u carinarnici control by office of departure kontrolli në doganë të nisjes polaska control copy ekzemplar i kontrollit kontrolni primerak control document dokument i kontrollit kontrolni dokument control of destination of goods kontroll mbi destinimin e mallit kontrola odredišta robe kontrola tranzitnog control of transit traffic kontroll i trafikut transitor saobraüaja control post vend i kontrollit kontrolno mesto, punkt control,verification,audit kontrolli në doganë të nisjes kontrola, overa, revizija controlled delivery dërgesë e kontrolluar kontrolisana pošiljka convention marrëveshtje sporazum conventional duty tagrat sipas marrëveshtjes dažbine po sporazumu conversion ndërrim i monedhës konverzacija conversion rate kursi i ndërrimit kurs razmene convert,change ndërrimi,kthimi konvertovati, promena convertibility konvertibilitet konvertibilnost conveyed by person barten nga personi preneti po licu copyright e drejtë e autorit autorsko pravo core capital kapital bazë bazni kapital corporate tax tatim i ndërmarrjes korporacijski porez corporation korporatë korporacija corpus delicti prove e pa thyer, flagrancë na delu, direktan dokaz corrosive korroziv(materie oksiduese) korozioni pravilna primena correct application of carinskog customs legislation aplikim i drejtë I legjislacionit doganor zakonodavstva corrective amount shumë e përmirësimit iznos popravke consignment note fletë përcjellëse propratni list cost analysis analizë e shpenzimeve analiza troškova cost calculation përllogarija e çmimit proraþun troškova cost effective shpenzim efektiv efektivni trošak cost estimate vlerësim i çmimit kushtues predraþun troškova cost incurred shpenzimet e paraqitura nastali troškovi cost of insurance shpenzimet e sigurimit troškovi osiguranja
 27. 27. cost of production shpenzimet e prodhimit troškovi proizvodnje cost price çmimi kushtues cena troškova cost of preserving goods shpenzimet e ruajtjes së mallit troškovi þuvanja robe cost of transport,delivery expenses shpenzimet e transportit troškovi prevoza couchette coach qerre me krevat kušet kola Council for Mutual Economic keshilli për ndihmë ekonomike reciproke Savet za reciproþnu Assistance-CMEA KNER ekonomsku pomoü counselor këshilltar savetnik consideration përfillje,kujdes uzimanje u obzir count numëron brojati count over përllogarit brojanje trgovina na osnovu counter trade,barter trade tregtia në bazë të ndërrimit të mallrave robne razmene counterfeit goods,fals goods mallra të falsifikuara falsifikovana roba counterfeit,falsify,forge falsifikon falsifikovati counterfeit,forged falsifikim falsifikovano counterfoil etiketa etiketa countervalue kundërvlera protivrednost countervailing duty,compensatory duty tagra për barasvlerë dažbina za poravnanje zemlja za koju se country benefiting from vendi ndaj të cilit aplikohet shkalla primenjuju preferential tariff preferenciale e tarifës preferencijalne tarife country of departure vendi i nisjes zemlja polaska country of destination vendi i destinimit zemlja odredišta country of issue vendi i lëvrimit zemlja izdavanja country of manufacture vendi i prodhimit zemlja proizvodnje country of origin vendi i origjinës zemlja porekla country of purchase vendi i furnizimit-blerjes zemlja kupovine country of sale vendi i shitjes zemlja prodaje country of warehousing vendi i magazinimit zemlja skladištenja country of transit vendi i tranzitimit zemlja tranzita course drejtim,zhillim pravac, razvoj court gjykatë sud apelacioni sud court of appeal gjyq i apelit-sipas ankesës (višestepeni) court of general jurisdiction gjyq i jurisdiksionit të përgjithshëm sud opšte jurisdikcije court of honour gjyq nderi sud þasti court officials personel gjyqësor sudski zvaniþnici court trial process gjyqësor sudski postupak
 28. 28. creation of a mortgage krijim i pengut stvaranje zaloga obuhvaüen ATA cover of the ATA carnet mbulesë për karnetin ATA karnetom CPD Carnet(carnet de passage) karnet për udhëtar karnet za putnike credible i besuar pouzdan, verodostojan credit kredi kredit, priznanje credit agreement marrëveshtje për kredi sporazum o kreditu credit order autorizim për kredi ovlašüenje za kredit creditor kreditor davalac kredita credit worthiness kredibilitet kredibilitet plaqkat personale të ekuipazhit të anijes liþni bagaž posade crew’s effects ose aeroplanit aviona ili broda crime krim zloþin, kriminal zloþin protiv crime against humanity krim kundër njerëzimit þoveþanstva crime of international law krim ndërkombëtar meÿunarodni zloþin criminal gang grup kriminel kriminalna grupa criminal act akt kriminel kriminalni þin criminal attempt orvatje e veprës penale kriviþni pokušaj criminal case rast i krimit kriviþni sluþaj criminal charges kallëzim penal kriviþna prijava criminal code kodi penal kriviþni zakon criminal court gjyqi penal kriviþni sud criminal law e drejta penale kriviþno pravo criminal liability,responsibility përgjegjësia penale kriviþna odgovornost criminal matter çështje penale kriviþna stvar kriviþno propisivanje, criminal prescription parashkrim zastarelost criminal proceedings procedura penale kriviþni postupak criminate inkriminoj,shpall fajtor,dënoj okriviti, osuditi crimination inkriminim optužba, osuda criminative i akuzueshëm optužljiv, okrivljiv crisis (economic crisis) krizë ekonomike ekonomska kriza criterion shenjë dalluese,provë kriterijum, mera cross border crime kriminalitet ndërkombëtar meÿugraniþni kriminal cross action kundër padi protiv tužba cross examination pyetje të kryqëzuara unakrsno ispitivanje crossing kalim prelaz crossing of frontier kalim i kufirit prelaženje granice
 29. 29. currency monedhë moneta, novþanica currency code kodi devisor devizni zakon currency of invoice lloji i valutës në faturë valuta iz fakture currency movements luhatje valutore obrt, prenos valuta current i tanishëm,aktual sadašnji, aktualni current account llogari rrjedhëse tekuüi raþun current balance bilanci i llogarisë rrjedhëse stanje tekuüeg raþuna kredit po tekuüem current account credit kredija sipas llogarisë rrjedhëse raþunu current assets mjete qarkulluese obrtna sredstva current value of currency kursi aktual i valutës važeüi devizni kurs custodian trustee përdoruesi i pasurisë,i mirëbesuari poverenik imovine customary practices përvoje e zakonshme uobiþajena praksa customs dogana carina customs duty deferment dozvola za odlaganje approval leje për shtyerje të pagesës së doganës plaüanja carine customs nomenclature nomenklatura doganore carinska nomenklatura customs territory with special territor doganor me rregulative të carinsko podruþje sa arrangements vecantë posebnom regulativom customs administration administratë doganore carinska uprava customs administration of the administrata doganore e vendeve carinska administracija EU member states anëtare të BE-së zemalja þlanica EU customs advantage përparësi te zhdoganimi prednosti kod carinjenja customs agent,customs špediter, carinski clearing agent deklaruesi doganor-shpediteri deklarant customs and excise carinski i akcizni warwhouse magazina doganore dhe e aksizës magacin carinska i finansijska Customs and Finance Guard mbrojtja doganore dhe financiare zaštita sistemi i udhëzimit juridik në procedurën Customs appeal system doganore carinski sistem za žalbe carinski odobren pravac customs approved route rruga doganore e lejuar puta customs attache atasheu doganor carinski ataše customs auction ankandi doganor carinska licitacija customs authority organi doganor carinski organ customs clearance charges shpenzimet e zhdoganimit troškovi carinjenja naknada za carinsko customs clearance fee kompensimi për paraqitje doganore prijavljivanje customs clearance,customs treatment trajtimi doganor carinsko postupanje

×