Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

España no século xix

34,622 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

España no século xix

 1. 1. O século XIX en España 1
 2. 2. Índice• Introdución …………………………………………........3• A Guerra da Independencia…………………………4• A Pepa…………………………………………………………7• As consecuencias da Guerra da Independencia…………………………………….........8• A Revolución Industrial…………………………….. 15• Ideas políticas e gobernantes…………………… 17• Conclusión……………………………………………….. 20 2
 3. 3. Introdución Durante o século XIX en España houbo unhaserie de cambios, aínda que chegaron máis tardeque noutros países, como consecuencia da guerracon Francia. A continuación afondaremossobre este tema. Rúa de Huelva 3
 4. 4. A Guerra da Independencia A Guerra da Independencia comezou en1.812. A alternancia na forma de goberno de Estadoque, paulatinamente,foi avanzando cara unsistemademocrático econstitucional foi odetonante desta guerra. 4
 5. 5. Antes disto, a principios do século XIX , España era unhamonarquía absoluta. Estaba en guerra cos francesesque, guiados por Napoleón Bonaparte, invadiran o país en1.808. Tropas de Napoleón 5
 6. 6. Mentres Napoleón mantivo retidos a Carlos IVe ao seu fillo Fernando VII, en España houbo unprimeiro intento de instaurar un sistemademocrático. As Cortes reuníronse e redactaron aConstitución de Cádiz, no ano 1.812. EstaConstitución era unha das máis avanzadas da súaépoca, pero apenas foi aplicada. En 1.814, rematou aguerra e Fernando VII regresou a España, aboliu aConstitución e reinstaurou a monarquía absoluta. 6
 7. 7. As consecuencias da Guerra da Independencia A Guerra da Independencia tivo consecuenciasfunestas para España. Ao desastre humano ematerial, uníaselle a reinstauración do AntigoRéxime, que freaba a rexeneración económica que opaís necesitaba, así como a liberación das coloniasamericanas. 7
 8. 8. As consecuencias máis destacadas foron:• o regreso de Fernando VII,• a situación económica e internacional,• o golpe de estado e• os afrancesados.O regreso de Fernando VII Unha afrancesada 8
 9. 9. Cando Fernando VII regresou nonestaba prepa-rado nin tiñaa vontade nece-saria para diri-xir un paísliberal. Regreso de Fernando VII 9
 10. 10. Para pescudar os apoios cosque contaba, viaxou ata Valencia.Unha vez alí foi recibido poloxeneral Elio, que lle brindou unapoio incondicional dunha granparte dos deputados de Cádiz. Estesfirmaron o “Manifesto dosPersas”, no que se poñían aoservizo do rei para restaurar oabsolutismo. 10
 11. 11. A diferenza económica respecto de Francia eInglaterra aumentoudebido a que oscampesiñosabandonaron oscampos e a industriaparou véndoseespecialmenteafectada a industriatéxtil catalá. Principalmentevíronse afectadas asvías de comunicación e as cidades e, comoconsecuencia, houbo moita fame. 11
 12. 12. En maiode 1814,Fernando VIIdeclaroua nulidade daConstituciónaproveitándose do fervor popular e daignorancia do pobo. 12
 13. 13. Os afrancesados eran persoas que estaban a favordo rei “José I” (irmán de Napoleón Bonaparte). Estes críanna boa fama do rei comoAdministrador e vían nela única esperanza darexeneración do país. Despois dadefinitiva derrota deNapoleón en Waterlooos afrancesados foronexpulsados de Españaxunto coas súas familias. 13
 14. 14. A Revolución Industrial A revolución industrial en España tardouen chegar debido ao escaso crecemento dapoboación, a ausencia dunha revoluciónagrícola e a escasa iniciativa da burguesía quenon tiña mentalidade capitalista xa que noninvestía na creación de industria nin entecnoloxía, polo que dependiamos datecnoloxía e investimentos de diñeiro doestranxeiro. 14
 15. 15. Unha dascausas foique acomunicacióne o transportenon eranaxeitados. 15 Mapa ferrocarril
 16. 16. Ideas e gobernantes Durante a primeira metade do século XIX enfrontábanse dúas ideas políticas:• a absolutista e• a liberal.*Os absolutistas defendían que o rei tivera todoo poder. Alfonso XII e a súa muller 16
 17. 17. *Os liberais defendían que o reicompartira o seu poder co pobomediante unha constitución e votacións. Durante a segunda metade doséculo XIX aumentaron os conflitospolíticos. En 1.873 proclamouse aprimeira República, que só durou un ano.. Bandeira e símbolos da República do século XIX 17
 18. 18. Posteriormente iniciouse un novoperíodo chamado Restauración que dabaamplos poderes ao rei Alfonso XII. 18
 19. 19. a Pepa A Pepa foi a primeira Constitución de Españaasinada polas Cortes de Cádiz, o 19 de Marzo de 1812.Ese día é o día deSan José,familiarmentechámasePepe… pero comoConstitución éfeminino, Pepa. Xurando a Constitución 19
 20. 20. Conclusión: Aínda que España na IdadeModerna foi unha das primeiraspotencias mundiais, no séculoXIX, debido ao retraso na revoluciónindustrial e ás constantesguerras, pasou a ser un dos paísesmáis pobres. 20
 21. 21. Traballo feito porAarón, Andrés, Rafael,Sindo eLidia. 21

×