Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PROBA DE ACCESO Á
UNIVERSIDADE
(PAU)
FASE	XERAL	DA	PROBA	
DÚAS	propostas	
Hora	e	media
Lingua	 Castelá	 e	 Literatura:	 Comentario,	 por	 escrito,	 dun	 texto	...
CUALIFICACIÓN	DA	FASE	XERAL	
	
ü Cada	un	dos	exercicios	cualificarase	de	0	a	10	puntos,	con	dúas	cifras	
decimais.		
	
ü A	...
FASE	ESPECÍFICA	DA	PROBA	
VOLUNTARIA	
	
DE	VALIDEZ	
LIMITADA	A	2	
ANOS	
	
	
ü Máximo	4	materias	de	modalidade	distintas	da...
ü Escolleranse	as	2	mellores	cualificacións	(sempre	que	as	materias	estean	
adscritas	á	rama	de	coñecemento	do	título	que	s...
NOTA	MÁXIMA:		14	
0,6*NMB	+	0,4*CFX	+	0,2*M1	+	
0,2*M2	
0,6*10	+	0,4*10	+	0,2*10	+	0,2*10	
6	+	4	+	2	+	2	=	14
FX=4	
NMB=	5,67	
0,6*NMB	+	0,4*CFX		
0,6	x	5,67	+	0,4	x	4	
3,40	+	1,6	=	5
FX=	5	
NMB=	5	
0,6*NMB	+	0,4*CFX		
0,6	x	5	+	0,4	x	5	
3	+	2	=	5
0,6*NMB	+	0,4*CFX		 0,6*NMB	+	0,4*CFX	+	0,2*M1	
+	0,2*M2	
0,6	x	9	+	0,4	x	9	 3,9	+	2,6	+	1,3	+	1,3		
5,4	+	3,6	=	9	 9,1	
F...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Proba de Acceso á Universidade (PAU)

107 views

Published on

Consellos para afrontar a Proba de Acceso á Universidades.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proba de Acceso á Universidade (PAU)

 1. 1. PROBA DE ACCESO Á UNIVERSIDADE (PAU)
 2. 2. FASE XERAL DA PROBA DÚAS propostas Hora e media Lingua Castelá e Literatura: Comentario, por escrito, dun texto non especializado e de carácter informaDvo ou divulgaDvo, relacionado coas capacidades e conDdos da materia. DÚAS propostas Hora e media Lingua Galega e Literatura: Comentario, por escrito, dun texto non especializado e de carácter informaDvo ou divulgaDvo, relacionado coas capacidades e conDdos da materia. DÚAS propostas Hora e media Historia da Filoso4a ou Historia de España: á elección do estudante ConsisDrá na resposta por escrito a unha serie de cuesDóns adecuadas ó Dpo de coñecementos e capacidades que deban ser avaliados. DÚAS propostas Hora e media Lingua estranxeira: á elección do estudante: Valorará a comprensión lectora e a expresión escrita. DÚAS propostas Hora e media Materia de modalidade de 2º de bacharelato, á elección do estudiante (opción preferente para a Dtulación en caso de empate, sendo da rama de coñecemento) OBRIGATORIA DE VALIDEZ INDEFINIDA, sempre que se supere a PAU
 3. 3. CUALIFICACIÓN DA FASE XERAL ü Cada un dos exercicios cualificarase de 0 a 10 puntos, con dúas cifras decimais. ü A cualificación da fase xeral será a media aritmética das cualificacións dos 5 exercicios, expresada de 0 a 10 puntos, con tres cifras decimais. CUALIFICACIÓN DA PAU ü  60% NMB ( con dous cifras decimais) + 40% CFX : 0,6*NMB + 0,4*CFX = de 0 a 10 con tres cifras decimais. ü  PAU SUPERADA: Nota igual ou maior a 5 puntos como resultado da aplicación da fórmula. Sempre que se obteña un mínimo de 4 puntos na CFX. A validez desta nota é indefinida (pódese mellorar noutras convocatorias, non empeorar).
 4. 4. FASE ESPECÍFICA DA PROBA VOLUNTARIA DE VALIDEZ LIMITADA A 2 ANOS ü Máximo 4 materias de modalidade distintas da elixida para a fase xeral. ü Supérase a materia se a cualificación é ≥5 puntos. De 0 a 10, con dúas cifras decimais. ü Ten por obxecto a avaliación dos coñecementos e a capacidade de razoamento nun dos ámbitos disciplinarios concretos. Versará sobre as materias de modalidade de segundo elixidas libremente polo estudante.
 5. 5. ü Escolleranse as 2 mellores cualificacións (sempre que as materias estean adscritas á rama de coñecemento do título que se solicite) ü Nota de admisión (con tres cifras decimais) = 0,6*NMB + 0,4*CFX + (0.1/0.2)*M1 + (0.1/0.2)*M2 ü A calificación das materias da fase específica terá unha validez de 2 cursos académicos. ü As universidades deberán facer públicos os valores de 0.1/0.2 para as materias seleccionadas, ao inicio do curso correspondente á proba.
 6. 6. NOTA MÁXIMA: 14 0,6*NMB + 0,4*CFX + 0,2*M1 + 0,2*M2 0,6*10 + 0,4*10 + 0,2*10 + 0,2*10 6 + 4 + 2 + 2 = 14
 7. 7. FX=4 NMB= 5,67 0,6*NMB + 0,4*CFX 0,6 x 5,67 + 0,4 x 4 3,40 + 1,6 = 5
 8. 8. FX= 5 NMB= 5 0,6*NMB + 0,4*CFX 0,6 x 5 + 0,4 x 5 3 + 2 = 5
 9. 9. 0,6*NMB + 0,4*CFX 0,6*NMB + 0,4*CFX + 0,2*M1 + 0,2*M2 0,6 x 9 + 0,4 x 9 3,9 + 2,6 + 1,3 + 1,3 5,4 + 3,6 = 9 9,1 FX=9 FX= 6,5 NMB= 9 NMB= 6,5 M1= 6,5 M2= 6,5

×