Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Einstein e as maquinas do tempo

873 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Einstein e as maquinas do tempo

 1. 1. Luca NovelliEINSTEIN EAS MÁQUINAS DO TEMPOElena López Enríquez.FiCT. Curso 2012-2013.IES Otero Pedrayo.Ourense
 2. 2. “Nunca consideremos el estudio como una obligación, sino comouna posibilidad para penetrar en el bello y maravilloso campo delsaber” (…)“K n o w l e d g e i s l i m i t e d ,i m a g i n a t i o n e n c i r c l e s t h e w o r l d ”A L B E R T
 3. 3. R e s u mo d ol i b r o
 4. 4. 1.Eu, Albert Einstein.Einstein admite ser coñecido como “ocientífico máis grande da historia”, peronon considera ter ningún talentoparticular, nin perseguir o éxito ou ariqueza. Só é apasionadamente curioso e asúa vida estivo guiada polo amor, a belezaou a verdade.Naceu en Alemaña o mesmo ano que abombilla eléctrica de filamentoincandescente creada polo estadounidenseThomas Alva Edison. A luz eléctrica seráun factor fundamental na súa vida, pois oseu pai Hermann e o seu tío Jakob soncopropietarios dunha planta eléctricaque abastece unha cidade veciña e a miúdoescoita falar de física, inventos eelectricidade.A pesar de que dende pequeno se interesapola física, pola xeometría e polasmatemáticas e de que seu pai quere quesexa enxeñeiro electrotécnico, non supera
 5. 5. 2.Infancia de xenio.De pequeno non é moi desperto pois ós catro anos aínda non fala eós nove aínda lle costa seguir unha conversa coas palabrasprecisas. Non obstante, ós cinco anos é capaz de interpretar aMozart, Bach e Schubert co violín, que é, xunto coa construccióncon cubos de madeira de cores, o seu pasatempos favorito.Entre as historias que lle conta seu tío e mais os libros dedivulgación e ciencia que lle trae cada venres Max Talmey, oestudiante xudeu que ven cear á súa casa, comeza a facerse asprimeiras preguntas de cómo funciona o Universo.
 6. 6. 3.Un pequeno librepensador.A pesar de ser xudeo, vai a unha escola católicae durante a súa primeira infancia a Bibliaconvértese nun libro marabilloso que conta ahistoria do seu pobo e mesmo evoca imaxesgrandiosas. É un apasionado do AntigoTestamento e dende que le os libros de Maxcomeza a analizar as historias da Biblia conollos de científico. Deste xeito convértesenunha especie de librepensador que sitúa averdade relixiosa nun nivel distinto daverdade científica.Ós doce anos comeza a poñer en dúbida todo e atodos: a escola, algúns profesores, poñer ouniforme e participar en desfiles, aprender dememoria, ata o punto de que o mestre de gregodille que non chegará a nada na vida.Cando ten quince anos o seu pai trasládase aItalia para iniciar unha nova actividade e pechaa casa deixándoo só nunha pensión.
 7. 7. 4.A primeira fuga.En Múnich séntese só e mesmo xa ninexiste a súa casa, pois foi vendida a unconstrutor que talou as árborescentenarias e a converteu nun bloquede casas. Cando remate a escoladeberá facer o servicio militar noexército prusiano e polo tantodeberá participar nos desfiles quetanto aborrece. Todo isto fai que sedeprima e mesmo consegue uncertificado médico do seuesgotamento nervioso o que provocaque o director o expulse do colexio.Por todo iso preparou a equipaxe exunto co seu violín e unhas enormesganas de disfrutar da súa familia, domar e do sol, atravesou os Alpespara reunirse cos seus en Italia.
 8. 8. 5.Vacaciones enItalia.A súa familia vive en Pavía, unha fermosa cidade con moitos palaciosmedievais e atravesada por un río polo que navegan pequenosbarcos. Dende cativo sempre lle gustou a auga e xogar con barcosna bañeira, polo que cando medre a vela será a súa única aficiónporque é un deporte que non cansa moito; mercará unha barquiñapequena á que chamará “Catro duros”.O seu pai construiu con outros socios a primeira central eléctricade Pavía. El negábase a que Albert abandonase Munich; quería quefixese o exame de ingreso no Politécnico de Zurich dous anos antesdo programado e mesmo consegue que o recomenden, en contra da
 9. 9. O seu apelido en alemán significa “unha pedra”, pero non é tanforte e sentiuse mal cando lle chamaron “neno prodixio”.Ata que cumpla a idade de que o admitan no Politécnico,prepararase na escola cantonal de Aarau, unha pequena eagradable cidade de Suiza. Alí vive cos Winteler, unha familiasimpática e amable, pero estraña á súa nai e á súa irmá Maja. Granparte do tempo pásao coa máis guapa das fillas, Marie, coa quetoca o piano.
 10. 10. 7.A primeira vez de Albert.Naquela cidade disfrutaba daspaisaxes montañosas dos Alpes,pero tivo que volver a Zurichdespois de conseguirmatricularse no Politécnico.Renunciou á nacionalidadealemana pois non se sentía deningún país, era un apátrica eeste feito ofendeu a seu pai.A súa familia mudouse a vivir aMilán, onde os vai visitarsempre que ten vacacións.Nunha visita ós seus curmáns deXénova disfrutou dunhaexperiencia extraordinariapercorrendo os Apeninos ata omar, onde se lle despertou acuriosidade polos raios de luz.
 11. 11. Estudiando no Politécnico de Zúrich e sendo xa un mozo cun fermosobigote, coñece a Mileva, unha moza moi intelixente de orixe serbio, coa quecomparte os estudos de cálculo, xeometría e mecánica.A xove axúdalle a escribir o seu primeiro tratado científico que trata dacapilaridade, ou sexa, das curvas que fan os líquidos dentro dos sólidos.Está namorado de Mileva, e a pesares da oposición dos seus pais e mais denon ter cartos, el decide que se casará con ela. Para gañar algo de cartosda clases particulares de matemáticas.
 12. 12. 9.Einstein inventor.Xa casado con Mileva e vivindo na cidadede Berna, comeza a traballar na Oficinade Patentes. Alí chegan os máis insólitose estraños proxectos e personaxes, e elmesmo entrega ó seu nome algunhaspatentes (unha trompetiña e unfrigorífico que non fai ruído).En Berna funda, con algúns amigos, aAcademia Olimpia, da que é presidentehonorario e na que falarán de física.Entre os choros do seu primeiro fillo,Hans, e coa axuda da súa muller, seguecoas súas investigacións e comezan atomar forma as ideas científicas máisrevolucionarias da historia dahumanidade, as da súa “Teoría daRelatividade”.
 13. 13. 10.A teoría darelatividade ( restrinxida).Ós vinteséis anos continuaba traballando na Oficina de Patentes, pero seguíapensando na física e enchía cadernos de fórmulas.Publica as súas teorías na revistaAnnalen der Physik, dirixida por Max Planck.„No primeiro artigo demostra que a luz, aínda que ten as mesmas propiedades queas ondas electromagnéticas, está formada por partículas microscópicas.„No segundo artigo explica o misterioso movemento das moléculas que observaraRobert Brown (o movemento browniano).„No terceiro artigo demostra que o espazo e o tempo son relativos en relación coobservador; un reloxio en movemento marca o tempo máis lentamente que o queten o observador no pulso. Max Planck chamaraa a Teoría da Relatividade.„O carto artigo será o que revolucionará definitivamente os conceptos de materia eenerxía; a equivalencia defínese na famosa fórmula E=mc²
 14. 14. 11.Einsteinincomprendido.Durante os primeiros anos seguintes áformulación da teoría da Relatividade e apesar de obter o doctorado naUniversidade de Zurich, non cambia nadapara Einstein, parece non importarlle aninguén.Tres anos despois consegue entrar nacomunidade científica oficial e comeza a serdocente privado, é dicir, da clases naUniversidade de Berna para uns poucosestudiantes.Un día, mentres traballa na Oficina dePatentes, ver caer algo pola ventá e estaidea lévao a pensar que a gravidade e aaceleración son equivalentes. Ten asensación de que a Teoría da Relatividadeterá que ser... ampliada.
 15. 15. 12.Agora son profesor.A partir do 1909 comeza por fin arelacionarse cos primeiros físicos deverdade no Congreso de Física deSalzburgo. A Universidade de Zúrichnomeao “profesor titular de físicateórica”.Despois de nacer o seu segundo fillo,Eduard, acepta un posto naUniversidade alemana de Praga, unhacidade preciosa do Imperio Austro-Húngaro, onde se traslada coa súafamilia.Esta Universidade ten un laboratoriomoi ben equipado no que seguetraballando nos seus experimentos enas súas teorías. E ocórreselle que sea luz ten masa, é atraída por masasmaiores. Coa opinión dalgunsastrónomos deduce que o sol desvía aluz das estrelas.
 16. 16. 13.Todos me queren!Agora ten varias ofertas de traballo, na Universidade de Utrecht, na de Viena, na deLeiden, e mesmo do Politécnico de Zúrich, onde antes o consideraban un aficionado.Acepta a última e trasládase coa familia a Zúrich, onde estudia a xeometría do doutorRiemann que defende que dúas paralelas non sempre conseguen ser paralelas e queos ángulos rectos dun cuadrado son curvos. Pero el cre que o Universo é un todo deespazo e tempo e que esta xeometría pode describir que todo remata curvando.Pero non pode rexeitar a cátedra que lle ofrece Max Planck na Universidade deciencias de Berlín, o centro de investigación máis importante do mundo.Estala a Primeira Guerra Mundial e vaise extendendo con moita violencia. El noncomparte o patriotismo que a lidera; a guerra non é un xogo porque trae a morte.Contra os horrores da guerra só serve o rexeitamento total.
 17. 17. 14.O misterio de mercurioMentres a guerra se extendepor Europa, él seguetraballando na súa Teoría daRelatividade e define agravidade como unhapropiedade do Universo e osobxetos cunha grande masacrean distorsións ó seu redorno espazo e no tempo.Isto aplicouno ó planetaMercurio, o máis cercano ó Sole que era considerado como“extrano”. O tempo desaceleraou acelera, o espazo cúrvase efai que as galaxias seaproximen ou alonxen...
 18. 18. 15.O premio Nobel.Remata a Gran Guerra e percíbese unha grandeeuforia, mesmo gusta a idea da relatividade daque falan no New York Times e noutros xornaiseuropeos.Divórciase de Mileva e trasládase a vivir aBerlín con Elsa, a súa segunda muller.Convértese nun personaxe importante e comezaa relacionarse con xente famosa. No 1921 recibeo Premio Nobel, pero non pola Teoría daRelatividade, senón polo descubrimento doefecto fotoeléctrico.Cando a súa vida transcorre tranquila nunhacasiña á beira dun lago, comeza en Alemaña unhapersecución indiscriminada contra os xudeos, asícomo contra todo o que non comulgue coréxime nazi que impón Hitler. Atacan a súateoría “física xudea” e mentres está cun ciclo deconferencias por Bélxica entran e arrasan a súacasa.
 19. 19. 16.Einstein en América.Remata a Gran Guerra e percíbese unha grande euforia, mesmo gusta a ideada relatividade da que falan no New York Times e noutros xornaiseuropeos.Divórciase de Mileva e trasládase a vivir a Berlín con Elsa, a súa segundamuller. Convértese nun personaxe importante e comeza a relacionarse conxente famosa. No 1921 recibe o Premio Nobel, pero non pola Teoría daRelatividade, senón polo descubrimento do efecto fotoeléctrico.Cando a súa vida transcorre tranquila nunha casiña á beira dun lago,comeza en Alemaña unha persecución indiscriminada contra os xudeos, asícomo contra todo o que non comulgue co réxime nazi que impón Hitler.Atacan a súa teoría “física xudea” e mentres está cun ciclo de conferenciaspor Bélxica entran e arrasan a súa casa.
 20. 20. 17.A bomba.Mentras le un manuscrito de douscolegas científicos exiliados coma el,dase conta de que a súa Teoría daRelatividade pode ter aplicaciónsmilitares, pois os átomos de uraniopoderían converterse nunha importanteforma de enerxía, pero tamén, en mansdos nazis, nun arma terrible. Por istoescribe ó Presidente Roosevelt parapedirlle que se investigue na bomba.A situación mundial segue empeorando eco ataque de Xapón ás tropasamericanas no Pacífico no 1941 tamén osEstados Unidos entran en guerra. Nace enChicago o proxecto da primeira bombanuclear e aínda que Einstein contribúe dexeito económico, nunca traballou nabomba atómica nin no ProxectoManhattan. O 6 de agosto de 1945 lánzasea primeira bomba atómica sobre acidade xaponesa de Hiroshima.
 21. 21. Remata a guerra, pero multiplícanse asbombas atómicas por todo o mundo.Einstein continúa traballando na súateoría que considera incompleta. Faitestamento e dispón que todas ascartas e manuscritos sexan donados áUniversidade Hebrea de Xerusalén.Rexeita o honroso ofrecemento dapresidencia do novo Estado de Israel.É o científico máis importante doplaneta, e agora, vello e canso, sóquere que escoiten as súas opiniónssobre as armas atómicas. O mundodiríxese cara catástrofes inauditas.No 1955 escribe a súa última carta,dirixida ó seu amigo Bertrand Rusell,coa que suscribe o manifiesto depetición a tódalas nacións para querenuncien ás armas atómicas.
 22. 22. “U n a d u l t o n o r m a l n u n c a s e p a r a ap e n s a r n o s p r o b l e m a s d o e s p a c i ot e m p o , p o r q u e e s t a s s o n c o u s a s n a sq u e p e n s a n o s n e n o s . P e r o o m e ud e s e n v o l v e m e n t o i n t e k e c t u a l f o itardío e , c o m o c o n s e c u e n c i a , e m p e c e i ap r e g u n t a r m e p o l o e s p a c i o e p o l o
 23. 23. DiccionarioEINSTENIANO(PALABRASIMPORTANTES)
 24. 24. BURATO NEGROEstrela antigua que explotou e colapsouse sobre sí mesma, moi habitual no Universo.A súa forza de gravidade é tan forte que atrae todo e non deixa escapar nin sequera a luz: poriso é negro. Na súa superficie, en relación cos nosos reloxos o tempo está parado.CapilaridadeSerie de fenómenos que os líquidos presentan en tubos de diámetro moi pequeno. Einstein estudiouna,como xa vimos, na súa xuventude xunto a Milena Maric, que se converteu despois na súa muller.Efecto fotoeléctricoConsiste no feito de que un metal no que incide unha luz emite electróns, Este feito confirma a intuición deEinstein de que a luz aínda tendo natureza ondulatoria, está composta de partículas-paquetes de enerxía(fotóns). Neste efecto basase a posibilidade de transformar a luz solar en enerxía eléctrica.
 25. 25. FotónPartícula-paquete de enerxía que compón a luz, teorizado por Einstein en 1905.Mecánica cuánticaParte da física que estudia e explica o comportamento dos cuantos de enerxía. Explícaoestadísticamente, recorrendo ao cálculo de probabilidades. Este método non sempre foi compartido porAlbert Einstein.Proxecto ManhattanLevou á construcción da primeira boma atómica, que se fixoexplotar experimentalmente na base aérea de Alamogordo,en México no 1645. No mismo ano lanzouse sobre a cidadede Hiroshima en Xapón.
 26. 26. Túneles espacio- temporaisPara os físicos é posible o paso do universo pasado ao universo fuuro, gracias á “ curvatura do Universo”.Son teóricamente posibles, pero é moi pouco probable que se puedan recorrer.Velocidade da luzÉ constante no Universo. Equivale á notable velocidadede casi 300000 km por segundo. Estudios recentesdemostraron que se pode superar.FÍSICAPara os antigos gregos era a ciencia que intentabaexplicar a natureza esencial das cousas. Hoxe, a físicaintenta descubrir as leis que gobernan o máisgrande (o Universo) e o máis pequeño (no interior dos átomos).
 27. 27. “Cando paras de aprender,
 28. 28. No meu blogwww.comochoconto-filosofia.blogspot.comatoparás información sobre Einstein edemais persoeiros da filosofía e da

×