Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A ALTA IDADE MEDIA

8,364 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

A ALTA IDADE MEDIA

 1. 1. Alta idade mediaCoa colaboración de: Christian, Marta,Alejandro, Yasmín e Noemí.
 2. 2. A Alta Idade Media A Alta Idade Media é o período histórico que vai do ano476 despois de Xesucristo, cando se produce a Caída do ImperioRomano ata o século XII candoGuillerme de Normandía conquistaInglaterra e considérase que comeza aBaixa Idade Media.
 3. 3. A SOCIEDADE NA ALTA IDADE MEDIA A sociedade do S. V ao XI estruturábase noque se viña a chamar“a pirámide feudal”.Durante a IdadeMedia, nos reinoscristiáns peninsularesexistía unha sociedade de tipo feudal. A máxima autoridade era o rei e pordebaixo de él estaban os nobres e o clero, epor debaixo os campesiños.
 4. 4. SOCIEDADE MEDIEVAL
 5. 5. ESTAMENTOS SOCIAISA nobreza e o clero eran os gruposprivilexiados.Tiñan extensas propiedadeslabradas polos campesiños.Algúns campesiñosposuían as súas propiasterras e outros cultivabanas da nobleza e o cleroque lles pagaban conparte da colleita.
 6. 6. Cómo vivían os nobres? OS NOBRESA torre da homenaxe era ocorazón do castelo e nelavivía o señor feudal.A distracción preferida dosnobres era a caza e aparticipación en torneos.A señora do castelo dirixíaaos sirvientes e interviña nostorneos como dama de honor.
 7. 7. Como vivían os nobres e os campesiños? OS NOBRESO gran salón era ocentro da vida.Nel o gran señor recibíaa outros cabaleiros aosque agasallaba congrandes comilonas edivertía cos xograres etrovadores que ían decastelo en castelo cantando as xestas doscabaleiros.
 8. 8. QUE ERA O PACTO DE VASALAXE? Cada nobre establecía un PACTO DEVASALAXE co rei. O pacto consistía enque os nobres defendían ao reisempre que fose necesarioa cambio de que elespuidesen administrar unterritorio chamado FEUDO..
 9. 9. OS CAMPESIÑOS Vivían en aldeassituadas en territoriospertencentes a uncastelo ou a un mos-teiro. Parte da colleitatíñana que entregarao seu señor. Tamén explotaban os bosques, de ondeobtiñan alimento para o gando, caza e madeira.
 10. 10. A maioría das terras ciltivadas estaban adicadasaos cereais (trigo e cebada) e as legumes(xudías, garavanzos e guisantes). Nas terrassoleadas máis apropiadas, cultivaban vides e, noshortos, hortalizas e árbores frutais.
 11. 11. OS CAMPESIÑOS Os labores agrícolaseran moi duros poisutilizaban ferramentasrudimentariase moi poucosdispuñan de bois para arara terra.Non abundaban osabonos e a produciónagrícola era moi escasa. Toda a familia, homes, mulleres e nenostraballaban de sol a sol. A agricultura dependía dos fenómenos danatureza e eran frecuentes as malas colleitasacompañadas de fame e enfermidades quecausaban unha moi alta mortalidade.
 12. 12. OS FOGARES DOS CAMPESIÑOS Os fogaresMedievais non tiñannada que ver cosque coñecemoshoxe. O campesiñopasaba a maiorparte da xornadafóra da casa.
 13. 13. As vivendas eran de madeira ou barro e o teitode palla, cunha única habitación e mobiliario escaso. Estas tiñan moitas correntes de aire e escasaluz. As fiestras non tiñancristais. Para alumarse, pelaban unxunco e mollábano en manteiga,e iso ardía como unha vela.Isto supuña limitacións importantes nas actividades dasnoites que se reducían moitísimo. Os chans de terra adoitábanse desgastar a forzade varrelos.
 14. 14. INNOVACIÓNS NA AGRICULTURA AO LONGO DA IDADE MEDIAAo longo da Idade Media xurden importantes novidadestecnolóxicas que aportaron algúns elementos positivosao traballo doscampesiños.As principais innovaciónsna agricultura medievalforon: O uso do aradopesado con rodas. O uso do cabalo.
 15. 15. • A introdución da rotación de tres campos por colleitapara remplazar a antiga rotacióndos campos.• O xugo frontal e as ferraxes dosanimais• Os muiños de vento e hidráulicosevitarán moitos esforzos aos labregos. Os campesiños estaban obrigados a acudir ao muíño do señor e a pagar unha determiñada cantidade de gran ou de fariña chamada "moltura" nalgúns lugares, e que máis tarde en Castela e León tomará o nome de "maquila".
 16. 16. Como eran os castelos? Unha das construcións máisemblemáticas da ARQUITECTURAMEDIEVAL EUROPEA , son :OS CASTELOS Os primeiros castelos quese construiron eran de madeirae consistían nunha torre cunhaempalizada ao redor. Procurábase elexir un sitio elevado para unha mellor defensa do mesmo.
 17. 17. Si se colocaban nun terreo chan, se lle facíaun foso arredor quelogo se enchía de auga.Esto facilitabaa defensa. A partir do séculoXI, contruíronse conpedras e se colocabanen lugares estratéxicos e de difícil accesopara poder defenderse mellor.
 18. 18. Había castelos de formas moi diversas,perotodos tiñan elementos en común como son:A) Un ou dous cinturóns de murallas contorres almenadas.B) A porta de entrada estaba defendida con torres epontes levadizos.C) Os que se construían na llanura tiñan un foso arredor.D) No centro solía construirse unha torremáis alta, a torre do homenaxe.E) Entre as súas murallas había espaciopara recoller aos campesiños.
 19. 19. PARTES DO CASTELO Pica na imaxeTORRE DE VIGIA TORRE DO HOMENAXE COCINA EXTERIORENTRADA POZO TORRE DE BARBACANA RANQUEO MURALLA
 20. 20. Onde se desenvolvía a cultura na IDADE MEDIA?Na ALTA IDADE MEDIA,a cultura se desenvlovíanos MOSTEIROS, onde osmonxes estudaban e tradu-cían obras relixiosas, lite-rarias e científicas daANTIGÜIDADE.As tarefas destes monxesrepartíanse entre aoración,o traballo e oestudo.
 21. 21. Onde se desenvolvía a cultura na IDADE MEDIA? Uns monxes traballabannos hortos e outros copiabanlibros na biblioteca domosteiro. Os mosteiros eran, pois,centros culturais moiimportantes e os monxes eranprácticamente os únicos quesabían ler e escribir.
 22. 22. A GRAN PREGUNTAAo longo da túa andaina, atopaches algo que aínda conservemos neste tempo? Os castelos, igrexias románicas, mosteiros, o canto gregoriano O Camiño de Santiago, a catedral de Santiago…
 23. 23. GUSTOUVOS?
 24. 24. FONTES CONSULTADAS:http://luisamariaarias.wordpress.com/cono/tema-12la-edad-media/pregunta-3-a-alta-idade-media-o-feudalismo/http://luisamariaarias.wordpress.com/cono/tema-12la-edad-media/pregunta-5-cultura-e-arte-na-idade-media/http://www.castillosybatallas.com/juegocastillo.swfhttp://www.clarionweb.es/ http://www.xtec.cat/~ebiosca/romanic/castellano/index.htm

×