Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FP BÁSICA

49 views

Published on

INFORMACIÓN SOBRE A FP BÁSICA

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

FP BÁSICA

 1. 1. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
 2. 2. QUE É?       „ Forma parte das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo. „ Ordénase en ciclos formativos organizados en módulos profesionais. „ Teñen unha duración de 2000 horas (2 cursos académicos) . Na modalidade de FP dual ata 3 cursos. „ Estas ensinanzas responden a un perfil profesional que inclúe ao menos unha cualificación profesional completa de nivel 1 do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.
 3. 3. MÓDULOS: a) Módulos asociados a unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais. b) Módulos que terán como referente o currículo da educación secundaria obrigatoria: „  b.1) Módulo de Comunicación e sociedade I, e módulo de Comunicación e sociedade II, que abrangue as seguintes materias: 1ª) Lingua galega. 2ª) Lingua castelá. 3ª) Lingua estranxeira. 4ª) Ciencias sociais. „  b.2) Módulo de Ciencias aplicadas I e módulo de Ciencias aplicadas II, que abrangue as seguintes materias: 1ª) Matemáticas aplicadas ao contexto persoal e de aprendizaxe dun campo profesional. 2ª) Ciencias aplicadas ao contexto persoal e de aprendizaxe dun campo profesional. c) Módulo de formación en centros de traballo.
 4. 4. QUE TÍTULO SE OBTÉN E CAL É A SÚAVALIDEZ? „  O título profesional básico correspondente ás ensinanzas cursadas. „  Ten tanto valor académico como profesional. Ten os mesmos efectos laborais que o título da ESO. „  Permite o acceso aos ciclos formativos de grao medio (con preferencia de acceso). „  Permite obter o título de graduado na ESO, pola opción de ensinanzas académicas ou pola opción de ensinanzas aplicadas, mediante a superación da proba de avaliación final da educación secundaria obrigatoria. „  Os alumnos e alumnas que finalicen os seus estudos sen obter o título profesional básico, recibirán a certificación académica dos módulos profesionais superados.
 5. 5. CALES SON OS REQUISITOS PARA ACCEDER Á FP BÁSICA? „  Ser proposto/a polo equipo docente. „  Consentimento do pai, da nai ou dos/das titores/as legais. „  Facer 15 ou 16 anos no ano de inicio do ciclo formativo. „ Ter cursado o terceiro curso de educación secundaria obrigatoria ou, excepcionalmente, ter cursado o segundo curso.
 6. 6. „  Tamén poderá solicitar a admisión na FP Básica o alumnado de 17 anos feitos no ano de inicio do ciclo formativo, escolarizado na educación secundaria obrigatoria. „  De quedar prazas vacantes, completaranse os grupos con persoas que fagan 18, 19 ou 20 anos no ano de inicio do ciclo formativo.
 7. 7. QUE HAI QUE FACER PARA MATRICULARSE? „  Presentar unha única solicitude de admisión e matrícula, asinada pola persoa solicitante (se esta é menor de idade, ademais deberá ser asinada por calquera dos/das titulares da patria potestade ou representantes legais). „  A solicitude presentarase no centro educativo no que pretenda ser admitido. „  Documentación a presentar: „  Copia do DNI ou NIE, no caso de non dar o consentimento para a comprobación dos datos. „  Comunicación de incorporación á formación profesional básica, no caso de alumnado que foi proposto polo equipo docente con 15, 16, ou 17 anos. „  Certificado de discapacidade.
 8. 8. CAL É O PERÍODO DE ADMISIÓN NA FP BÁSICA? „ Presentación de solicitudes: „ Publicación, nos centros educativos, das listaxe de alumnado admitido e non admitido: „ Matriculación:
 9. 9. ONDE PODO CURSAR UN CICLO FORMATIVO BÁSICO? Nas seguintes ligazóns poderás atopar a oferta de ciclos formativos clasificada por provincia e concello, así como por familia profesional e ciclo: http://www.edu.xunta.es/fp/fpbasica-oferta
 10. 10. OFERTA CICLOS FP BÁSICA „  Administración e xestión: „  Servizos administrativos „  Agraria: „  Agroxardinaría e composicións florais „  Actividades agropecuaria „  Aproveitamentos forestais „  Artes gráficas: „  Artes gráficas „  Comercio e márketing: „  Servizos comerciais „  Electricidade e electrónica: „  Electricidade e electrónica „  Edificación e obra civil: „  Reforma e mantemento de edificios „  Fabricación mecánica: „  Fabricación e montaxe „  Hostalaría e turismo: „  Cociña e restauración „  Aloxamento e lavandaría „  Informática e comunicacións „  Informática e comunicacións „  Informática de oficina „  Imaxe persoal: „  Peiteado e estética
 11. 11. „  Industrias alimentarias: „  Industrias alimentarias „  Madeira, moble e cortiza: „  Carpintaría e moble „  Marítimo-pesqueira: „  Actividades marítimo- pesqueiras „  Téxtil, confección e pel: „  Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel „  Tapizaría e cortinaxe „  Transporte e mantemento de vehículos: „  Mantemento de vehículos „  Vidro e cerámica: „  Vidraría e olaría

×