Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

New microsoft office power point presentation

273 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

New microsoft office power point presentation

  1. 1. Misioni Raiffeisen Bank Sh.a., anetare e Raiffesien Bank International, ka misionin e meposhtem: Misioni yne eshte te ndertojme nje standard bankar, duke ndryshuar jeten e klienteve tane, nepermjet ofrimit te produkteve me te mira dhe nje sherbim ndaj klientit te nje cilesie te larte.
  2. 2. Raiffeisen Bank Shqipëri është banka më e madhe në vend dhe zë vendin e parë në të gjithë treguesit kryesore të performancës. Totali i aseteve të saj është afro 2 miliardë Euro. Raiffeisen Bank International bleu Banken e Kursimeve në Shqipëri në 2004 dhe gjatë 6 viteve të kaluara e ka transformuar plotësisht Bankën e vjetër Shtetërore në një bankë me shërbime të plota që i shërben të gjithë sektorëve të biznesit dhe klientëve individë Historiku i Bankes
  3. 3. Vazhdon…. • Raiffeisen Bank Shqipëri është banka më e madhe në vend dhe disponon rrjetin më të gjërë të degëve prej 103 degësh ne te gjithe vendin, gati tre herë më shumë se konkurenti i saj më i afert.185 Bankomate , 1169 terminale shitjesh (POS) dhe më shumë se 197 000 Karta Debiti Visa Electron te hedhura ne treg. Ndërkohë , më shume se 140 000 persona marrin pagën e tyre nëpërmjet Raiffeisen Bank.
  4. 4. Vazhdon…. • Raiffeisen Bank në Shqipëri ofron nje gamë të gjerë produktesh dhe sherbimesh në 4 pikat kyce të biznesit që operojmë -klientët individë, tregjet e Ndermarrjeve te Vogla dhe te Mesme (SME) dhe korporatave.Raiffesien Shqiperi fokusuar ne klientët individë, tregjet e Ndermarrjeve te Vogla dhe te Mesme (SME) dhe korporataveka investuar mjaft në përmirësimin dhe kompjuterizimin e degëve. Me dhënien e kredisë klientëve korporate dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, me trajnimin intensiv të stafit dhe ofrimin e produkteve të reja bankare, Raiffeisen Bank e ka përforcuar pozicionin e saj udhëheqës në treg.
  5. 5. Informacion Ligjor Raiffeisen Bank Sh.a eshte subjekt i mbikqyrjes nga Banka e Shqipërise si autoriteti rregullator i mbikqyrjes bankare ne Shqipëri, ne perputhje me dispozitat e ligjit nr. 8269, date 23.12.1997 “Per Banken e Shqipërise” dhe ligjit nr. 8365, date 02.07.1998 “Per Bankat ne Republiken e Shqipërise”. Banka eshte licencuar nga Banka e Shqipërise me Licencen Nr.2/1998, date 11.01.1999 dhe i eshte leshuar Certifikate Nr. 2, date 24.12.2002, per sigurimin e depozitave nga Agjencia e Sigurimit te Depozitave, ne perputhje me dispozitat e ligjit nr. 8873, date 29.03.2002 “Per Sigurimin e Depozitave”.
  6. 6. brenda/jashte bankes: o nepermjet 1. Njoftimet e vendeve vakante jet faqes se web-it: http://www.raiffeisen.al o nepermjet gazetave ditore 2. Aplikimet e kandidateve Kandidatet e interesuar per vendet vakante duhet te sjellin dokumentet si meposhte: o CV-ne e detajuar o Leter Motivimi Te gjitha aplikimet duhet te dergohen tek Divizioni i Burimeve Njerezore dhe Trajnimeve ne adresen e postes elektronike: humanresource@raiffeisen.al Procesi i Rekrutimit
  7. 7. 3. Seleksionimi i aplikimeve Pas shqyrtimit te te gjitha aplikimeve, Burimet Njerezore pergatisin nje liste paraprake te kandidateve me te kualifikuar, te perzgjedhur per interviste dhe/ose testim. Testimi • testi 1 – i pergjithshem • testi 2 – test teknik/vetem kandidatet e perzgjedhur Intervista Ne varesi te pozicionit, kandidatet e perzgjedhur do ti nenshtrohen nje ose dy fazave te intervistimit.
  8. 8. 4. Oferta e punesimit • kontrate pune 6 mujore ku perfshihet periudha e proves 3 mujore • pakete orientuese trajnimi per punonjesit e rinj • vleresim pas periudhes se proves • kontrate pune pa afat pas perfundimit me sukses te periudhes se proves

×